0 212 652 15 44
Çalışma Saatlerimiz
Hafta İçi 09.00 - 18.00

Fuhuş Suçu Nedir? (TCK 227)

Fuhuş suçu, TCK md.227’de “Genel Ahlaka Karşı Suçlar” bölümünde düzenlenmiş olup madde gerekçesinde suç ile korunmak istenen hukuki değerin toplumun ar ve haya duygusu olduğu açıklanmıştır. Fuhuş, bir kimsenin para karşılığında başka bir kimseyle cinsel ilişkiye girmesidir. Kişinin fuhuş yapması 5237 sayılı TCK’da suç olarak düzenlenmemiştir.

5237 sayılı TCK’nın 227. maddesine göre fuhuş suçu olarak nitelendirilerek cezalandırılan suçlar şunlardır:

 • Fuhşa teşvik etme suçu (TCK 227/2),

 • Fuhşu kolaylaştırma suçu (TCK 227/2),

 • Fuhşa aracılık etme suçu (TCK 227/2),

 • Fuhuş için yer temin etme suçu (TCK 227/2),

 • Çocuğun fuhşu suçu (TCK 227/1),

 • Cebir veya tehdit kullanarak, hile ile ya da çaresizliğinden yararlanarak bir kimseyi fuhşa sevk etme veya fuhuş yapmasını sağlama şeklindeki nitelikli suç (TCK 227/4).

Özellikle belirtelim ki; mağdur olan kişinin cinsiyetinin bir önemi bulunmadığından, dolayısıyla LGBTİ bireyler ve erkekler de kadınlar gibi suçun mağduru olabilecektir.

Suçun mağduru fuhuş yaptırılan kişidir. Ancak, madde metninde mağdurun sıfatı dikkate alınarak fail için farklı yaptırımlar öngören iki düzenleme mevcuttur:

 • 18 yaşından küçüklerin mağdur olduğu fuhuş suçu (TCK md.227/1),
 • Yetişkinlerin mağdur olduğu fuhuş suçu (TCK md.227/2).

Yetişkinlerin Fuhuş Suçunun Unsurları (TCK 227/2)

Fuhuş suçu, TCK’da yer alan şekliyle temadi eden, devamlılık gerektiren, diğer bir deyişle suçun gerçekleştiğinin kabulü için eylemin ardı ardına yapılmasını zorunlu kılan bir suç değildir. TCK md.227’de tanımlanan fiillerin sadece bir kez işlenmesi halinde dahi suç işlenmiş kabul edilir.

Fuhuş suçunun temel şekli (basit fuhuş suçu), diğer bir deyişle yetişkinlerin mağdur olduğu fuhuş suçu TCK md. 227/2’de düzenlenmiştir. Fuhuş suçunun temel şekli; bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek seçimlik hareketleriyle işlenebilir. Ayrıca bu seçimlik hareketlerden birden fazlasının aynı zaman diliminde yapılması durumunda tek fuhuş suçu vücut bulur. Buna karşılık farklı zamanda seçimlik hareketlerin tekrarlanması halinde yeni bir fuhuş suçu işlenmiş olacaktır.

Fuhuş suçunun temel şeklinin seçimlik hareketleri şunlardır:

 • Fuhşa teşvik etmek: Fuhşa teşvik suçu, Fuhuş yapma niyetinde olmayan kişinin fuhuş yapması için onda bir irade oluşturmaya çalışılması ile meydana gelir. Fuhşa sürüklenen kişinin kazancından yararlanılarak kısmen veya tamamen geçimin sağlanmasının fuhşa teşvik sayılır.

 • Fuhşun yolunu kolaylaştırmak: Fuhşu kolaylaştırma suçu, fuhuş yapmak isteyen kişiye fuhşa atılması için her türlü imkan sağlanması veya fuhuş arayan kişiye fuhuş için imkan sağlanması ile oluşur.

 • Fuhuş için aracılık etmek: Fuhuş için aracılık etme suçu, mağdur ile cinsel arzularını tatmin etmek isteyen kişinin bir araya gelmesinin sağlanması ile oluşur.

 • Fuhuş için Yer Temin Etme Suçu: Yer temin etme suçu, mağdur ile cinsel arzularını tatmin etmek isteyen kişinin bir araya gelecekleri yerin/mekanın temin edilmesi ile oluşur.

Yetişkin Fuhuş Suçunun Cezası

Basit Fuhuş Suçunun Cezası: Bir kimseyi fuhşa teşvik eden, bunun yolunu kolaylaştıran ya da fuhuş için aracılık eden veya yer temin eden kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis ve üçbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır (TCK 227/2).

Cebir, Hile, Tehdit Kullanma veya Çaresizlikten Yararlanma Suretiyle Fuhuş Suçunun Cezası: Cebir veya tehdit kullanarak, hile ile ya da çaresizliğinden yararlanarak bir kimseyi fuhşa sevk eden veya fuhuş yapmasını sağlayan kişi hakkında yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarısından iki katına kadar artırılır (TCK 227/4).

