0 212 652 15 44
Çalışma Saatlerimiz
Hafta İçi 09.00 - 18.00

Yağma Suçunda Malın Değerinin Azlığı Nedir? (TCK 150/2)

Yağma suçundan değer azlığı nedeniyle ceza indirimi şu şartlar birlikte gerçekleştiğinde uygulanır:

  • Failin, daha çoğunu alabilme imkanı varken, yalnızca gereksinimi kadar veya daha azını alması,

  • Failin mağdurdan değer olarak da gerçekten az olan şeyleri gasp etmesi.

Malın değerinin azlığı kavramı her somut olayda ayrı değerlendirilmelidir. Değer azlığı konusunda belirlenmiş somut bir miktar veya sınır yoktur.

Yağma suçunun konusunu oluşturan malın değerinin azlığı nedeniyle, verilecek ceza 1/3’ten 1/2’ye kadar indirilebilir (TCK m.150/2).

Malın Değerinin Azlığı İle İlgili Emsal Yargıtay Kararları


Sanığın Daha Önce İstediği Paradan Daha Fazla Para İstediği Kanıtlanmalıdır

1-Yasa koyucu cezalandırma yetkisini kullanırken hangi eylemleri suç sayacağını, bunu hangi durum ve ölçüdeki ceza yaptırımı ile karşılayacağını belirleme yetkisine sahip olmakla birlikte, bu yetkiyi suç ve ceza arasındaki adil dengenin korunmasını öngören cezanın, cezalandırmada güdülen amacı gerçekleştirmeye elverişli olması, insanlık haysiyetine aykırı ve zalimane olmaması gibi hususları da dikkate almak zorundadır.

O halde suçun toplum yaşantısında yarattığı sonuç, failin, suçtan zarar görenin maddi ve manevi zarar azlığı ve çokluğu da bu konuda etkindir. TCK’nın 148 ve 149. maddelerinde düzenlenen yağma suçlarında aynı yasanın 150/2.maddesinin uygulanabilirliği bu bağlamda değerlendirilmelidir.

Somut olayda; sanığın, olay günü para istediğinde herhangi bir miktar belirtmediği, sanığın istegi paranın daha önceki günlerde mağdurları tehdit etmeksizin aldığı kabul edilen 1 veya 2’şer liradan fazla olduğuna dair dosyada bir delil bulunmadığı anlaşıldığından, TCK’nın 150/2. maddesinin uygulama koşullarının oluşup oluşmadığının karar yerinde tartışılmadan yazılı şekilde hüküm kurulması,

2- Oluş ve dosya kapsamına göre, sanığın, mağdurların yürüdüğü yol üzerinde geçişlerini engelleyecek şekilde önceden engeller koyarak ve tertibat alarak yollarını kesmek biçiminde hareketlerinin bulunmadığı, bu bağlamda yol kesmekten söz edilemeyeceği gözetilmeden sanıklar hakkında 5237 sayılı TCY’nın 149/1. maddesinin (c) bendi yanında, koşulları bulunmadığı halde (d) bendi ile uygulama yapılarak temel cezanın belirlenmesi, bozmayı gerektirmiş, sanık G.T. avukatının temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenlerle isteme uygun olarak BOZULMASINA, 10.03.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.(Yargıtay 6. Ceza Dairesi - Karar No: 2016/1752).

Değer Azlığı Sanığın Kastı ve Olayın Özelliğine Göre Belirlenir

5237 sayılı TCK’nın 150. maddesinin 2. fıkrasındaki “malın değerinin azlığı” kavramının, 765 sayılı TCK’nın 522. maddesindeki “hafif” ve “pek hafif” ölçütleriyle, her iki maddenin de cezadan indirim olanağı sağlaması dışında benzerliği bulunmadığı, “değer azlığının” 5237 sayılı Kanun’a özgü ayrı ve yeni bir kavram olduğu, bunun mağdur üzerindeki yansımaları ile yalnızca gereksinmesi kadar, değer olarak da az olan şeyi alma durumunda, olayın özelliği ve sanığın özgülenen kastı da değerlendirilip, yasal ve yeterli gerekçeleri de açıklanarak uygulanabileceği, somut olayda, sanıkların yakınandan 1000.-TL parayı alarak olay akabinde 600 lirasını iade ettikleri, bu miktarın değer olarak az kabul edilemeyeceği gözetilmeden TCK’nın 150/2. maddesinin uygulanması hukuka aykırıdır (Yargıtay 6. Ceza Dairesi - Karar : 2018/991).

