Çalışma Saatlerimiz
Hafta İçi 09.00 - 18.00

İnternet Üzerinden Şantaj Suçu Nedir? (TCK 107)

Sosyal medya veya internet üzerinden işlenen şantaj suçu, facebook üzerinden paylaşım yapma, twitterdan tweet atma veya whatsapp üzerinden mesaj atmak, sesli ve görüntülü arama yapma şeklinde internet üzerinden birbirinden farklı şekillerde ve çok çeşitli platformlar kullanılarak işlenebilir. Örneğin, whatsapp üzerinden sesli mesaj atarak “eğer benimle birlikte olmazsan çıplak resimlerini instagram ve facebookta yayınlarım” şeklinde beyanda bulunan kişi şantaj suçu işlemiş olur.

Şantaj suçu; instagram, facebook, twitter, telegram, whatsapp vb. uygulamalar ve sosyal medya hesapları aracılığıyla işlendiği gibi e-mail (e-posta) göndermek gibi başka sayısız yöntemle de internet üzerinden işlenebilmektedir. İnternet üzerinden işlenen şantaj suçu TCK m.107 hükümleri gereği cezalandırılmaktadır:

TCK m.107

(1) Hakkı olan veya yükümlü olduğu bir şeyi yapacağından veya yapmayacağından bahisle, bir kimseyi kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya veya yapmamaya ya da haksız çıkar sağlamaya zorlayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

(2) Kendisine veya başkasına yarar sağlamak maksadıyla bir kişinin şeref veya saygınlığına zarar verecek nitelikteki hususların açıklanacağı veya isnat edileceği tehdidinde bulunulması halinde de birinci fıkraya göre cezaya hükmolunur.

İnternet Üzerinden Şantaj Suçunun Unsurları

İnternet veya sosyal medya üzerinden işlenen şantaj suçu, TCK m.107/1 veya TCK m.107/2 hükümlerine göre cezalandırılmaktadır. 5237 sayılı TCK’da iki fıkra halinde düzenlenen şantaj suçunun unsurları şunlardır:

  • TCK’nın 107/1. maddesinde düzenlenen şantaj suçunun maddi unsuru, sanığın yapmaya hakkı olan veya yükümlü olduğu bir şeyi yapacağından veya yapmayacağından söz ederek, bu durumları mağdur üzerinde baskı aracı olarak kullanıp mağduru kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya veya yapmamaya ya da haksız çıkar sağlamaya zorlamaktır (Y4CD-K.2021/28441). Örneğin, facebook üzerinden mesaj atarak “bana 10 bin lira vermezsen, senin belediyede yolsuzluk yaptığını sosyal medyada ifşa ederim” şeklinde beyan bulunan kişi TCK m.107/1 gereği şantaj suçu işlemiş olur. Şantaj suçu ile tehdit suçunun birbirine karıştırmamak gerekir. Örneğin, “bana 10 bin lira getirmezsen, kötü olacak” şeklindeki sözler şantaj suçu değil, tehdit suçu teşkil eder.

  • Şantajın, TCK 107/2. maddesinde düzenlenen şeklinde, fail kendisine veya bir başkasına menfaat temin etmek için, bir başkasına şeref ve saygınlığına zarar verecek nitelikteki hususların açıklanacağı veya isnat edileceği tehdidinde bulunmaktadır. Eğer fail herhangi bir fayda elde etmeye çalışmadan yalnızca şeref ve saygınlığına zarar verecek nitelikteki hususların açıklanacağı tehdidinde bulunursa, eylem şantaj değil, sair tehdit suçunu oluştururacaktır. İkinci fıkrada yer alan suçun öğelerinden olan “yarar” kavramı sadece maddi çıkarları değil, fail veya 3. kişinin yararına olan her durumu kapsamaktadır (Y4CD-K.2021/28577). Örneğin, mağdura e-mail atmak suretiyle “savcılıkta benim lehime ifade vermezsem, kimlerle yatıp kalktığını bir video yayınlayarak herkese duyuracağım” şeklindeki ifadeler TCK m.107/2’deki şantaj suçuna vücut verir.

