0 212 652 15 44
Çalışma Saatlerimiz
Hafta İçi 09.00 - 18.00

Telefonla Dolandırıcılık Suçu Nedir?

Telefonla dolandırıcılık suçu, diğer bir deyişle telefon dolandırıcılığı suçu; failin dolandırıcılık suçunun unsuru olan hileli hareketleri sergilerken telefonu araç olarak kullanması, mağduru telefon üzerinden aldatarak zarara uğratması neticesinde vücut bulur. “Telefon” dolandırıcılığı suçu TCK’da özel bir fıkra şeklinde düzenlenmediğinden olayın oluş şekline göre telefon üzerinden yapılan dolandırıcılık fiilleri için basit dolandırıcılık (TCK m.157) veya nitelikli dolandırıcılık (TCK m.158) hükümleri uygulanarak failler cezalandırılmaktadır.

1. Telefonla Basit Dolandırıcılık Suçu: Telefon dolandırıcılığı suçunda sergilenen hareketlerin basit dolandırıcılık kapsamında kalması halinde fail TCK m.157 gereği basit dolandırıcılık suçu nedeniyle cezalandırılacaktır. Telefonla basit dolandırıcılık suçunun cezası kanunda şu şekilde düzenlenmiştir:

TCK m.157

1) Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar sağlayan kişiye bir yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası verilir.

2. Telefonla Nitelikli Dolandırıcılık Suçu: Telefonla dolandırıcılık suçunun aşağıdaki nitelikli dolandırıcılık fiilleri kapsamında kalması halinde fail TCK m.158 gereği nitelikli dolandırıcılık suçunun cezasıyla cezalandırılacaktır. Telefonla nitelikli dolandırıcılık suçunun unsurları ve cezası kanunda şu şekilde düzenlenmiştir:

TCK m.158

1) Dolandırıcılık suçunun;

a) Dinî inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle,

b) Kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle,

c) Kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından yararlanmak suretiyle,

d) Kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu meslek kuruluşlarının, siyasi parti, vakıf veya dernek tüzel kişiliklerinin araç olarak kullanılması suretiyle,

e) Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak,

f) Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle,

g) Basın ve yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle,

h) Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında,

i) Serbest meslek sahibi kişiler tarafından, mesleklerinden dolayı kendilerine duyulan güvenin kötüye kullanılması suretiyle,

j) Banka veya diğer kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken bir kredinin açılmasını sağlamak maksadıyla,

k) Sigorta bedelini almak maksadıyla,

l) Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle,

İşlenmesi halinde, üç yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. Ancak, (e), (f), (j), (k) ve (l) bentlerinde sayılan hâllerde hapis cezasının alt sınırı dört yıldan, adli para cezasının miktarı suçtan elde edilen menfaatin iki katından az olamaz.

(2) Kamu görevlileriyle ilişkisinin olduğundan, onlar nezdinde hatırı sayıldığından bahisle ve belli bir işin gördürüleceği vaadiyle aldatarak, başkasından menfaat temin eden kişi, yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.

(3) Bu madde ile 157 nci maddede yer alan suçların, üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi hâlinde verilecek ceza yarı oranında; suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde verilecek ceza bir kat artırılır.

Telefonla Dolandırıcılık Suçunun Unsurları ve Örnekler

Telefonla dolandırıcılık suçunun basit dolandırıcılık kapsamında kaldığı haller, kanunda tek tek düzenlenmemiştir. Telefonla yapılıp da nitelikli dolandırıcılık suçu kapsamında kalmayan ancak hileli hareket olarak kabul edilen tüm hareketler telefonla basit dolandırıcılık suçu olarak değerlendirilir. Örneğin, telefonla arayarak “ben sizin üst komşunuzum tesisatı yaptırtacağım, hesabıma 1000 TL gönderir misiniz?” şeklinde beyanda bulanarak mağduru aldatarak parayı alan fail telefonla basit dolandırıcılık suçundan (TCK m.157) cezalandırılacaktır. Telefonla basit dolandırıcılık suçunun cezası, bir yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası olarak düzenlenmiştir.

