0 212 652 15 44
Çalışma Saatlerimiz
Hafta İçi 09.00 - 18.00

İcra İflas Kanunu (İİK) 99. Madde Yargıtay Kararları

  • Banka istihkak iddiasında (rehin veya hapis hakkı) bulunduğunda İİK. 99 madde prosedürü uygulanmalıdır. (12 HD. 2008 / 18682) , (12 HD 2008/16472)
  • Faturalar ile hacizli mallar arasında uyum olmalıdır. Ayrıca ticari defterlerinde birbiriyle ve faturalarla uyumlu olması gerekir (21 HD 2008 / 5568)
  • İİK 99. maddesi uygulamasında süre, icra mahkemeleri tarafından verilir, icra dairesi süre veremez. (12 HD 2006/14407)
  • İstihkak iddiasında (3. Kişinin) davalı alacaklıdır. Tutanakta maddi hatayla başkası gösterilmişse, taraf teşkili için süre verilmelidir. (21 HD 2006 / 6416 ).
  • Üçüncü Şahıs adına kayıtlı gayrimenkule haciz konulduğu takdirde istihkak prosedürü değil şikayet prosedürü içerisinde çözülmelidir. (12 HD 2006 / 11515) – HGK kararları.
  • İstihkak davası sonuçlanmadan haczedilen eşya paraya çevrilirse, merci hakimi satış bedelinin yargılamanın sonuna kadar alacaklıya ödenmemesi veya teminat karşılığı veya teminatsız olarak ödenmesi konusunda karar vermek zorundadır. Yasanın bu hükmünden, merci hakimin paranın ödenmiş veya ödenmemiş olmasına bakmaksızın istihkak davasına devam ederek, haklı çıkılması halinde bedele hükmedilmesi gerektiği anlamı çıkmaktadır. (21 HD 2005/12740 )
  • İbraz edilen faturanın defterlere uygunluğu denetlenmelidir. (21 HD 2005 / 12341)

İcra İflas Kanunu (İİK) 99. Madde Metni

Üçüncü şahsın zilyetliği:

İİK Madde 99 – (Değişik: 2/7/2012-6352/20 md.)

Haczedilen şey, borçlunun elinde olmayıp da üzerinde mülkiyet veya diğer bir ayni hak iddia eden üçüncü kişi nezdinde bulunursa, bu kişi yedieminliği kabul ettiği takdirde bu mal muhafaza altına alınmaz. İcra müdürü, üçüncü kişi aleyhine icra mahkemesinde istihkak davası açması için alacaklıya yedi gün süre verir. Bu süre içinde icra mahkemesine istihkak davası açılmaz ise üçüncü kişinin iddiası kabul edilmiş sayılır. Alacaklı tarafından süresinde açılan dava sonuçlanıncaya kadar, haczedilen malın satışı yapılamaz. Haczin, üçüncü kişinin yokluğunda yapılması ve üçüncü kişi lehine istihkak iddiasında bulunulması halinde de bu fıkra hükmü uygulanır.

İcra iflas hukukunda, alacak ve borç ilişkilerinde birtakım sürelere riayet edilmesi gereken önemli süreçler yer aldığından alacak ve borç ilişkilerini bir avukat vasıtasıyla takip etmek yararlı olacaktır.


Avukat Baran Doğan

UYARI

Web sitemizdeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Av. Baran Doğan’a aittir. Tüm makaleler hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı zaman damgalıdır. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Avukat meslektaşların makale içeriklerini dava dilekçelerinde kullanması serbesttir.

Makale Yazarlığı İçin

Avukat veya akademisyenler hukuk makalelerini özgeçmişleri ile birlikte yayımlanmak üzere avukatbd@gmail.com adresine gönderebilirler. Makale yazımında konu sınırlaması yoktur. Makalelerin uygulamaya yönelik bir perspektifle hazırlanması rica olunur.

Paylaş
RSS