0 212 652 15 44
Çalışma Saatlerimiz
Hafta İçi 09.00 - 18.00

Marketten Hırsızlık Yapma Suçu Nedir?

Hırsızlık suçu, marketlerde işlendiği takdirde, fail hakkında 5237 sayılı TCK’nın 142/2-h maddesine göre 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına hükmedilir. Marketin bağımsız bir market olması veya AVM içerinde bulunan bir market olması arasında suçun unsurları ve cezası bakımından herhangi bir fark yoktur. Marketten çalınan her türlü mal veya para için TCK m.142/2-h hükümleri gereği 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına hükmedilecektir. Örneğin, İstanbul’da bulunan bir AVM içerisindeki hiper marketten bebek maması çalan kişi TCK m.142/2-h hükümleri gereği cezalandırılacaktır.

Market içerisinde yapılan alışveriş sırasında markette bulunan diğer kişilerin kişisel eşyalarının (çanta, cüzdan, telefon vb) çalınması halinde de fail hakkında TCK m.142/2-h hükümleri uygulanır.

Marketten hırsızlık yapma suçunun cezası, TCK 142/2-h maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir:

TCK m.142/2-h

(2) Suçun;

h) Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle ya da bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında, işlenmesi hâlinde, beş yıldan on yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Özellikle belirtelim ki, marketlerin eklentisi mahiyetindeki depo, otopark vb. yerlerde hırsızlık suçunun işlenmesi halinde de fail hakkında 5237 sayılı TCK’nın 142/2-h maddesi hükümleri uygulanacaktır.

Müştekinin mal teslim etmek amacıyla Metro marketin mal kabul bölümünün önüne kilitlemeden bıraktığı tır dorsesinden kaşar peyniri çalınması şeklinde gerçekleşen eylemde; tırın park edildiği yerin marketin eklentisi olup olmadığının dosya kapsamından anlaşılamadığı, bu nedenle; olay yerinde keşif yapılarak tırın park edildiği yerin eklenti niteliğinde olup olmadığının araştırılarak, eklenti olduğunun tespiti halinde, eylemin 5237 sayılı TCK’nın 142/2-h maddesinde tanımlanan suçu oluşturacağı gözetilmeden eksik inceleme ile karar verilmesi, bozma nedenidir (Y6CD-K.2022/5518).

Marketten Hırsızlık Suçunun Gece Vakti İşlenmesi (TCK m.143)

Markette gerçekleşen hırsızlık suçunun gece vakti işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılır (TCK m.143). Suçun gece vakti işlenmesi halinde, marketten hırsızlık suçunun cezası 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası olmaktadır. Gece vaktinin tespiti göz kararıyla değil, bilimsel ölçütlere göre yapılmalıdır. Mahkemeler UYAP üzerinde her gün için ayrı ayrı gece ve gündüz vaktinin ne olduğuna ilişkin güneşin doğuş ve batış çizelgesine ulaşabilmektedir. Gece ve gündüz vaktinin başlangıç ve bitiş saatleri günlere, aylara ve mevsimlere göre farklılık arz etmektedir. Bu nedenle suçun işlendiği saatin tam olarak tespit edilerek, tespit edilen bu saate göre suçun gece mi gündüz mü işlendiği açıklığa kavuşturulmalıdır.

Sanığın, olay günü saat 20.10’da müşteri gibi girdiği marketten sucuk, sigara ve meyveyi aldıktan sonra, parasını ödemeden marketten çıktığı, UYAP’tan alınan güneşin doğuş ve batış çizelgesine göre, suç tarihinde gece vaktinin saat 18.00’de başladığı, bu suretle hırsızlık suçunun gece vakti işlendiğinin anlaşılması karşısında, sanık hakkında 5237 sayılı TCK’nın 143. maddesinin uygulanmaması suretiyle eksik ceza tayin edilmiştir (Y2CD-K.2017/10189)

Marketten Hırsızlık Suçunda Teşebbüs Hükümleri

Ceza hukukunda suça teşebbüs, işlenmesi amaçlanan bir suçun kanunda yazılı icra hareketlerine başladıktan sonra failin iradesi dışındaki sebeplerle suçun tamamlanamamasıdır (TCK md.35). Marketten hırsızlık suçunun teşebbüs aşamasında kalması mümkündür. Marketten hırsızlık suçunun teşebbüs aşamasında kalması halinde, faile verilecek cezanın dörtte birinden dörtte üçüne kadarı indirilir (TCK m.35/2).