Telefonla arayarak adına terör örgütünün telefon hattı çıkardığını bu durumdan kurtulması için kendilerine 67.000 TL göndermesi gerektiğini söyledikleri ancak müştekinin durumdan şüphelenerek istenilen parayı göndermediği olayda, sanık üzerine atılı basit dolandırıcılığa teşebbüs (TCK m.157/1) suçunu işlemiştir (Y15CD-K.2016/7662).

Telefonla nitelikli dolandırıcılık suçuçoğunlukla failin kendisini polis, emniyet müdürü, mit mensubu, cezaevi müdürü, avukat, hakim, savcı vb. kamu görevlisi olarak tanıtarak mağduru aldatması ile oluşmaktadır. Bu durumda TCK 158/1-L, son bendi gereği fail 4 yıldan 10 yıla kadar hapis ve suçtan elde edilen menfaatin iki katından az olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılır.

Sigortacılığın gelişmesiyle birlikte telefonla kendisini sigorta şirketinin çalışanı olarak tanıtıp dolandırıcılık yapmak da yaygınlaşmıştır. Bankacılık işlemlerinin telefonla yapılmasının yaygınlaşmasıyla birlikte kendisni banka çalışanı olarak tanıtıp telefonla nitelikli dolandırıcılık yapılmaktadır. Bu hallerde, telefonla sigorta dolandırıcılığı suçu veya kendisini banka görevlisi olarak tanıtarak nitelikli dolandırıcılık suçu işlenmiş olacağından fail TCK m.158/1-k ve TCK m.158/1-L, son bentleri gereği 4 yıldan 10 yıla kadar hapis ve suçtan elde edilen menfaatin iki katından az olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılır.

Yargıtay kararlarında telefonla nitelikli dolandırıcılık suçu teşkil eden bazı hareketler şunlardır:

  • İnternet sitesine ilan vererek ve ilandaki telefonla irtibata geçerek araç sattığından bahisle bir miktar para alan sanık TCK’nin 158/1-f maddesindeki telefonla ve “bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçundan cezalandırılmalıdır (Y11CD-K.2021/10106).

  • Telefonla yönlendirerek kredi kartı ile kuyumculardan altın satın aldırıp, para ve altın bulunan poşeti mezarlığa bırakması sağlanarak işlenen dolandırıcılık suçunun telefon hattına internet üzerinden erişim sağlanarak eylemin gerçekleştirilmesi nedeniyle 5237 sayılı TCK’nın 158/1-f maddesinde öngörülen bilişim sistemlerinin araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçu meydana gelir. (Y15CD-K.2019/11211).

  • Sanığın, kendisini emniyet görevlisi olan kamu görevlisi olarak tanıttığının iddia edilmesi karşısında, sanığa isnat edilen eylemin 5237 sayılı TCK’nın 158/1-L kapsamında nitelikli dolandırıcılık suçu oluşturduğu kabul edilmelidir (Y15CD-K.2019/15651).

Telefon Dolandırıcılığı Suçuna Teşebbüs Hükümleri

Ceza hukukunda suça teşebbüs, işlenmesi amaçlanan bir suçun kanunda yazılı icra hareketlerine başladıktan sonra failin iradesi dışındaki sebeplerle suçun tamamlanamamasıdır (TCK md.35). Telefonla dolandırıcılık suçunun teşebbüs aşamasında kalması mümkündür. Telefon dolandırıcılığı suçunun teşebbüs aşamasında kalması halinde, faile verilecek cezanın dörtte birinden dörtte üçüne kadarı indirilir (TCK m.35/2).

