0 212 652 15 44
Çalışma Saatlerimiz
Hafta İçi 09.00 - 18.00

Yasadışı (Kaçak/İzinsiz) Bahis Nedir? (7258 S. Kanun)

Yasadışı bahis, diğer bir deyişle kaçak bahis; kanunun verdiği yetkiye dayalı bir lisansa/ruhsata bağlı olmadan izinsiz bir şekilde hukuka aykırı oynatılan bahistir. Spor müsabakalarında bahis ve şans oyunlarının hukuka aykırı oynatılmasının yaptırımı 7258 sayılı “Futbol ve Diğer Spor müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlemesi Hakkında Kanun” ile düzenlenmiştir. 7258 sayılı kanun tüm spor dallarında gerçekleşen müsabaka/oyunlar bakımından oynatılan yasadışı bahis ve şans oyunları için uygulanabilecektir. 7258 sayılı kanunun 5. maddesi, yurtiçinde ve yurtdışında yasadışı bahis veya şans oyunu oynatılmasını, oynanmasına yer ve imkan sağlanmasını cezalandırmaktadır.

7258 sayılı kanunun 5. maddesine göre yasadışı bahis suçu ve kabahati teşkil eden fiiller şunlardır:

 • Sabit ihtimalli veya müşterek bahis oynatma suçu (m.5/1-a),

 • Yasadışı bahis oynanmasına yer veya imkân sağlama suçu (m.5/1-a),

 • Yurt dışında oynatılan her çeşit bahis veya şans oyunlarının Türkiye’den oynanmasına imkan sağlama suçu (m.5/1-b),

 • Yasadışı bahis suçları ile bağlantılı paranın nakline aracılık etme suçu (m.5/1-c),

 • Kişileri reklam vermek ve sair surette yasadışı bahis oynamasına teşvik etme suçu (m.5/1-ç),

 • Yasadışı bahis oynama kabahati (m.5/1-d).

7258 ssayılı kanunun m.5/1-a ve b hükümlerinde yer alan suçlar, kumar oynanması için yer veya imkân sağlama suçuna (TCK m.228) göre özel norm niteliğinde olduğundan fail hakkında öncelikli olarak 7258 sayılı yasa hükmleri uygulanmaktadır.

Yasadışı Bahis Oynatma Suçu ve Cezası

7258 sayılı Kanuna göre, spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis veya şans oyunları oynatmak suç olarak düzenlenmiştir. Yasadışı bahis oynatma suçu, yasadışı bahis veya şans oyununun fail tarafından bizzat düzenlenmesi veya düzenleme sürecine herhangi bir fiil ile dahil olunmasıyla gerçekleşir. Yasadışı bahis oynatma suçunun oluşması için, yasadışı bahis oynatan kişinin menfaat temin etmesi şartı aranmaz. Yani, hiçbir menfaati olmasa dahi yasadışı bahis oynatanlar kanun hükümleri gereği cezalandırılacaktır. Suç genel kastla işlenebilen bir suçtur.

Türkiye’de spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis veya şans oyunları oynatma yetkisine Spor Toto Teşkliat Başkanlığı veya başkanlığın yetki verdiği gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri sahiptir. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarını oynatmak üzere “sabit bayi” veya internet üzerinden oynatmak için “sanal ortam bayii” ruhsatı vererek gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine izin verebilir. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nın verdiği ruhsatlar dışında, izinsiz bahis oynatmak 7258 sayılı Kanuna göre cezalandırılan bir suçtur.

“Spor müsabakası”, “Sabit ihtimalli bahis” ve “müşterek bahis” terimlerine açıklık getirmede yarar var:

 • Spor Müsabakası: Yurt içinde ve yurt dışında ilgili kurum ve kuruluşlarca tertiplenen resmi, özel, temsili, ulusal veya uluslar arası spor karşılaşmalarını ifade etmektedir. (Bahis Oyunları Uygulama Yönetmeliği m.4/a). Örneğin, ulusal futbol, basketbol maçları.

 • Müşterek bahis oyunları: Yurt içinde ve yurt dışında tertiplenen spor müsabakalarına ait sonuçların tahmin edilmesi üzerine oynatılan, hâsılatın önceden belirlenen ikramiye yüzdesinin, doğru sonucu tahmin eden iştirakçiler arasında paylaştırıldığı bahis oyunlarını ifade etmektedir (Bahis Oyunları Uygulama Yönetmeliği m.4/ö).

 • Sabit ihtimalli bahis oyunları: Yurt içinde ve yurt dışında tertiplenen spor müsabakalarına ait sonuçların veya etkinliklerin tahmin edilmesi esasına göre oynatılan ve iştirak edenler arasından doğru tahmin edenlere, önceden belirlenen bahis oranlarıyla ikramiye kazandıran oyunları ifade etmektedir. (Bahis Oyunları Uygulama Yönetmeliği m.4/u)

Yasadışı bahis oynatma suçlarına ilişkin soruşturmalarda şüphelilerin zilyetliğindeki yerlerde arama işlemi yapılmakta, arama neticesinde suçta kullanıldığı şüphesiyle elde edilen materyallere el konulmaktadır. Şüpheli veya sanığa ait bilgisayar, cep telefonu, tablet vb. araçlara el konulduğunda mutlaka uzman bir bilirkişi marifetiyle incelenmek suretiyle rapor hazırlanmalıdır:

