0 212 652 15 44
Çalışma Saatlerimiz
Hafta İçi 09.00 - 18.00

İlamların İcrası - Taşınır Teslimi Yargıtay Kararları (İİK 24)

  • İİK md. 24/5 fıkra gereği taşınırın değeri, borsa ve ticaret odalarında olmayan yerlerde icra müdürü tarafından seçilecek bilirkişiden sorulup alınacak cevaba göre tayin edilir. ( 12 HD 2010 /3703 K. )

  • İlamın icraya konulmasından sonra taraflar protokol yaparak ilamın icrasına ilişkin yeni bir tarz belirleyebilirler. Protokoldeki imzalar icra müdürlüğünde ikrar edilirse, İİK. 33 mahiyetindeki belge nedeni ile icranın geri bırakılması istenebilir. ( HGK 2008/ 636 K. )
  • İcra dairesinin bedeli tespit ettirilmesinden sonra gönderilen muhtıradan itibaren faiz başlar . ( 12 HD 2008 / 728 K. )
  • Eğer mahkemeden sadece malın aynen iadesi istenip terditli olarak bedeli istenmişse, mahkeme talebi aşamaz, sadece aynen ifaya karar verir; icra aşamasında aynen ifa mümkün değilse , bu durum İİK .24 maddesi gereği işlem yapılarak giderilir. ( 15 HD 2007 / 5503 K. )
  • Hüküm bölümü menkul teslimine olmazsa bedelinin tahsiline ilişkin olan ilama dayanılarak ilamlı takip yapılmış olduğundan öncelikle menkul teslimine ilişkin hüküm uygulanır. ( HGK 2005 / 769 K. )
  • İİK 32’ye göre borçluya dayanak ilam gönderilmek zorunda değildir. ( 12 HD 2005 / 25635 K. )

İlamların İcrası Taşınır Teslimi İİK 24. Madde Metni

Taşınır teslimi:

İİK Madde 24 – (Değişik: 18/2/1965 - 538/14 md.)

Bir taşınırın teslimine dair olan ilam icra dairesine verilince icra memuru bir icra emri tebliği suretiyle borçluya yedi gün içinde o şeyin teslimini emreder.

İcra emrinde; alacaklı ve borçlunun ve varsa mümesillerinin adları ve soyadları ile şöhret ve yerleşim yerleri hükmü veren mahkemenin ismi ve hükmolunun şeyin neden ibaret olduğu, ilamın tarih ve numarası ve icra mahkemesinden veya istinaf veya temyiz yahut iadei muhakeme yoliyle ait olduğu mahkemeden icranın geri bırakılması hakkında bir karar getirilmedikçe cebri icraya devam olunacağı yazılır.

Borçlu, bu emri hiç tutmaz veya eksik bırakır ve hükmolunan taşınır veya misli yedinde bulunursa elinden zorla alınıp alacaklıya verilir.

Yedinde bulunmazsa ilamda yazılı değeri alınır. Vermezse ayrıca icra emri tebliğine hacet kalmaksızın haciz yoliyle tahsil olunur. Taşınır malın değeri, ilamda yazılı olmadığı veya ihtilaflı bulunduğu takdirde, icra memuru tarafından haczin yapıldığı tarihteki rayice göre takdir olunur.

Hükmolunan taşınırın değeri, borsa veya ticaret odalarından, olmıyan yerlerde icra memuru tarafından seçilecek bilirkişiden sorulup alınacak cevaba göre tayin edilir.

İlgililerin bu hususta icra mahkemisine şikayet hakları vardır.

İcra iflas hukukunda, alacak ve borç ilişkilerinde birtakım sürelere riayet edilmesi gereken önemli süreçler yer aldığından alacak ve borç ilişkilerini bir avukat vasıtasıyla takip etmek yararlı olacaktır.


Avukat Baran Doğan

UYARI

Web sitemizdeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Av. Baran Doğan’a aittir. Tüm makaleler hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı zaman damgalıdır. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Avukat meslektaşların makale içeriklerini dava dilekçelerinde kullanması serbesttir.

Makale Yazarlığı İçin

Avukat veya akademisyenler hukuk makalelerini özgeçmişleri ile birlikte yayımlanmak üzere avukatbd@gmail.com adresine gönderebilirler. Makale yazımında konu sınırlaması yoktur. Makalelerin uygulamaya yönelik bir perspektifle hazırlanması rica olunur.

Paylaş
RSS