Sanığın, müştekinin sorumlusu olduğu marketten suça konu eşyaları market arabasına koyduğu, bir kısmını montun altına gizleyerek parasını ödemeden çıkmak isterken yakalandığı ve hırsızlık eyleminin teşebbüs aşamasında kaldığı gözetilmeyerek, suçtan kurtulmaya yönelik savunmasına itibar edilerek üzerine atılı hırsızlık suçundan mahkumiyeti yerine yazılı şekilde beraatine karar verilmesi bozma nedenidir (Y17CD-K.2020/1250)

Özellikle vurgulayalım ki, suçun failinin kesintisiz takip sonucu market içinde veya dışında yakalanması halinde suç tamamlanamadığından teşebbüs aşamasında kalmış olarak kabul edilecektir. Failin hırsızlık yaptıktan sonra takip edilmeden marketten çıkıp gitmesi ve varsa takibin kesintiye uğraması hallerinde suç tamamlanmış olur. Bu durumda fail hakkında teşebbüs hükümleri uygulanmaz, TCK m.142/2-h gereği tamamlanmış suçun cezasıyla cezalandırılır.

Güven Timleri Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından daha önceden tanınan ve şüpheli hareketleri sebebiyle takibe alınan sanığın ve temyiz dışı sanık …’ın, müştekinin yöneticisi olduğu ŞOK marketten aldıkları gıda maddelerini, yanlarında getirmiş oldukları poşetlere koyarak parasını ödemeden marketten çıktıkları ve minibüse binmek üzere iken kesintisiz şekilde kendilerini takip eden ekip tarafından yakalandıkları olayda, adı geçen markete çalınan malzemelerin eksiksiz olarak teslim edildiğinin anlaşılması karşısında, sanığın eyleminin teşebbüs aşamasında kaldığı ve 5237 sayılı TCK’nin 35. maddesine göre cezasında indirim yapılması gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde tamamlanmış suçtan hüküm kurulması, bozma nedenidir (Y2CD-K.2019/245).

Marketten Hırsızlık Suçunda Etkin Pişmanlık

Etkin pişmanlık, kişinin işlediği suçtan dolayı özgür iradesiyle sonradan pişman olması, suç teşkil eden fiilin meydana getirdiği olumsuzlukları gidermesi ve ceza adaletine olumlu davranışlarıyla katkı sunması halinde indirim hükümlerinin uygulanmasını sağlayan bir ceza hukuku kurumudur.

Markette işlenen hırsızlık suçunun tamamlanması halinde fail hakkında etkin pişmanlık hükümleri uygulanabilir. Etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanabilmesi için failin suçtan zarar gören market sahibinin zararını gidermesi gerekir. Ancak, marketten hırsızlık suçu teşebbüs aşamasında kalmışsa zarar giderilse bile fail hakkında etkin pişmanlık hükümleri uygulanamaz.

Marketten hırsızlık suçu tamamlandıktan sonra ve fakat bu nedenle hakkında kovuşturma başlamadan önce, failin, azmettirenin veya yardım edenin bizzat pişmanlık göstererek mağdurun uğradığı zararı aynen geri verme veya tazmin suretiyle tamamen gidermesi halinde, verilecek cezanın üçte ikisine kadarı indirilir (TCK m.168/1). Yani, soruşturma aşamasında zararın giderilmesi halinde cezanın üçte ikisine kadarı indirilir.

Etkin pişmanlığın kovuşturma başladıktan sonra ve fakat hüküm verilmezden önce gösterilmesi halinde, verilecek cezanın yarısına kadarı indirilir (TCK m.168/2).

Sanığın, polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulup ellerinde bulunan ürünlerin sorulması üzerine suçu kabul edip, hırsızlık yaptığı yeri söyleyerek suça konu ürünlerin iadesini sağlaması karşısında, müştekilere yönelik eylemlerden dolayı hakkında 5237 sayılı TCK’nun 168/1. maddesinin uygulanıp uygulanmayacağının karar yerinde tartışılmaması, bozma nedenidir (Y6CD-K.2022/1794).