Mağdurun Cebinde Daha Fazla Para Varken Sadece 5 TL Alınması

5237 sayılı TCY.nın 150.maddesinin 2.fıkrasındaki “malın değerinin azlığı” kavramının, 765 sayılı TCK.nun 522.maddesindeki “hafif” veya “pek hafif” ölçütleriyle her iki maddenin de cezadan indirim olanağı sağlaması dışında benzerliği bulunmadığı, “değerin azlığının” 5237 sayılı Yasaya özgü ayrı ve yeni bir kavram olduğu, Yasa koyucunun amacı ile suçun işleniş biçimi, olayın özelliği ve sanığın özgülenen kastı da gözetilmek suretiyle, daha çoğunu alma olanağı varken yalnızca gereksinimi kadar ve değer olarak da gerçekten az olan şeylerin alınması durumunda, yasal ve yeterli gerekçeleri de açıklanarak uygulanabileceği; somut olayda Vatan Caddesi üzerinde yürüyen mağdura sanıkların seslendiği, mağdurun duymamazlıktan geldiği, sanıklardan …‘ın arkasından yaklaşarak kolundan tuttuğu “ban 2 lira verde şurdan dolmuşa binip gidelim” dediği, sanık …‘ın ise koluna bıçak ile dürterek “sesini çıkartama, sessiz kal, çizeriz, gamayı yersin” demesi üzerine mağdurun korktuğu ve sanıklara sol cebinde bulunan 5 TL’ı parayı verdiği, diğer cebinde 2.800 TL’ı paranın olduğu sanıkların, mağdurun üzerini aramadan yakınanın verdiği 5 TL’ı parayla yetinerek olay yerinden ayrıldığının anlaşılması karşısında; koşulları bulunduğu halde, sanıklar hakkında 150. maddenin 2. fıkrasının uygulanıp uygulanmayacağının karar yerinde tartışılmaması hukuka aykırıdır (Yargıtay 6. Ceza Dairesi - Karar : 2018/1038).

Mağdurdan 5 TL Aldıktan Sonra Pantolon Cebinin Aranması Halinde Ceza İndirim Yapılamaz

5237 sayılı TCK’nın 150.maddesinin 2.fıkrasındaki “malın değerinin azlığı” kavramının, 765 sayılı TCK’nın 522. maddesindeki hafif ve pek hafif ölçütleriyle, her iki maddenin de cezadan indirim olanağı sağlamak dışında benzerliği bulunmadığı, “değerin azlığı”nın 5237 sayılı yasaya özgü ayrı ve yeni bir kavram olduğu, yasa koyucunun amacı ve suçun işleniş biçimi, olayın özelliği ve sanığın özgülenen kastı da gözetilmek suretiyle, daha çoğunu alabilme olanağı varken, yalnızca gereksinimi kadar, değer olarak da gerçekten az olan şeylerin alınması durumunda, yasal ve gerekçeleri de açıklanarak uygulanabileceği; somut olayda sanığın yakınana bıçak çekip avcunun içindeki 5-TL parayı aldıktan sonra pantolonunun ceplerini de arayıp bir şey bulamaması sebebiyle alamadığının anlaşılması karşısında, koşulları oluşmadığı halde aynı yasanın 150/2. maddesiyle cezadan indirim yapılması, karşı temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır (Yargıtay 6. Ceza Dairesi - Karar : 2018/205).

