0 212 652 15 44
Çalışma Saatlerimiz
Hafta İçi 09.00 - 18.00

AVM’den (Alışveriş Merkezi) ve Mağazadan Hırsızlık Suçu Nedir?

Hırsızlık suçu, AVM mağazalarından veya AVM’lerin dışındaki cadde mağazalarında işlendiği takdirde, fail hakkında 5237 sayılı TCK’nın 142/2-h maddesine göre 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına hükmedilir. Örneğin, İstanbul’da bulunan bir AVM içerisindeki mağazanın deneme kabininde denediği giysileri kendi giysilerinin altına giyerek mağazadan çıkaran kişi TCK m.142/2-h hükümleri gereği cezalandırılacaktır.

Mağaza içerisinde mağazada bulunan kişilerin kişisel eşyalarının (çanta, cüzdan, telefon vb) çalınması halinde de fail hakkında TCK m.142/2-h hükümleri uygulanır.

Mağazalardan hırsızlık suçunun cezası TCK 142/2-h maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir:

TCK m.142/2-h

(2) Suçun;

h) Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle ya da bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında, işlenmesi hâlinde, beş yıldan on yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Özellikle belirtelim ki, AVM ve cadde mağazalarının eklentisi mahiyetindeki depo, otopark vb. yerlerde hırsızlık suçunun işlenmesi halinde de 5237 sayılı TCK’nın 142/2-h maddesi hükümleri uygulanacaktır.

AVM ve Cadde Mağazalarında Hırsızlık Suçunun Gece Vakti İşlenmesi (TCK m.143)

AVM ve cadde mağazalarında gerçekleşen hırsızlık suçunun gece vakti işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılır (TCK m.143). Suçun gece vakti işlenmesi halinde, hırsızlık suçunun cezası 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası olmaktadır. Gece vaktinin tespiti göz kararıyla değil, bilimsel ölçütlere göre yapılmalıdır. Mahkemeler UYAP üzerinde her gün için ayrı ayrı gece ve gündüz vaktinin ne olduğuna ilişkin güneşin doğuş ve batış çizelgesine ulaşabilmektedir. Gece ve gündüz vaktinin başlangıç ve bitiş saatleri günlere, aylara ve mevsimlere göre farklılık arz etmektedir. Bu nedenle suçun işlendiği saatin tam olarak tespit edilerek, tespit edilen bu saate göre suçun gece mi gündüz mü işlendiği açıklığa kavuşturulmalıdır.

Sanığın aynı AVM içerisinde yan yana olan mağazalardan önce Pull and Bear’dan iki adet mont alıp çıktıktan sonra, mağazanın yanındaki Stradivarius mağazasında hırsızlığa teşebbüs ederken yakalanması şeklinde gerçekleşen olayda, sanığın iki kez ayrı ayrı cezalandırılmasına karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi ve dosya içerisinde yer alan CD izleme tutanağına göre, sanığın Pull and Bear isimli mağazaya saat 18.57’de giriş yaptığı gözetildiğinde, suç tarihinde UYAP’tan alınan çizelgeye göre gece vaktinin saat 17.58’de başladığının anlaşılması karşısında; sanığın eyleminin gece gerçekleştirildiğinin kabulü gerektiği gözetilmeden, sanık hakkında 5237 sayılı TCK’nın 143. maddesinin uygulanmaması aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır (Y2CD-K.2022/17312)

AVM ve Cadde Mağazalarında Hırsızlık Suçunda Teşebbüs

Ceza hukukunda suça teşebbüs, işlenmesi amaçlanan bir suçun kanunda yazılı icra hareketlerine başladıktan sonra failin iradesi dışındaki sebeplerle suçun tamamlanamamasıdır (TCK md.35). AVM ve cadde mağazalarında hırsızlık suçunun teşebbüs aşamasında kalması mümkündür. Hırsızlık suçunun teşebbüs aşamasında kalması halinde, faile verilecek cezanın dörtte birinden dörtte üçüne kadarı indirilir (TCK m.35/2).