Sanığın sahibi olduğu işyerinde bulunan ve dava konusu olay sebebiyle el konulan bilgisayarın, konusunda uzman bilirkişiye tevdi edilerek, sanığın; internet yoluyla ve sair suretle erişim sağlayarak kanunun verdiği yetkiye dayalı olmaksızın spor müsabakaları ile ilişkili olarak sabit ihtimalli veya müşterek bahis oynatıp oynatmadığı, oynanmasına yer veya imkân sağlayıp sağlamadığı ya da yurt dışında oynatılan her çeşit bahis veya şans oyunlarının Türkiye’den oynanmasına imkan sağlayıp sağlamadığı hususlarında rapor alındıktan sonra, hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken hiçbir teknik inceleme yaptırmadan eksik araştırma ve kovuşturma ile yasadışı bahsin yurtdışından oynandığına ilişkin kabülün hangi sebebe dayandığı hususunun tartışılmadığı yetersiz gerekçe ile yazılı şekilde hüküm kurulması (Y19CD-K.2018/2249).

Yasadışı bahis oynatma suçunun cezası, üç yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezasıdır.

Yasadışı Bahis Oynanmasına Yer veya İmkân Sağlama Suçu

Suçun oluşumu için failin bahis veya şans oyunlarını oynaması için başkalarına yer veya imkan sağlaması gerekir. Yer sağlama, faile gerekli fiziksel ortamın sağlanması; imkan sağlama ise yasadışı bahis veya şans oyunları oynanmasına sağlayacak teknik altyapıyı sunmak şeklinde anlaşılmalıdır. Yasadışı bahis oynanmasına yer sağlama suçu, yasadışı bahis veya şans oyununun oynanacağını bilerek, bu oyunun oynanabileceği bir yer temin edilmesiyle meydana gelir. Yasadışı bahis oynanmasına imkan sağlama suçu ise, yasadışı bahis veya şans oyununun oynanabilmesi için gerekli teknik alt yapının (örn, kupon yazdırma makinası) sağlanması veya yasadışı bahis oynanırken kolluk güçlerinin hukuki işlem yapmasını engelleyici önlemlerin alınarak yasadışı bahis veya şans oyununun rahatlıkla oynanabilmesinin temin edilmesidir.

Failin işlettiği veya zilyedi olduğu yerden kendisinin veya başkalarının bahis sitelerine girmesi tek başına suçun işlendiğinin kanıtı olamaz. Yasadışı bahis sitelerine bağlantı yoğunluğunun dikkate alınması, 7258 sayılı Kanuna aykırı bahis sitelerine erişimlerin sayısı, düzenlenen kupon sayısı, listeler vb. suçu ispata yarayan bulguların elde edilmesi gerekir.

Yer ve imkan sağlama fiili, doğası gereği suça yardım etme kapsamında değerlendirilerek cezalandırılması gereken bir fiil iken, kanun bu fiilin kendisini başlı başına bir suç tipi olarak düzenlediğinden, yasadışı bahis veya şans oyuna oynanmasına yer ve imkan sağlama fiilinin işlendiği tespit eildiğinde yardım etme hükümleri uygulanmadan fail 7258 sayılı kanunun m.5/1-a hükmü gereğince cezalandırılacaktır.

Yasadışı Bahis Oynanmasına Yer veya İmkân Sağlama Suçunun Cezası: Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis veya şans oyunlarının oynanmasına yer veya imkân sağlayanlar üç yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır (7258 sayılı Kanun m.5/1-a).

İnternet Üzerinden Yurt Dışında Bahis Oynamaya İmkan Sağlama Suçu

Yurt dışında oynatılan her çeşit bahis veya şans oyunlarının Türkiye’den oynanmasına imkan sağlama, 7258 sayılı Kanunun m.5/1-b maddesinde suç olarak düzenlenmiştir.

Failin cezalandırılan eylemi, yurtdışında oynatılan bahis oyunlarına internet yoluyla erişim sağlayarak Türkiye’de oynanmasına imkan sağlamadır. Failin işlettiği veya zilyedi olduğu yerden kendisinin veya başkalarının sadece yurt dışı bağlantılı bahis sitelerine girmesi tek başına suçun işlendiğinin kanıtı olamaz.

Yurtdışında Bahis Oynamaya İmkan Sağlama Suçunun Cezası: Yurt dışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarının internet yoluyla ve sair suretle erişim sağlayarak Türkiye’den oynanmasına imkân sağlayan kişiler, dört yıldan altı yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır (7258 sayılı Kanun m.5/1-b).

7258 sayılı Kanunun 5/1-b maddesinde belirtilen suçun oluşması için, sanık tarafından oynatılan bahis oyunlarına ilişkin kuponlarda yer alan lig ve/veya müsabakaların yurt dışı kaynaklı olmasının yeterli olmadığı, internet yoluyla ve sair suretle erişim sağlayarak Türkiye’den oynanmasına imkan sağlanan sitelerin yurt dışı kaynaklı olduğunun tespit edilmesi gerektiği, Yargıtay bozma ilamı sonrasında alınan ve hükme esas alınan bilirkişi raporunda ise bu yönde herhangi bir tespitin yapılmadığının anlaşılması karşısında, iş yerinde kupon ele geçen ve bahis oynattığı ikrarı ile de sabit olan sanığın, 7258 sayılı Kanunun 5/1-a maddesi uyarınca mahkumiyetine karar verilmesi yerine, hatalı kabul ve gerekçe ile anılan Kanunun 5/1-b maddesi uyarınca mahkumiyetine karar verilerek sanık hakkında fazla ceza tayin edilmesi, bozma nedenidir (Y7CD-K.2022/3628).