Mesaj tespit tutanağına göre, sanığın, kullandığını ve müşteki ile mesajlaştığını kabul ettiği hattan katılanın telefonuna “bana para vereceksin” ve “porno videonu atarım yoksa” şeklinde mesajlar gönderildiğinin anlaşılması karşısında, şantaj suçunun oluştuğu gözetilmeden, hatalı değerlendirme ve yetersiz gerekçeyle beraat kararı verilmesi bozma nedenidir (Y4CD-K.2021/1644).

İnternetten Şantaj Suçu Nasıl İşlenir?

İnternet veya sosyal medya üzerinden şantaj suçu birbirinden farklı sayısız yöntem ve çeşitli uygulamalar üzerinden işlenebilmektedir. Sosyal medya veya internet yoluyla mağdura söz, yazı, fotoğraf, video, ses kaydı vb. göndererek şantaj suçu işlenebilir. Şantaj suçu için kullanılan sosyal medya veya internet aracının hiçbir önemi yoktur. Önemli olan şantaj suçu teşkil eden fiilin icra edilmesidir.

Şantaj suçu, internet üzerinden genellikle şu şekillerde işlenmektedir:

  • Sosyal medya hesapları üzerinden paylaşım yapmak suretiyle,
  • E-mail (e-posta) göndermek,
  • Whatsapp/Telegram mesajları, Whatsapp/Telegram gruplarına gönderilen mesajlar, Whatsapp/Telegram yoluyla görüntülü ve sesli konuşmalar,
  • İnternet üzerinden yapılan konuşmalar,
  • İnstagram, twitter, facebook vb. sosyal medya hesaplarından DM (Direct Message) yoluyla mesajlaşma.

Özellikle belirtmek gerekir ki, SMS mesajları, tüm telefon konuşmaları, örneğin facetime’dan yapılan görüntülü görüşmeler, telefon üzerinden yapılan konferanslar yoluyla da şantaj suçunun işlenmesi mümkündür.

İnternet Üzerinden Şantaj Suçu Şikayet, Uzlaştırma ve Zamanaşımı

İnternet üzerinden şantaj suçu soruşturulması ve kovuşturulması şikayete tabi suçlardan değildir. Soruşturma, savcılık tarafından resen yapılır. Şikayetçi olunduktan sonra şikayetten vazgeçme, şantaj suçu nedeniyle açılan kamu davasının düşmesine yol açmaz.

İnternet veya sosyal medya üzerinden şantaj suçunun dava zamanaşımı süresi 8 yıldır. Fail hakkında, fail ve fiilin öğrenilmesinden itibaren 8 yıl içinde soruşturma başlatılmadığı takdirde suç dava zamanaşımına uğrar.

Sosyal medya (instagram, facebook, twitter vs.) veya internetten işlenen şantaj suçu uzlaştırma prosedürü uygulanmasını gerektiren suçlardan değildir.

İnternetten Şantaj Suçunda Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB), sanığın 5 yıl gözlenmesi ve sanık hakkında verilen hükmün bu süre boyunca hiçbir sonuç doğurmaması, sanığın bu sürede yeni bir suç işlememesi halinde hakkındaki davanın düşmesi olarak açıklanabilir.

İnternet üzerinden şantaj suçu nedeniyle hükmedilecek ceza hakkında HAGB kararı verilmesi mümkündür.

Şantaj Suçu Cezasının Ertelenmesi veya Adli Para Cezasına Çevrilmesi

Adli para cezası, işlenen bir suça karşılık hapis cezasıyla birlikte veya tek başına uygulanabilen bir yaptırım türüdür. İnternet ve sosyal medya üzerinden şantaj suçu nedeniyle hükmedilen hapis cezası adli para cezasına çevrilebilir.