Özellikle vurgulayalım ki, suçun failinin kesintisiz takip sonucu mağaza içinde veya dışında (AVM içinde veya dışında) yakalanması halinde suç tamamlanamadığından teşebbüs aşamasında kalmış olarak kabul edilecektir. Failin hırsızlık yaptıktan sonra takip edilmeden mağazadan çıkıp gitmesi ve varsa takibin kesintiye uğraması hallerinde suç tamamlanmış olur. Bu durumda fail hakkında teşebbüs hükümleri uygulanmaz, TCK m.142/2-h gereği tamamlanmış suçun cezasıyla cezalandırılır.

AVM (Alışveriş Merkezi) ve Cadde Mağazalarında Hırsızlık Suçunda Etkin Pişmanlık

Etkin pişmanlık, kişinin işlediği suçtan dolayı özgür iradesiyle sonradan pişman olması, suç teşkil eden fiilin meydana getirdiği olumsuzlukları gidermesi ve ceza adaletine olumlu davranışlarıyla katkı sunması halinde atıfet hükümlerinin uygulanmasını sağlayan bir ceza hukuku kurumudur.

AVM (alışveriş merkezi) ve cadde mağazalarında işlenen hırsızlık suçunun tamamlanması halinde fail hakkında etkin pişmanlık hükümleri uygulanabilir. Etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanabilmesi için failin suçtan zarar gören mağazanın veya kişinin zararını gidermesi gerekir. Ancak, hırsızlık suçu teşebbüs aşamasında kalmışsa zarar giderilse bile fail hakkında etkin pişmanlık hükümleri uygulanamaz.

Hırsızlık suçu tamamlandıktan sonra ve fakat bu nedenle hakkında kovuşturma başlamadan önce, failin, azmettirenin veya yardım edenin bizzat pişmanlık göstererek mağdurun uğradığı zararı aynen geri verme veya tazmin suretiyle tamamen gidermesi halinde, verilecek cezanın üçte ikisine kadarı indirilir (TCK m.168/1). Yani, soruşturma aşamasında zararın giderilmesi halinde cezanın üçte ikisine kadarı indirilir.

Etkin pişmanlığın kovuşturma başladıktan sonra ve fakat hüküm verilmezden önce gösterilmesi halinde, verilecek cezanın yarısına kadarı indirilir (TCK m.168/2).

Suçun Şikayet Süresi, Zamanaşımı ve Uzlaştırma

AVM veya mağazalardan yapılan hırsızlık suçu takibi şikayete bağlı suçlar arasında değildir. Suçun mağduru, şikayet hakkını en geç dava zamanaşımı süresi içinde kullanılmalıdır. Bu suçtan dolayı zamanaşımı süresi 15 yıldır. h AVM veya mağazalardan hırsızlık suçu taraflar arasında uzlaştırma prosedürü uygulanmasını gerektiren suçlardan değildir. Uzlaşma kapsamında olan suçlarda, gerek soruşturma gerekse kovuşturma aşamasında öncelikle uzlaştırma prosedürünün uygulanması, uzlaşma sağlanmazsa soruşturmaya veya yargılamaya devam edilmesi gerekir. Bu suç uzlaşma kapsamında olmadığından uzlaştırma prosedürü uygulanmaz.

AVM ve mağazadan hırsızlık suçları nedeniyle yapılan yargılamalar asliye ceza mahkemesi tarafından yerine getirilir.

AVM veya Mağazadan Hırsızlık Suçunda Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB), sanığın 5 yıl gözlenmesi ve sanık hakkında verilen hükmün bu süre boyunca hiçbir sonuç doğurmaması, sanığın bu sürede yeni bir suç işlememesi halinde hakkındaki davanın düşmesi olarak açıklanabilir.

HAGB kararı verilmesinin önemli şartlarından biri mağdurun uğradığı zararın giderilmesi şartıdır. AVM veya mağazalardan hırsızlık suçunda zararın giderilmesi halinde suçun cezasının HAGB kararı verilebilmesi için gerekli olan miktara düşmesi mümkündür. Mağazanın zararının giderilmesi halinde mahkemenin hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı vermesi mümkündür.

