0 212 652 15 44
Çalışma Saatlerimiz
Hafta İçi 09.00 - 18.00

İcra İflas Kanunu (İİK) 95. ve 96. Madde (İstihkak Davası) Yargıtay Kararları

  • İstihkak davası basit yargılama usulüne göre yürütülür. Takip konusu alacak ile mahcuz malın değerinden hangisi daha az ise nispi harç buna göre belirlenir (17 HD 2010/8140 karar), (21 HD 2007 / 20656 karar).
  • 6183 sayılı yasaya göre yapılan icra takiplerinde istihkak iddiaları İİK. 68 gereği sulh veya asliye hukuk mahkemesine yapılmalıdır. ( 17 HD 2010 / 5537 )
  • Borçlu hazır değilse, madde 103 gereği haciz tutanağı da tebliğ edilmemişse, istihkak davasının borçluya da yöneltilmesi gerekir. ( 21 HD 2007 / 20915 )
  • Resmi kurumun verdiği adrese güvenerek haciz yapan alacaklı aleyhine manevi tazminata hükmedilemez. ( 4 HD. 2007 / 14649 )
  • İİK. 44 gereği ticareti terk eden tacir 15 gün içinde durumu kayıtlı bulunduğu ticaret siciline bildirmeye mecburdur. Borçlu, bu keyfiyeti yerine getirmemişse, istihkak davasında zan altındadır. ( 12 HD 2007 / 4220 )
  • Dava konusu taşınırlar, takip konusu bononun üzerinde yazılı bulunan ve ödeme emrinin tebliğ edileceği yerde haczedilmiştir. Mülkiyet karinesi borçlu, dolayısıyla alacaklı yararınadır. ( 21 HD 2007 / 1455 )
  • Haciz mahalinin kime ait olduğu istihkak prosedüründe önemlidir. ( 21 HD 2007 / 403 )
  • Talimat dairesi, istihkak iddiası ile ilgili karar verilmek üzere dosyayı asıl icra dairesine göndermek zorundadır. ( 21 HD 2006 / 22593 )
  • Şirket yetkilisi 3. şahıs lehine istihkak iddiasında bulunmuş ise, İİK. 97. Madde prosedürü icra müdürünce işletilmezse istihkak davası açma süresi işlemez. ( 21 HD 2006 / 13229 )
  • Kiralayan 3. Şahıs veya kiracı finansal kiralamaya konu malın takip dışı bırakılmasını istiyorsa 7 gün içinde şikayet etmelidir. ( 12 HD 2006 / 14629 )

İcra İflas Kanunu (İİK) 95. ve 96. Madde Metinleri

Mahcuz malların muhafazası masrafları:

İİK Madde 95 – Alacaklı haczedilen malların muhafaza ve idare ve işletilmesi masraflarını istenildiği takdirde peşin vermeğe mecburdur.

İstihkak iddiasına itiraz:

Borçlunun zilyedliği:

1 – Hazırlık safhası:

İİK Madde 96 – (Değişik: 18/2/1965 - 538/53 md.)

Borçlu, elinde bulunan bir malı başkasının mülkü veya rehni olarak gösterdiği yahut üçüncü bir şahıs tarafından o mal üzerinde mülkiyet veya rehin hakkı iddia edildiği takdirde, icra dairesi bunu haciz ve icra tutanaklarına geçirir ve keyfiyeti iki tarafa bildirir.

İcra dairesi aynı zamanda istihkak iddiasına karşı itirazları olup olmadığını bildirmek üzere alacaklı ve borçluya üç günlük mühlet verir. Sükütları halinde istihkak iddiasını kabul etmiş sayılırlar.

Malın haczine muttali olan borçlu veya üçüncü şahıs, ıttıla tarihinden itibaren yedi gün içinde istihkak iddiasında bulunmadığı takdirde, aynı takipte bu iddiayı ileri sürmek hakkını kaybeder. İstihkak iddiasının yapıldığı veya istihkak davasının açıldığı tarihte istihkak müddeisi ile birlikte oturan kimseler yahut bu şahısların iş ortakları, iddianın yapıldığı tarihte veya istihkak davası 97 nci maddenin 9 uncu fıkrası gereğince açılmışsa davanın açıldığı tarihte malın haczine ıttıla kesbetmiş sayılırlar

İcra iflas hukukunda, alacak ve borç ilişkilerinde birtakım sürelere riayet edilmesi gereken önemli süreçler yer aldığından alacak ve borç ilişkilerini bir avukat vasıtasıyla takip etmek yararlı olacaktır.


Avukat Baran Doğan

UYARI

Web sitemizdeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Av. Baran Doğan’a aittir. Tüm makaleler hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı zaman damgalıdır. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Avukat meslektaşların makale içeriklerini dava dilekçelerinde kullanması serbesttir.

Makale Yazarlığı İçin

Avukat veya akademisyenler hukuk makalelerini özgeçmişleri ile birlikte yayımlanmak üzere avukatbd@gmail.com adresine gönderebilirler. Makale yazımında konu sınırlaması yoktur. Makalelerin uygulamaya yönelik bir perspektifle hazırlanması rica olunur.

Paylaş
RSS