Sanıkların kendilerini polis olarak tanıtmak suretiyle katılanı telefondan aradıkları ve telefon ve kartlarının kopyalandığını söyleyerek belirtilen hesaba para gönderilmesini istedikleri, durumun anlaşılması üzerine haksız menfaatin temin edilmeden sanıkların yakalandıkları, böylece sanıkların dolandırıcılığa teşebbüs suçunu işledikleri kabul edilmelidir.(Y15CD-K.2018/8494)

Telefon Dolandırıcılığı Suçunda Etkin Pişmanlık

Etkin pişmanlık, kişinin işlediği suçtan dolayı özgür iradesiyle sonradan pişman olması, suç teşkil eden fiilin meydana getirdiği olumsuzlukları gidermesi ve ceza adaletine olumlu davranışlarıyla katkı sunması halinde indirim hükümlerinin uygulanmasını sağlayan bir ceza hukuku kurumudur.

Telefon dolandırıcılığı suçunun tamamlanması halinde fail hakkında etkin pişmanlık hükümleri uygulanabilir. Etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanabilmesi için failin suçtan zarar gören veya mağdurun zararını gidermesi gerekir. Ancak, telefon dolandırıcılığı suçu teşebbüs aşamasında kalmışsa zarar giderilse bile fail hakkında etkin pişmanlık hükümleri uygulanamaz.

Telefon dolandırıcılığı suçu tamamlandıktan sonra ve fakat bu nedenle hakkında kovuşturma başlamadan önce, failin, azmettirenin veya yardım edenin bizzat pişmanlık göstererek mağdurun uğradığı zararı aynen geri verme veya tazmin suretiyle tamamen gidermesi halinde, verilecek cezanın üçte ikisine kadarı indirilir (TCK m.168/1). Yani, soruşturma aşamasında zararın giderilmesi halinde cezanın üçte ikisine kadarı indirilir.

Etkin pişmanlığın kovuşturma başladıktan sonra ve fakat hüküm verilmeden önce gösterilmesi halinde, verilecek cezanın yarısına kadarı indirilir (TCK m.168/2).

Görevli Mahkeme

Telefonla nitelikli dolandırıcılık suçunun yargılaması ağır ceza mahkemesi tarafından yerine getirilmektedir.

Sanığın, kendisini kamu görevlisi olarak tanıttığının iddia edilmesi karşısında, sanığa isnat edilen eylemin 5237 sayılı TCK’nın 158/1-L maddesinde öngörülen nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturup oluşturmayacağına ilişkin delillerin takdirinin üst dereceli Ağır Ceza Mahkemesine ait olduğu gözetilerek görevsizlik kararı verilmesinde zorunluluk bulunması bozma nedenidir (Y15CD-K.2019/15651).

Telefonla basit dolandırıcılık suçunun yargılaması asliye ceza mahkemesi tarafından yerine getirilir.

Suçun Şikayet Süresi, Zamanaşımı, Uzlaştırma

Telefon dolandırıcılığı suçu takibi şikayete bağlı suçlar arasında değildir. Suç resen soruşturulur. Suçun mağduru, şikayet hakkını en geç dava zamanaşımı süresi içinde kullanılmalıdır. Bu suçtan dolayı dava zamanaşımı süresi telefonla basit dolandırıcılık halinde 8 yıl, nitelikli dolandırıcılı halinde ise 15 yıldır.

Telefon dolandırıcılığı suçu taraflar arasında uzlaştırma prosedürü uygulanmasını gerektiren suçlardan değildir. Uzlaşma kapsamında olan suçlarda, gerek soruşturma gerekse kovuşturma aşamasında öncelikle uzlaştırma prosedürünün uygulanması, uzlaşma sağlanmazsa soruşturmaya veya yargılamaya devam edilmesi gerekir. Bu suç uzlaşma kapsamında olmadığından uzlaştırma prosedürü uygulanmaz.

Telefon Dolandırıcılığı Suçunda Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB), sanığın 5 yıl gözlenmesi ve sanık hakkında verilen hükmün bu süre boyunca hiçbir sonuç doğurmaması, sanığın bu sürede yeni bir suç işlememesi halinde hakkındaki davanın düşmesi olarak tanımlanabilir.