Cezasının Ertelenmesi veya Adli Para Cezasına Çevrilmesi

Adli para cezası, işlenen bir suça karşılık hapis cezasıyla birlikte veya tek başına uygulanabilen bir yaptırım türüdür. AVM veya mağazadan hırsızlık suçu nedeniyle sanık hakkında verilen ceza 1 yılı aşacağı için, hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesi mümkün değildir. Ancak, daha az cezayı gerektiren haller (TCK m.144) ve bazı akrabalık hallerinin mevcut olduğu durumlarda (TCK m.167/2) cezanın miktar itibariyle 1 yıl veya daha altı bir miktara inmesi söz konusu olabileceğinden, bu hallerde hükmedilen hapis cezası adli para cezasına çevrilebilir.

Cezanın ertelenmesi, mahkeme tarafından belirlenen cezanın cezaevinde infaz edilmesinden şartlı olarak vazgeçilmesidir. AVM veya mağazadan hırsızlık suçu nedeniyle hükmedilen hapis cezasının ertelenmesi de mümkündür.

AVM (Alışveriş Merkezi) ve Cadde Mağazalarından Hırsızlık Suçu Yargıtay Kararları


AVM ve Mağazadan Hırsızlık Suçunda Gönüllü Vazgeçme

5237 sayılı TCK’nın 36/1. maddesinde düzenlenen gönüllü vazgeçme hükmünün failin icra hareketlerini bitirme olanağı varken iradesi ile pişmanlık duyarak kendiliğinden eylemine son vermesi veya icra hareketlerini sürdürme ya da sonucu gerçekleştirme olanağı bulunduğu halde gönüllü olarak neticenin meydana gelmesini önlemesi halinde uygulanabilen bir yasa normu olduğu; sanığın Forum AVM de bulunan LCW mağazasınında aldığı montları kabine bırakıp giderken işyeri çalışanları tarafından yakalandığı olayda; sanığın pişmanlık duyup aldığı montları tekrar kabine bırakıp hırsızlık yapmaktan vazgeçtiğini belirttiği ve tüm dosya içeriğine göre savunmaya aykırı delil de bulunmadığının anlaşılması karşısında; sanık hakkında 5237 sayılı TCK’nın 36. maddesinde öngörülen gönüllü vazgeçme hükümlerinin uygulanması gerekirken, yasal ve yeterli olmayan gerekçe ile ve kabul edilen oluşa aykırı biçimde sanık hakkında TCK’nın 35. maddesi gereğince teşebbüs hükümlerinin uygulanması, bozma nedenidir (Yargıtay 6CD - Esas : 2021/7651, Karar : 2022/2785).

AVM Hırsızlığı Suçunda Kesintili Takip/Kesintisiz Takip

Suça sürüklenen çocuğun avm içerisindeki mağdurun sorumlusu olduğu mağazadan kesintisiz takip sonucu yakalanmaları halinde teşebbüs hükümlerinin uygulanabileceği buna karşılık bahsedilen mağazadan ayrıldıktan sonra avm içerisinde kesintili bir takip sonucu yakalanmış olmaları halinde ise bu kez suçun tamamlanmış olacağı gözetilerek, dosyada mevcut yakalama tutanağında belirtilen güvenlik görevlileri ve mağdurun tanık sıfatı beyanları denetime olanaklı alınarak sonucuna göre 5237 sayılı TCK’nın 35. maddesinde düzenlenen teşebbüs hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağının değerlendirilmesi zorunluluğu, bozma nedenidir (Yargıtay 6CD - Esas : 2020/11315, Karar : 2021/13861).

Olay günü saat 15.06 sıralarında …AVM’de bulunan C&A isimli mağazaya gelen sanık …’ın, buradan çıktıktan sonra mağaza alarmının çalması üzerine güvenlik görevlisi … tarafından yürüyen merdivenler civarında yakalandığının anlaşılması karşısında, kesintisiz takip olmaksızın güvenlik görevlisi tarafından yakalanan sanığın hırsızlık eyleminin tamamlandığı gözetilmeden teşebbüs hükmünün uygulanması suretiyle eksik ceza tayin edilmesi, bozma nedenidir (Yargıtay 6CD - Esas : 2020/8041 Karar : 2021/6428).