Akraba veya Yakın İlişkide Olan Kişilerin İşlediği Fuhuş Suçunun Cezası: Fuhuş suçlarının eş, üstsoy, kayın üstsoy, kardeş, evlat edinen, vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruma ve gözetim yükümlülüğü bulunan diğer kişiler tarafından ya da kamu görevi veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır(TCK 227/5).

Örgütlü Fuhuş Suçunun Cezası: Bu suçların, suç işlemek amacıyla teşkil edilmiş örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, yukarıda fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır (TCK 227/6).

Bu suçlardan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur (TCK 227/7).

Onsekiz Yaşından Küçük Çocuğun Fuhuş Suçu ve Cezası (TCK 227/4)

Çocuğa karşı işlenen fuhuş suçu; çocuğu fuhşa teşvik etmek, çocuğa fuhşun yolunu kolaylaştırmak, bu maksatla çocuk tedarik etmek veya barındırmak ya da çocuğun fuhşuna aracılık etmek yoluyla işlenebilir. Çocuğu fuhşa hazırlık hareketleri de tamamlanmış suç gibi cezalandırılır. Örneğin, bir çocuğun fuhuş yapmasına yardımcı olmak için fuhuş yapılacak mekana getirilmesine rağmen müşterinin gelmemesi üzerine fuhuş gerçekleşmese bile suça hazırlık hareketleri tamamlanmış fuhuş suçu gibi cezalandırılır. Bu suçun işlenmesi suretiyle bir kazanç elde edilebileceği için, karşılığında hapis cezasının yanı sıra adli para cezası da öngörülmüştür.

Çocuğun Fuhuş Suçu Cezası: Çocuğu fuhşa teşvik eden, bunun yolunu kolaylaştıran, bu maksatla tedarik eden veya barındıran ya da çocuğun fuhşuna aracılık eden kişi, dört yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır (TCK 227/1).

Cebir, Hile, Tehdit Kullanma veya Çaresizlikten Yararlanma Suretiyle Çocuğun Fuhuş Suçu Cezası: Çocuğa karşı fuhuş suçunun; cebir veya tehdit kullanarak, hile ile ya da çaresizliğinden yararlanarak bir kimseyi fuhşa sevk eden veya fuhuş yapmasını sağlayan kişi hakkında yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarısından iki katına kadar artırılır (TCK 227/4).

Akraba veya Yakın İlişkide Olan Kişilerin Çocuğa Karşı Fuhuş Suçunun Cezası: Fuhuş suçlarının eş, üstsoy, kayın üstsoy, kardeş, evlat edinen, vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruma ve gözetim yükümlülüğü bulunan diğer kişiler tarafından ya da kamu görevi veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır (TCK 227/5).

Çocuğa Karşı Örgütlü Fuhuş Suçunun Cezası: Çocuğu karşı fuhuş suçunun, suç işlemek amacıyla teşkil edilmiş örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, yukarıda fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır (TCK 227/6).

Fuhuş Suçunda Mağdurun Çaresizliğinden Yararlanma Nedir?

Fuhuş suçunun mağduru yetişkin olabileceği gibi çocuk da olabilir. 5237 sayılı TCK’nın 227/4. maddesinde sayılan “mağdurun çaresizliğinden yararlanma” kavramı; mağdurun içinde bulunduğu ve üstesinden gelemediği maddi veya manevi anlamda elverişsiz durumdan yararlanmak suretiyle mağdurun fuhşa razı edilmesi olarak anlaşılmalıdır. Yani mağdurun çaresizliğinden yararlanılarak fuhuş suçunun işlendiğinden söz edilebilmesi için failin mağduru fuhşa sevk veya fuhuş yapmaya razı ederken bu durumdan özellikle yararlanmış olması, mağdurun içinde bulunduğu olumsuz koşullardan başka türlü kurtulma imkanı bulunmadığı fikri oluşturularak fiile razı edilmesi gerekir. Önemli olan mağdurun failin istediği yönde hareket etmeye, maddi ya da manevi nitelikli bir zorlama sonucunda sevk edilmesidir. Bu çaresizliğin sebebi güçsüzlük, sağır, dilsizlik, akıl hastalığı gibi fiziksel durumlar veya madde veya alkol bağımlılığı, açlık gibi şahsi konuma bağlı durumlardan kaynaklanabilir (Yargıtay CGK).

Adli Para Cezasına Çevirme, Erteleme ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Adli para cezası, işlenen bir suça karşılık hapis cezasıyla birlikte veya tek başına uygulanabilen bir yaptırım türüdür. Fuhuş suçu nedeniyle hükmedilen hapis cezalarının miktarı nedeniyle adli para cezasına çevrilmesi mümkün değildir.