Mağdurdan 40 TL Alınması ve Değerin Fazlalığı

5237 sayılı TCK’nın 150.maddesinin 2.fıkrasındaki “malın değerinin azlığı” kavramının, 765 sayılı TCK’nın 522. maddesindeki hafif ve pek hafif ölçütleriyle, her iki maddenin de cezadan indirim olanağı sağlamak dışında benzerliği bulunmadığı, “değerin azlığı” nın 5237 sayılı yasaya özgü ayrı ve yeni bir kavram olduğu, yasa koyucunun amacı ve suçun işleniş biçimi, olayın özelliği ve sanığın özgülenen kastı da gözetilmek suretiyle, daha çoğunu alabilme olanağı varken, yalnızca gereksinimi kadar, değer olarak da gerçekten az olan şeylerin alınması durumunda, yasal ve gerekçeleri de açıklanarak uygulanabileceği; somut olayda sanığın yakınana ait büfedeki masanın çekmecesinden 40.-TL parayı alarak olay yerinden kaçtığının anlaşılması karşısında, koşulları oluşmadığı halde aynı yasanın 150/2 maddesiyle cezadan indirim yapılması, aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır (Yargıtay 6. Ceza Dairesi - Karar : 2017/2259).

5237 sayılı TCK’nın 150.maddesinin 2.fıkrasındaki “malın değerinin azlığı” kavramının, 765 sayılı TCK’nın 522.maddesindeki hafif ve pek hafif ölçütleriyle, her iki maddenin de cezadan indirim olanağı sağlamak dışında benzerliği bulunmadığı, “değerin azlığı”nın 5237 sayılı Yasaya özgü ayrı ve yeni bir kavram olduğu, yasa koyucunun amacı ve suçun işleniş biçimi, olayın özelliği ve sanığın özgülenen kastı da gözetilmek suretiyle, daha çoğunu alabilme olanağı varken, yanlızca gereksinimi kadar, değer olarak da gerçekten az olan şeylerin alınması durumunda, yasal ve gerekçeleri de açıklanarak uygulanabileceği; somut olayda sanıkların yakınandan tehdit ile zorla 40 TL ve cep telefonunu yağmaladıklarının anlaşılması karşısında; koşulları oluşmadığı halde aynı Yasanın 150/2.maddesiyle cezadan indirim yapılması hukuka aykırıdır (Yargıtay 6. Ceza Dairesi - Karar : 2017/2261).

Mağdurun Karşı Koyması Sonucunda 15 TL Alabilen Sanıklara Ceza İndirimi Uygulanamaz

5237 sayılı TCK’nın 150.maddesinin 2.fıkrasındaki “malın değerinin azlığı” kavramının, 765 sayılı TCK’nın 522. maddesindeki hafif ve pek hafif ölçütleriyle, her iki maddenin de cezadan indirim olanağı sağlamak dışında benzerliği bulunmadığı, “değerin azlığı” nın 5237 sayılı yasaya özgü ayrı ve yeni bir kavram olduğu, yasa koyucunun amacı ve suçun işleniş biçimi, olayın özelliği ve sanığın özgülenen kastı da gözetilmek suretiyle, daha çoğunu alabilme olanağı varken, yalnızca gereksinimi kadar, değer olarak da gerçekten az olan şeylerin alınması durumunda, yasal ve gerekçeleri de açıklanarak uygulanabileceği; somut olayda sanığın suç ortakları … ve … ile birlikte yakınana bıçak doğrultarak cebinde bulunan 15 TL parayı aldıkları, bu sırada yakınanın, sanığın elinde bulunan bıçağı ani bir hareketle alması üzerine sanıkların yakınanın üzerinde bulunan diğer para ve eşyaları alamadan olay yerinden kaçtıklarının anlaşılması karşısında, koşulları oluşmadığı halde aynı yasanın 150/2 maddesiyle cezadan indirim yapılması hukuka aykırıdır (Yargıtay 6. Ceza Dairesi - Karar : 2017/1808).

Mağdurun 200 TL Değerinde Cep Telefonunun Gasp Edilmesi

5237 sayılı TCY.nın 150. maddesinin 2. fıkrasındaki “malın değerinin azlığı” kavramının, Yasa koyucunun amacı ile suçun işleniş biçimi, olayın özelliği ve sanığın özgülenen kastı da gözetilmek suretiyle, daha çoğunu alabilme olanağı varken, değer olarak gerçekten az olan şeylerin alınması durumunda, yasal ve yeterli gerekçeleri de açıklanarak uygulanabileceği gözetilmeden,sanığın müştekiye ait ikinci el fiyatı 200 TL olan cep telefonunu yağmalaması şeklinde gerçekleşen somut olayda koşulları bulunmadığı halde, 150. maddenin 2. fıkrasına sevk amacının dışında yorumlar getirilerek cezadan indirim yapılması karşı temyiz bulunmadığından bozma nedeni yapılmamıştır (Yargıtay 6. Ceza Dairesi - Karar : 2017/1109).