18/08/2014 tarihli Tutanağa göre, Optimum AVM içinde ekipler görevlerini ifa ettikleri sırada AVM içinde faaliyet gösteren Cocona İsimli iş yeri çalışanının iş yerinin içinden 1 adet kol saatinin çalındığını beyan etmesi üzerine iş yeri kamera görüntülerinin izlenmesi ile tespit edilen sanığa AVM’nin birinci katında yemek bölümünde ulaşıldığı, yanında bulunan 2 şahısla birlikte ellerinde bulunan poşetlerle görüldükleri, poşetlerin içindeki eşyaların taşıdığı markalara bakılarak AVM içinde bulunan mağazalar araştırılıp henüz bir müracaatları ve şikayetleri olmayan diğer mağaza yetkililerine ulaşıldığının anlaşılması karşısında; hırsızlık eyleminin tamamlandığı gözetilmeden sanık hakkında TCK’nın 35. maddesi uyarınca teşebbüs hükümleri uygulanmak suretiyle eksik ceza tayini, bozma nedenidir (Yargıtay 2CD Esas : 2020/4308, Karar : 2021/1582).

Suça sürüklenen çocuk …’nın, olay günü gündüz vakti, Vialand AVM’de bulunan alt kattaki Sportive isimli müştekinin yetkili olduğu mağazadaki iki adet montun alarmlarını söktükten sonra montları üzerine giyip mağazadan çıktığı, müştekinin durumu görerek AVM güvenlik birimine bildirdiği, güvenlik görevlisi tanık …’in suça sürüklenen çocuğu AVM içerisinde tuvaletin önünde yakaladığı olayda, suça sürüklenen çocuğun hırsızlık eyleminin tamamlanmış olması karşısında; suça sürüklenen çocuk hakkında koşulları oluşmadığı halde 5237 sayılı TCK’nın 35. maddesinin uygulanması, aleyhe temyiz bulunmadığından bozma nedeni yapılmamıştı (Yargıtay 6. Ceza Dairesi 2021/9111 E. , 2022/3527 K.).

Hırsızlık Suçundan Sonra AVM İçindeki Mağazadan Çıkılmasıyla Suç Tamamlanır

1- Sanığın, suç tarihinde…AVM içerisindeki…adlı mağazadan suça konu elbiseyi alarmını sökerek alıp mağazadan ayrıldığı ve AVM içerisindeki bir başka mağazaya girdiğinin anlaşıldığı olayda, hırsızlık suçunun tamamlandığı gözetilmeden, sanık hakkında 5237 sayılı TCK’nın 35. maddesinin uygulanması suretiyle eksik ceza tayin edilmesi,

2- Sanığın, suç tarihinde…AVM içerisindeki…adlı mağazadan suça konu elbiseyi çaldıktan sonra pişmanlık duyup, elbiseyi yangın merdiveni boşluğuna bıraktığı, elbisenin bırakıldığı yerin mağazaya yakın olması nedeniyle mağdur tarafından kolaylıkla bulunduğu, bu durumun sanık lehine değerlendirilmesi gerektiği, ayrıca, suçtan zarar gören vekilinin dosyaya sunduğu 15/09/2015 tarihli dilekçede, sanık tarafından zararın karşılandığının belirtildiği de nazara alınarak, soruşturma aşamasında gerçekleşen tam iade nedeniyle sanık hakkında hırsızlık suçundan kurulan hükümde 5237 sayılı TCK’nın 168/1. maddesinde düzenlenen etkin pişmanlık hükmünün uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi, bozma nedenidir (Yargıtay 2CD Esas : 2021/3838 Karar : 2022/16136).