Cezanın ertelenmesi, mahkeme tarafından belirlenen cezanın cezaevinde infaz edilmesinden şartlı olarak vazgeçilmesidir. İnternet ve sosyal medya youyla şantaj suçu nedeniyle hükmedilen hapis cezasının ertelenmesi de mümkündür.

Görevli Mahkeme ve Yargılama Usulü

Şantaj suçları nedeniyle yapılan yargılamalar asliye ceza mahkemesi tarafından yerine getirilir.

Şantaj suçunda basit yargılama usulü uygulanmamaktadır. Asliye ceza mahkemesi, genel yargılama usulünü uygulayarak yargılama yapmalıdır.

İnternetten Şantaj Suçu Nasıl İspatlanır?

Failin sosyal medya hesabı üzerinden IP adresinin araştırılarak bulunması ve IP adresi üzerinden failin gerçek adresine ulaşabilmek en kolay yoldur. Ancak, twitter, instagram, facebook gibi şirketler kullanıcıların IP adreslerini soruşturma makamlarıyla paylaşmamaktadır. Ancak, hesabın kime ait olduğu bazı verilerle ortaya konulabiliyorsa ilgilinin cezai sorumluluğu doğmaktadır.

Özellikle sosyal medya hesabı ile ilgili kolluk tarafından açık kaynak araştırması yapılarak şüphelilerin kimlik bilgilerinin kolluk marifeti ile tespitinin sağlanması uygulanan genel bir yöntemdir.

Polis, bu tarz suçların faillerini sosyal medya hesapları üzerinde araştırmalar yaparak bulmaya çalışmaktadır. Sosyal medya hesapları üzerinde el ettiği dataları emniyette bulunan datalar ile kıyaslayarak faili bulmaya çalışmaktadır. Örneğin, sosyal medya hesaplarına kaydedilen cep telefonlarının belli hanelerine ulaşılabilmektedir. Yer, zaman ve sosyal medya hesabından elde edilen diğer bilgiler kullanılarak elde edilen birkaç haneli cep telefonunun kime ait olduğu bulunmaya çalışılmaktadır.

Bazı durumlarda polis suçun faili olup olmadığı tam olarak tespit edilemeyen bazı kişilere ulaşmaktadır. Bu durumda, şüpheli bu şahısların bilgisayar, tablet ve cep telefonlarına el konularak bu materyallar üzerinde bilirkişi incelemesi yapılarak fail tespit edilmeye çalışılmaktadır. İnternet veya sosyal medya üzerinden şantaj suçu, çoğu zaman bilişim sistemleri kullanılarak işlendiğinden cep telefonu, tablet, laptop, masaüstü bilgisayarı vb. materyaller de önemli delil elde etme araçları olabilmektedir.

İnternet veya Sosyal Medya Yoluyla Şantaj Suçu Yargıtay Kararları


İnternette Fotoğraf ve Video Yayınlayacağını Söyleyerek Şantaj Suçu

İddianamede ve gerekçeli kararda belitilen şekilde mesaj içeriklerinde, sanığın katılanla cinsel ilişkiye girdiğini ve buna ilişkin görüntülerin ve fotoğrafların olduğunu bildirerek katılandan para talebinde bulunması, talebinin gerçekleşmemesi halinde ise katılanın video ve fotoğraflarını internette yayınlayacağını söylemesi şeklindeki eyleminin şantaj suçunu oluşturduğu gözetilmeden, sanığın mahkumiyeti yerine beraatine karar verilmesi, bozma nedenidir (Yargıtay 4. Ceza Dairesi- K. 2021/26022).

Facebook Üzerinden Şantaj Suçunda Mesajların Aidiyetinin İspatı

Sanığın aşamalarda suçlamayı kabul etmeyerek, müşteki ve tanık…‘ya suça konu mesajları gönderen facebook hesabının kendisine ait olmadığını savunması karşısında; mesajların hangi facebook hesabından atıldığı, bu hesabın ne şekilde sanığa ait olduğu ve mesajların sanık tarafından gönderildiğine ilişkin deliller gösterilip tartışılmadan, eksik inceleme ve yetersiz gerekçe ile yazılı şekilde hüküm kurulması, bozma nedenidir (Yargıtay 4. Ceza Dairesi-K.2020/6901).