Yasadışı Bahis Suçu Parasının Nakline Aracılık Etme Suçu

Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık eden kişiler, üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır. (7258 sayılı Kanun m.5/1-c).

Para nakline aracılık etmek paranın fiziksel olarak taşınması şeklinde olabileceği üzere banka veya herhangi bir finans kuruluşu üzerinden veya bitcoin vb. sanal değerler kullanılarak da gerçekleştirilebilir. Özellikle belirtelim ki, yasadışı bahis veya şans oyunlarından elde edilen para dışındaki malvarlığı değerlerinin nakline aracılık etmek suç oluşturmayacaktır.

Reklam Vermek veya Başka Şekilde Yasadışı Bahis Oynamaya Teşvik Etme Suçu

Reklam verme suretiye yasadışı bahis suçlarına teşvik etme internet üzerinde sık sık rastlanan bir fiildir. Kanunda reklam verme veya “sair surette” şeklinde bir ibare yer aldığından, örneğin bir köşe yazarının köşesinde yazı yazarak yasadışı bahis suçlarını teşvik etmesi, cep telefonuna mesaj gönderen veya el ilanı dağıtan iddia bayisinin yasadışı bahis suçlarını bu suretle teşvik etmesi suç olarak kabul edilecektir. Özelliklle blirtelim ki, sosya medya hesapları (facebook, instagram, twitter vb.) üzerinden yapılan reklamlar veya teşvikler bu madde kapsamında cezalandırılacaktır. Suç serbest hareketli bir suç olarak düzenlendiğinden, herhangi bir şekilde reklam vermek veya yasadışı bahis veya şans oyunlarının oynanmasını teşvik etmek suçun vücut bulması için yeterlidir.

Kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik edenler, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır (7258 sayılı Kanun m.5/1-ç).

Bahis Oynama Kabahati (Suçu)

Yasadışı bahis oynama suçu, 7258 sayılı Kanun’da mevcut değildir. Bahis oynamak, suç değil kabahat olarak düzenlenmiştir. Bu nedenle yasadışı bahis oynama idari para cezası yaptırımını gerektirmektedir. Adli para cezası, idari para cezasından farklı olarak ödenmediğinde hapis cezası ile sonuçlanabilecek bir yaptırım türüdür. İdari para cezası, suç karşılığında verilen bir ceza olmadığı için ödenmediği zaman hapis cezasına çevrilemez. Yasadışı bahis oynama fiili nedeniyle verilen idari para cezası cebri icra yoluyla ilgilisinden tahsil edilebilir.

Yasadışı Bahis Oynama Kabahatinin Cezası: Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarını oynayanlar mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından beş bin liradan yirmi bin liraya kadar idari para cezası ile cezalandırılır (7258 sayılı Kanun m.5/1-d).

Yasadışı Bahis Oynatma Suçlarında Tedbirler

Yasadışı Bahis Suçlarında Teknik Takip Tedbirleri

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununa (CMK) göre teknik takip tedbirleri; “iletişimin denetlenmesi”, “gizli soruşturmacı”, “teknik araçlarla izleme” tedbirleridir.

Ceza Muhakemesi Kanunu’nda düzenlenen tüm teknik takip tedbirleri 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlemesi Hakkında Kanun m.5/6 hükmüne göre, bu kanun çerçevesinde düzenlenmiş olan yasadışı bahis suçlarına da uygulanabilecektir:

 • İletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması: İletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması, CMK m.135’te düzenlenmiştir. İletişimin tespiti, belli bir telefon numarasından kimlerin ne zaman arandığı, konuşmanın ne kadar süreyle yapıldığı (HTS kaydı), elektronik posta yoluyla kimlerle iletişim kurulduğu hususlarının tespit edilmesidir. İletişimin dinlenmesi ve kayda alınması, en az iki kişi tarafından telekomünikasyon araçlarıyla yapılan görüşmenin dinlenerek kayda alınmasıdır. Yasadışı bahis suçlarından herhangi birinden şüpheli konumunda bulunan kişiye bu tedbirler uygulanabilecektir.

 • Gizli soruşturmacı görevlendirilmesi: CMK m.139’da düzenlenen gizli soruşturmacı; örgütlü suçlar, silah kaçakçılığı, uyuşturucu madde ticareti vb. suçlara ilişkin yapılan soruşturmada kimliği gizlenerek gerektiğinde örgüt içine sızmak, gözetlemek, izlemek, örgüte ilişkin her türlü araştırmada bulunmak ve örgütün işlediği suçlarla ilgili iz, eser, emare ve delilleri toplamak ve muhafaza altına almakla görevlendirilen kamu görevlisidir. Yasadışı bahis suçlarında, suçun örgütlü olup olmamasına bakılmaksızın gizli soruşturmacı görevlendirilmesi mümkündür.

 • Teknik araçlarla izleme: CMK m.140’da düzenlenen teknik araçlarla izleme, şüpheli veya sanığın kamuya açık alanlardaki faaliyetlerinin ve işyerinin izlenmesi, ses veya görüntü kaydına alınmasıdır. Yasadışı bahis suçlarında şüpheli konumundaki kişi hakkkında teknik araçlarla izleme kararı alınabilir.

Eşya veya Kazanç Müsaderesi Tedbiri

Eşya müsaderesi, işlenen bir suçla ilgisi olan belirli bir eşyanın müsadere edilmesidir. Eşya müsaderesi, TCK m.54’de ayrıntılarıyla düzenlenmiştir.