Suçun Şikayet Süresi, Zamanaşımı, Uzlaştırma ve Görevli Mahkeme

Markette yapılan hırsızlık suçu takibi şikayete bağlı suçlar arasında değildir. Suçun mağduru, şikayet hakkını en geç dava zamanaşımı süresi içinde kullanılmalıdır. Bu suçtan dolayı dava zamanaşımı süresi 15 yıldır.

Marketten hırsızlık suçu taraflar arasında uzlaştırma prosedürü uygulanmasını gerektiren suçlardan değildir. Uzlaşma kapsamında olan suçlarda, gerek soruşturma gerekse kovuşturma aşamasında öncelikle uzlaştırma prosedürünün uygulanması, uzlaşma sağlanmazsa soruşturmaya veya yargılamaya devam edilmesi gerekir. Bu suç uzlaşma kapsamında olmadığından uzlaştırma prosedürü uygulanmaz.

Marketten hırsızlık suçları nedeniyle yapılan yargılamalar asliye ceza mahkemesi tarafından yerine getirilir.

Marketten Hırsızlık Suçunda Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB), sanığın 5 yıl gözlenmesi ve sanık hakkında verilen hükmün bu süre boyunca hiçbir sonuç doğurmaması, sanığın bu sürede yeni bir suç işlememesi halinde hakkındaki davanın düşmesi olarak tanımlanabilir.

HAGB kararı verilmesinin önemli şartlarından biri mağdurun uğradığı zararın giderilmesi şartıdır. Marketten hırsızlık suçunda zararın giderilmesi halinde suçun cezasının HAGB kararı verilebilmesi için gerekli olan miktara düşmesi mümkündür. Market sahibinin zararının giderilmesi halinde mahkemenin hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı vermesi mümkündür.

Cezasının Ertelenmesi veya Adli Para Cezasına Çevrilmesi

Adli para cezası, işlenen bir suça karşılık hapis cezasıyla birlikte veya tek başına uygulanabilen bir yaptırım türüdür. Marketten hırsızlık suçu nedeniyle sanık hakkında verilen ceza 1 yılı aşacağı için, hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesi mümkün değildir. Ancak, daha az cezayı gerektiren haller (TCK m.144) ve bazı akrabalık hallerinin mevcut olduğu durumlarda (TCK m.167/2) cezanın miktar itibariyle 1 yıl veya daha altı bir miktara inmesi söz konusu olabileceğinden, bu hallerde hükmedilen hapis cezası adli para cezasına çevrilebilir.

Cezanın ertelenmesi, mahkeme tarafından belirlenen cezanın cezaevinde infaz edilmesinden şartlı olarak vazgeçilmesidir. Marketten hırsızlık suçu nedeniyle hükmedilen hapis cezasının ertelenmesi de mümkündür.

Marketten Hırsızlık Suçu Yargıtay Kararları


Marketten Hırsızlık Suçunda Gece ve Gündüz Vaktinin Tespiti

Hırsızlık suçunun işlendiği saatin 19.28 olduğu, UYAP’tan alınan güneşin doğuş ve batış çizelgesine göre, yaz saati uygulaması da dikkate alındığında, suç tarihinde gece vaktinin saat 19.39’da başladığının anlaşılması karşısında, hırsızlık suçunun gündüz sayılan zaman dilimi içerisinde işlendiğinin kabul edilmesi gerektiği gözetilmeden ve atılı suçun gece vakti işlendiğine ilişkin kanıtlar denetime olanak verecek biçimde karar yerinde gösterilip tartışılmadan, hırsızlık suçundan hükmolunan cezanın 5237 sayılı TCK’nın 143/1. maddesi uyarınca artırılması suretiyle fazla ceza tayini, bozma nedenidir (Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2021/992 E. , 2021/10223 K.).

Suç tarihinde güneşin 16:55’de battığının ve gece vaktinin 17:55’de başladığı, müşteki kolluk beyanı ve kolluk tarafından tutulan 28.11.2015 tarihli tutanağa göre, suçun geceden sayılan saat 18:30 sıralarında işlendiğinin anlaşılması karşısında; sanık hakkında nitelikli hırsızlık suçundan kurulan hükümde belirlenen temel cezadan 5237 sayılı TCK’nın 143. maddesi uyarınca artırım yapılması gerektiği gözetilmeden hüküm kurulmak suretiyle eksik ceza tayini, bozma nedenidir (Yargıtay 6. Ceza Dairesi 2021/11830 E. , 2022/6451 K.).

