Çalışma Saatlerimiz
Hafta İçi 09.00 - 18.00

Halk Arasında Korku ve Panik Yaratmak Amacıyla Tehdit Suçu Nedir? (TCK 213)

Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit suçu, 5237 sayılı TCK’nın 213. maddesinde “Kamu Barışına Karşı Suçlar” bölümünde şu şekilde düzenlenmiştir:

Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit suçu

Madde 214 - (1) Halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak amacıyla hayat, sağlık, vücut veya cinsel dokunulmazlık ya da malvarlığı bakımından alenen tehditte bulunan kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Suçun silahla işlenmesi halinde, verilecek ceza, kullanılan silahın niteliğine göre yarı oranına kadar artırılabilir.

Halk Arasında Korku ve Panik Yaratmak Amacıyla Tehdit Suçunun Unsurları

Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit suçu, “Kamu Barışına Karşı Suçlar” bölümünde düzenlenmiş olup hukuki niteliği itibariyle bir tehlike suçudur.

Madde gerekçesine göre; kamu barışı kavramından, bireyler arasındaki ilişkilerde hukukun egemen olduğu toplum düzeni anlaşılmalıdır. Bireylerin taşıdığı, barış esasına dayalı bir hukuk toplumunda yaşadıklarına dair duygunun da, kamu barışı kavramı içerisinde düşünülmesi gerekmektedir. Bu kavram, kamu güvenliği kavramından daha geniş bir anlam içeriğine sahiptir.

Madde ile ülkenin belli bir bölgesinde yaşayan halkın hayat, sağlık, vücut veya cinsel dokunulmazlık ya da malvarlığı bakımından tehdit edilmesi, suç hâline getirilmiştir. Suçun oluşması için belirli kişi veya kişilerin değil fakat gayri muayyen kişilerden oluşan kitlelerin tehdide muhatap olması aranır.

Tehdidin halkın hayatı, sağlığı, vücut veya cinsel dokunulmazlık ya da malvarlığı bakımından bir korku, endişe veya panik meydana getirmek amacıyla yapılmış olması gereklidir. Endişe, korku ve panik kelimeleri halkta meydana gelecek telaş hâlinin değişik derecelerde olabileceğini ifade amacıyla kullanılmıştır. Suçun oluşması bakımından bu hâllerin fiilen gerçekleşmiş olması aranmaz. Tehdidin objektif olarak böyle bir hâle sebebiyet verebilecek nitelikte olması yeterlidir.

Suçun Basın ve Yayın Yoluyla İşlenmesi

Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit suçunun basın ve yayın yoluyla işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranına kadar artırılır (TCK m.218).

Ancak, haber verme sınırlarını aşmayan ve eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz.

Adli Para Cezası, Erteleme ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Adli para cezası, işlenen bir suça karşılık hapis cezasıyla birlikte veya tek başına uygulanabilen bir yaptırım türüdür. Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit suçu nedeniyle hükmedilen hapis cezası 1 yılın üzerinde olacağından adli para cezasına çevrilemez.

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması, sanık hakkında hükmolunan cezanın belli bir denetim süresi içerisinde sonuç doğurmaması, denetim süresi içerisinde belli koşullar yerine getirildiğinde ceza kararının hiçbir sonuç doğurmayacak şekilde ortadan kaldırılması davanın düşmesine neden olan bir ceza muhakemesi kurumudur. Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit suçu nedeniyle hükmedilen hapis cezası 2 yıl veya altında olduğunda hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması (hagb) kararı verilmesi mümkündür.

Erteleme, mahkeme tarafından belirlenen cezanın cezaevinde infaz edilmesinden şartlı olarak vazgeçilmesidir. Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit suçu nedeniyle hükmedilen hapis cezası 2 yıl veya altında olduğunda hakkında cezanın ertelenmesi kararı verilmesi mümkündür.

Suçun Şikayet Süresi ve Zamanaşımı

Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit suçu, şikayete tabi suçlar arasında yer almadığından savcılık tarafından resen soruşturulur, bu suçlara dair herhangi bir şikayet süresi yoktur. Şikayetten vazgeçme ceza davasının düşmesi sonucunu doğurmaz. Suç, dava zamanaşımı süresine riayet edilmek kaydıyla her zaman soruşturulabilir.

Dava zamanaşımı, suçun işlendiği tarihten itibaren belli bir süre geçtiği halde dava açılmamış veya dava açılmasına rağmen kanuni süre içinde sonuçlandırılmamış ise ceza davasının düşmesi sonucunu doğuran bir ceza hukuku kurumudur. Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit suçu için yapılan yargılamalarda olağan dava zamanaşımı süresi 8 yıldır. Suç, bu zamanaşımı süresi içerisinde her zaman soruşturulabilir, bu zamanaşımı süresi geçtikten sonra soruşturma yapılamaz.

Uzlaşma

Uzlaşma, suç isnadı altındaki şahıs ile suçun mağduru olan şahsın bir uzlaştırmacı aracılığıyla iletişim kurarak anlaşmasıdır. Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit suçu, uzlaşma kapsamında olan suçlardan değildir.

Görevli Mahkeme

Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit suçu nedeniyle yapılan yargılamalar asliye ceza mahkemesi tarafından yerine getirilir.