Kazanç müsaderesi, suç neticesinde elde edilen veya suçun işlenmesine kaynak oluşturan maddi menfaatlerin müsadere edilmesidir. Kazanç (para) müsaderesi, TCK m.55’de düzenlenmiştir.

Yasadışı bahis suçlarıyla bağlantılı olarak; spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarının oynanmasına tahsis edilen veya oynanmasında kullanılan ya da suçun konusunu oluşturan eşya ile bu oyunların oynanması için ortaya konulan veya oynanması suretiyle elde edilen her türlü mal varlığı değeri, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun eşya ve kazanç müsaderesine ilişkin hükümlerine göre müsadere edilir. Bu madde kapsamına giren suçlardan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur (7258 sayılı Kanun m.5/2).

Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara Elkoyma Tedbiri (CMK 128)

Soruşturma veya kovuşturma konusu suçun işlendiğine ve bu suçlardan elde edildiğine dair somut delillere dayanan kuvvetli şüphe sebebi bulunan hallerde, şüpheli veya sanığa ait aşağıdaki değerlere el konulabilir:

 • a) Taşınmazlar,
 • b) Kara, deniz veya hava ulaşım araçların,
 • c) Banka veya diğer malî kurumlardaki her türlü hesab,
 • d) Gerçek veya tüzel kişiler nezdindeki her türlü hak ve alacaklar,
 • e) Kıymetli evrak,
 • f) Ortağı bulunduğu şirketteki ortaklık payları,
 • g) Kiralık kasa mevcutları,
 • h) Diğer malvarlığı değerleri.

Somut olarak belirlenen Bu taşınmaz, hak, alacak ve diğer malvarlığı değerlerinin şüpheli veya sanıktan başka bir kişinin zilyetliğinde bulunması halinde dahi, elkoyma işlemi yapılabilir.

Yasadışı Bahis Suçlarında Erişimin Engellenmesi

İnternet sitesi veya web sayfasına erişimin engellenmesi; internet üzerinden yayımlanan haber, video, fotoğraf, yorum vb. içeriklerle kişilik haklarının veya özel hayatın gizliliğinin ihlali, suç işlenmesi, kamu yararı bulunması gibi nedenlerle öncelikle hukuka aykırı içeriğin bulunduğu internet sitesindeki URL’ye, ihlal bu şekilde giderilemediği takdirde tüm internet sitesine erişimin engellenmesini ifade etmektedir.

Yasadışı/izinsiz bahis suçları ile ilgili olarak, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun erişimin engellenmesine ilişkin hükümleri uygulanır (7258 sayılı Kanun m.4).

Yasadışı Bahis Oynatma Suçunda İşyerinin Mühürlenerek Kapatılması

Yasadışı bahis oynatma suçları işleyen işyerleri hakkında “mühürlenerek kapatma” ve “ruhsatın iptali” tedbirleri uygulanır.

Yasadışı bahis oynatma suçu veya yasadışı bahis oynamaya yer veya imkan sağlama suçlarının işlendiği işyerleri mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından ihtarda bulunmaksızın üç ay süreyle mühürlenerek kapatılır.

İş yeri açma ve çalışma ruhsatına sahip işyerlerinin ruhsatları mahallin en büyük mülki idare amirinin bildirimi üzerine ruhsat vermeye yetkili idare tarafından beş iş günü içinde iptal edilir (7258 sayılı Kanun m.5).

İnternetten Yasadışı/İzinsiz Bahis Oynatma Suçu Yargıtay Kararları


Yasadışı Bahis Suçunda Zincirleme Suç Hükümleri Uygulanmaz

Temyiz incelenmesine konu incelenen işbu dosyaya ilişkin suç tarihinin 17.03.2015, iddianame düzenleme tarihinin ise 17.04.2015 olduğu, yapılan UYAP sorgulamasında, aynı gün incelenen ve Dairemizin 2021/14994 Esas sırasında kayıtlı olan Adana 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2015/656 E. 2015/1014 K. sayılı dosyasındaki suç tarihinin 25.01.2015, iddianame düzenleme tarihinin ise 30.09.2015 olduğu, Bu dosyadaki eylemin benzer suç vasfına yönelik olduğu gözetilerek, suç tarihleri ve işlenen suçun niteliğine göre adı geçen sanığın eylemlerinin, TCK’nun 43. maddesi kapsamında zincirleme biçimde yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağlamak suçunu oluşturup oluşturmadığının takdir ve değerlendirilmesi bakımından dosyaların incelenmesi, gerektiğinde birleştirilmesi ve sonucuna göre sanığın hukuki durumunun değerlendirilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi, bozma nedenidir (Yargıtay 7CD- Esas : 2021/18296, Karar : 2021/10497).

Temyiz incelenmesine konu incelenen işbu dosyaya ilişkin suç tarihinin 12.12.2015, iddianame düzenleme tarihinin ise 14.01.2016 olduğu, daha önceden, sanık hakkında, 24.11.2015 günü, aynı işyerinde aynı suçu işlediği gerekçesiyle 23.05.2016 günlü iddianame ile açılan kamu davasında, Bakırköy 29. Asliye Ceza Mahkemesinin 12.10.2017 tarihli, 2016/393 E. 2017/ 482 K. sayılı mahkumiyet kararının, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 16. Ceza Dairesi’nin 19.04.2018 tarihli, 2017/3822 E. 2018/1557 K. sayılı kararıyla kesinleştiği, bu dosyadaki eyleminin benzer suç vasfına yönelik olduğu gözetilerek suç tarihine ve işlenen suçun niteliğine göre adı geçen sanığın eylemlerinin TCK’nun 43. maddesi kapsamında zincirleme biçimde yasa dışı bahis oynatma suçunu oluşturup oluşturmadığının takdir ve değerlendirilmesi bakımından; sanığa ait kesinleşen dosyanın getirtilip incelenerek, ilgili belgelerin aslı yada onaylı örneklerinin dosya arasına konulması, eylemin TCK’nun 43/1. maddesi kapsamında değerlendirilmesi halinde kesinleşen cezanın mahsubunun düşünülmesi ve sonucuna göre sanığın hukuki durumunun değerlendirilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi, bozma nedenidir (Yargıtay 7CD - Esas : 2021/14752, Karar : 2021/10872).

