0 212 652 15 44
Çalışma Saatlerimiz
Hafta İçi 09.00 - 18.00

T.C. YARGITAY

  1. Ceza Dairesi
    Y A R G I T A Y İ L A M I
    Esas No : 2013/29053
    Karar No : 2016/1752
    Tebliğname No : 6 - 2012/120396

İNCELENEN KARARIN;
MAHKEMESİ : Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 16/02/2012
NUMARASI : 2010/270 (E) ve 2012/50 (K)
SANIK : G.T.
MÜDAFİİ: Avukat Baran Doğan
SUÇLAR : Yağma (Gasp), yağmaya teşebbüs (Gasp suçuna teşebbüs)
HÜKÜM : Mahkumiyet, Beraat
TEMYİZ EDEN : Sanık savunmanı Avukat Baran Doğan, o yer Cumhuriyet Savcısı
TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Onama-Bozma

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

I-Sanık hakkında yağma suçundan kurulan beraat hükümlerine ilişkin o yer Cumhuriyet Savcısının temyiz talebinin incelenmesinde; Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulunun takdirine göre, o yer Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazları yerinde görülmemiş olduğundan reddiyle, usul ve yasaya uygun bulunan hükmün tebliğnameye uygun olarak ONANMASINA,

II-Sanık hakkında yağmaya teşebbüs suçlarından kurulan mahkumiyet hükümlerinin incelenmesinde;

Dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulunun takdirine göre; suçun sanık tarafından işlendiğini kabulde ve nitelendirmede usul ve yasaya aykırılık bulunmadığından, diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1-Yasa koyucu cezalandırma yetkisini kullanırken hangi eylemleri suç sayacağını, bunu hangi durum ve ölçüdeki ceza yaptırımı ile karşılayacağını belirleme yetkisine sahip olmakla birlikte, bu yetkiyi suç ve ceza arasındaki adil dengenin korunmasını öngören cezanın, cezalandırmada güdülen amacı gerçekleştirmeye elverişli olması, insanlık haysiyetine aykırı ve zalimane olmaması gibi hususları da dikkate almak zorundadır.

O halde suçun toplum yaşantısında yarattığı sonuç, failin, suçtan zarar görenin maddi ve manevi zarar azlığı ve çokluğu da bu konuda etkindir. TCK’nın 148 ve 149. maddelerinde düzenlenen yağma suçlarında aynı yasanın 150/2.maddesinin uygulanabilirliği bu bağlamda değerlendirilmelidir.

Somut olayda; sanığın, olay günü para istediğinde herhangi bir miktar belirtmediği, sanığın istegi paranın daha önceki günlerde mağdurları tehdit etmeksizin aldığı kabul edilen 1 veya 2’şer liradan fazla olduğuna dair dosyada bir delil bulunmadığı anlaşıldığından, TCK’nın 150/2. maddesinin uygulama koşullarının oluşup oluşmadığının karar yerinde tartışılmadan yazılı şekilde hüküm kurulması,

2- Oluş ve dosya kapsamına göre, sanığın, mağdurların yürüdüğü yol üzerinde geçişlerini engelleyecek şekilde önceden engeller koyarak ve tertibat alarak yollarını kesmek biçiminde hareketlerinin bulunmadığı, bu bağlamda yol kesmekten söz edilemeyeceği gözetilmeden sanıklar hakkında 5237 sayılı TCY’nın 149/1. maddesinin (c) bendi yanında, koşulları bulunmadığı halde (d) bendi ile uygulama yapılarak temel cezanın belirlenmesi,

3- Sanığın hapis cezalarının infazı tamamlanıncaya kadar TCK’nın 53/1-a-b-c-d-e maddesinde yazılı hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına; ancak, TCK’nın 53/3.maddesi uyarınca koşullu salıverildiği takdirde, kendi altsoyu üzerinde TCK’nın 53/1-c bendinde sayılan hakları kullanmaktan yoksunluğununsona erdirilmesine karar verilmiş ise de; 24.11.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren Anayasa Mahkemesi’nin 08.10.2015 gün, 2014/140-2015/85 Esas ve Karar sayılı kararı ile TCK’nın 53/1-b maddesinde yazılı, “seçme, seçilmeve diğer siyasi hakları kullanmaktan” ibaresinin iptal edilmiş olması,

Bozmayı gerektirmiş, sanık G.T. avukatının temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenlerle isteme uygun olarak BOZULMASINA, 10.03.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Avukat Baran Doğan Hukuk Bürosu

Paylaş
Read more!