Çalışma Saatlerimiz
Hafta İçi 09.00 - 18.00

İnternet Üzerinden İşlenen Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu Nedir? (TCK 134)

Sosyal medya veya internet üzerinden işlenen özel hayatın gizliliğini ihlal suçu, mağdurun özel hayatına dair fotoğraf, video veya seslerin başkalarına gönderilmesi, yayınlanması veya paylaşılması suretiyle eişlenmektedir (TCK m.134). Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu, facebook üzerinden video paylaşmak, twitterdan tweet atma veya whatsapp üzerinden mesaj atmak şeklinde internet üzerinden birbirinden farklı şekillerde ve çok çeşitli platformlar kullanılarak işlenebilir. Örneğin, bir kimsenin başka bir yerde yayınlanmamış özel hayat görüntülerini içeren fotoğrafları instagram üzerinden paylaşan kişi özel hayatın gizliliğini ifşa etme suçunu (TCK m.134/2) işlemiş olur.

Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu; instagram, facebook, twitter, telegram, whatsapp vb. uygulamalar ve sosyal medya hesapları aracılığıyla işlendiği gibi e-mail (e-posta) göndermek gibi başka sayısız yöntemle de internet üzerinden işlenebilmektedir. İnternet ve sosyal medya üzerinden işlenen her türlü özel hayatın gizliliğini ihlal suçu TCK m.134 hükümleri gereği cezalandırılacaktır:

TCK m.134

(1) Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Gizliliğin görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle ihlal edilmesi halinde, verilecek ceza bir kat artırılır.

(2) Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri hukuka aykırı olarak ifşa eden kimse iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur.

İnternet Üzerinden Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçunun Unsurları

Yargıtay’a göre özel hayat; kişinin sadece gözlerden uzakta, başkalarıyla paylaşmadığı, kapalı kapılar ardında, dört duvar arasındaki yaşantısı ve mahremiyetinden ibaret değil, herkesin bilmediği veya bilmemesi gereken, istenildiğinde başka kişilere açıklanabilen, tamamen kişiye özel hayat olayları ve bilgilerin tamamını içerir. Bu nedenle, kamuya açık alanda bulunulması, bu alandaki her görüntü veya sesin dinlenilmesine, izlenilmesine, kaydedilmesine, sürekli ve izinsiz olarak elde bulundurulmasına rıza gösterildiği anlamına gelmez. Kamuya açık alanda bulunulduğunda dahi, “kalabalığın içinde dikkat çekmezlik, tanınmazlık, bilinmezlik” prensibi geçerli olup, kamuya açık alandaki kişinin, gün içerisinde yaptıkları, gittiği yerler, kiminle niçin, nasıl, nerede ve ne zaman görüştüğü gibi hususları tespit etmek amacıyla sürekli denetim ve gözetim altına alınması sonucu elde edilmiş bilgileri ya da onun başkalarınca görülmesi ve bilinmesini istemeyeceği, özel yaşam alanına girdiğinde şüphe bulunmayan faaliyetleri özel hayat kapsamına dahildir; ancak, süreklilik içermeyen ve özel yaşam alanına dahil olmayan olay ve bilgiler ise bu kapsamda değerlendirilemez. Sonuç olarak, bir olay ya da bilginin, özel hayat kapsamına girip girmediği belirlenirken, kişinin toplum içindeki konumu, mesleği, görevi, kamuoyu tarafından tanınıp tanınmadığı, dışa yansıyan davranışları, rıza ve öngörüleri, sosyal ilişkileri, içinde bulunduğu fiziki çevrenin özellikleri, müdahalenin derecesi gibi ölçütler göz önüne alınmalıdır (Y12CD-K:2016/8242).

Örneğin, mağdurun özel hayat alanına girip izinsiz resim çekerek kaydetmek TCK m.134/1-ikinci cümle, internet üzerinden çektiği resimleri yayınlamak ise TCK m.134/2 hükümleri gereği cezalandırılacaktır.

Mağdurun sosyal medya uygulamasındaki şifresini kırarak herkese kapalı olan özel resimlerini gören fail ise TCK m.134/1 hükmü gereği cezalandırılacaktır.