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması sanık hakkında hükmolunan cezanın belli bir denetim süresi içerisinde sonuç doğurmaması, denetim süresi içerisinde belli koşullar yerine getirildiğinde ceza kararının hiçbir sonuç doğurmayacak şekilde ortadan kaldırılması davanın düşmesine neden olan bir ceza muhakemesi kurumudur. Yetişkinlerin fuhuş suçunun temel şeklinin cezası hakkında koşulları varsa hükmün açıklanmasının geri bırakılması (hagb) kararı verilmesi mümkündür.

Ceza ertelenmesi, mahkeme tarafından belirlenen cezanın cezaevinde infaz edilmesinden şartlı olarak vazgeçilmesidir. Yetişkinlerin fuhuş suçunun temel şeklinin cezası hakkında şartları varsa cezanın ertelenmesi kararı verilmesi mümkündür.

Suçun Şikayet Süresi, Zamanaşımı ve Uzlaşma

Uzlaşma, suç isnadı altındaki şahıs ile suçun mağduru olan şahsın bir uzlaştırmacı aracılığıyla iletişim kurarak anlaşmasıdır. Fuhuş suçları, uzlaşma kapsamında olan suçlardan değildir.

Fuhuş suçları, şikayete tabi suçlar arasında yer almadığından savcılık tarafından resen soruşturulur, bu suçlara dair herhangi bir şikayet süresi yoktur. Kamu davasına şikayetçi olarak müdahill olan herhangi bir kimse varsa bile şikayetten vazgeçme ceza davasının düşmesi sonucunu doğurmaz. Suç, dava zamanaşımı süresine riayet edilmek kaydıyla her zaman soruşturulabilir. Dava zamanaşımı, suçun işlendiği tarihten itibaren belli bir süre geçtiği halde dava açılmamış veya dava açılmasına rağmen kanuni süre içinde sonuçlandırılmamış ise ceza davasının düşmesi sonucunu doğuran bir ceza hukuku kurumudur. Yetişkinlerin fuhuş suçu nedeniyle yapılan yargılamalarda olağan dava zamanaşımı süresi 8 yıldır. Çocuğa karşı işlenen fuhuş suçunun zamanaşımı süresi 15 yıldır. Suç, bu zamanaşımı süreleri içerisinde her zaman soruşturulabilir, ancak bu zamanaşımı süreleri geçtikten sonra soruşturma yapılamaz.

Fuhuş Suçunda Görevli Mahkeme

Fuhuş suçları nedeniyle yargılama yapma görevi, asliye ceza mahkemesi tarafından yerine getirilir.

Fuhuş Suçu (TCK 227) Yargıtay Kararları


Fuhuş Suçunun Unsurları

Fuhuş suçu, TCK’nın “Topluma karşı suçlar” başlıklı üçüncü kısmın, “Genel ahlâka karşı suçlar” başlığını taşıyan yedinci bölümünde düzenlenmiş olup, bu suçla korunan hukuki yarar genel olarak, toplumun ar ve hayâ duyguları ile birlikte genel ahlâkın korunmasıdır. Suçun mağduru esas itibarıyla kendisine fuhuş yaptırılan kişi olmakla birlikte, kanun koyucu fuhuş yaptırılan kişinin yaşına göre ikili bir ayırım yapmaktadır. Buna göre, maddenin birinci fıkrası yönüyle 18 yaşından küçükler mağdur olarak kabul edilirken, ikinci fıkra yönüyle yetişkinler mağdur olarak kabul edilmiştir.

Mağdur olan kişinin cinsiyetinin bir önemi bulunmadığından erkekler dahi kadınlar gibi suçun mağduru olabilecektir.

Maddede fuhşun tanımı yapılmamış olup, Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlüğü’nde; “İçinde bulunulan toplumun kurallarına uymayan bir biçimde bir veya birkaç kişiyle para karşılığı cinsel ilişkide bulunma” olarak tanımlanmıştır (Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlük, …, 2005, s.719).

Maddenin ikinci fıkrasında, bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek ayrı bir suç olarak düzenlenmiş, fuhşa sürüklenen kişinin kazancından yararlanılarak kısmen veya tamamen geçimin sağlanmasının fuhşa teşvik sayılacağı kabul edilmiştir. Fuhşa teşvik etmek, kişinin fuhuş yapması için onda bir irade oluşturmaya çalışılmasıdır. Fuhşun yolunu kolaylaştırmak, fuhşu arayan veya fuhuş yapacak kimsenin fuhşa atılması bakımından her türlü imkânın sağlanmasıdır. Fuhuş için aracılık etmek, mağdur ile cinsel arzularını tatmin etmek isteyen kişinin bir araya gelmesini sağlamaktır. Yer temin etmek ise, mağdur ile cinsel arzularını tatmin etmek isteyen kişinin bir araya gelecekleri yerin temin edilmesidir. Seçimlik hareketli olması nedeniyle fıkrada sayılan hareketlerden herhangi birisinin yapılması bu suçun işlenmesi için yeterlidir. Anılan seçimlik hareketlerden birden fazlasının aynı zaman diliminde gerçekleşmesi durumunda tek suç; farklı zamanlarda tekrarlanması hâlinde ise yeni bir suç oluşacaktır.

