0 212 652 15 44
Çalışma Saatlerimiz
Hafta İçi 09.00 - 18.00

İtirazın İptali Davası Yargıtay Kararları (İİK 67. Madde)

 • İtirazın iptali davasında dava konusunun ıslah yoluyla arttırılması mümkün olup, arttırılan kısım yönünden tahsil davası olarak hüküm kurulmalıdır.
 • Borçla ilgili rehinlerin paraya çevrilmesi istenmeden kredi sözleşmesinin müteselsil kefilleri aleyhine icra takibi yapılabilir. ( 19 HD 2009 / 6243 )
 • Davalı sözleşmeyi imzalamadığı halde, yetkisiz bir kimse tarafından imzalanmış olsa dahi, o sözleşmeyi kullanarak bir hukuki işlem yapmış ise yetkisiz temsile onay vermiş sayılır ve sözleşme kendisini bağlar. ( HGK 2008 / 11670 )
 • Tamamlanması mümkün olan eksiklikler her zaman giderilebilir. ( 12 HD 2008 / 20556 )
 • Verilen paranın borç para olarak verildiğine dair tanık dinlenebilir. ( 19 HD 2008 / 11128 )
 • İcra takibinden sonra yapılan ödemede, ödemenin başka bir alacağa mahsuben yapıldığı iddiasını ispat yükümlülüğü davacı – alacaklıya aittir. ( 19 HD 2010 / 8433 )
 • Altın (peşin) alım- satımında BK. 182/2 uygulanır. Tarafların edimlerini aynı anda ifa ettikleri kanuni karinedir. (19 HD 2010 / 5483)
 • Davacı Ocak 2009’da alacağı x’den noter vasıtasıyla temlik almıştır. Borçlu ( B ), alacaklı ( A )’ya ( temlik eden ) Aralık 2008’ de borcu ödediğine dair adi yazılı belge ibraz etmiştir. Bu belge her zaman düzenlenebilecek adi belgelerden olduğundan, temlik alanı bağlamaz. ( 19 HD 2010 / 5333 )
 • Davacı mal tesliminin fatura ile birlikte gerçekleştirildiğini iddia etmiş ve yapılan bilirkişi incelemesinde satış akdine konu faturanın davalının ticari defterinde kayıtlı olduğu anlaşılmıştır. BK: 182’ ye göre taraflar, edimlerini aynı anda ifa ederler. Bu karinerin aksini malı satın alan kanıtlamalıdır. ( 19 HD 2010 / 5306 )
 • Akdi ilişki inkar edilmiş ise bu durumda malı satıp teslim ettiğini kanıtlama yükü davacı – alacaklıdadır. ( 19 HD 2010 / 5380 )
 • Fatura şirket defterine kayıtlı değilse bu durumda davacı alacaklıya malı teslim ettiğinin ispatı hususunda imkan tanımalıdır. Sevk irsaliyesinde de teslim alan kısmı boşsa davacı kanıtlamalıdır.
 • Kullanılan elektrik enerjisi bedelinden abone ile birlikte elektriği kullanan da fiili kullanıcı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar. ( 19 HD 2010 / 5258 ) (HGK 2008 / 643).
 • Belediye aleyhine yapılan ilamsız takipte iptal davası adli yargıda görülür. ( HGK. 2010 / 214 )
 • Akdi ilişki kabul edildiğinden davaya bakma yetkisi alacaklının ikametgahı mahkemesidir.
 • Davalı itiraz dilekçesinde ödeme savunmasında bulunmuş ancak duruşmaya gelmediğinden davayı inkar etmiştir. Davalı isticuap edilerek ödeme savunmasına ilişkin delilleri sunma olanağı tanınmalıdır. ( HGK 2010 / 304 )
 • Yerel mahkeme kararının bozmadan esinlenerek verilen yeni bir hükmün mü yoksa, “ yasal sınırlarla genişletilmiş gerekçeye” sahip bir direnme kararının bulunduğu öncelikli olarak tartışılmalıdır. ( HGK 2010 / 311 )
 • Götürü olarak anlaşılan işte müteahhit; farklı sözlü bir antlaşma yapılarak, yapılacak işin çerçevesinin değiştirildiğini iddia ediyorsa fiili imalat ve bedel kalem kalem yapılarak karşılaştırılmalıdır. ( HGK 2010 / 373 )
 • Akdi ilişki inkar edildiğinde, davacının malı satıp teslim ettiğinin kesin delillerle kanıtlaması gerekmektedir. Mal teslim formları üzerindeki imzaların davalı çalışanına ait olup olmadığı incelenmelidir. ( 19 HD 2010 / 5881 )
 • İtirazın iptali davası açmak için öngörülen süre 1 yıllık hak düşürücü süre borçlunun itirazının alacaklıya tebliği tarihinden itibaren başlar. ( 19 HD 2010 / 5878 )
 • Keşide tarihi, vade tarihinden sonra ise senet kambiyo senedi vasfını yitirir, fakat borç ikrarını havi adi yazılı belgeye dönüşür. İmza inkar edilmediğinden borçlu olmadığını davalı ispatlamalıdır. ( 19 HD 2010 / 5844 )
 • İtirazın iptali davasının koşullarından biri yetkili icra dairesinde girişilmiş bir icra takibinin bulunmasıdır. Bu durumda İİK.50. madde gereğince öncelikle icra dairesinin yetkisine yönelik itiraz incelenmelidir. ( 19 HD 2010 / 5904 )
 • Muacceliyet şartı varsa, sözleşme ayaktaysa tüm yıllık kiralar istenebilir. Sözleşme feshedilmişse yoksa sadece mecurun kiraya verilebilmesi için gerekli makul süre belirlenmelidir. ( 19 HD 2010 / 5413 )

