0 212 652 15 44
Çalışma Saatlerimiz
Hafta İçi 09.00 - 18.00

İcra İflas Kanunu (İİK) 50 - Yetki İtirazı Yargıtay Kararları

 • itirazın iptali davası yargılamasını yapan mahkeme yetki itirazını icra hukuk mahkemesi gibi inceleyerek sonuçta kendi yetkisini de belirlemiş olacaktır. ( HGK 2009 / 591 K. – HGK 2001 / 267 – 311 ). İcra dairesi yetkisiz ise dava koşulları oluşmamıştır.
 • Yetkili oldukları takdirde birden fazla icra dairesi itirazda yetkili gösterilebilir. Borçlu, itirazında yetkili icra dairesini de göstermelidir ( 12 HD 2009 / 11103 )
 • Bir borçlu yetkiye itiraz etmese bile diğer borçlunun yaptığı itiraz incelenerek karar verilmelidir. ( HGK 2008 / 522 K. )
 • Akdin icra edileceği yerde icra takibi yapılabilir. ( 15 HD 2008 / 3666 ). Geçersiz sözleşmelerde, sözleşmenin ifa yerinde dava açılamaz. ( 12 HD 2008 / 3817 )
 • Alacaklı yanlış yerde icra takibi yapılırsa, borçlu yetki itirazıyla seçimlik yetkiyi de alacaklıdan alır ve yetkili icra dairesini kendisi seçer. ( 15 HD 2008 / 3546 K. ) ( HGK 2007 / 835 ). Borçlu da doğru yeri göstermezse yetki itirazı geçersizdir.
 • Borçlu sadece yetki itirazında bulunmuşsa alacaklı sadece icra mahkemesine başvurur. ( 11 HD 2008 / 1315 K. )
 • Para ( örn. Fatura ) borçları, alacaklının ikametgahında ödenmesi gereken borçlardandır. Bu nedenle yetkili yer alacaklının ikametgahıdır. ( GHD 2007 /203 ) ( 12 HD 2006 / 21730 )
 • Para borcunda malların teslim edilmediğine ilişkin itiraz varsa alacaklının ikametinde takip yapılamaz. ( 21 HD 2006 / 12468 K. )
 • İhtiyati haciz kararı veren mahkemenin çevresi, kararın dayanağı alacak davası ve icra takibi için de yetkilidir. İhtiyati haciz kararı kaldırılmışsa bu koşul geçersizdir. ( HGK 2006 / 512 ) ( 12 HD 2006 / 4465 )
 • Davalı tarafça sözleşme ilişkisi inkar edilmişse para borcunun tahsili için alacaklının ikametgahında takip yapılamaz. ( HGK 2005 / 205 ) ( HGK 2004 / 249 )
 • Akdin yapıldığı yer de yetkilidir ( 9 HD 2010 / 20200 )
 • Borçlulardan birinin adresinde icra takibi yapılması, genel yetkili icra dairesi için geçerlidir, özel yetkili yerdeki takipte bu kural uygulanmaz.( 12 HD 2010 / 101 K. )
 • İtirazın iptali davasından koşullarından biri icra dairesinin yetkili olmasıdır. Mahkeme yetkiyi resen dikkate alır. ( 19 HD 2010 / 1150 K. )
 • Uydurma adres veya usulsüz tebligatla yetkisiz yer yetkili hale getirilmişse gerekli araştırma yapılmalıdır. ( 11 HD 2010 / 207 K. )
 • Kambiyo senedindeki alacaklar aranacak alacaklardandır, bu nedenle BK 73/1 maddesi uygulanamaz. Başka bir deyimle, kambiyo alacaklısı kendi yerleşim yerinde takip yapamaz. Tüzel kişilerin yerleşim yeri, işlerinin yönetildiği yerdir. Şubelerde yapılan muamelelerde şubenin bulunduğu yerde icra takibi yapılabileceğine ilişkin kural kambiyo senetlerinde uygulanmaz. Çünkü kambiyo senetlerinde temel ilişkiye dayanarak yetki belirlenemez. ( 12 HD 2010 / 195 K. )

İcra İflas Kanunu (İİK) 50. Madde Metni- İcra Dairesinin Yetkisine İtiraz

YETKİ

Yetki ve itirazları:

Madde 50 – (Değişik: 3/7/1940 - 3890/1 md.)

Para veya teminat borcu için takip hususunda Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun yetkiye dair hükümleri kıyas yolu ile tatbik olunur. Şu kadar ki, takibe esas olan akdin yapıldığı icra dairesi de takibe yetkilidir.

Yetki itirazı esas hakkındaki itirazla birlikte yapılır. İcra mahkemesi tarafından önce yetki meselesi tetkik ve kati surette karara raptolunur.

İki icra mahkemesi arasında yetki noktasından ihtilaf çıkarsa Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 25 inci maddesi hükmü tatbik olunur.

İcra iflas hukukunda, alacak ve borç ilişkilerinde birtakım sürelere riayet edilmesi gereken önemli süreçler yer aldığından alacak ve borç ilişkilerini bir avukat vasıtasıyla takip etmek yararlı olacaktır.


Avukat Baran Doğan

UYARI

Web sitemizdeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Av. Baran Doğan’a aittir. Tüm makaleler hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı zaman damgalıdır. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Avukat meslektaşların makale içeriklerini dava dilekçelerinde kullanması serbesttir.

Makale Yazarlığı İçin

Avukat veya akademisyenler hukuk makalelerini özgeçmişleri ile birlikte yayımlanmak üzere avukatbd@gmail.com adresine gönderebilirler. Makale yazımında konu sınırlaması yoktur. Makalelerin uygulamaya yönelik bir perspektifle hazırlanması rica olunur.

Paylaş
RSS