5237 sayılı TCK’nun 43. maddesi gereğince, bir suç işleme kararının icrası kapsamında, aynı suçun değişik zamanlarda aynı kişiye karşı birden fazla işlenmesi durumunda veya tek eylemle birden fazla kişiye karşı işlenmesi halinde sanığa hükmolunacak cezanın zincirleme suç hükümleri sebebiyle cezanın artırılması gerekmekle birlikte, somut olayda, sanığın üzerine atılı 7258 sayılı Kanunun 5. maddesinde tanımlanan suçun mağdurunun toplum olup, bahis oynayan kişiler suçun konusunu teşkil ettiğinden, şartları oluşmadığı halde cezanın tertip ve tayininde zincirleme suç hükümleri uygulanarak, sanıklara fazla ceza tayini, bozma nedenidir (Yargıtay 7CD - Esas : 2021/14782, Karar : 2021/10482). (Not: Yargıtay, bir kerede bahis oynayan kişilerin çok sayıda olmasının zincirleme suç hükümlerinin uygulanmasını gerektirmeyeceğini ifade etmektedir.)

Yurtdışı Kaynaklı Bahis Oynatma Suçu Cezası

7258 sayılı Kanunun 5. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde, bu Kanun’daki düzenlemelere aykırı olarak spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis ya da şans oyunları oynatma veya oynanmasına imkan sağlanmasının suç olarak düzenlendiği, oynatılan bahsin yurtdışı kaynaklı olup olmadığına göre de farklı cezalar öngörüldüğü, aynı fıkranın (c) bendinde ise bu Kanun’a aykırı oynatılan bahis ile ilgili para transferine aracılık etmenin suç olarak düzenlendiği, somut olayda ise sanığın 7258 sayılı Kanun’a aykırı olarak bahis oynattığının kabul edildiği, sanığın işyerinde yapılan aramada ele geçirilen bilgisayar üzerinde yapılan inceleme sonucunda düzenlenen rapora göre de sanığın internet yoluyla erişim sağladığı 7258 sayılı Kanuna aykırı bahis sitelerinin yurtdışı kaynaklı olduğunun tespit edildiği anlaşılmakla, sanığın gerekçesi de açıklanmak suretiyle sabit kabul edilen eyleminin 7258 sayılı Kanunun 5/1-b maddesine uyduğu gözetilmeden, aynı Kanun’un 5/1-c maddesine göre hüküm kurulması, bozma nedenidir (Yargıtay 19. Ceza Dairesi-Karar: 2021/3347).

Sanığın işyerinde 14/02/2014 tarihinde yapılan aramada ele geçirilen bilgisayar üzerinde yapılan inceleme sonucunda düzenlenen raporda, sanığın internet yoluyla erişim sağladığı 7258 sayılı Kanuna aykırı bahis sitelerinin yurtdışı kaynaklı olduğu belirtildiğinden, eyleminin 7258 sayılı Kanun’un 5/1.b maddesindeki suçu oluşturduğu gözetilmeden, aynı Kanun’un 5/1.a maddesine göre hüküm kurularak eksik ceza tayini, bozma nedenidir (Yargıtay 19. Ceza Dairesi-K.2021/859).

7258 sayılı Kanunun 5. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde, bu Kanun’daki düzenlemelere aykırı olarak spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis ya da şans oyunları oynatma veya oynanmasına imkan sağlanmasının suç olarak düzenlendiği, oynatılan bahsin yurtdışı kaynaklı olup olmadığına göre de farklı cezalar öngörüldüğü, anılan fıkranın (b) bendinin “Yurt dışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarının internet yoluyla ve sair suretle erişim sağlayarak Türkiye’den oynanmasına imkân sağlayan kişiler,…” şeklinde düzenlendiği, gerek madde gerekçesi gerekse düzenlemedeki “… internet yoluyla ve sair suretle erişim sağlayarak…” ibaresi gereğince, fiilin hangi bent kapsamına girdiğinin tespitinde ayırt edici unsur olarak, bahis oynanan futbol ya da sair müsabakaların oynandığı yer değil, bahis organizasyonunun ya da günümüz teknik imkanları göz önüne alındığında, bahis oynatmak üzere erişim sağlanan internet sitesinin bulunduğu yer olduğu cihetle, öncelikle bilgisayar sabit diski üzerinde konusunda uzman bir bilirkişiye inceleme yaptırılarak, 7258 sayılı Yasaya aykırı bahis sitelerine erişim yoğunluğunun ile ulaşılabilen diğer bilgilerin mahiyetleri de dikkate alınmak suretiyle, 7258 sayılı Yasaya aykırı olarak bahis oynanmasına imkan sağlanıp sağlanmadığının ve erişim sağlanan sitelerin yurtdışı kaynaklı olup olmadığının tereddüte mahal bırakmayacak şekilde belirlenmesinden sonra sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi, bozma nedenidir (Y7CD-K.2022/12764).