Halk Arasında Korku ve Panik Yaratmak Amacıyla Tehdit Suçu Yargıtay Kararları


Halk Arasında Korku ve Panik Yaratmak Amacıyla Tehdit Suçunda İçtima

Tek bir fiil ile birden fazla suçun oluşmasına sebebiyet verilmesi halinde farklı neviden fikri içtima hükümlerine göre TCK’nın 44. maddesi gereğince daha fazla cezayı gerektiren halk arasında korku panik yaratmak amacıyla tehdit suçundan hüküm kurulup propaganda suçundan ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi, bozma nedenidir (Yargıtay 16. Ceza Dairesi - Karar: 2018/1773).

Silahla Tehdit ile Halk Arasında Korku ve Panik Yaratmak Amacıyla Tehdit Suçu

Sanık … hakkında halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit suçundan kurulan hükme yönelik temyiz incelemesinde;

Oluşa ve tüm dosya kapsamına göre, olay tarihinde … isimli şahsın sanık …‘ın oğlu olan …‘ın da içinde bulunduğu … aile fertleri tarafından dövüldüğü iddiası üzerine Kutay aile fertlerinin … ailesinin evlerinin bulunduğu sokağa doğru gittikleri sırada sanık …‘ın gönüllü köy korucusu olması nedeniyle kendisine verilen kalashnikov marka tüfek ile havaya doğru 19 el ateş etmesi eyleminin zincirleme şekilde işlenen silahla tehdit suçunu oluşturacağı gözetilerek sanığın mahkumiyeti yerine yazılı şekilde yetersiz gerekçe ile beraatine karar verilmesi, bozma nedenidir (Yargıtay 8. Ceza Dairesi - Karar: 2016/9792).

Birden Fazla Kişiye Tehdit Suçu

Sanık hakkında “halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlarından kurulan hükümlere yönelik temyize gelince;

Alkollü olan sanık ve arkadaşlarının bulundukları evde gürültü yapmaları üzerine, kendilerini uyaran mağdurlara küfür ederek, “sizi öldüreceğiz” şeklindeki yüksek sesle bağırdıkları, mağdur …‘un evinin balkonunda, ailesi ve çocuğu olduğunu, küfür edilmemesi yönünde ikaz etmesi üzerine sanık ve arkadaşlarının bu kez kavga ettikleri kişileri kast ederek; “bütün Kürtleri sinkaf edeceğiz” demeleri şeklinde gelişen olayda; sanığın, kavga ettiği kişilere karşı sarf ettiği, tehdit ve sinkaflı sözlerin belli kişilere yönelik olduğu ve hedefin belli olması, mağdurların şikayetten vazgeçtikleri de gözetildiğinde, eylemin bütünüyle kişilerin hayatı ve vücut dokunulmazlığına yönelik saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tek bir hareketle birden fazla kişiye karşı tehdit suçunu oluşturduğu, “halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlarının yasal unsurları oluşmadığı gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmesi, bozma nedenidir (Yargıtay 8. Ceza Dairesi - Karar: 2014/16727).

Halk Arasında Korku ve Panik Yaratmak Amacıyla Tehdit Suçunun Oluşmaması

Oluşa ve tüm dosya kapsamına göre, iki aile arasında ihtilafın bulunması nedeniyle başlayan olaylarda; sanığın da aralarında bulunduğu kişilerin, mağdurların oturduğu mahalledeki bir kısım kişilerin üzerine yürüdükleri ve bazı mağdurları darp ve tehdit ettikleri, bu eylemleri nedeniyle ayrıca cezalandırıldıkları anlaşılmakla; halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit suçunun yasal unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi, (Yargıtay 8. Ceza Dairesi-Karar: 2015/18932).

Tehdit Suçu ve Halk Arasında Korku ve Panik Yaratmak Amacıyla Tehdit

Sanığın olay gecesi köy içinde sokak kenarından geçen elektrik tellerinin altında saçmaların tellere isabet edip zarar verebileceğini öngörecek biçimde av tüfeği ile iki el havaya ateş açarak elektrik tellerinin kopmasına neden olmak ve aynı esnada köylüsü mağdur M.’nın ismini seslenip küfrederek onu kastetmek suretiyle bu köyde bu gece çok canlar yanacak şeklinde söz söylemesi eylemlerinin olası kastla mala zarar verme ve kişilerin hayatı ve vücut dokunulmazlığına yönelik saldırı gerçekleştireceğinden bahisle silahla tehdit suçlarını oluşturacağı ve TCK’nın 152/1-a, 21/2 ve 106/1, 2-a maddeleri ile cezalandırılması gerektiği gözetilmeden kasten mala zarar verme ve halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit suçlarından yazılı şekilde cezalandırılmasına karar verilmesi, bozma nedenidir (Yargıtay 9. Ceza Dairesi - Karar: 2011/28869).


Avukat Baran Doğan

UYARI

Web sitemizdeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Av. Baran Doğan’a aittir. Tüm makaleler hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı zaman damgalıdır. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Avukat meslektaşların makale içeriklerini dava dilekçelerinde kullanması serbesttir.

Makale Yazarlığı İçin

Avukat veya akademisyenler hukuk makalelerini özgeçmişleri ile birlikte yayımlanmak üzere avukatbd@gmail.com adresine gönderebilirler. Makale yazımında konu sınırlaması yoktur. Makalelerin uygulamaya yönelik bir perspektifle hazırlanması rica olunur.

Paylaş
RSS