Maddenin dördüncü fıkrasında fuhuş suçunun nitelikli hâllerine yer verilmiştir. Anılan fıkrada sayılan cebir; kişiye karşı fiziki güç kullanarak irade ve davranışlarını zorlamadır. Tehdit ise; kişiye kendisi veya yakınlarına yönelik bir saldırı gerçekleştirileceği, ağır bir zarara uğratılacağı veya sair bir kötülük edileceğinin bildirilmesidir. Hile; gerçeğin bir şekilde gizlenerek veya farklı gösterilerek kişinin iradesinin sakatlayan aldatıcı nitelikteki eylemlerdir. Bir eylemin hile sayılıp sayılamayacağı somut olayın özelliklerine göre değerlendirilmelidir. Fıkrada belirtilen “mağdurun çaresizliğinden yararlanma” durumu ise; mağdurun içinde bulunduğu ve üstesinden gelemediği maddi veya manevi anlamda elverişsiz durumdan yararlanmak suretiyle mağdurun fuhşa razı edilmesidir. Yani mağdurun çaresizliğinden yararlanılarak fuhuş suçunun işlendiğinden söz edilebilmesi için failin mağduru fuhşa sevk veya fuhuş yapmaya razı ederken bu durumdan özellikle yararlanmış olması, mağdurun içinde bulunduğu olumsuz koşullardan başka türlü kurtulma imkânı bulunmadığı fikri oluşturularak fiile razı edilmesi ve bunun sonucu fuhşa sevk edilmesi veya fuhuş yapmasının sağlanması gerekir. Bu çaresizliğin sebebi güçsüzlük, sağır-dilsizlik, akıl hastalığı gibi fiziksel durumlar veya işsizlik, yoksulluk, madde veya alkol bağımlılığı, açlık gibi şahsi duruma bağlı durumlardan kaynaklanabilir (Ceza Genel Kurulu 2018/424 E. , 2021/607 K.).

Fuhuş Suçunda Hapis ve Adli Para Cezasına Birlikte Hükmedilmelidir

Yerel mahkemece yapılan yargılama sonunda sanık hakkında, fuhuş suçu teşkil eden eylemden dolayı 5237 sayılı TCK.nın 227/2. maddesi uyarınca takdiren “ 3 yıl hapis cezası …” ile cezalandırılmasına karar verilmiş ise de, anılan 227/2. maddede “… iki yıldan dört yıla kadar hapis ve üçbin güne kadar adli para cezası…” hükmüne yer verildiği, hapis ve adli para cezasının seçenekli (alternatifli) olarak düzenlenmediği, her iki cezanın birlikte düzenlenmiş olmasına rağmen, hapis cezası yanında adli para cezasına da hükmedilmesi gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde uygulama yapmak suretiyle eksik ceza tayin edilmiştir (Yargıtay 14. Ceza Dairesi - Karar No.2014/7152).

Mağdur Sayısı Kadar Fuhuş Suçu İşlenmesi

5237 Sayılı T.C.K.nın 227. maddesinde düzenlenen fuhuş suçunun mağdur sayısınca suç oluşturacağı gözetilmeden sanık hakkında tek suçtan mahkumiyet kararı verilmek suretiyle eksik ceza tayini, Sanık hakkında belirlenen gün para cezasının adli para cezasına çevrilmesi sırasında uygulama maddesinin gösterilmemesi suretiyle C.M.K.nın 232/6. maddesine aykırı davranılması hukuka aykırıdır (Yargıtay 14.Ceza Dairesi - Karar No.2014/2070).

Zincirleme Şekilde Fuhuşa Aracılık Etme Suçu

Şikayetçi mağdureye değişik zamanlarda olmak üzere birden çok fuhuş yapması amacıyla aracılık edip, yer temin etmek suretiyle üzerine atılı suçu işlediği sabit olan sanık hakkında, 5237 sayılı TCK’nın 43. maddesi uyarınca zincirleme suç hükümlerinin uygulanmasına ilişkin yerel mahkeme kararı isabetlidir (Yargıtay CGK - Karar No.2014/60).

Zincirleme Şekilde Fuhuş için Yer Temin Etme Suçu

TCK.nın 227. maddesinde düzenlenen fuhuş suçunun mağdure sayısınca oluşacağı ve her bir mağdureye yönelik bir çok kez yer temin edilmesi nedeniyle cezalarının 43. madde ile de arttırılması gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde tek uygulama yapılması hukuka aykırıdır (Yargıtay 14.Ceza Dairesi - Karar No.2013/12053).