İnternet veya sosyal medya araçları (youtube, instagram, twitter, facebook, whatsapp vb.) üzerinden görüşenlerden bir tarafın rızaya dayalı olarak cinsel içerikli sohbet, fotoğraf veya video paylaşması, diğer tarafın ise bu içerikleri kaydetmesi halinde özel hayatın gizliliğini ihlal suçu oluşmaz. Ancak, kaydedilen ses, fotoğraf veya videonun üçünçü kişilerle paylaşılması özel hayatının gizliliğini ifşa suçu (TCK 134/2) olarak kabul edilmektedir.

Özel hayat görüntüsü mahiyetinde olmayıp mağdurun günlük kıyafetleriyle çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya üzerinden paylaşmak ise, günlük kıyafetlerle çekilmiş fotoğraflar kişisel veri olarak değerlendirildiğinden, TCK m.136’daki kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçunu oluşturur.

İnternetten Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu Nasıl İşlenir?

İnternet ve sosyal medya üzerinden işlenen özel hayatın gizliğini ihlal suçuna örnekler vermek gerekirse;

  • Fiziksel mahremiyetine ilişkin özel fotoğraflarını ve videolarını facebook adlı sosyal paylaşım sitesinde yayımlamak TCK m.134/2’deki özel hayatın gizliliğini ihlal/ifşa suçuna vücut verir.

  • Beraberlikleri döneminde mağdur tarafından kendisine gönderilen mağdurun cinsel ve fiziksel mahremiyetine ilişkin çıplak fotoğraflarını, mağdurun annesine göndermesi ve farklı instagram hesaplarında yayımlaması biçiminde sübut bulan eylemlerinden dolayı, sanık, TCK m.43 hükümleri de uygulanmak suretiyle TCK m.134/2 hükümleri gereği cezalandırılmalıdır.

  • Sanığın cep telefonununda inceleme yapılması sonucunda mağdurun ve kimlikleri tespit edilemeyen diğer kadınların arkalarından görüntülendiği toplam 6 adet video ile ikişerli halde birlikte yürüyen kadınların önden habersizce çekilmiş 2 adet fotoğrafı tespit edildiğinden, sanık TCK m.134/1 hükümleri gereği özel hayatın gizliliğini kayda almak suretiyle ihlal suçundan cezalandırılmalıdır.

  • Kamuya açık alanda poz verip çekindikleri fotoğrafı, mağdurun eşine e-mail yoluyla gönderen fail TCK m.134/2 hükümleri gereği özel hayatın gizliliğini ifşa suçundan cezalandırılmalıdır.

İnternet ve sosyal medya üzerinden özel hyatın gizliliğini ihlal suçu şu şekillerde işlenebilir:

  • Sosyal medya hesapları üzerinden paylaşım yapmak suretiyle,
  • E-mail (e-posta) göndermek,
  • Whatsapp/Telegram mesajları, Whatsapp/Telegram gruplarına gönderilen mesajlar,
  • İnternet üzerinden yapılan konuşmalar veya görüntülü görüşmeler sırasında cinsel amaçlı sözler veya davranışlar sergilemek,
  • İnstagram, twitter, facebook vb. sosyal medya hesaplarından DM (Direct Message) yoluyla mesajlaşma.

İnternetten Özel Hayatın Gizliliğini Suçu Şikayet ve Zamanaşımı

İnternet veya sosyal medya üzerinden özel hayatın gizliliğini ihlal suçu takibi şikayete bağlı suçlar arasındadır. Şikayet başvurusu olmadıkça savcılık resen soruşturma yapamaz. Şikayetten vazgeçme, kamu davasının düşmesi neticesine yol açar.

İnternet veya sosyal medya üzerinden özel hayatın gizliliğini ihlal suçunun olağan dava zamanaşımı süresi 8 yıldır. Fail hakkında, fail ve fiilin öğrenilmesinden itibaren 8 yıl içinde soruşturma başlatılmadığı takdirde suç dava zamanaşımına uğrar.

İnternet Üzerinden Özel Hayatın Gizliliğini Suçunda Uzlaştırma

Ceza hukukunda uzlaştırma, ceza soruşturması ve davasında tarafsız bir kimsenin arabuluculuğuyla uyuşmazlığın çözülmesi için suçun mağduru ve failinin iletişim kurduğu süreçtir (CMK md. 253/1).