Mağdurdan 80 TL ve 30 TL’lik Zincir Gasp Edilmesi

5237 sayılı TCY’nın 150. maddesinin 2. fıkrasındaki “malın değerinin azlığı” kavramının, 765 sayılı TCY’nın 522. maddesindeki hafif ve pek hafif ölçütleriyle, her iki maddenin de cezadan indirim olanağı sağlamak dışında benzerliği bulunmadığı, “değerin azlığı” nın 5237 sayılı Yasaya özgü ayrı ve yeni bir kavram olduğu, bunun; daha çoğunu alabilme olanağı varken, yalnızca gereksinmesi kadar (örneğin; bir kaç meyve veya ekmek, yiyecek; bir - iki defter, kalem; sigara, bira ve benzeri), değer olarak da az olan şeyi alma durumunda, olayın özelliği ve sanığın kişiliği de değerlendirilerek, yasal ve yeterli gerekçeleri de açıklanarak uygulanabileceği gözetilmeden, uygulama koşulları bulunmadığı düşünülmeden, dosya içeriği ile de bağdaşmayan “mağdurdan gündüz saatleri içinde 80-TL para ve 30-TL değerindeki zincirin gasp edildiği” kabul edilerek TCK’nın 150/2. maddesinin uygulanmasına karar verilmesi hukuka aykırıdır (Yargıtay 6. Ceza Dairesi - Karar : 2017/611).

Sanığın Mağdurun Üstünü Arayarak Bulduklarını Alması Halinde Ceza İndirimi Yapılamaz

5237 sayılı TCK’nın 150.maddesinin 2.fıkrasındaki “malın değerinin azlığı” kavramının, 765 sayılı TCK’nın 522.maddesindeki “hafif” veya “pek hafif” ölçütleriyle her iki maddenin de cezadan indirim olanağı sağlaması dışında benzerliği bulunmadığı, “değerin azlığının” 5237 sayılı Yasaya özgü ayrı ve yeni bir kavram olduğu, Yasa koyucunun amacı ile suçun işleniş biçimi, sanığın özgülenen kastı, yakınanın etkilenimi ve olayın vahameti de gözetilmek suretiyle, değer olarak da gerçekten az olan şeylerin alınması durumunda, yasal ve yeterli gerekçeleri de açıklanarak uygulanabileceği gözetilmeden; sanığın, yakınanı bıçakla tehdit edip etkisiz hale getirdikten sonra, üzerini arayarak, bulduğu tüm para olan 1.90 TL, cep telefonu ile bir adet çakıyı aldığı somut olayda, koşulları bulunmadığı halde, 150. maddenin 2. fıkrasına sevk amacının dışında yorumlar getirilerek cezadan indirim yapılması, karşı temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır (yargıtay 6. Ceza Dairesi - Karar : 2016/5010).


Avukat Baran Doğan Hukuk Bürosu

UYARI

Web sitemizdeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Av. Baran Doğan’a aittir. Tüm makaleler hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı zaman damgalıdır. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Avukat meslektaşların makale içeriklerini dava dilekçelerinde kullanması serbesttir.

Soru ve Yorumlar İçin

Hukuki sorunlara dair her türlü görüş, yorum ve sorularınızı hukuk forumu bölümüne yazabilirsiniz: Hukuk Forumu

Makale Yazarlığı İçin

Avukat veya akademisyenler hukuk makalelerini özgeçmişleri ile birlikte yayımlanmak üzere hukukmakalesi@gmail.com adresine gönderebilirler. Makale yazımında konu sınırlaması yoktur. Makalelerin uygulamaya yönelik bir perspektifle hazırlanması rica olunur.

Paylaş