Marketten Hırsızlığa Teşebbüs Suçunda Gece Vakti

Sanıkların saat 04.03 sıralarında suça konu A-101 marketten hırsızlığa teşebbüs ettikleri, UYAP kayıtlarına göre, suç tarihinde yaz saati uygulaması dikkate alındığında gece vaktinin 04:38’de sona erdiği ve bu suretle hırsızlık suçunun gece vakti işlenmeye teşebbüs edildiğinin anlaşılması karşısında, sanık hakkında TCK’nın 143. maddesinin uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi, bozma nedenidir (Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2020/28322 E. , 2022/9721 K.).

Marketten Hırsızlık Suçunda Çalınan Malın Değerinin Azlığı Halinde Ceza İndirimi

Sanığın, suça konu marketten 70,00 TL değerindeki rakıyı gündüz vakti çalması şeklindeki eyleminde, suçun işleniş şekli ve özellikleri itibariyle sanık hakkından belirlenecek cezadan 5237 sayılı TCK’nın 145. maddesi uyarınca indirim yapılması gerekirken, yazılı şekilde ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilmesi, bozma nedenidir (Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2020/25859 E. , 2022/6102 K.).

Sanığın, müştekilere ait marketlerden BİM markette gerçekleşen eylemine konu bir kg.lık iki paket kaşar peynirinin toplam değerinin 40,00 TL, Makro markette gerçekleşen eylemine konu üç paket tereyağının toplam değerinin 78,00 TL olduğu, sanık hakkında suçların işleniş şekli ve özellikleri itibarıyla ceza vermekten vazgeçilemeyecek ise de, hırsızlık konusunu oluşturan her iki eylemdeki suça konu malların değerinin az olması karşısında 5237 sayılı TCK’nun 145. maddesi gereğince verilen cezadan belirlenecek oranda indirim yapılması gerektiğinin gözetilmemesi, bozma nedenidir (Yargıtay 17. Ceza Dairesi 2019/10822 E. , 2020/1209 K.).

BİM isimli marketten toplam değeri 25,00 TL olan kaşar peyniri ile 29,70 TL olan 4 adet Namet marka salam, köfte ve simbad marka çerezini çalan sanık hakkında suçun işleniş şekli ve özellikleri itibariyle ceza vermekten vazgeçilemeyecek ise de, hırsızlık konusunu oluşturan malın değerinin miktar olarak az olması nedeniyle TCK’nın 145. maddesi gereğince verilen cezadan belirlenecek oranda indirim yapılması gerektiğinin gözetilmemesi, bozma nedenidir (Yargıtay 17. Ceza Dairesi 2018/2519 E. , 2018/8491 K.).

Sanığın Eti mahallesi Bayraktardede caddesinde bulunan … isimli marketten 04.03.2016 ve 05.03.2016 tarihlerinde gerçekleştirdiği hırsızlık eylemlerinde toplam altı adet 90 TL tutarındaki kaşar peynirlerini çaldığının anlaşılması karşısında; suçun işleniş şekli ve özellikleri itibariyle ceza vermekten vazgeçilemeyecek ise de, hırsızlık konusunu oluşturan malın değerinin az olması nedeniyle TCK’nın 145. maddesi gereğince verilen cezadan belirlenecek oranda indirim yapılması gerektiğinin gözetilmemesi, bozma nedenidir (Yargıtay 6. Ceza Dairesi 2021/11433 E. , 2022/5563 K.).

Suça sürüklenen çocuğun, mağdura ait akaryakıt istasyonunun market bölümünden 100 TL çaldığı olayda suça sürüklenen çocuk hakkında, hırsızlık suçunun konusunu oluşturan malın değerinin az olması nedeniyle tayin edilen cezadan TCK’nın 145. maddesi gereğince belirlenecek oranda indirim yapılması gerektiğinin gözetilmemesi, bozma nedenidir (Yargıtay 6. Ceza Dairesi 2021/3395 E. , 2021/18246 K.).

Sanığın Eti mahallesi Deliktaş caddesi üzerindeki … isimli marketten 24.02.2016 tarihinde gerçekleştirdiği hırsızlık eyleminde toplam 3 adet 45 TL tutarındaki kaşar peynirlerini çaldığının anlaşılması karşısında; suçun işleniş şekli ve özellikleri itibariyle ceza vermekten vazgeçilemeyecek ise de, hırsızlık konusunu oluşturan malın değerinin az olması nedeniyle TCK’nın 145. maddesi gereğince verilen cezadan belirlenecek oranda indirim yapılması gerektiğinin gözetilmemesi, bozma nedenidir ((Yargıtay 6. Ceza Dairesi 2021/11433 E. , 2022/5563 K.).