HAGB kararı verilmesinin önemli şartlarından biri mağdurun uğradığı zararın giderilmesi şartıdır. Telefon dolandırıcılığı suçunda zararın giderilmesi halinde nitelikli hallerde bile suçun cezasının HAGB kararı verilebilmesi için gerekli olan miktara düşmesi mümkündür. Suçtan zarar gören veya mağdurun zararının giderilmesi halinde mahkemenin hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı vermesi mümkündür.

Cezasının Ertelenmesi veya Adli Para Cezasına Çevrilmesi

Adli para cezası, işlenen bir suça karşılık hapis cezasıyla birlikte veya tek başına uygulanabilen bir yaptırım türüdür. Telefon dolandırıcılığı suçu nedeniyle sanık hakkında verilen ceza 1 yılı aşacağı için, hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesi mümkün değildir. Ancak, daha az cezayı gerektiren haller (TCK m.144) ve bazı akrabalık hallerinin mevcut olduğu durumlarda (TCK m.167/2) cezanın miktar itibariyle 1 yıl veya daha altı bir miktara inmesi söz konusu olabileceğinden, bu hallerde hükmedilen hapis cezası adli para cezasına çevrilebilir.

Cezanın ertelenmesi, mahkeme tarafından belirlenen cezanın cezaevinde infaz edilmesinden şartlı olarak vazgeçilmesidir. Telefon dolandırıcılığı suçu nedeniyle şartları varsa hükmedilen hapis cezasının ertelenmesi de mümkündür.

Telefon Dolandırıcılığı Suçu Emsal Yargıtay Kararları


Kendisini Polis Olarak Tanıtıp Telefonla Dolandırıcılık Suçu

Katılanın suç tarihinde ev telefonundan kendisini komiser olarak tanıtan kişi tarafından aranıp, kimliğinin kullanılarak büyük bir şebeke tarafından dolandırıcılık yapıldığını söylediği, inanmadığını söylemesi üzerine, şahsın telefonu “savcı beye vereyim” dediği, kendisini savcı … olarak tanıtan şahsın da haklarında soruşturma olduğunu belirtip, herhangi bir yere kimlik fotokopisi bırakıp bırakmadığını sorduğu katılandan cep telefon numarasını istediği, katılanı “9155” nolu numaradan aradıkları, katılanın eşinin telefon numarasını istedikleri, katılan durumu eşine bildirmek istediğinde, şahısların “eşiniz yanımızda isterseniz onun telefonundan sizi arayalım” dedikleri ve eşinin telefon numarasından katılanı aradıkları, “büyük bir dolandırıcılık şebekesi var, sizin isminizi kullanarak muhtelif yerlerden 160 bin TL’lik dolandırıcılık yapmışlar, bu şahısları yakalayacağız bize yardımcı olun” diye söyledikten sonra katılana kullandığı kredi kartları, evdeki para ve altınları sorup, güven oluşturduktan sonra evdeki paraları, altınları yanına almasını söyleyip, telefonla yönlendirerek kredi kartı ile kuyumculardan altın satın aldırıp, para ve altın bulunan poşeti mezarlığa bırakması sağlanarak dolandırıcılık suçunun işlendiğinin iddia edildiği olayda; katılanın eşine ait telefon hattına internet üzerinden erişim sağlanarak gerçekleştirilen eylemin; 5237 sayılı TCK’nın 158/1-f maddesinde öngörülen bilişim sistemlerinin araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık suçu kapsamında kaldığı gözetilmeden suç vasfında yanılgıya düşülmek suretiyle hüküm kurulması, bozma nedenidir (Yargıtay 15. Ceza Dairesi 2019/6116 E. , 2019/11211 K.).