Nitelikli Fuhuş Suçu ve Mağdurun Çaresizliğinden Yararlanma

Suç tarihinden önce başkasıyla resmi nikahlı evli olup, yaşanan ailevi geçimsizlik nedeniyle 01.01.2008 günü evden ayrılan 35 yaşındaki mağdurenin terminalde beklerken tanıştığı A. P. tarafından ticari taksiyle Şarkışla ilçesinden Kayseri İl merkezine götürülmesinin ardından, burada bir apartmanın 13. katındaki dairede erkek arkadaşı sanık A. K.’le birlikte yaşayıp fuhuşla geçimini sağlayan sanık G.’in yanına bırakıldığı, sanık G.’in babası A. P.’ın çalışması için getirdiği mağdureye kendisinin fuhuş yaptığını bu işte para olduğunu söyleyip, diğer sanık A.’le birlikte fuhuş yapma teklifte bulunmasının ardından aynı gece eve gelen iki müşteriden A. isimli kişiyle dans edip cinsel ilişkiye giren mağdurenin daha sonra aldığı alkolün etkisiyle çıkan tartışmada sanıklar A. ile G. tarafından dövülerek yaşamını tehlikeye sokmayıp yaranın etkisi basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek derecede hafif biçimde yaralandığı ve 02.01.2008 günü sabahı sanıklar A. ile G.’in kapıyı kilitlemeksizin çekip hastaneye doktor kontrolüne gitmesinin ardından evden ayrılmayıp komşulardan yardım istemeyen mağdurenin öğleden sonra eve gelen A. ile G.’le konuşup para bulacağını söyleyerek evden çıktıktan sonra yolda gördüğü polis aracındaki görevlilerden yardım istemesi üzerine götürüldüğü polis merkezi amirliğinde verdiği yazılı ifadesinde yaşanan sürece tamamen ters düşecek şekilde adları geçen sanıkların kendisini bir kaç gün süreyle zorla alıkoyup bir gecede 10 erkeğe fuhuş maksatlı temin ettiklerini beyanla şikâyetçi olması nedeniyle sanıklar haklarında kanuni işlem yapıldığı tüm dosya içeriğinden anlaşıldığından, mevcut haliyle sanıkların mağdureyi zorla hürriyetinden yoksun kıldıkları hususunda cezalandırılmalarına yeter kesin ve inandırıcı kanıt bulunmadığı göz önüne alınarak bu suçtan beraatlerine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde mahkûmiyetlerine hükmedilmesi hukuka aykırıdır.

Sanıklar haklarında TCK md.227/2 gereği fuhuş suçu ile ilgili verilen mahkumiyet hükmü yerindedir. Ancak, TCK 227/4 hükmü uygulanarak sanıkların cezasının arttırılması hukuka aykırıdır. Çünkü, sanıkların bir gece yanlarında kalan ve içinde bulunduğu maddi veya manevi olumsuz durumu ortadan kaldırma ya da çözme olanağı bulunmayan mağdurenin umarsız durumundan istifade etmek suretiyle fuhşa razı ettikleri veya cebir veya tehdit kullanarak mağdureyi fuhuş yapmaya zorladıkları hususunda kesin ve inandırıcı kanıt bulunmadığı tüm dosya içeriğinden anlaşıldığından, mevcut haliyle sanıkların eylemlerine uyan TCK.nın 227/2. maddesi gereğince belirlenen temel cezaların; koşulları oluşmadığı halde aynı Kanunun 227/4. maddesi ile artırılması suretiyle fazla ceza tayini hukuka aykırıdır (Yargıtay 14.Ceza Dairesi - Karar No.2014/1157).

Zorla Fuhuş Yaptırma Suçunun İspatında Olayın Oluş Şeklinin Önemi

Mağdureler I. ve I.’nın birlikte oldukları şahıslarla kaldıkları otelden sabah erken saatlerde kaçarak emniyete müracaat etmeleri şeklindeki olayın intikali, mağdurelerin ifadeleri, sanıklara ait evde yapılan aramada bulunan mağdurelerin gittikleri müşterileri ve aldıkları parayı yazan defter kayıtları, sanık beyanları ve tüm dosya içeriği karşısında sanıkların atılı fuhuş suçlarından mahkumiyetleri yerine yazılı gerekçeyle beraatlerine hükmolunması hukuka aykırıdır (Yargıtay 14.Ceza Dairesi - Karar No.2013/6970).