İnternet veya sosyal medya üzerinden özel hayatın gizliliğini ihlal suçu, uzlaştırma kapsamında olan suçlardandır. Soruşturma neticesinde fail ile mağdur arasında uzlaştırma sürecinde uzlaşma sağlandığında savcılık tarafından kovuşturmaya yer olmadığına karar veririlir. Uzlaştırma sağlanamadığından savcılık tarafından iddianame düzenlenerek ceza davası açılır.

İnternetten Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçunda Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB), sanık hakkındaki hükmün açıklanmasının sonraya bırakılması, sanığın 5 yıl gözlenmesi ve sanık hakkında verilen hükmün bu süre boyunca hiçbir sonuç doğurmaması, sanığın bu sürede yeni bir suç işlememesi halinde hakkındaki davanın düşmesi olarak açıklanabilir.

İnternet ve sosyal medya üzerinden özel hayatın gizliliğini ihlal suçunda hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararı verilebilir.

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçunda Cezasının Ertelenmesi veya Adli Para Cezasına Çevrilmesi

Adli para cezası, işlenen bir suça karşılık hapis cezasıyla birlikte veya tek başına uygulanabilen bir yaptırım türüdür. İnternet ve sosyal medya üzerinden özel hayatın gizliliğini ihlal suçu nedeniyle hükmedilen hapis cezası 1 yıl veya altında olduğunda adli para cezasına çevrilebilir.

Cezanın ertelenmesi, mahkeme tarafından belirlenen cezanın cezaevinde infaz edilmesinden şartlı olarak vazgeçilmesidir. İnternet ve sosyal medya youyla özel hayatın gizliliğini ihlal suçu nedeniyle hükmedilen hapis cezasının ertelenmesi de mümkündür.

Görevli Mahkeme ve Yargılama Usulü

İnternetten veya sosyal medya üzerinden Özel Hayatın Gizliliğini İhlal suçu nedeniyle yapılan yargılamalar asliye ceza mahkemesi tarafından yerine getirilir.

İnternet veya sosyal medya üzerinden Özel Hayatın Gizliliğini İhlal suçunda genel yargılama usulü uygulanmaktadır.

İnternetten Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu Nasıl İspatlanır?

Kimliği belli veya belirlenebilir hesaplar, cihazlar veya uygulamalar üzerinden yapılan özel hayatın gizliliğini ihlal fiillerinin ispatı kolaydır.

Failin tam olarak belirlenemediği hallerde bazı araştırmalar yapılması gerekmektedir. Failin sosyal medya hesabı üzerinden IP adresinin araştırılarak bulunması ve IP adresi üzerinden failin gerçek adresine ulaşabilmek en kolay yoldur. Ancak, twitter, instagram, facebook gibi şirketler kullanıcıların IP adreslerini soruşturma makamlarıyla paylaşmamaktadır. Ancak, hesabın kime ait olduğu bazı verilerle ortaya konulabiliyorsa ilgilinin cezai sorumluluğu doğmaktadır.

Özellikle sosyal medya hesabı ile ilgili kolluk tarafından açık kaynak araştırması yapılarak şüphelilerin kimlik bilgilerinin kolluk marifeti ile tespitinin sağlanması uygulanan genel bir yöntemdir.

Polis, bu tarz suçların faillerini sosyal medya hesapları üzerinde araştırmalar yaparak bulmaya çalışmaktadır. Sosyal medya hesapları üzerinde el ettiği dataları emniyette bulunan datalar ile kıyaslayarak faili bulmaya çalışmaktadır. Örneğin, sosyal medya hesaplarına kaydedilen cep telefonlarının belli hanelerine ulaşılabilmektedir. Yer, zaman ve sosyal medya hesabından elde edilen diğer bilgiler kullanılarak elde edilen birkaç haneli cep telefonunun kime ait olduğu bulunmaya çalışılmaktadır.