Malın Değerinin Azlığı Nedeniyle Ceza İndirimi Yapılmalıdır

1-) Dosyada mevcut mağaza müdürü …’ın ve AVM güvenlik görevlisi tanık …’ın beyanlarının içeriğinden; olay günü suça sürüklenen çocukların AVM içindeki mağazadan suça konu giyim eşyasını kimseye farkettirmeden çaldıkları ve oradan ayrıldıktan sonra AVM çıkışına geldiklerinde tesadüfen AVM güvenlik görevlisi tarafından şüphe üzerine kesintisiz takip olmaksızın yakalandıklarının anlaşılması karşısında hırsızlık suçunun tamamlandığı gözetilmeden 5237 sayılı TCK’nın 35. maddesi uyarınca suça sürüklenen çocukların cezalarından indirim yapılması suretiyle eksik cezalar tayin edilmesi,

2-) Hırsızlık suçuna konu mağazadan çalınan giyim eşyasının toplam değerinin 99.90 TL civarında olduğunun anlaşılması karşısında; suçun işleniş şekli ve özellikleri itibariyle ceza vermekten vazgeçilemeyecek ise de, hırsızlık konusunu oluşturan malın değerinin az olması nedeniyle TCK’nın 145. maddesi gereğince verilen cezadan belirlenecek oranda indirim yapılması gerektiğinin gözetilmemesi, bozma nedenidir (Yargıtay 6CD - Esas : 2021/7272, Karar : 2022/2689).

Alarmı Sökülerek Çalınan Malın Değerinin Azlığı

Somut olayda; sanığın … Park AVM’de bulunan … mağazasından 129.90 TL değerindeki deri montun alarm sistemini söküp montla birlikte mağazadan çıkarken yakalandığı anlaşıldığından, özgülenen değer nedeniyle suç tarihi itibariyle suçun işleniş şekli ve özellikleri itibariyle ceza vermekten vazgeçilemeyecek ise de, hırsızlık konusunu oluşturan malın değerinin az olması nedeniyle 5237 sayılı TCK’nın 145. maddesi gereğince verilen cezadan belirlenecek oranda indirim yapılması gerektiğinin gözetilmemesi, bozma nedenidir (Yargıtay 6CD - Esas : 2021/99, Karar : 2021/14545).

AVM Mağazalarından Yapılan Hırsızlık Suçunda Etkin Pişmanlık

Suça sürüklenen çocuğun suç tarihinde … AVM içerisindeki … adlı mağazadan 1 adet ayakkabıyı çaldıktan sonra aynı AVM içerisinde farklı mağazalardan da çeşitli ürünler çalıp bir poşete koyduğu, güvenlik görevlilerince suça sürüklenen çocuğun AVM içerisinde yakalanarak elindeki çantaya bakıldığında çok sayıda farklı mağazadan çalınan ürünlerin ele geçirildiği, … adlı mağaza yetkilisine durumun haber verilmesi üzerine şikâyetçinin ürünü teşhis ettiği anlaşılmakla, suça konu eşyanın güvenlik görevlileri ve kolluk görevlilerince yapılan araştırma üzerine şikâyetçiye tesliminin sağlandığı, suça sürüklenen çocuk tarafından gerçekleştirilmiş herhangi bir rızai iadenin bulunmadığı ve etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanma koşullarının oluşmadığı gözetilmeden, 5237 sayılı Kanun’un 168/1. maddesi uyarınca indirim yapılması, hukuka aykırı bulunmuştur (Yargıtay 2. Ceza Dairesi - E.2021/7986 - K.2023/589).

AVM Mağazasında Hırsızlık Suçu Nedeniyle Oluşan Zararın Giderilmesi ve Ceza

Sanığın 03.12.2015 günü saat 12: 50 sıralarında … Avm CA isimli işyerine müşteri olarak girerek, işyerinde dolaştıktan sonra çantaların olduğu reyonda bulunan ve hoşuna giden bir adet çantayı rafından alıp mağaza içinde bulunan deneme kabinine girdiği, çantayı montunun altında olacak şekilde sırtına taktığı üzerine de montunu giyip mağazadan çıktığı tespit edilmiştir. İş yeri kamera görüntüleri incelediğinde; 12.59’da sanığın sırt çantası ile soyunma kabinine girip daha sonra sırtı kabarık bir şekilde mağazadan çıktığı tespit edilmiştir.Sanığın aşamalardaki savunmasında suçlamayı kabul edip, yargılama sırasında babası vasıtasıyla çanta bedeli olan 35,90 TL parayı müştekinin yetkilisi olduğu mağazaya ödeyerek makbuzunu dosyaya sunmak suretiyle etkin pişmanlık gösterdiği belirlenmiştir.