Fuhuş Suçunda Erteleme ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Otel sahibi olan sanığın, dokuz mağdura fuhuş için yer temin etmek suçundan zincirleme suç hükümleri uygulanmak suretiyle 5237 sayılı TCK’nun 227/2, 43/2, 62 ve 52/2. maddeleri uyarınca 2 yıl 1 ay hapis ve 15.000 lira adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, hükmolunan sonuç hapis cezasının iki yılın üzerinde olması nedeniyle sanık hakkında 5271 sayılı CMK’nun 231. maddesinde düzenlenmiş olan hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve 5237 sayılı TCK’nun 51. maddesinde düzenlenmiş olan erteleme hükümlerinin uygulanma imkanının bulunmadığı anlaşılmaktadır.

Fuhuş için yer temin etme suçunun mağdur sayısınca oluşacağının kabulü halinde, 5237 sayılı TCK’nun 43. maddesi ile uygulama yapılmayacağından, sanık hakkında her bir mağdur için ayrı ayrı TCK’nun 227/2, 62 ve 52/2. maddeleri uygulanarak alt sınırdan hüküm kurulması durumunda sonuç ceza 1 yıl 8 ay hapis ve 12.000 Lira adli para cezası olacaktır. Hükmolunacak sonuç hapis cezasının iki yılın altında olması nedeniyle sanık hakkında 5271 sayılı CMK’nun 231. maddesinde düzenlenmiş olan hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve 5237 sayılı TCK’nun 51. maddesinde düzenlenmiş olan erteleme hükümlerinin uygulanma ihtimali oluştuğundan, sanık lehine oluşan bu yeni durumun yerel mahkeme tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bu bilgiler ışığında somut olay değerlendirildiğinde;

Sanığın, sahibi olduğu otelde dokuz adet mağdura fuhuş için yer temin etmek şeklinde gerçekleştirdiği eylem nedeniyle fuhuş suçundan TCK’nun 227/2, 43/2, 62 ve 52/2. maddeleri uyarınca 2 yıl 1 ay hapis ve 15.000 Lira adli para cezası ile cezalandırılmasına ilişkin yerel mahkeme hükmünün Özel Dairece, ceza miktarı yönünden kazanılmış hak saklı kalmak kaydıyla, eylemin mağdur sayısınca suç oluşturduğundan bahisle bozulmasında bir isabetsizlik bulunmamaktadır. (Yargıtay CGK - Karar No.2013/274).

Fuhuş Suçunda Ceza Üst Sınırından Ceza verilmesi

Mağdurelerin tüm aşamalarda fuhuşu kendi istekleri ile yaptıklarına dair beyanları, mağdure S.’nın daha önce başka kişilerin yanında da fuhuş yaptığını belirtmesi, mağdure K.’nın iki kere fuhuş yaparken yakalanıp yurda yerleştirilmesine rağmen buradan kaçarak fuhuş yapmaya devam etmesi ve tüm dosya kapsamına göre, yanlış değerlendirme ile sanıklar hakkında T.C.K.nun 3/1 ve 61. maddeleri uyarınca orantılılık, hak ve nesafet ilkelerine aykırı olarak üst sınırdan ceza verilmesi hukuka aykırıdır (Yargıtay 5. Ceza Dairesi - Karar No.2011/3055).

Fuhuş Suçunda Mağdurun Çaresizliği Araştırılmalıdır

Çaresizlikten söz edebilmek için kişinin muhtaç durumda bulunması, bu muhtaç halin yarattığı sonuçtan yararlanılarak sömürülmesinin gerektiği, madde metninde belirtilen çaresizlik halinden; hayatını devam ettirmek, bir yerde kalmak veya gitmek gibi konularda yapacak bir şeyi olmayan kimsenin durumunu anlamak gerekli olup, bu nitelikli halin varlığının kabulü için mağdurun üstesinden gelemeyeceği bir çaresizlik ortamında da bulunması gerektiği cihetle katılanların “içinde bulunduğu zor koşulların” ne olduğu ve mahkemece yapılan bu tespitin TCK.nun 227/4. maddesinde belirtilen “…çaresizliğinden yararlanarak…” kavramının oluşumuna hangi koşullarda olanak sağladığı yöntemince tartışılıp değerlendirilmemiş olması hukuka aykırıdır (Yargıtay 5. Ceza Dairesi - Karar No. 2011/2261).