İcra İflas Kanunu (İİK) 67. Madde Metni - İtirazın İptali Davası

İtirazın iptali Davası

İİK Madde 67 – (Değişik: 18/2/1965 - 538/37 md.)

(Değişik birinci fıkra: 17/7/2003-4949/15 md.) Takip talebine itiraz edilen alacaklı, itirazın tebliği tarihinden itibaren bir sene içinde mahkemeye başvurarak, genel hükümler dairesinde alacağının varlığını ispat suretiyle itirazın iptalini dava edebilir.

(Değişik: 9/11/1988 - 3494/1 md.) Bu davada borçlunun itirazının haksızlığına karar verilirse borçlu; takibinde haksız ve kötü niyetli görülürse alacaklı; diğer tarafın talebi üzerine iki tarafın durumuna, davanın ve hükmolunan şeyin tahammülüne göre, red veya hükmolunan meblağın yüzde yirmisinden aşağı olmamak üzere, uygun bir tazminatla mahkum edilir.

İtiraz eden veli, vasi veya mirasçı ise, borçlu hakkında tazminat hükmolunması kötü niyetin sübutuna bağlıdır. (Mülga dördüncü fıkra: 17/7/2003-4949/103 md.)

Birinci fıkrada yazılı itirazın iptali süresini geçiren alacaklının umumi hükümler dairesinde alacağını dava etmek hakkı saklıdır.

(Ek fıkra: 2/7/2012-6352/11 md.) Bu Kanunda öngörülen icra inkar tazminatı, kötü niyet tazminatı ve benzeri tazminatların tespitinde, takip talebi veya davadaki talep esas alınır

İcra iflas hukukunda, alacak ve borç ilişkilerinde birtakım sürelere riayet edilmesi gereken önemli süreçler yer aldığından alacak ve borç ilişkilerini bir avukat vasıtasıyla takip etmek yararlı olacaktır.


Avukat Baran Doğan

UYARI

Web sitemizdeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Av. Baran Doğan’a aittir. Tüm makaleler hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı zaman damgalıdır. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Avukat meslektaşların makale içeriklerini dava dilekçelerinde kullanması serbesttir.

Makale Yazarlığı İçin

Avukat veya akademisyenler hukuk makalelerini özgeçmişleri ile birlikte yayımlanmak üzere avukatbd@gmail.com adresine gönderebilirler. Makale yazımında konu sınırlaması yoktur. Makalelerin uygulamaya yönelik bir perspektifle hazırlanması rica olunur.

Paylaş
RSS