0 212 652 15 44
Çalışma Saatlerimiz
Hafta İçi 09.00 - 18.00

Paylı Mülkiyette Kira Bedelinin Tespiti

Davacı dava konusu taşınmazda paydaş olup, paylı mülkiyette her paydaş kendi payı oranında kira bedelinin tespitini isteyebilir. Davacı da dava dilekçesinde payı oranında kira bedelinin tespitini talep etmiştir. Bu durumda Mahkemece, paylı mülkiyete tabi taşınmazlarda paydaşın sadece kendi payı için kira tespiti davası açabileceği gözönünde bulundurularak davacının payı oranında kira bedelinin tespitine karar verilmesi gerekirken taşınmazın tamamı için kira bedelinin tespitine karar verilmesi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir (Y3HD-K.2019/4738).

Müşterek (Paylı) Mülkiyet Yargıtay Kararları Özeti (MK md. 688)

 • İşgal tazminatına (ecrimisi) her dönem sonunda faize hükmedilir. Paydaşlar intifadan men edilmedikçe birbirlerinden ecrimisil isteyemezler.

 • İntifadan men koşulunun oluşması için paydaşın davaya konu taşınmazdan veya gelirinden yararlanmak istediğini davalı paydaşa bildirmesi gereklidir. Bu koşulun gerçekleştiği iddiası, yemin dahil her türlü delille ispatlanabilir. Dava şartı olduğunda gerçekleşip gerçekleşmediği mahkemece resen araştırılmalıdır.

 • Paylı mülkiyette taşınmaz paydaşlar arasında taksim edilmişse bu paylaşıma değer vermek iyi niyet kuralları gereğidir. Fiili paylaşıma uygun olarak zilyetlik altındaki taşınmazın tescili istenebilir. Bu tür davaların görülebilmesi anlaşma veya fiili kullanma şekli için diğer paydaşların katılım ve icazeti şart değil.

 • İntifadan men şartı; muris tarafından kurulan veya fabrika, otel,fırın gibi hasılat getiren ortak yerler için ise intifadan men koşulu aranmaz.

 • Bir paydaşın payına karşılık çekişmesiz kullandığı yer var ise elcimanın önlenmesi davası yerine izale-i Şuyu davası açılmalıdır.

 • Yararlanma isteminin paydaşa iletildiği her türlü delille ispatlanabilir.

 • Arsa üzerine bina yapılması olağanüstü işlerdendir bu nedenle oybirliği gerekir.

 • El atmanın önlenmesini her paydaş açar, fakat kal talebi varsa tüm paydaşların katılımı gerekir.

 • Paydaşın biri sli müdahil olarak davaya katılıp kendi payı için ecrimisil isteyebilir.

 • Ecrimisil ve izale-i şuyu davası daha önce açılmışsa intifadan men koşulu oluşmuştur.

 • Miras payını haczettiren alacaklı eğer paylı mülkiyete geçilmişse kayyum tayin edilmesini isteyebilir.

 • Müşterek mülk birlikte kiraya verildikten sonra tüm payları tek paydaş satın alınca tek başına tahliye davası açabilir.

 • Borçlu mirasçının alacaklısı alacağını tahsil amacıyla icra mahkemesinden aldığı yetki belgesine dayanarak ortaklığın giderilmesini talep edebilir.

 • Ecrimisil istenen taşınmaz doğal ürün veren veya kiraya verilerek hukuki semere elde edilen yerlerdense intifadan men şartı aranmaz. Bizzat kullanılan yerden ecrimisil istenebilmesi için intifadan men şartı aranır.

 • Paylı taşınmazı işgal eden paydaşın tümü üzerinde hak iddiası ve diğerlerinin paydaşlığını inkar etmesi halinde tapu iptal ve tescil davası, ecrimisil davasında bekletici mesele yapılır.

 • Kullanım antlaşması sonucu her paydaşın kullandığı yerin belli olması, hallerinde intifadan men şartı aranmaz.

 • Bir veya birden fazla paydaş bir araya gelerek taşınmaz paydaşlarının tamamını kapsamayan kullanım antlaşması imzalayamazlar.

 • İki parsel üzerine kurulu sitede kat mülkiyetine K. uygulanamaz ama toplantıya katılanlar T.M.K 690 ve maddelerine göre çoğunluk kararıyla yönetim işlerini belirlerler.

 • Paylı mülkiyete konu taşınmazın kiraya verilmesinde kira sözleşmesinin geçerliliği için pay ve paydaş çoğunluğu gereklidir.

 • Kira alacağı bölünebilir olduğundan kendi payı için icra takibi yapılabilir.

 • Paydaşlar ses çıkarmayacak onay verirse sözleşme devam eder, ama haksız işgalden dava da açılabilir.

 • Taşınmazı üzüm bağı yapmak, niteliğini değiştirmektir, oybirliğini gerektirir.

 • Birlikte imzalanan sözleşmenin yine oybirliğiyle feshi gerekir.

Müşterek Mülkiyet (Paylı Mülkiyet) MK 688 Madde Metni

C. Birlikte mülkiyet

I. Paylı mülkiyet

 1. Genel kurallar

MK Madde 688- Paylı mülkiyette birden çok kimse, maddî olarak bölünmüş olmayan bir şeyin tamamına belli paylarla maliktir.

Başka türlü belirlenmedikçe, paylar eşit sayılır.

Paydaşlardan her biri kendi payı bakımından malik hak ve yükümlülüklerine sahip olur. Pay devredilebilir, rehnedilebilir ve alacaklılar tarafından haczettirilebilir.

Gayrimenkul hukukunda müşterek mülkiyete ilişkin uyuşmazlıklar oldukça karmaşık dava süreçlerine neden olduğundan davaların bir avukat vasıtasıyla takip etmek yararlı olacaktır.


Avukat Baran Doğan Hukuk Bürosu

UYARI

Web sitemizdeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Av. Baran Doğan’a aittir. Tüm makaleler hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı zaman damgalıdır. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Avukat meslektaşların makale içeriklerini dava dilekçelerinde kullanması serbesttir.

Makale Yazarlığı İçin

Avukat veya akademisyenler hukuk makalelerini özgeçmişleri ile birlikte yayımlanmak üzere avukatbd@gmail.com adresine gönderebilirler. Makale yazımında konu sınırlaması yoktur. Makalelerin uygulamaya yönelik bir perspektifle hazırlanması rica olunur.

Paylaş
RSS