0 212 652 15 44
Çalışma Saatlerimiz
Hafta İçi 09.00 - 18.00

İcra İflas Kanunu (İİK) 33 - İcranın Geri Bırakılması Yargıtay Kararları

  • Kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla yapılan takipte, borçlunun açtığı menfi tespit davasına alacaklının itirazlarını defi yoluyla ileri sürmesi halinde zamanaşımı kesilir. (12 HD 2010 / 2515) (HGK 1996 / 805 Karar)
  • Karardan önceki tarihli itfa itirazları mahkemece dinlenmez. Bu itirazın ilamın yargılanması sırasında mahkemede ileri sürülmesi gerekir. (12 HD 2008 / 10870 Karar)
  • Dayanak mahkemeden tastikli boşanma protokolünde iştirak nafakasının müşterek çocuğun okul masrafı için kabul edilmesi, alacaklının muvafakati olmadan eğitim kurumuna ödenmesini gerektirmez. İcra İİK 33. gereği geri bırakılamaz. Bu gibi durumlarda yerleşik içtihat ahlaki bir borcun yerine getirildiği yönündedir. (12 HD 2008 / 19678)
  • Borçlunun zamanaşımı itirazı belli bir süre içerisinde ileri sürülmesi koşuluna bağlı değildir. (HGK 1998 / 79 Karar)
  • Taşınmazın aynından doğan davalara ilişkin ilamlar zamanaşımına uğramazlar. Komşuluk hukukuna dayanan ilamlar zamanaşımına uğrarlar. ( 12 HD 2006 / 5432 K. )
  • İpoteğin muaccel olmadığı yönündeki ilamlı takibe itiraz 7 günlük süreli itirazdır. (12 HD 2005 / 3935 Karar)
  • Borçlu icra emrinin tebliğinden önceki döneme ilişkin itirazını 7 gün, tebliğinden sonraki döneme ilişkin ödeme itirazlarını süresiz ileri sürebilir. (Alacaklı icra mahkemesinde ibraz edilen adi senetteki imzayı mahkemede ikrar ederse, icra geri bırakılır, ikrar etmezse imza incelemesi yapılamaz.Bu icra emrinin tebliğinden önce döneme ait ödeme iddiası içindir. İcra emri tebliğ edildikten sonra adi belgenin hiçbir surette hükmü yoktur.)
  • İcranın geri bırakılması kararının kesinleştiğinin alacaklıya tebliğinden itibaren 7 gün içinde zamanaşımın gerçekleşmediği gerekçesiyle genel mahkemede dava açabilir. ( 19 HD 2008 / 9873 )

İcra İflas Kanunu (İİK) 33 Madde Metni - İcranın Geri Bırakılması

İcranın geri bırakılması :

İİK Madde 33 – (Değişik : 18/2/1965 – 538/17 md.)

İcra emrinin tebliği üzerine borçlu yedi gün içinde dilekçe ile icra mahkemesine başvurarak borcun zamanaşımına uğradığı veya imhal veya itfa edildiği itirazında bulunabilir. İtfa veya imha iddiası yetkili mercilerce re’sen yapılmış veya usulüne göre tasdik edilmiş yahut icra dairesinde veya icra mahkemesinde veya mahkeme önünde ikrar olunmuş senetle tevsik edildiği takdirde icra geri bırakılır.

İcra emrinin tebliğinden sonraki devrede tahakkuk etmiş itfa, imhal, veya zamanaşımına dayanan geri bırakma istekleri her zaman yapılabilir. Bunlardan itfa veya imhale dayanan istekler mutlaka noterlikçe re’sen yapılmış veya tasdik olunmuş belgelere veya icra zaptına istinat ettirilmelidir.

İcra mahkemesi, geri bırakılma talebini reddettiği takdirde borçlu ancak istinaf veya temyiz yolujna başvuru süresi içinde alacağı karşılıyacak nakit veya icra mahkemesince kabul edilecek taşınır rehin veya esham veya tahvilat veya taşınmaz rehni yahut muteber bir banka kefaleti göstermek şartiyle istinaf veya temyiz yoluna başvurabilir. Borçlunun yeter malı mahcuz ise veya borçlunun talebi üzerine istinaf veya temyiz yoluna başvuru süresi içinde yeter malı haczedilmişse bu fıkrada yazılı teminatı göstermeye lüzum yoktur.

Borçlu olmadığı parayı ödemek mecburiyetinde kalan borçlunun 72 nci madde mucibince istirdat davası açarak paranın geriye verilmesini istemek hakkı saklıdır.

İlamın zamanaşımına uğradığı iddiası :

İİK Madde 33/a – Ek: 18/2/1965 – 538/18 md.)

İlamın zamanaşımına uğradığı veya zamanaşımının kesildiği veya tatile uğradığı iddiaları icra mahkemesi tarafından resmi vesikalara müsteniden incelenerek icranın geri bırakılmasına veya devamına karar verilir.

Alacaklı, icranın geri bırakılması kararının kesinleştiğinin kendisine tebliğinden sonra, zamanaşımının vakı olmadığını ispat sadedinde ve 7 gün içinde umumi mahkemelerde dava açabilir. Aksi takdirde icrası istenen ilamın zamanaşımına uğradığı hususu kesin hüküm teşkil eder.

İcranın devamına karar verilmesi halinde 33 üncü maddenin son fıkrası burada da uygulanır.

İcra iflas hukukunda, alacak ve borç ilişkilerinde birtakım sürelere riayet edilmesi gereken önemli süreçler yer aldığından alacak ve borç ilişkilerini bir avukat vasıtasıyla takip etmek yararlı olacaktır.


Avukat Baran Doğan

UYARI

Web sitemizdeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Av. Baran Doğan’a aittir. Tüm makaleler hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı zaman damgalıdır. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Avukat meslektaşların makale içeriklerini dava dilekçelerinde kullanması serbesttir.

Makale Yazarlığı İçin

Avukat veya akademisyenler hukuk makalelerini özgeçmişleri ile birlikte yayımlanmak üzere avukatbd@gmail.com adresine gönderebilirler. Makale yazımında konu sınırlaması yoktur. Makalelerin uygulamaya yönelik bir perspektifle hazırlanması rica olunur.

Paylaş
RSS