Asliye Ceza Mahkemesinin, 12.07.2016 tarihli ve 2015/1036 Esas, 2016/644 Karar sayılı kararı ile sanık hakkında müştekiye yönelik hırsızlık suçundan, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 142 nci maddesinin ikinci fıkrasının h bendi, 168 inci maddesinin ikinci fıkrası, 62 nci maddesi ve 53 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca 2 yıl 1 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ve hak yoksunluğuna karar verilmiştir. Karar usul ve yasaya uygundur. (Yargıtay 2CD - Esas : 2021/7941, Karar : 2023/374).

Şikayetçinin Zararın Giderilmesin Kabul Etmemesi Halinde Mahkeme Ödeme Yeri Belirlemelidir

Sanığın …ve… mağazalarından kazak ve ayakkabı çaldığı, müştekinin beyanına göre, ayakkabının sağlam ancak kazağın yırtık olduğunun anlaşıldığı, sanığın mahkemede, müştekinin zararını gidermek istediğini beyan ettiği, müştekinin ise ödemeyi kabul etmediğinin anlaşılması karşısında; oluşan zarar miktarı tespit edilip, gerektiğinde ödeme yeri de belirlenmek suretiyle, sanığa makul bir süre içerisinde zararı tazmin etme imkanı sağlanıp sonucuna göre sanık hakkında 5237 sayılı TCK’nın 168/2. maddesinin uygulanıp uygulanmayacağının tartışılması gerektiğinin gözetilmemesi, bozma nedenidir (Yargıtay 2CD - Esas : 2020/5898, Karar : 2021/11908).

Mağaza Hırsızlığı Suçunda Zincirleme Suç

Sanık …‘nın, 20/09/2019 tarihinde … Mağazasından dört adet televizyonu çalarak çıktığı, ertesi gün 21/09/2019 tarihinde de bir adet elektrik süpürgesini alarak ödeme yapmadan ayrılacağı esnada güvenlik görevlilerince yakalandığı olayda, sanığın eylemlerinin aynı suçu işleme kararının icrası kapsamında, suç tarihleri arasındaki zaman dilimi de dikkate alındığında bir bütün olarak zincirleme suçu oluşturduğunun anlaşılması karşısında; sanık hakkında aynı yerden gerçekleştirdiği hırsızlık eylemleri nedeniyle tek hüküm kurulup sanığın cezasının 5237 sayılı TCK’nın 43/1. maddesi gereğince arttırılması yerine yazılı şekilde ayrı ayrı mahkûmiyet hükümleri kurulmak suretiyle karar verilmesi nedeniyle kanun yararına bozma istemi yerinde görülmüştür (Yargıtay 6CD Esas : 2020/3721 Karar : 2021/1121).

AVM İçerisinde Cüzdan Çalma Cezası

Sanığın mağdura ait cüzdanı …AVM içerisindeki … mağazasında çalması şeklindeki eyleminin 5237 sayılı TCK’nın 142/2-h maddesinde düzenlenen hırsızlık suçunu oluşturduğu gözetilmeden aynı Yasanın 141/1. maddesi gereğince hüküm kurulması, bozma nedenidir (Yargıtay 6CD Esas : 2020/4886, Karar : 2021/167).

Sanığın, AVM içinde ARMAĞAN isimli mağazadan alışveriş yapan müştekinin, çocuk arabasına astığı çantasının içinden cüzdanını çalması şeklinde gerçekleşen eylemine uyan, TCK’nun 142/2-h maddesine göre sanık hakkında uygulama yapılması gerektiği gözetilmeden, aynı Yasa’nın 141/1. maddesinden hüküm kurulması, bozma nedenidir (Yargıtay 17CD - Esas : 2020/13108 Karar : 2020/7704).