Şantaj ve Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu

Oluşa ve dosya kapsamına göre, sanığın aralarındaki arkadaşlık ilişkisini sona erdiren katılandan ayrılmak istemeyip, katılanın arkadaşı vasıtasıyla telefonunu açmadığı takdirde şeref ve saygınlığına zarar verecek nitelikteki görüntülerini yayacağı tehdidiyle şantajda bulunup, bir müddet sonra da, mağdurun çıplak olan çok sayıda resmini, facebook hesabı üzerinden katılanın babasına gönderdiği olayda,

Sanığın üzerine atılı şantaj ve özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarının sübut bulduğuna ve eylemlerin hukuki nitelendirmesine yönelik mahkemenin kabulünde bir isabetsizlik görülmemiştir (Yargıtay 12. Ceza Dairesi-K.2017/2509).

Facebook Üzerinden Şantaj Suçunda Eksik İnceleme

Sanığın suçlamayı kabul etmemesi, katılanın aşamalardaki beyanları, sanığın yerel gazete sahibi ve yazarı olduğu, sosyal medya paylaşımlarında adı geçen 3. kişi …‘ın da muhtemelen aynı bölgede yayın yapan başka bir gazetenin sahibi olduğu, sanığın gazetesine katılanın reklam vermemesi konusunda aralarında bir anlaşmazlığın olduğu, sanığın facebook isimli sosyal medya hesabında katılana yönelik yazmış olduğu “…‘ın bir sonraki sayıda açıklıyoruz, reklamların yayınlanmasından sonra açıklamadığı tefeci sen misin, …‘ın reklamcısı buna evet diyor, sen ne dersin; Uytun betonun betonları neden bozuk çıkıyor,…” şeklindeki mesajların bir bütün halinde şantaj suçunu oluşturup oluşturmayacağı tartışılmadan eksik inceleme, yetersiz ve dosya içeriği ile uyumlu olmayan gerekçeyle sanığın mahkumiyeti yerine beraatına karar verilmesi, bozma nedenidir. (Yargıtay 4. Ceza Dairesi-Karar:2019/19755 K.).

Çocuğun Şantaj Suçu

Suça sürüklenen çocuğun, mağdura ait facebook hesabının internet şifresini, onun bilgisi ve rızası dışında ele geçirip, değiştirerek, mağdurun bilişim sistemindeki hesabına erişimini engelledikten sonra, istediği miktarda paranın verilmemesi halinde, mağdura ait hesapta yer alan ve mağdurun başkaları tarafından görülmesini engellediği müstehcen nitelikteki görüntülerini ifşa edeceği tehdidiyle şantajda bulunduğu iddialarına konu olayda;

Suça sürüklenen çocuğun sübut bulan eylemlerinin, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme, sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, şantaj suçlarını oluşturduğuna ve temel cezaların asgari hadden uzaklaşılarak belirlenmesine ilişkin yerel mahkemenin kabulünde dosya kapsamına göre bir isabetsizlik görülmemiştir (Yargıtay 12. Ceza Dairesi-K.2018/4825).