Sanığın, katılanı telefonla arayıp kendisini emniyet amiri olarak tanıtarak kullandığı telefondan arama yapılarak bir albayın eşine hakaret ve tehditte bulunulduğunu, kendisinin ve eşinin telefonlarının takip edildiğini, iki tane banka görevlisinin adına banka hesaplarına girip 16 ayrı telefon hattı aldığını söylemesi üzerine, katılanı Yapı Kredi Bankasına yönlendirdiği ve telefonu kapatmaması gerektiğini belirttiği, katılanın telefon açık vaziyette ilgili banka ATM’sine gittiği, burada sanığın isteği doğrultusunda dört ayrı telefon numarasına toplamda 720 TL tutarında kontör yüklemesi yaptığı, bu suretle sanığın dolandırıcılık suçunu işlediğinin iddia edildiği olayda; Sanığın, kendisini kamu görevlisi olarak tanıttığının iddia edilmesi karşısında, sanığa isnat edilen eylemin 5237 sayılı TCK’nın 158/1-L maddesinde öngörülen nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturup oluşturmayacağına ilişkin delillerin takdirinin üst dereceli Ağır Ceza Mahkemesine ait olduğu gözetilerek görevsizlik kararı verilmesinde zorunluluk bulunması, bozma nedenidir ((Yargıtay 15CD - Karar: 2019/15651)

Suç tarihinde katılanı cep telefonundan arayan şahsın kendisini komiser Hasan olarak tanıtarak katılana, terör örgütü ile ilgisi bulunduğunu, başının belada olduğunu, telefonu kapatmamasını, uydudan takip edildiğini, en yakın Akbank atm’sine gitmesini, verdiği telefon numaralarına para gönderdiği takdirde kendisini bu işten kurtarabileceğini söylemesi üzerine katılanın üç ayrı telefon numarasına bankamatikten toplam 780 TL para havale ettiği, 31/03/2012 tarihinde Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sanığın üst aramasında katılanın havale yaptığı telefon hattından birinin ele geçirildiği, bu suretle dolandırıcılık suçunu işlediğinin iddia edildiği olayda; telefondaki şahsın kendisini kamu görevlisi olarak tanıtması karşısında eylemin 5237 sayılı TCK’nın 24/11/2016 tarihli ve 6763 sayılı Kanun’la değişik 158/1-L maddesinde öngörülen nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturup oluşturmayacağına ilişkin delillerin takdirinin üst dereceli Ağır Ceza Mahkemesine ait olduğu gözetilerek görevsizlik kararı verilmesinde zorunluluk bulunması bozma nedenidir (Yargıtay 15. Ceza Dairesi 2016/4683 E. , 2018/6870 K.).

Sanığın, katılanı telefonla arayıp kendisini komiser olarak tanıtmak suretiyle, katılanın adına kayıtlı kredi kartı ve telefon hattının terör örgütü adına kullanıldığını söyleyerek, bildireceği hesaba para yatırılması gerektiğini söyleyip, katılanı aldatıp, para yatırmasını sağlayarak haksız yarar sağladığı, bu suretle dolandırıcılık suçunu işlediğinin iddia edildiği olayda; sanığın kendisini kamu görevlisi olarak tanıtması karşısında eylemin 5237 sayılı TCK’nın 158/1-L maddesinde öngörülen nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturup oluşturmayacağına ilişkin delillerin takdirinin üst dereceli Ağır Ceza Mahkemesine ait olduğu gözetilerek görevsizlik kararı verilmesinde zorunluluk bulunması bozma nedenidir (Yargıtay (Kapatılan)15. Ceza Dairesi 2021/6198 E. , 2021/6820 K.)