Evlenme Vaadiyle Yurtdışından Getirdiği Kişiye Fuhuş Yaptırmak

Mahkeme sanığın evlendirme vaadiyle oluşturduğu hileli yöntemlerle mağdureyi kandırarak, yol giderlerini de kendisi karşılamak suretiyle Türkiye’ye getirdiği, daha sonra da dönüş ve diğer ihtiyaçları için parası bulunmayan mağdurenin bu çaresizliğinden yararlanarak onu fuhuş yapmaya zorladığı ve mağdureyi ikna etmek suretiyle fuhuş yapmasını sağladığı kabul edilmiş ise de; olayda failin mağdur üzerinde cebir veya tehdit kullanması ya da mağdura hile yapması veya onun çaresizliğinden yararlanması unsuru bulunmamaktadır. Çaresizlikten söz edebilmek için kişinin muhtaç durumda bulunması, bu muhtaç halin yarattığı sonuçtan yararlanılarak sömürülmesidir. Buradaki çaresizlikten; hayatını devam ettirmek, bir yerde kalmak ve iş bulmak konusunda yapacak bir şeyi olmayan kimseyi anlamak gerekir. Halbuki mağdure üstesinden gelemeyeceği bir çaresizlik ortamında bulunmamaktadır. Olayda fuhuş yaptırmak suçunun ağırlaştırıcı nedeni gerçekleşmediği halde, hatalı kabul ve değerlendirme ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 227. maddesinin 4. fıkrasının uygulanması suretiyle fazla ceza tayini hukuka aykırıdır (Yargıtay 8.Ceza Dairesi - Karar No.2010/5953).

Fuhuş Yaptırma Amacıyla Örgüt Kurma ve Örgüt Üyeliği Suçu

Fuhuş yaptırmak amacıyla kurucu ve üye olarak örgüt faaliyeti çerçevesinde mağdurları temin eden ve fuhuş için aracılık yapan sanıkların eylemlerinin mağdur sayısınca 5237 sayılı TCK.nun 227/2-6 maddelerinde yazılı suçu oluşturcağından, mahkemece hangi sanığın hangi mağdurun fuhuş yapmasına aracılık yaptığı belirlenerek ve mağdure Luibov Trefilovo’ya karşı ise tehdit ve cebirin kullanıldığı da gözetilerek adı geçen mağdure için fuhuşa aracılık ettikleri saptanan sanıklar Turgay ve Ramazan’ın TCK.nun 227/4-6 madde ve fıkrası uyarınca cezalandırılmalarının gerekmesi karşısında; onsekiz yaşını bitirmiş mağdurelerin fuhuş maksadıyla fakat kendi rızalarıyla getirildikleri, sanıkların mağdureleri getirmelerinde tehdit, baskı, cebir veya şiddet uygulamadıkları gibi nüfuzu kötüye kullanmak, kandırmak, mağdureler üzerindeki denetim olanaklarından veya çaresizliklerinden yararlanılarak rızalarının elde edilmesi öğeleri de bulunmadığı gözetilmeden TCK.nun 80.maddesi uyarınca cezalandırılmalarına karar verilmesi hukuka aykırıdır (Yargıtay 8. Ceza Dairesi - Karar No.2009/9829).

Fuhşa Teşvik Suçu ve Zincirleme Suç

Fuhşa teşvik suçunun yapısının teselsülü kapsadığı gözetilmeden, bu suçtan sanıklar hakkında tayin edilen cezanın TCK’nın 43. maddesi uyarınca arttırılması suretiyle fazla ceza tayini hukuka aykırıdır (Yargıtay 5.Ceza Dairesi - Karar No.2007/2052).

Fuhuşu Kolaylaştırma (TCK m.227/3)

TCK’nın 227. maddesinin üçüncü fıkrasında tanımlanan suç bir tehlike suçu olup yasal düzenleme ile fuhşa bağlı olumsuz sonuçların artması ve buna bağlı olarak toplumsal düzenin bozulması tehlikesinin önlenmesi amaçlanmaktadır. Bu bakımdan anılan fıkradaki suçun oluşması bakımından fuhşun gerçekleşmesi şart değildir. Seçimlik hareketli bu suç fuhşu kolaylaştırmak veya fuhşa aracılık etmek amacıyla hazırlanmış görüntü, yazı ve sözleri içeren ürünleri vermek, dağıtmak veya yaymak suretiyle işlenebilir. Suçun maddi konusunu oluşturan ürünler fotoğraf, dergi, kartvizit, gazete, kitap veya CD olabilir (Ceza Genel Kurulu 2019/627 E. , 2022/477 K.).

Kendi Fuhuşunu Kolaylaştırma Suçu

Türk hukukunda fuhuş yapmak suç olarak kabul edilmemiştir. (Anayasa Mahkemesi Genel Kurul Kararı, Başvuru Numarası:2014/19152, 18/10/2017 Tarih) Doktrinde farklı görüşler bulunsa ve fuhuş suçu her ne kadar TCK’nın topluma karşı suçlar kısmında düzenlenmiş olsa da, Dairemizce de benimsenen Ceza Genel Kurulu kararına göre fuhuş suçunun mağduru kendisine fuhuş yaptırılan kişidir. (YCGK. 2013/14-342 Esas, 2014/519 Karar, 25/11/2014 Tarih) Bu kişinin kadın ya da erkek olması arasında bir fark bulunmamaktadır. Fuhuş suçunun madde düzenlemesinde, mağdurun çocuk ya da yetişkin olmasına göre ikili bir ayırım yapılmıştır. Buna göre, fuhuş suçunun mağdurunun çocuk olması durumunda, TCK’nın 227 maddesinin ilk fıkrası, mağdurun yetişkin olması durumunda da, aynı maddenin ikinci fıkrası uygulama alanı bulacaktır.