Facebook Yoluyla Yapılan Şantaj Suçunun Araştırılması

Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması açısından, suç tarihinde sanığın ve katılanın kullandığı facebook hesaplarına girmeye elverişli bilgisayar, telefon, tablet vb. cihazların neler olduğunun ve halen taraflarda olup olmadığının tespitine çalışılması, tespiti halinde bu cihazlardan, aksi durumda halen kullandıkları cihazlardan “Peri Çiçek” isim ve soyismiyle açılan facebook adresinin ve tespit edildiği takdirde buna bağlı mail adresinin kullanılıp kullanılmadığı, kullanıldığı tespit edildiği takdirde hangi tarihler arasında girildiği, ayrıca soruşturma aşamasında dosyaya sunulan facebook çıktısı örnekleri esas alınmak suretiyle, internet servis sağlayıcısı ve IP adresinin tespit edilip edilemeyeceği hususunda, bilişim alanında uzman bilirkişilerden rapor aldırılması ayrıca sözkonusu hesabın üzerindeki bilgilerden yola çıkarak açık kaynak araştırması yapılmak suretiyle ve sonucuna göre sanığın hukuki durumunun belirlenmesinin gerektiği gözetilmeden, eksik inceleme sonucu yazılı şekilde hüküm kurulması, bozma nedenidir (Yargıtay 4. Ceza Dairesi-K.2019/2543).

Mağdurun aşamalardaki istikrarlı beyanları ile bu beyanları doğrulayan tanık …’un beyanları birlikte değerlendirildiğinde, sanığın aşamalarda, facebook hesabından mağdurun özel fotoğraflarını paylaşan ve suça konu mesajları yazan kişinin kendisi değil mağdur olduğuna ilişkin beyanları karşısında;mağdurun fotoğraflarının paylaşıldığını belirttiği facebook hesabının özelliklerine ilişkin detaylı araştırma yapılmadan, ayrıca sanığın evinde ele geçen mağdura ait olduğu sanık tarafından da doğrulanan materyaller üzerinde bilirkişi incelemesi de yaptırılmadan, sanık savunmasına ne suretle mağdur ve tanık beyanlarına üstün tutulduğu yeterince açıklanıp tartışılmadan ve şantaj suçunun “sanıkta bir eylemsel beklentinin veya bir talebin olmaması nedeniyle hakaret suçu içerisinde değerlendirilmesinin gerekeceği” şeklindeki yerinde olmayan gerekçe ile sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığına dair hüküm kurulması, bozma nedenidir (Yargıtay 4. Ceza Dairesi - K.2019/15032).

Şantaj Suçunda Delil Yetersizliği

Sanığın bir dönem arkadaşlık yaptığı katılanla arkadaşlığını devam ettimek için katılana mesajlar çektiği ve arkadaşlığına devam etmez ise katılan ait resimleri facebookta yayınlayacağını beyan ederek katılana şantajda bulunduğu ve katılanın resmini facebok hesabından ifşa ettiği iddia edilen olayda;

Sanık tarafından atıldığı iddia edilen mesajların katılanlar tarafından silindiği bu nedenle dosya içerisinde bulunmadığı sadece dosya içerisinde tanık Muhammet’in sanık tarafından gönderildiğini iddia ettiği ve 12/12/2012 tarihli duruşmada tespit edilen mesajın bulunduğu ancak bu mesajın sanık tarafından gönderildiğine dair teknik bir tespitin bulunmayışı göz önüne alındığında sanığın şantaj suçundan beraatine ilişkin yerel mahkemenin kabulünde bir isabetsizlik görülmemiştir (Yargıtay 12. Ceza Dairesi -K.2017/1713).

Whatsapp Üzerinden Özel Hayatın Gizliliğini İhlal ve Şantaj Suçu

Sanığın, katılanın kendisi ile telefonda cinsel içerikli konuşma yapmadığı takdirde elinde bulunan müstehcen resimleri ifşa edeceğinden bahisle birden fazla kez tehdit edip, daha sonra resimleri katılanın babasına ve eski eniştesine whatsapp ile gönderdiği iddia edilen olayda, yerel mahkemece sanığın sübutu kabul edilen eylemlerinin zincirleme şekilde şantaj ve özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarını oluşturduğuna ilişkin kabulünde bir isabetsizlik görülmemiştir (Yargıtay 12. Ceza Dairesi - K.2017/8885).