7258 sayılı Yasanın 5/1.a maddesinde yer alan “Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis veya şans oyunlarını oynatanlar ya da oynanmasına yer veya imkân sağlayanlar…” şeklindeki düzenleme ile suçun maddi unsurunun belirlendiği, aynı fıkranın “b” bendindeki “Yurt dışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarının internet yoluyla ve sair suretle erişim sağlayarak Türkiye’den oynanmasına imkân sağlayan kişiler…” hükmü ile de bu fiilin yurtdışında düzenlenen bahis oyunlarının yurtiçinde oynanmasına imkan sağlamak suretiyle işlenmesinin nitelikli hal olarak kabul edildiği, hal böyle iken sanıkların eyleminin hangi bent kapsamında kaldığı duraksamaya yer bırakmayacak şekilde belirlendikten sonra, buna göre hukuki durumlarının takdir ve tayini yerine, sanıklar hakkında her iki bentten ayrı ayrı hükümler kurulmak suretiyle fazla ceza tayini, bozma nedenidir (Yargıtay 7CD Esas : 2021/15525, Karar : 2021/10533).

İnternetten Yasadışı (Kaçak) Bahis Suçu Delil Yetersizliği

Sanığın işyerinde yapılan aramada ele geçirilen bilgisayar ve cep telefonu üzerinde yaptırılan inceleme sonucunda düzenlenen raporlara göre, sanığın internet üzerinden yayın yapan bahis sitelerine erişim sağladığı tespit edilmekle birlikte, bunların büyük kısmının yasal bahis siteleri olduğu, 7258 sayılı Kanuna aykırı bahis sitelerine erişimler, sayı itibariyle, sanığın üzerine atılı suçu işlediğini kabule yeter derecede olmadığı gibi sitelerin bahis oynanmasına ilişkin kısımlarına erişim sağlandığına dair bir bulgu da bulunmadığı, anılan sitelerin bahis oynanması dışında bir takım içerikler de barındırdığının bilindiği, sanığın aşamalardaki savunmalarında istikrarlı bir şekilde yasadışı bahis oynatmadığını, kendisinin yasal siteler üzerindeki hesabından bahis oynadığını ve başkalarına da oynattığını savunduğu, yasal bahis sitelerine erişim sağlamasının da bu savunmasını desteklediği anlaşılmakla, üzerine atılı suçu işlediğine yönelik her türlü şüpheden uzak ve kesin bir delil elde edilemeyen sanığın beraati yerine, yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi, bozma nedenidir (Yargıtay 19.Ceza Dairesi - Karar: 2019/5966).

Sanıkların işyerinde yapılan aramada bilgisayar, yazıcı, isim ve şifrelerin yazılı olduğu belirtilen not defteri ile sanıkların yanında misafir olarak bulunan bir şahsın üzerinde iki adet oynanmış kupon ele geçirildiği, şahsın kolluk tarafından alınan beyanında cüzdanında bulunan bahis kuponlarının eski tarihli olduğunu ve başka bir yerde oynadığını, olay günü tesadüfen ziyaret amacıyla arkadaşlarının yanında bulunduğunu beyan ettiği, tutanakta bahsi geçen defterin yasadışı bahisle ilgili olduğuna dair bir tespitin bulunmadığı, ele geçirilen genel amaçlı olduğu anlaşılan yazıcının ise kupon basmak amacıyla kullanıldığına dair bir bulgu olmayıp, internet kafe olarak işletilen işyerinde bilgisayar yazıcısı bulunmasının doğal karşılanabileceği, iş yerinde ele geçirilen bilgisayar üzerinde yaptırılan incelemeler neticesinde ise iki rapor düzenlendiği, ilk raporda yasadışı bahis ile ilgili herhangi bir bulguya rastlanmadığının, ikinci raporda ise 7258 sayılı Kanuna aykırı bahis sitelerine az sayıda erişim yapıldığının, ancak bahis oynandığına dair bir bulgu saptanmadığının belirtildiği, söz konusu sitelerin bahis oynanması dışında bir takım içerikler de barındırdığı gözönüne alındığında, yalnızca bu sitelere az sayıda erişim sağlanmış olmasının sanıkların 7258 sayılı Kanuna aykırı şekilde bahis oynattığını kabule yeter olmadığı, sanıkların üzerine atılı suçu işlediklerinin, her türlü şüpheden uzak, kesin delillerle ispatlanamadığının anlaşılması karşısında, beraatlerine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde mahkumiyetlerine karar verilmesi, bozma nedenidir (Yargıtay 19. Ceza Dairesi 2016/7974 E. , 2019/734 K.).