AVM Otoparkından Hırsızlık Suçu Cezası

Otomobil kilidinin bertaraf edilmek suretiyle çalınması halinde eylemin TCK’nın 142/2-h maddesinde düzenlenen hırsızlık suçunu oluşturduğu gözetildiğinde, motosikletin/elektrikli bisikletin benzer bir şekilde kilit mekanizmasının kırılması ya da düz kontak yapılarak çalınması halinde eylemin yine TCK’nın 142/2-h maddesine uyduğu, bu açıklamalar ışığında somut olaya baktığımızda; müşteki tarafından direksiyon kilidi ile kilitlenerek… AVM’nin ikinci katında bulunan otoparka park edilen elektrikli bisikletin direksiyon kilidinin kırılarak çalınmaya teşebbüs edildiğinin anlaşılması karşısında, sanığın eyleminin suç tarihinde yürürlükte bulunan TCK’nın 142/2-h maddesine uyduğu halde, aynı Kanun’un 142/1-e maddesi ile hüküm kurulması suretiyle eksik ceza tayini, bozma nedenidir (Yargıtay 13. Ceza Dairesi 2019/7259 E. , 2019/18036 K.).

Mağaza Hırsızlığı Suçunun Gece Vakti İşlenmesi

Hırsızlık suçunun gece vakti işlenmesi hâlinde cezanın hangi miktarda artırılacağı konusunda hâkime takdir hakkı tanınmışken yasal değişiklik sonrasında takdir hakkı bulunmaksızın yarı oranda artırım yapılacağı düzenlenmiştir. Hırsızlık suçunun gece vakti işlenmesindeki kolaylık, failin kimliğinin tespitindeki zorluk, mağdurun malı üzerindeki gözetim ve denetim imkanının sınırlı olması gibi nedenlerle hırsızlık suçunun hem basit hem de nitelikli hâllerinin gece vakti işlenmesi durumunda bu nitelikli hâlin uygulanması gerekmektedir.

TCK’nın 6. maddesinin birinci fıkrasının e bendinde ise; “Güneşin batmasından bir saat sonra başlayan ve doğmasından bir saat evvele kadar devam eden zaman süresi” şeklinde gece vakti deyimi açıklanmış olup suçun gece vakti işlenip işlenmediği Kanun’un bütün suçlar için geçerli olan 6. maddesi dikkate alınarak belirlenecektir.

Açıklamalar ışığında uyuşmazlık konusu değerlendirildiğinde;

Ulusal Yargı Ağı Projesi Sisteminde (UYAP) güneş doğuş batış çizelgesinde yapılan incelemede; 13.12.2012 tarihinde … ilinde güneşin saat 06.46’da doğduğu, saat 16.29’da battığı, TCK’nın 6. maddesinin birinci fıkrasının e bendi uyarınca 17.29 ila 05.46 saatleri arasında kalan zaman diliminin gece vakti olarak kabul edilmesi gerektiği, tanık … Sena Karakaş’ın, olay tarihinde saat 19.15 sıralarında güvenlik alarmının çalması üzerine mağaza dışında şahıslardan birini yakaladığını beyan etmesi, yakalama tutanağına göre de 13.12.2012 tarihinde saat 19.30 sıralarında … yerinden hırsızlık olayı meydana geldiğinin ihbar edilmesi üzerine olay yerine gidildiğinin belirtilmesi karşısında hırsızlık suçunun gece vakti işlendiğinin kabulü gerekmektedir (Ceza Genel Kurulu 2018/295 E. , 2022/49 K.).

UYARI

Web sitemizdeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Av. Baran Doğan’a aittir. Tüm makaleler hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı zaman damgalıdır. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Avukat meslektaşların makale içeriklerini dava dilekçelerinde kullanması serbesttir.

Makale Yazarlığı İçin

Avukat veya akademisyenler hukuk makalelerini özgeçmişleri ile birlikte yayımlanmak üzere avukatbd@gmail.com adresine gönderebilirler. Makale yazımında konu sınırlaması yoktur. Makalelerin uygulamaya yönelik bir perspektifle hazırlanması rica olunur.

Paylaş
RSS