İnternetten Şantaj ve Cinsel Taciz Suçu

Mağdurenin aşamalardaki ifadeleri, ikrar içerikli savunma ve tüm dosya kapsamı nazara alındığında, suç tarihinden önce sosyal medya üzerinden tanışıp arkadaş olduğu on dört yaşındaki mağdure ile internette görüntülü konuşmaya başlayan sanığın, bu ortamda soyunmasını istediği mağdurenin olumsuz yanıt vermesi üzerine şantaj içerikli sözler sarf ederek herhangi bir kayıt işlemi yapmaksızın bilgisayar kamerası açıkken soyunmasını sağlamaktan ibaret eyleminin şantaj suçunun yanı sıra fiziksel temas içermemesinden dolayı suç tarihi itibarıyla lehe sayılıp, 6545 sayılı Kanun değişikliğinden önceki 5237 sayılı TCK’nın 105/1. maddesinde düzenlenen cinsel taciz suçunu oluşturduğu gözetilmeden suç vasfının tayininde yanılgıya düşülerek çocuğun cinsel istismarı suçundan hüküm kurulması, bozma nedenidir (Yargıtay 14. Ceza Dairesi 2017/2247 E. , 2021/3400 K.).

Mesaj Yoluyla Şantaj Suçunda Yarar Sağlama

Mağdurun “Ancak bu şahıs benden herhangi bir para talebinde bulunmuyor, sadece bana ‘seni internete vericem 2000 TL yapıyorsun’ diyerek …’den mesaj atmıştır. Bu şekilde neden yaptığını sorduğumda ‘bi orospu eksilsin Türkiye’den ve dünyadan’ başkaca bir talebi de olmamıştır…” biçimindeki Cumhuriyet savcısı tarafından alınan 14.06.2010 tarihli ifadesine ve dosya kapsamına göre; mağdur …’ye ait çıplak görüntüleri kaydeden sanık …’ın, mağdur …’ye yönelik “Seni internete vereceğim, 200 TL para yapıyorsun” biçiminde sübutu kabul edilen mesajında, kendisine veya başkasına yarar sağlamaya yönelik hareket ettiğine dair bir ibare bulunmamasından dolayı TCK’nın 107/2. madde ve fıkrasında tanımlanan şantaj suçunun yasal unsurlarının oluşmadığı, eylemin bu haliyle genel kast ile işlenebilen ve TCK’nın 106/1-2. madde, fıkra ve cümlesinde düzenlenen tehdit suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeden, yasal ve yeterli olmayan yazılı gerekçelerle şantaj suçundan mahkumiyet hükmü kurulması bozma nedenidir (Yargıtay 12. Ceza Dairesi -K.2021/3862).

Para İstemek Suretiyle Şantaj Suçu

Sanığın mahkemece savunması alınmadan, mağdura gönderdiği mesajda söylediği iddia ve kabul edilen “seni ve eşini internetten takip ediyorum, evlenmişsin hayırlı olsun, senden birşey isteyeceğim, eğer bunu yapmazsan olacaklardan ben sorumlu değilim, vereceğim hesap numarasına 4000 TL yatıracaksın, bunu senden borç olarak istiyorum” şeklindeki sözlerinin, TCK’nın 107/2. maddesinde tanımlanan şantaj suçunu oluşturup oluşturmadığı tartışılmadan eksik inceleme ve yetersiz gerekçeyle sanığın eyleminin sair tehdit suçunu oluşturduğunun kabulü ile şikayet yokluğundan düşme kararı verilmesi, bozma nedenidir (Yargıtay 4. Ceza Dairesi-K.2021/8875).