Bazı durumlarda polis suçun faili olup olmadığı tam olarak tespit edilemeyen bazı kişilere ulaşmaktadır. Bu durumda, şüpheli bu şahısların bilgisayar, tablet ve cep telefonlarına el konularak bu materyallar üzerinde bilirkişi incelemesi yapılarak fail tespit edilmeye çalışılmaktadır. İnternet veya sosyal medya üzerinden cinsel taciz suçu, çoğu zaman bilişim sistemleri kullanılarak işlendiğinden cep telefonu, tablet, laptop, masaüstü bilgisayarı vb. materyaller de önemli delil elde etme araçları olabilmektedir.

İnternet veya Sosyal Medya Yoluyla Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Yargıtay Kararları


İnternetten Şantaj ve Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu

Sanık ile mağdur arasındaki ilişkinin mağdurun kocası tarafından öğrenilmesi ve mağdurun sanıkla olan ilişkisini bitirmek istemesi üzerine, sanığın, mağdura, kendisiyle olan birlikteliğini devam ettirmemesi halinde, beraber oldukları dönemde ele geçirdiği özel görüntülerini internette yayımlayacağı tehdidiyle şantajda bulunduğu ve mağdurla tekrar iletişim kurma çabalarına olumlu yanıt alamayınca mağdurun fiziksel mahremiyetine ilişkin özel fotoğraflarını ve videolarını facebook adlı sosyal paylaşım sitesinde yayımladığı iddialarına konu olayda;

Sanığın üzerine atılı şantaj ve görüntü veya seslerin ifşa edilmesi suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarının sübut bulduğuna ve eylemlerin hukuki nitelendirmesine yönelik mahkemenin kabulünde dosya kapsamına göre bir isabetsizlik görülmemiştir. (Yargıtay 12. Ceza Dairesi-Karar: 2021/5820).

İnternet Üzerinden Fotoğraf Yayınlama Suretiyle Özel Hayatın Gizliliğini İfşa Suçu

Sanık tarafından, mağdurun çıplak fotoğraflarının, “fotolog.com ve tumblr.com” isimli internet sitelerinde yayımlandığı iddiasına konu olayda;

Sanığa yüklenen TCK’nın 134/2. maddesindeki görüntü veya seslerin ifşa edilmesi suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal suçunun, aynı Kanun’un 139/1. maddesi gereğince şikayete tabi olduğu, şikayetten vazgeçmeye yetkili mağdur vekilinin karar tarihinden sonra hüküm mahkemesine sunduğu 05.12.2017 hâkim havale tarihli ve ekine vekaletnamesini eklediği dilekçesinde sanığa yönelik şikayetlerinden vazgeçtiklerini beyan ettiği, mağdurun vekili aracılığıyla şikayetinden vazgeçtiğine dair ibarelerin yazılı olduğu … Cumhuriyet Başsavcılığına ait 05.08.2019 tarihli tebliğname sanık müdafine tebliğ edilmiş olup, vazgeçmeden haberdar olunduğu halde vazgeçmeye açıkça karşı çıkılmadığı, dosya içeriği itibariyle de CMK’nın 223/9. maddesi kapsamında derhal beraat kararı verilmesini gerektirir şartların bulunmadığı anlaşılmakla, kovuşturmada şikayet koşulunun gerçekleşmemesi nedeniyle sanık hakkındaki davanın düşmesine karar verilmesinde zorunluluk bulunmaktadır (Yargıtay 12. Ceza Dairesi-Karar: 2021/3644).

Özel Hayata Dair Müstehcen Görüntüleri Depolamak

Sanığın yaşı küçük katılana ait çıplak fotoğrafları, katılanın kullanımında olan “facebook” isimli sosyal paylaşım sitesinde bulunan hesap içeriğine girerek alması şeklinde gerçekleşen eylemde, sanığın aşamalardaki ikrarı da dikkate alınarak, sanığın yaşı küçük katılana ait müstehcen içerikli görüntüleri depoladığı, eylemin hem TCK’nın 226/3. maddesinin son cümlesinde tanımlanan müstehcenlik, hem de özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarını oluşturacağından, tek eylemle birden fazla suçun oluşması nedeniyle sanık hakkında TCK’nın 44. maddesinde düzenlenen fikri içtima kuralı uyarınca, bu suçlara ilişkin en ağır cezayı öngören TCK’nın 226/3. maddesi uyarınca mahkûmiyet hükmü kurulması gerekirken, özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan yazılı şekilde hüküm kurulması, bozma nedenidir (Yargıtay 4. Ceza Dairesi Karar: 2021/5904).