İnternet Üzerinden Yasadışı Bahis Oynatma Suçunun İspatı

Sanıkların işyerinde yapılan aramada bilgisayar, yazıcı, isim ve şifrelerin yazılı olduğu belirtilen not defteri ile sanıkların yanında misafir olarak bulunan bir şahsın üzerinde iki adet oynanmış kupon ele geçirildiği, şahsın kolluk tarafından alınan beyanında cüzdanında bulunan bahis kuponlarının eski tarihli olduğunu ve başka bir yerde oynadığını, olay günü tesadüfen ziyaret amacıyla arkadaşlarının yanında bulunduğunu beyan ettiği, tutanakta bahsi geçen defterin yasadışı bahisle ilgili olduğuna dair bir tespitin bulunmadığı, ele geçirilen genel amaçlı olduğu anlaşılan yazıcının ise kupon basmak amacıyla kullanıldığına dair bir bulgu olmayıp, internet kafe olarak işletilen işyerinde bilgisayar yazıcısı bulunmasının doğal karşılanabileceği, iş yerinde ele geçirilen bilgisayar üzerinde yaptırılan incelemeler neticesinde ise iki rapor düzenlendiği, ilk raporda yasadışı bahis ile ilgili herhangi bir bulguya rastlanmadığının, ikinci raporda ise 7258 sayılı Kanuna aykırı bahis sitelerine az sayıda erişim yapıldığının, ancak bahis oynandığına dair bir bulgu saptanmadığının belirtildiği, söz konusu sitelerin bahis oynanması dışında bir takım içerikler de barındırdığı gözönüne alındığında, yalnızca bu sitelere az sayıda erişim sağlanmış olmasının sanıkların 7258 sayılı Kanuna aykırı şekilde bahis oynattığını kabule yeter olmadığı, sanıkların üzerine atılı suçu işlediklerinin, her türlü şüpheden uzak, kesin delillerle ispatlanamadığının anlaşılması karşısında, beraatlerine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde mahkumiyetlerine karar verilmesi bozma nedenidir (Yargıtay 19.Ceza Dairesi - Karar: 2019/734).

Bilgisayar İnceleme veya Bilirkişi Raporu Alınması

Sanığın internet üzerinden kimseye yasadışı bahis oynatmadığını, sadece kendisinin oynadığını savunması, yapılan aramada işyerinde bilgisayar ve barkod yazıcısı dışında oyun oynayan kimsenin ve oynanmış maç kuponlarının bulunmaması mahkemenin gerekçesinde ele geçen bilgisayar üzerinde yapılan incelemede yüklü miktarda birçok bahsin oynandığının belirtilmesine rağmen dosya içerisinde ve UYAP kayıtlarında hükme esas alınacak nitelikte herhangi bir bilgisayar inceleme veya bilirkişi raporunun olmaması karşısında; mevcut ise bu raporun eklenmesi aksi halde işyerinde bulunarak zaptedilen bilgisayar kasası ile diğer eşya, konusunda uzman bilirkişiye tevdi edilerek, 7258 sayılı Kanunun 5/2. maddesine göre ‘‘yurt dışında oynatılan her çeşit bahis veya şans oyunlarının internet yoluyla ve sair suretle erişim sağlayarak Türkiye’ den oynanmasına imkan sağlayıp sağlamadığı’’ ve ‘‘yasadışı bahis sitesine hangi tarihlerde ve ne sıklıkta girildiği ve ne miktarda kupon oynandığı’’ hususunda ayrıntılı bilirkişi raporu alındıktan sonra sanığın ne şekilde başka kişilere yasa dışı futbol bahsi veya şans oyunu oynattığı, yer ve imkan sağladığının da karar yerinde tartışılmasından sonra hukuki durumun takdiri gerekirken eksik kovuşturma sonucu yazılı şekilde mahkumiyet kararı verilmesi, bozma nedenidir (Yargıtay 19.Ceza Dairesi-Karar: 2016/20433).

Somut olayda; sanığa ait giyim mağazasında yapılan aramada sadece bilgisayarın ele geçmesi, herhangi bir maç kuponu, bülten ve liste gibi deliller ele geçmemiş ve bahis oynatılan kişiler tespit edilememiş ise de, bilgisayarda yapılan incelemede bahis ile alakalı olabilecek anahtar kelimelerin tespit edilmesi karşısında; uzman bilirkişiye ele geçen eşyalar ile dosya bütün halinde tevdi edilerek, yasadışı bahis sitelere girilip girilmediği, girilmişse kaç defa girildiğine, kupon oluşturulup oluşturulmadığı, bakiye olup olmadığı hususlarında açıklayıcı rapor alınarak sanığın hukuki durumunun takdiri gerekirken, eksik kovuşturma sonucu yazılı şekilde mahkumiyet kararı verilmesi, bozma nedenidir (Yargıtay 19.Ceza Dairesi-Karar: 2017/9828).

Suç tarihinde işyerinde internet bağlantısı olup olmadığının araştırılması ile ele geçen bilgisayardan alınan harddisk (kütük) üzerinde bilirkişi incelemesi yapılarak; suça konu yasa dışı bahis sitelerine yapılan erişim tarihlerinin, bu sitelere giriş sayısının ve bahis oynama yoğunluğunun, ayrıca işyerinde bulunan kupon yazdırma cihazının ele geçen bilgisayara yüklü olup olmadığının, bu bilgisayardan çıktı alınıp alınmadığının, mümkünse hazırlanan kuponlara dair ekran görüntülerinden hareketle, aynı maçlarda birbiriyle ters istikamette ve çelişkili olduğu açıkça anlaşılan tahminlerle bahis oynanıp oynanmadığı hususları da birlikte değerlendirilmek suretiyle; sanığın, 7258 sayılı Kanun’a aykırı şekilde, yurt dışından oynatılan bahis yada şans oyunlarına internet yoluyla erişim sağlayarak Türkiye’den oynanmasına imkan sağlayıp sağlamadığının, tereddüte mahal bırakmayacak şekilde belirlenmesinden sonra SSÇ’nin hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken, eksik araştırma ve kovuşturma sonucu yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi, bozma nedenidir (Yargıtay 7. Ceza Dairesi 2021/14785 E. , 2021/10150 K.).