Gazete İlanı Vererek Telefonla Dolandırıcılık Suçu

Sanık …‘in,…‘de… Shop isimli işyerinin işletmeciliğini yaptığı, işyerinde satmış olduğu ürünler ile ilgili olarak gazetelere ilanlar verdiği, katılanın bu ilan üzerine, ilanda yazılı bulunan … numaralı telefonu arayarak … isimli ilaca ilişkin 130 TL ödemeli olarak sipariş verdiği, telefondaki şahsın kendisini … olarak tanıttığı, müştekinin PTT yoluyla gelen kolinin bedelini ödeyerek teslim aldığında, koliden 6 adet prezervatifin çıktığı, aynı telefonla tekrar aynı şahısla konuştuğu ve bu defa şahsın kendisini … olarak tanıttığı ve şahsın, “yanlışlık olmuş, yeniden gönderiyoruz” diyerek tekrar 130 TL ödemeli yeni bir koli gönderdiği, ancak yine kolinin içinden prezervatif çıktığı, bunun üzerine müştekinin aynı telefonu tekrar arayarak, “dolandırıcılık yapıyorsunuz, paramı verin, ilacınızı alın” dediği, ancak karşıdaki şahsın telefonu kapattığı, aradan 2 ay geçtikten sonra müştekinin telefonuna bu defa … nolu telefondan “dünya sağlık örgütünün yaptığı incelemeye göre ilacın zararlı olduğu anlaşılmıştır, paranız iade edilecektir, gönderdiğimiz talimata göre bizi arayarak işlem yapın” şeklinde bir mesaj geldiği, müştekinin bu numarayı arayarak söylenenler doğrultusunda hareket ettiği ve sonuçta kendi hesabından bankamatik aracılığı ile … isimli şahıs hesabına 865.50 TL’nin havale edildiği bu şekilde sanığın nitelikli dolandırıcılık suçunu (TCK 158/1-g işlediği kabul edilmelidir (Yargıtay 15. Ceza Dairesi 2017/25620 E. , 2019/6911 K.).

Kendisini Telefonda Savcı Olarak Tanıtmak

Müştekinin, kendisini polis memuru olarak tanıtan kişi tarafından telefon ile aranıp, bankada bulunan paralarının banka müdürleri tarafından çekildiğini ve bu şahısları yakalayacaklarını söyledikten sonra “Telefonu Savcıya veriyorum” diyerek bir başka şahsa telefonu verdiği, o şahsın da kendisinin Savcı olduğunu söyledikten sonra “Diyarbakır’da 30 tane banka Müdürü Cezaevine alındı, orada da banka müdürlerini yakalayacağız” dediği ve telefonu tekrar kendisi ile ilk görüşen şahsa verdiği, şahsın kendisine kimseye bir şey söylemeden ve telefonu kapatmadan evden çıkmasını ve en yakında bulunan İş Bankasına gitmesini söylediği, müştekinin evden çıkarak otobüs ile toplu taşıma merkezine gittiği ve Akıncılar Mahallesinde bulunan İş Bankasına giderken yolda şahsın kendisine bankada bulunan tüm parasını çekmesini söylediği, daha sonra müştekinin bankaya gelerek içeriye girdiği ve sıra beklemeye başladığı, bu esnada telefonun devamlı açık olduğu, bir ara dışarı çıktığı esnada telefonunun şarjının bittiği ve görüşmenin kesildiği, bu esnada bankanın önünde yanına sanığın geldiği ve kendisine bir telefon uzatarak “al … amca bununla konuş” diyerek telefonun nasıl kullanılacağını gösterdikten sonra müştekinin tekrar bankaya girdiği ancak telefonu açamadığı için şahıs ile konuşamadığı, bu sırada yanına sivil polislerin geldiği ve dolandırılmak üzere olduğunu söyledikleri, bu suretle dolandırıcılık suçunun teşebbüs aşamasında kaldığının iddia edildiği eylemin, 5237 sayılı TCK’nın 158/1-L maddesinde öngörülen nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturup oluşturmayacağına ilişkin delillerin takdirinin üst dereceli Ağır Ceza Mahkemesine ait olduğu gözetilerek görevsizlik kararı verilmesinde zorunluluk bulunması, bozma nedenidir (Yargıtay 15. Ceza Dairesi 2017/35834 E. , 2019/3392 K.).