Öte yandan 6763 Sayılı Kanun’un 18. maddesi ile TCK’nın 227. maddesinin üçüncü fıkrasına, fuhşu kolaylaştırmak veya fuhşa aracılık etmek amacıyla hazırlanmış görüntü, yazı ve sözleri içeren ürünleri veren, dağıtan veya yayan kişilerin de cezalandırılacağı düzenlemesi getirilmiştir.

Anılan bu maddenin Adalet Komisyonu raporunda, “madde ile kişilerin ve özellikle çocukların fuhşa teşvik ve sürüklenmesini önlemek acıyla düzenleme yapıldığı” gerekçe olarak belirtilmiştir. Bu suç aynı zamanda fuhuş suçunun hazırlık hareketi mahiyetinde olabilecek olan bazı fiillerin de cezalandırılmasını öngörmektedir. TCK’nın 227/3. maddesinde düzenlenen fuhuş suçunun oluşabilmesi için; fuhşu kolaylaştırmak veya bu suça aracılık etmek amacıyla hazırlanmış görüntü, yazı ve sözleri içeren ürünleri vermek, dağıtmak veya yaymak seçimlik hareketlerinden biri, birkaçı veya hepsinin yapılması gerekmektedir.

TCK’nın 227. maddesinin bir ve ikinci fıkralarında, fuhuş suçunun mağduru, kendisine fuhuş yaptırılan kimse olduğu için bu kimseler, fuhuş suçunun mağduru olamayacaktır. Ancak, aynı maddenin üçüncü fıkrasına eklenen suç tipi fuhuş suçu başlığı altında düzenlenmiş olsa da bu suçtan özü itibariyle farklı bir suç tipidir. Bu suçta, gerekçeden de anlaşılacağı üzere, kişilerin, özellikle de çocukların fuhşa sürüklenmelerinin önlenmesi amaçlanmaktadır. Buna göre madde düzenlemesinde de anlaşılacağı üzere bu suçun faili fuhuş yapacak kişi de olabilecektir.

İncelenmeye konu somut olayda; sanığın travesti olarak çalıştığını savunduğu, bu kapsamda sanığın internet sitelerinde kendi fuhşunun reklamı mahiyetinde fotoğraf ve yazı yayınlamak şeklindeki eylemi ile TCK’nın 227/3. maddesinde düzenlenen fuhuş suçunu kolaylaştırma suçunu işlediği anlaşılmakla, bu suçtan mahkumiyetine dair Yerel Mahkeme kararın da bir isabetsizlik bulunmadığından kanun yararına bozma talebinin reddine karar vermek gerekmiştir (Yargıtay 4. Ceza Dairesi-K.2020/20483 K.).

Fuhuşa Aracılık ve Yer Temin Etmek Suretiyle Fuhuş Suçunda Polisin Müşteri Rolünde Olması

Sanığın, müşterilere kadın temin ederek fuhuş yaptırdığı, fuhuş için evini kullandırdığı, ayrıca ev parası aldığı bilgisini alan adli kollukça suç üstü yapmak amacıyla sanığın kullanmış olduğu cep telefonunun arandığı, sanığın adres tarif ettiği, adrese gidildiğinde sanığın kolluk görevlilerini içeri aldığı, daha sonradan ismini Serap olarak tanıtan mağduru telefonla çağırdığı, mağdurun 10-15 dakika sonra eve geldiği, mağdurla yapılan görüşmede saatlik 150 TL para talep ettiği ve bu sırada sanığın da “Ev kullanma parası olarak 20 TL isterim.” demesi üzerine mağdur ve sanığa istedikleri paranın verildiği ve odaya geçildiğinde polis tanıtma kartlarının gösterildiği, bu şekilde sanığın fuhuşa aracılık ve yer temin etmek suretiyle fuhuş suçunu işlediği iddia ve kabul olunmuştur. Yerel mahkemenin mahkumiyet kararı usul ve yasaya uygundur (4. Ceza Dairesi 2021/41371 E. , 2024/1101 K.).


Avukat Baran Doğan

UYARI

Web sitemizdeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Av. Baran Doğan’a aittir. Tüm makaleler hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı zaman damgalıdır. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Avukat meslektaşların makale içeriklerini dava dilekçelerinde kullanması serbesttir.

Makale Yazarlığı İçin

Avukat veya akademisyenler hukuk makalelerini özgeçmişleri ile birlikte yayımlanmak üzere avukatbd@gmail.com adresine gönderebilirler. Makale yazımında konu sınırlaması yoktur. Makalelerin uygulamaya yönelik bir perspektifle hazırlanması rica olunur.

Paylaş
RSS