İnternet Üzerinden İzinsiz Bahis Oynatma Suçu ve Kupon Miktarı

Sanığa ait işyerinde …lotosu tabir edilen yasadışı bahis oynatıldığının iddia ve kabul edildiği olayda, sanığın suçlamayı kabul etmeyerek işyerinde ele geçen maç kuponlarını internet üzerinden kendisinin oynadığını ve kimseye bahis oynatmadığını savunması, arama yapılan işyerinde sanığın cep telefonu alım satımı işi ile uğraştığı ve ele geçen değişik tarihli oynanmış 10 adet bahis kuponlarındaki spor müsabakalarının farklı maçlara ilişkin olup toplam bahis miktarının 295 TL olduğunun anlaşılması karşısında, sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair savunmasının aksini gösterir her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığından beraati yerine, yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi, bozma nedenidir (Yargıtay 19.Ceza Dairesi-Karar: 2016/13713).

Usulsüz Arama ve Bilgisayara El Koyma Hukuka Aykırı Delil

19.10.2007 tarihinde yasadışı şekilde bahis yaptırıldığı duyumu üzerine Cumhuriyet Savcısının yazılı kararı gereğince sanığa ait işyerinde CMK’nın 116 ve devamı maddeleri uyarınca arama yapıldığı, arama sonucu diğer suç unsuru eşyalarla birlikte bir adet taşınabilir bilgisayara da el konulduğu ve bu bilgisayar üzerinde teknik inceleme yapıldığı görülmüş ise de, bilgisayarlar üzerinde arama yapılabilmesine olanak tanıyan CMK’nın 134. maddesine göre verilmiş bir arama kararı bulunmadığı anlaşılmakla, sanığın işyerinde ele geçen taşınabilir bilgisayar üzerinde yapılan teknik inceleme sonuçları hukuka aykırı delil niteliğinde olup CMK’nın 217/2 ve 230/1-b maddeleri gereğince hükme esas alınamayacağından, arama sonucu ele geçen diğer deliller kapsamı itibariyle sanığın eyleminin 5728 sayılı Kanunla değişik 7258 sayılı Kanun’un 5/1. maddesindeki suçu oluşturacağı gözetilmeden, yazılı şekilde hüküm kurulması, bozma nedenidir (Yargıtay 19.Ceza Dairesi-Karar: 2016/2106).

Olay tarihinde kolluk tarafından sanığın işyerinde yapılan aramada, 7258 sayılı Yasaya aykırı bahis oynatılmasında kullanıldığı gerekçesiyle bilgisayar ve yazıcının ele geçirildiği cihetle; dosya kapsamına göre sanık ve suçta kullanılan eşya konusunda mahkemece verilmiş bir arama kararı olmadığı gibi gecikmesinde sakınca olduğu gerekçesiyle Cumhuriyet Savcısı tarafından da verilmiş bir yazılı arama kararının da bulunmadığı, buna göre yapılan aramanın usul ve yasaya aykırı olduğu ve ele geçen delillerin de hukuka aykırı delil niteliğinde olup, Anayasamızın 38. maddesinin 6. fıkrası da “Kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular delil olarak kabul edilemez.” hükmü ve yine 5271 sayılı CMK’nun 206/2-a, 217/2, 230/1. madde ve fıkraları da hukuka uygun surette elde edilen delillerin kullanılabileceğini, kanuna aykırı elde edilenlerin ise hükme esas alınamayacağı şeklinde açık düzenlemeleri karşısında, hiç bir aşamada suçlamayı kabullenmemiş olan sanık hakkında sırf hukuka aykırı şekilde elde edilen ve suçta kullanıldığı anlaşılan eşyanın hükme esas alınamayacağı gözetilerek beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi, bozma nedenidir (Yargıtay 7. Ceza Dairesi-Karar:2021/10552).

Aramada Elde Edilen Deliller ve 7258 Sayılı Kanuna Muhalefet

Yapılan aramada bilgisayar, kupon yazıcısı, oynanmış kuponlar, not kağıtları ve bültenler ele geçtiği, bilgisayarda yapılan incelemede ..sanslibet…net ve ..superbwin..net isimli sitelere binlerce defa bağlantı yapıldığı ve kupon yatırma ve yazdırma işlemlerinin yapıldığının tespit edildiği, suça sürüklenen çocuğun aşamalarda alınan savunmalarında arkadaşlarına bahis oynattığını kabul ettiği, gerek suç tarihindeki düzenlemede gerekse 6495 sayılı Kanunun 3. maddesi ile yapılan değişiklikten sonraki hali ile 7258 sayılı Kanunun 5. maddesinde tanımlanan suçun unsurları arasında menfaat temin edilmesinin bulunmadığı anlaşılmakla, yasadışı bahis oynattığı sübut bulan suça sürüklenen çocuğun müsnet suçtan cezalandırılması yerine yerinde görülmeyen gerekçe ile beraatine karar verilmesi bozma nedenidir (Yargıtay 19.Ceza Dairesi-Karar: 2017/10121).


Avukat Baran Doğan

UYARI

Web sitemizdeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Av. Baran Doğan’a aittir. Tüm makaleler hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı zaman damgalıdır. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Avukat meslektaşların makale içeriklerini dava dilekçelerinde kullanması serbesttir.

Makale Yazarlığı İçin

Avukat veya akademisyenler hukuk makalelerini özgeçmişleri ile birlikte yayımlanmak üzere avukatbd@gmail.com adresine gönderebilirler. Makale yazımında konu sınırlaması yoktur. Makalelerin uygulamaya yönelik bir perspektifle hazırlanması rica olunur.

Paylaş
RSS