Kişisel Veri Niteliğindeki Günlük Kıyafetlerle Çekilmiş Resimlerin Yayınlanması Kişisel Verileri Hukuka Aykırı olarak Verme veya Ele Geçirme Suçudur

Daha önce mağdurun bilgisi ve rızası dahilinde yayımlandığı anlaşılan mağdurun günlük kıyafetleriyle poz vermiş şekilde çektirdiği resimleri, mağdurun başkalarının görmesini ve bilmesini istemeyeceği özel yaşam alanına ilişkin görüntüler olarak kabul edilemeyeceğinden, mağdurun kişisel veri niteliğindeki resimlerini ve cep telefonu numarasını, hukuka uygunluk nedenlerinin bulunmaması nedeniyle hukuka aykırı olduğunda tereddüt bulunmayan bir yöntemle yayımlayan sanığın eyleminin, TCK’nın 136/1. madde ve fıkrasında tanımlanan verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçunu oluşturacağı gözetilmeden, suç vasfında yanılgıya düşülerek, yasal ve yeterli olmayan gerekçelerle sanık hakkında TCK’nın 134/2. madde ve fıkrasında düzenlenen görüntü veya seslerin ifşa edilmesi suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan mahkumiyet kararı verilmesi, bozma nedenidir (Yargıtay 12. Ceza Dairesi-Karar: 2020/7459).

Çekilen Müstehcen Görüntülerin Bilgisayara Kaydedilmesi

Sanığın yaşı küçük katılan ile internet üzerinden anlık ileti programı vasıtasıyla iletişime geçip, katılana ait müstehcen görüntüleri kendi bilgisayarına kaydetmesi şeklindeki eyleminin; bütün halinde TCK’nın 226/3. maddesinin ilk cümlesindeki müstehcen görüntülerin üretilmesinde çocukların kullanılması suçunu oluşturduğu gözetilmeden, sanık hakkında ayrıca aynı Kanun’nun 134. maddesinde yazılı olan özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan mahkûmiyetine karar verilmesi, bozma nedenidir (Yargıtay 18. Ceza Dairesi-Karar:2020/7516).

İnternet Yoluyla Özel Hayatın Gizliliğini İhlal

Sanığın internette tanıştığı katılanın, kendisine gönderdiği çıplak resimlerini internette yayınlayacağından bahisle, 50000 TL para ve kendisiyle cinsel ilişkiye girmesini istemesi üzerine katılanın kabul etmemesi nedeniyle katılan adına açtığı sahte facebook hesabından katılanın kendisine gönderdiği çıplak resimleri ve katılanın cep telefonu numarasını yayınladığı, katılana birden fazla kez sinkafı küfürler ve cinsel tatmine yönelik mesaj çekmesi şeklinde sübutu kabul edilen eylemlerinin hakaret, şantaj, cinsel taciz, özel hayatın gizliliğini ihlal ve verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçlarını oluşturduğuna ilişkin yerel mahkemenin kabul ve uygulamasında bir isabetsizlik görülmemiştir (Yargıtay 12. Ceza Dairesi-Karar: 2019/4874).

İnstagramdan Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu

Sanığın, mağdur tarafından aralarındaki arkadaşlık ilişkisinin sona erdirilmesine tepki olarak, beraberlikleri döneminde mağdur tarafından kendisine gönderilen mağdurun cinsel ve fiziksel mahremiyetine ilişkin çıplak fotoğraflarını, bir suç işleme kararının icrası kapsamında, değişik zamanlarda, mağdurun annesine göndermesi ve farklı instagram hesaplarında yayımlaması biçiminde sübut bulan eylemlerinden dolayı sanık hakkında ilk derece mahkemesince zincirleme şekilde görüntü veya seslerin ifşa edilmesi suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan kurulan mahkumiyet hükmüne yönelik Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesince yapılan istinaf incelemesi sonucunda verilen 25.02.2019 tarihli, 2018/1804-2019/348 sayılı “istinaf başvurusunun esastan reddine” ilişkin kararda dosya kapsamına göre bir isabetsizlik görülmemiştir (Yargıtay 12. Ceza Dairesi-Karar:2020/4447).