Telefonla Yasadışı Örgütün Adını Kullanarak Para İstemek

Sanığın katılan…‘i telefonla aradığı, katılana, adına terör örgütünün telefon hattı çıkararak kullandığını, bu durumdan kurtulması için para göndermesinin gerektiğini, katılanın da sanığa 6.070 TL para gönderdiği, ayrıca sanığın vermiş olduğu 7 adet telefon hattına da 180 TL para gönderdiği, yine aynı gün aynı yöntemle sanığın müşteki …‘i telefonla aradığı ve aynı banka hesabına 7.000 TL para göndermesini sağladığı ancak hesabın blokeli olması nedeniyle sanığın parayı alamadığı, yine sanığın müşteki..’yi telefonla arayarak adına terör örgütünün telefon hattı çıkardığını bu durumdan kurtulması için kendilerine 67.000 TL göndermesi gerektiğini söyledikleri ancak müştekinin durumdan şüphelenerek istenilen parayı göndermediği olayda, sanığın üzerine atılı dolandırıcılığa teşebbüs suçlarını işlediğine dair mahkemenin mahkumiyet yönünde (TCK’nın 157/1) kabulünde isabetsizlik görülmemiştir (Yargıtay 15. Ceza Dairesi 2014/4861 E. , 2016/7662 K.).

Telefonla Basit Dolandırıcılık Suçu

Sanığın katılanın Buğra İletişim isimli iş yerine giderek adının … olduğunu, kendisinin Başbakan Başdanışman yardımcısı olduğunu söylediği ve 20 adet cep telefonu kılıfı siparişi verdiği, daha sonra katılanın iş yerini telefonla arayarak toplam değeri 7.000 TL olan üç ayrı telefon siparişi verdiği ve makbuza Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğünün yazılmasını isteyerek telefonların söyleyeceği adrese gönderilmesini istediği, katılanın da cep telefonlarını belirtilen adrese gönderdiği, telefonları alan sanığın parayı vermeden olay yerinden kaçtığı, bu suretle sanığın dolandırıcılık suçunu işlediği iddia edilen olayda; sanığın savunması, katılan ve tanık beyanları, yakalama tutanağı, faturalar, teşhis, uzlaşma sağlanamadığına dair rapor ile dosya kapsamından sanığın üzerine atılı suçu (basit dolandırıcılık suçu - TCK 157) işlediğine yönelik mahkemece verilen mahkumiyet hükmü ve uygulamasında bir isabetsizlik görülmemiştir (Yargıtay 15. Ceza Dairesi 2019/3446 E. , 2020/4512 K.

İnternet İlanı ve Telefonla Dolandırıcılık Suçu

Katılanın, sahibinden.com isimli internet sitesinde… ismiyle verilmiş fotoğraf makinesi ilanı gördüğü, ilandaki sanık adına kayıtlı telefonla irtibat kurarak satışı konusunda anlaştığı ve sanığın eşinin adına kayıtlı olan hesaba 2.200 TL havale gönderdiği, sanığın parayı alıp telefonlara çıkmadığı, fotoğraf makinesini de göndermediği, bu suretle sanığın üzerine atılı dolandırıcılık suçunu işlediği iddia edilen olayda; sanığın savunması, müşteki ve katılan beyanları, banka kayıtları, telefon tespitleri ile dosya kapsamından, sanığın sahibinden.com isimli sitede ismini farklı belirtip katılan ile kendi adına kayıtlı telefonla iletişim kurup, eşinin adına kayıtlı hesaba para göndermesini sağladığı ve ürünü göndermediği, bu suretle TCK’nun 158/1f, son. maddesinde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık suçundan mahkumiyeti yerine, oluşa uygun düşmeyen gerekçeler ve yanılgılı değerlendirmelerle yazılı şekilde beraatine karar verilmesi, bozma nedenidir (Yargıtay 15. Ceza Dairesi 2017/37854 E. , 2019/9342 K.).

UYARI

Web sitemizdeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Av. Baran Doğan’a aittir. Tüm makaleler hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı zaman damgalıdır. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Avukat meslektaşların makale içeriklerini dava dilekçelerinde kullanması serbesttir.

Makale Yazarlığı İçin

Avukat veya akademisyenler hukuk makalelerini özgeçmişleri ile birlikte yayımlanmak üzere avukatbd@gmail.com adresine gönderebilirler. Makale yazımında konu sınırlaması yoktur. Makalelerin uygulamaya yönelik bir perspektifle hazırlanması rica olunur.

Paylaş
RSS