Marketten Hırsızlık Suçunda Zincirleme Suç Hükümleri Nedeniyle Ceza Artırımı

Sanığın beş gün arayla aynı adresteki BİM isimli markette işlediği hırsızlık suçuna ilişkin eylemlerinin aynı mahiyette bulunduğu ve suç tarihlerinin çok yakın olduğu, bu eylemlerin farklı tarihlerde ancak bir suç işleme kararı icrası kapsamında işlendiği anlaşıldığından, mahkemesince 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 43. maddesinde öngörülen zincirleme suç hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağının tartışılmaması yasaya aykırıdır (Yargıtay 17. Ceza Dairesi 2018/2519 E. , 2018/8491 K.).

Babaeski yolu üzerindeki Kipa Marketten 07.08.2015 tarihinde gündüz suça konu bir kısım malzemeyi çaldıktan sonra yine aynı marketten 29.08.2015 tarihinde gündüz diğer malzemeleri çalmak isterken market çalışanlarına yakalanarak teşebbüs aşamasında kalan eyleminde, zincirleme suç hükümleri gereğince sanığın tamamlanmış tek bir hırsızlık eyleminden 5237 sayılı TCK’nın 142/2-h maddesi uyarınca cezalandırılıp bu cezadan da aynı Kanun’un 43/2 maddesi uyarınca arttırım yapılması gerektiği gözetilmeden, iki ayrı hırsızlık eyleminden cezalandırılmasına hükmedilmesi, bozma nedenidir (Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2020/16744 E. , 2022/2881 K.).

Bina İçerisinde (Süpermarkette) Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık Suçu (TCK m.142/2-h)

Sanığın yapılan kaba üst aramasında toplam 120,00 TL değerinde gıda malzemesinin ele geçirildiği, söz konusu malzemelerin sanığın rızası doğrultusunda geçici olarak muhafaza altına alındığı, sanığın söz konusu malzemeleri … Mahallesinde bulunan … Süpermarket isimli iş yerinden çaldığını şifahi olarak belirttiği ve soruşturma aşamasında alınan savunmasında da mezkur ürünlerin parasını ödemeden marketten çıktığını ifade ettiği, … Market isimli iş yerinin yetkilisi olan mağdur …’in yaptığı kontrolde sanıktan ele geçirilen ürünlerin marketten çalındığını tespit ettiği olayda; sanığın bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan mahkumiyeti yerine, delillerin takdirinde hataya düşülerek beraatine karar verilmesi, bozma nedenidir (Yargıtay 17. Ceza Dairesi 2018/7380 E. , 2019/8798 K.).

Marketten Tamamlanmış Hırsızlık Suçu

Sanık …‘nin açık kimlik ve adresi tespit edilemeyen, hakkında ayırma kararı verilip ayrı bir soruşturma yürütülen diğer bir şüpheli ile birlikte müştekinin çalıştığı A 101 isimli markete gece saat 00:14 sıralarında geldikleri, marketin ana raylı cam kapısını adli emanete kayıtlı olan inşaat demiri ile zorlayıp mala zarar vermek suretiyle açarak, her iki şüphelinin buradan market içerisine girdikleri, kimliği meçhul şüphelinin marketin kasasına yönelip zorlamasına rağmen kasayı açamadığı, bu esnada sanık …‘nin çerez raflarının bulunduğu bölüme yönelip buradan değişik marka ve miktarlarda market malzemelerini alıp dışarıya çıktığı, kimliği meçhul şüphelinin de aynı şekilde pek çok market malzemesini alarak dışarıya çıkardığı, çaldıkları malzemelerin taşıyabilecekleri bir kısmını alıp uzaklaştıkları, bir süre sonra sanık …‘nin marketin dışarısına çıkarıp ilk etapta taşıyamadıkları diğer market malzemelerini almak üzere geri geldiği bir esnada yakalandığı olayda sanık … hakkında 5237 sayılı TCK’nın 35. ve 168/1 maddelerinin uygulanma koşulları oluşmadığı, bu itibarla sanık hakkında hırsızlık suçundan kurulan hükümde herhangi bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşılmıştır (Yargıtay 6. Ceza Dairesi 2020/6575 E. , 2021/2225 K.).