Twitter Üzerinden Zincirleme Bir Şekilde Özel Hayata Dair Görüntü veya Seslerin İfşa Edilmesi Suçu (TCK 134/2)

Sanığın, mağdur tarafından aralarındaki arkadaşlık ilişkisinin sona erdirilmesine tepki olarak, mağdurun tek başına ya da kendisi ile beraber çektirdiği başkalarınca görülmesini istemeyeceği özel yaşam alanına ilişkin fotoğrafları, bir suç işleme kararının icrası kapsamında, değişik zamanlarda, kullanıcısı olduğu twitter hesabından yayımlayarak, TCK’nın 134/2. madde ve fıkrasındaki görüntü veya seslerin ifşa edilmesi suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu zincirleme şekilde işlediğine dair yerel mahkemenin kabulünde dosya kapsamına göre bir isabetsizlik görülmemiştir.

Facebook ve Twitter Üzerinden Zinsirlem Özel Hayatın Gizliliğini İfşa Suçu

Sanığın ikrarı, mağdurun beyanı ve dosya kapsamına göre, mağdurun arkadaşı olup, ilerleyen süreçte mağdura duygusal anlamda birliktelik teklifinde bulunan; ancak, bu yöndeki talebi mağdur tarafından kabul edilmediğinden, mağdurla ilişkileri normal arkadaş olarak devam eden sanığın, mağdura kullanması için verdiği flash bellekte tesadüfen gördüğü mağdurla mağdurun erkek arkadaşının yatakta seviştikleri ana ilişkin çıplak görüntüleri, Nergiz Kuyumcu isimli facebook ve twitter hesaplarından, mağdurun bilgisi ve rızası dışında yayımlaması biçiminde sübut bulan eylemlerinin, TCK’nın 134/2. madde ve fıkrasında tanımlanan görüntü veya seslerin ifşa edilmesi suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu oluşturduğuna ve temel cezanın asgari hadden uzaklaşılarak tayin edilmesine yönelik yerel mahkemenin kabulünde bir isabetsizlik görülmemiş; ancak, mağdurun cinsel ve fiziksel mahremiyetine ilişkin özel görüntülerini, bir suç işleme kararının icrası kapsamında, facebook ve twitter isimli birden fazla sosyal paylaşım sitesinde ifşa eden sanığa hükmedilen temel cezada, TCK’nın 43/1. madde ve fıkrası gereğince artırım yapılması gerektiği gözetilmeden, suçun işleniş şekline nazaran zincirleme suç koşullarının oluşmadığı biçimindeki yetersiz gerekçelerle yazılı şekilde hüküm kurularak sanığa eksik ceza hükmolunması, aleyhe temyiz bulunmadığından bozma nedeni olarak kabul edilmemiştir (Yargıtay 12. Ceza Dairesi-Karar: 2019/8635).

Mağdurun Facebook Hesabında Yayınladığı Fotoğrafının Mağdurun Eşini E-mail Yoluyla Gönderilmesi

Aksi ispat edilemeyen sanık savunmasına göre, mağdurun facebook hesabında yayımlamış olduğu katılan … ile kamuya açık alanda poz verip çekindikleri fotoğrafı sanığın boşanma aşamasındaki kocası katılan …’e mail ile göndererek ev üzerindeki ipoteği kaldırmadığı takdirde söz konu fotoğrafı arkadaşlarına göndereceği husunda tehdit etmesi şeklinde gerçekleşen olayda, dosya kapsamına göre yerel mahkemenin özel hayatın gizliliğini ihlal ve şantaj suçunun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesi ile beraat hükmüne yönelik kabulünde bir isabetsizlik görülmemiştir (Yargıtay 12. Ceza Dairesi-Karar: 2017/3122).

Video Çekmek Suretiyle Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu

Sanığın, çantasına yerleştirdiği kamera fonksiyonu çalışır haldeki cep telefonu ile otobüste ayakta yan yana yolculuk yapan katılanların etek altı görüntüsünü video kaydına aldığı ve daha sonra otobüsten inen katılanları takip ederek yine etek altı görüntülerini kaydetmeye devam etmesi şeklinde sübut bulan eyleminin aynı suç işleme kararının icrası kapsamında bir fiil ile birden fazla katılana karşı aynı suçu işlemesi nedeniyle zincirleme şekilde özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu oluşturduğuna ilişkin yerel mahkemenin kabul ve uygulamasında bir isabetsizlik görülmemiştir (Yargıtay 12. Ceza Dairesi-Karar: 2020/2852).

