0 212 652 15 44
Çalışma Saatlerimiz
Hafta İçi 09.00 - 18.00

İcra İflas Kanunu (İİK) 78 - Haciz Talebi Yargıtay Kararları

  • Üçüncü kişi, borçlunun hak ve alacağına haciz konulmasına izin vermek zorundadır. Haczedilemezlik itirazı borçluya aittir. ( 12 HD 2009 / 25570 K. ) ( 12 HD 2007 / 6931 )
  • Takip dosyasının işlemden kaldırılması üzerine alacaklının takip talebini de yenilemesine ve borçluya yeni bir ödeme emri göndermesine gerek yoktur. Çünkü kesinleşmiş takip devam etmektedir ,yani derdesttir. Yenileme talebi yalnız haciz talebi içindir. ( 12 HD 2008 / 21803 )
  • Takip dosyasının işlemden kaldırılması, itirazın iptali davasının incelenmesine engel değildir. ( 3 HD 2007 / 19088 )
  • Davalının vergi dairesi yazısına dayanarak, davacının evinde yaptığı hacizde kusuru veya kastı yoktur, manevi tazminat istenemez. ( 4 HD 2007 / 4649 )
  • Kıymet takdirinde itiraz edilmesi iki yıllık satış isteme süresinin işlemesini durdurmaz. ( 12 HD 2007 / 5853 )
  • Eğer haciz var ise yenileme harcı alınmasına gerek yoktur. ( 12 HD 2005 / 5972 )

İcra İflas Kanunu (İİK) 78 - Haciz Talebi Madde Metni

Haciz:

Talep Müddeti

İİK Madde 78 – (Değişik: 3/7/1940 - 3890/1 md.)

Ödeme emrindeki müddet geçtikten ve borçlu itiraz etmiş ise itirazı kaldırıldıktan sonra mal beyanını beklemeksizin alacaklı haciz konmasını isteyebilir.

(Değişik: 6/6/1985 - 3222/9 md.) Haciz istemek hakkı, ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren bir sene geçmekle düşer. İtiraz veya dava halinde bunların vukuundan hükmün katileşmesine kadar veya alacaklıyla borçlunun icra dairesinde taksit sözleşmeleri yapmaları halinde taksit sözleşmesinin ihlaline kadar geçen zaman hesaba katılmaz. Alacaklı isterse, haciz talebinin vukuuna dair bir vesika verilir. Bu vesika hiç bir harç ve resme tabi değildir. Haciz talebi kanuni müddet içinde yapılmaz veya geri alındıktan sonra bu müddet içinde yenilenmezse dosya muameleden kaldırılır.

Yeniden haciz istemek, alacaklı tarafından vukubulan yenileme talebinin borçluya tebliğine mütevakkıftır. İlama müstenit olmayan takiplerde yenileme talebi üzerine yeniden harc alınır. Yenileme masraf ve harcları borçluya tahmil edilmez.

Hacze başlama müddeti:

İİK Madde 79 – İcra dairesi talepten nihayet üç gün içinde haczi yapar.

(Değişik fıkra: 6/6/1985 - 3222/10 md.) Haczolunacak mallar başka yerde ise haciz yapılmasını malların bulunduğu yerin icra dairesine hemen yazar. Bu halde hacizle ilgili şikayetler, istinabe olunan icra dairesinin tabi bulunduğu icra mahkemesince çözümlenir. (Ek cümle: 17/7/2003-4949/19 md.) Resmî sicile kayıtlı malların haczi, takibin yapıldığı icra dairesince, kaydına işletilmek suretiyle doğrudan da yapılabilir

İcra iflas hukukunda, alacak ve borç ilişkilerinde birtakım sürelere riayet edilmesi gereken önemli süreçler yer aldığından alacak ve borç ilişkilerini bir avukat vasıtasıyla takip etmek yararlı olacaktır.


Avukat Baran Doğan

UYARI

Web sitemizdeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Av. Baran Doğan’a aittir. Tüm makaleler hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı zaman damgalıdır. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Avukat meslektaşların makale içeriklerini dava dilekçelerinde kullanması serbesttir.

Makale Yazarlığı İçin

Avukat veya akademisyenler hukuk makalelerini özgeçmişleri ile birlikte yayımlanmak üzere avukatbd@gmail.com adresine gönderebilirler. Makale yazımında konu sınırlaması yoktur. Makalelerin uygulamaya yönelik bir perspektifle hazırlanması rica olunur.

Paylaş
RSS