Market İçerisinde Başkasına Ait Telefonun Çalınması Suçu

Mağdurun çalınan cep telefonunu, sanığın markette alışveriş yaptıktan sonra tanık olarak beyanı alınan …’ın telefon sizin mi demesi üzerine tezgahın üzerinden alarak marketten ayrıldığı, mağdurun ıphone marka telefonların özelliğinden yararlanarak icloud (bulut) hesabı üzerinden “bu telefonu aldığınız yere götürün, kullanamazsınız” şeklinde mesaj gönderdikten yarım saat sonra sanığın suça konu cep telefonunu alışveriş yaptığı markete geri götürdüğü anlaşılmakla; sanığın suç tarihi itibariyle TCK’nın 142/2-h maddesinde yer alan hırsızlık suçunu işlediğinin sabit olmasına rağmen yasal ve yeterli olmayan gerekçeyle mahkumiyeti yerine yazılı şekilde beraatine karar verilmesi, bozma nedenidir (Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2020/27004 E. , 2022/6770 K.).

Sanığın A101 markette çalışan müştekinin cep telefonunu marketin içinden alması ve bir daha da geri getirmemesi şeklinde gerçekleşen olayda, sanığın eyleminin suç tarihi itibariyle 5237 sayılı TCK’nın 142/2-h maddesinde belirtilen suçu oluşturduğu gözetilmeden, aynı Kanun’un 141/1. maddesi ile uygulama yapılmak suretiyle eksik ceza tayini, bozma nedenidir (Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2021/3092 E. , 2022/14550 K.).

Marketin Önündeki Dolap Üzerinde Bulunan Cep Telefonunun Çalınması Basit Hırsızlık Suçudur

Müştekinin 20.05.2015 ve 21.05.2015 tarihli ifadelerinde suça konu cep telefonunun petrol istasyonunun market bölümünün önünde açıkta bulunan dondurma dolabının üzerinde olduğunu beyan ettiğinin ve 21.05.2015 tarihli CD…’na göre de sanığın suça konu cep telefonunu market bölümünün önünde dışarıda bulunan dondurma dolabının üzerinden alıp markete girdiğinin ve bir süre sonra da marketten çıktığının anlaşılması karşısında, sanığın eyleminin TCK’nın 141/1. maddesine uyan suçu oluşturduğu ve mahkemenin kabul ve değerlendirmesinde bir isabetsizlik görülmediğinden tebliğnamedeki görüşe iştirak edilmemiş, dosya içeriğine göre diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir (Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2020/14154 E. , 2021/15751 K.).

Marketin Önüne Bırakılmış Bisikletin Gündüz Vakti Çalınması

Olay günü sanığın, mağdurun gece vakti marketin önüne bıraktığı bisikletini çalması şeklinde gerçekleşen eylemine uyan, TCK’nun 141/1. maddesine göre sanık hakkında uygulama yapılması gerektiğinin gözetilmemesi, bozma nedenidir (Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2020/26721 E. , 2022/3264 K.).

Marketin Önüne Kaldırım Üzerine Bırakılmış Toz Detarjanın Çalınması

Marketin önündeki kaldırım üzerinde deterjanların bulunduğu alandan, bir adet toz deterjanın çalınması eyleminin 5237 sayılı TCK’nın 141/1. maddesindeki hırsızlık suçunu oluşturduğu gözetilmeyerek aynı Yasanın 142/1-e maddesi ile hüküm kurulması, bozma nedenidir (6. Ceza Dairesi 2021/8497 E. , 2022/3959 K.).

UYARI

Web sitemizdeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Av. Baran Doğan’a aittir. Tüm makaleler hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı zaman damgalıdır. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Avukat meslektaşların makale içeriklerini dava dilekçelerinde kullanması serbesttir.

Makale Yazarlığı İçin

Avukat veya akademisyenler hukuk makalelerini özgeçmişleri ile birlikte yayımlanmak üzere avukatbd@gmail.com adresine gönderebilirler. Makale yazımında konu sınırlaması yoktur. Makalelerin uygulamaya yönelik bir perspektifle hazırlanması rica olunur.

Paylaş
RSS