Video ve Fotoğraf Çekmek Suretiyle Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu

Sanığın ikrarına ve dosya kapsamına göre, sanık …’in, caddede yürümekte olan mağdur …’yı ısrarla takip edip, kamera fonksiyonunu aktif hale getirdiği cep telefonunun çekim yönünü, mağdura doğru odaklayarak, onun bilgisi dışında görüntülerini video olarak kaydettiği ve ihbar üzerine kolluk görevlilerince yakalanıp, sanığa ait cep telefonununda inceleme yapılması sonucunda mağdurun ve kimlikleri tespit edilemeyen diğer kadınların arkalarından görüntülendiği toplam 6 adet video ile ikişerli halde birlikte yürüyen kadınların önden habersizce çekilmiş 2 adet fotoğrafının tespit edildiği olayda;

Özel hayat kavramının; kişinin sadece gözlerden uzakta, başkalarıyla paylaşmadığı, kapalı kapılar ardında, dört duvar arasındaki yaşantısı ve mahremiyetinden ibaret değil, herkesin bilmediği veya bilmemesi gereken, istenildiğinde başka kişilere açıklanabilen, tamamen kişiye özel hayat olaylarını ve bilgilerin tamamını içermesi karşısında, kamuya açık alanda bulunulduğunda dahi, “kalabalığın içinde dikkat çekmezlik, tanınmazlık, bilinmezlik” prensibinin geçerli olduğu ve kamuya açık alana çıkan her kişinin, bu alandaki her görüntüsünün veya sesinin kaydedilip, sürekli ve izinsiz olarak elde bulundurulmasına rıza gösterdiğinin kabulünün mümkün bulunmadığı nazara alınarak, mağdurun özel yaşam alanına ilişkin görüntülerini rızası dışında kaydeden sanık hakkında, TCK’nın 134/1. madde ve fıkrasında tanımlanan görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan mahkumiyet hükmü kurulmasına ve suçun işlenmesinde kullanılan sanığa ait bir adet cep telefonunun TCK’nın 54/1. madde ve fıkrası gereğince müsaderesine dair yerel mahkemenin kabulünde bir isabetsizlik görülmemiştir (Yargıtay 12. Ceza Dairesi Karar: 2020/1418).

Whatsapp Üzerinden Video Göndermek Suretiyle Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu

Oluşa ve dosya kapsamına göre; 16 yaşındaki suça sürüklenen çocuk …’nın, kendisiyle aynı lisede bir alt sınıfta öğrenim gören ve samimi arkadaşı olan 15 yaşındaki mağdur …’le tartışmalarının ardından, daha önce mağdur tarafından kendisine gönderilen ve üzerine şort ile askılı tişört giymiş olan mağdurun evde tek başına dans ederken çektiği videoyu, whatsapp adlı uygulama üzerinden, tanık …’a, mağdurun rızası olmaksızın göndermesi biçiminde sübut bulan eyleminin, TCK’nın 134/2-1. madde, fıkra ve cümlesindeki görüntü veya seslerin ifşa edilmesi suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu oluşturduğuna dair yerel mahkemenin kabulünde bir isabetsizlik görülmemiştir (Yargıtay 12. Ceza Dairesi- Karar: 2019/11967).


Avukat Baran Doğan

UYARI

Web sitemizdeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Av. Baran Doğan’a aittir. Tüm makaleler hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı zaman damgalıdır. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Avukat meslektaşların makale içeriklerini dava dilekçelerinde kullanması serbesttir.

Makale Yazarlığı İçin

Avukat veya akademisyenler hukuk makalelerini özgeçmişleri ile birlikte yayımlanmak üzere avukatbd@gmail.com adresine gönderebilirler. Makale yazımında konu sınırlaması yoktur. Makalelerin uygulamaya yönelik bir perspektifle hazırlanması rica olunur.

Paylaş
RSS