Cinsel İçerikli Şantaj Suçu

Uzun yıllar öncesinde tanışan sanık … ve mağdur …’ın, resmi nikahlı eşleriyle ailevi sorunlar yaşadıkları dönemde, facebook adlı sosyal paylaşım sitesi üzerinden tekrar görüşmeye başlayıp, yüz yüze buluşmalarında birden fazla defa cinsel ilişkiye girmelerinin ardından, sanığın resmi nikahlı eşinden boşanmasına rağmen mağdurun kocasının yanına dönüp, sanıktan ayrılması üzerine, sanığın, mağdura, eşinden boşanmaması ve kendisiyle olan birlikteliğini devam ettirmemesi halinde, cinsel içerikli özel görüntülerini yakınlarına göndereceği ve internette yayımlayacağı tehdidiyle şantajda bulunduğu iddiasına konu olayda;

Sanığa yüklenen TCK’nın 107/2. maddesindeki şantaj suçunun sübut bulduğuna ve eylemin hukuki nitelendirmesine yönelik yerel mahkemenin kabulünde dosya kapsamına göre bir isabetsizlik görülmemiştir. (Yargıtay 12. Ceza Dairesi -K.2021/736).

Evlilik Dışı Görüntüleri Yayma Tehdidiyle Şantaj Suçu

Sanığın, mağdurla aralarında evlilik dışı ilişkilerine dair elinde kayıtlar olduğunu iddia etmesi, bu görüntülerden mağdurun yakın akraba ve çevresini haberdar etmekle tehdit etmesi, karşılığında mağdurdan para istemesi ve kendisini Kars ilinde yaşatmayacağını söylemiş olması karşısında, sanığın eylemlerinin bir bütün halinde şantaj suçunu oluşturduğu gözetilmeden ayrıca tehdit suçundan da mahkumiyet hükmü kurulması, bozma nedenidir (Yargıtay 4. Ceza Dairesi-K.2021/1217).

Birliktelik Teklifini Kabul Ettirmek İçin Şantaj Suçu

Müşteki ve sanığın bir süre telefonla konuştuklarına dair beyanları, müştekinin, sanığın birliktelik teklifini kabul etmesi için kendisine şantaj yaptığına dair beyanları ve sanığın, müştekiye bırakılan notu yazdığını kabul etmesi karşısında, sanığın yazdığı nottaki “Telefon dokumanını başkalarının görmesini istiyor musun, istemiyor musun, dudağından öptüğüme kadar en son gün yazdığın mesajlar halen telefonumda duruyor, abinle görüşeyim mi, yoksa görüşmeyeyim mi?” şeklindeki ifadelerin şantaj suçunu oluşturduğu gözetilmeden, yerinde olmayan gerekçeyle sanığın beraatine hükmedilmesi, bozma nedenidir (Yargıtay 4. Ceza Dairesi-K.2020/18067).

Şantaj Suçunda Zamanaşımı

Sanığa isnat edilen şantaj suçunun 5237 sayılı TCK’nın 107. maddesinde düzenlenip, ön görülen cezanın üst sınırı itibarıyla aynı Kanunun 66/1-e maddesinde belirtilen 8 yıllık olağan dava zamanaşımına tabi bulunduğu ve beraat eden sanığın mahkeme sorgusunun yapıldığı 30.10.2012 ile inceleme günü arasında bu sürenin geçtiği anlaşıldığından, hükmün 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, ancak bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, aynı Kanunun 322/1 ve 5271 sayılı CMK’nın 223/8. maddeleri uyarınca bu suçtan görülen kamu davasının zamanaşımı nedeniyle DÜŞMESİNE, 06.04.2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi (Yargıtay 14. Ceza Dairesi-K.2021/2784).


Avukat Baran Doğan

UYARI

Web sitemizdeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Av. Baran Doğan’a aittir. Tüm makaleler hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı zaman damgalıdır. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Avukat meslektaşların makale içeriklerini dava dilekçelerinde kullanması serbesttir.

Makale Yazarlığı İçin

Avukat veya akademisyenler hukuk makalelerini özgeçmişleri ile birlikte yayımlanmak üzere avukatbd@gmail.com adresine gönderebilirler. Makale yazımında konu sınırlaması yoktur. Makalelerin uygulamaya yönelik bir perspektifle hazırlanması rica olunur.

Paylaş
RSS