0 212 652 15 44
Çalışma Saatlerimiz
Hafta İçi 09.00 - 18.00

İcra İflas Kanunu (İİK) 83 - Kısmen Haciz Yargıtay Kararları

  • Borçlunun yurtdışı emekli maaşı haczedilebilir. ( HGK 2009 / 254 )
  • Haciz tehdidi altında ve emekli maaşından kesinti yapılmadan önce yapılan muvafakat beyanı ile haciz yapılması İİK. 83/a maddesine aykırıdır. ( 12 HD 2009 / 4174 ) ( 12 HD 2008 / 18503 )
  • Takibin kesinleşmesi koşulu ile haciz sırasında veya hacizden sonra haczedilmezlikten feragat edilebilir. ( 12 HD 2008 / 15983 )
  • İpotek akit tablosunda yer almasa da bir menkulün teferruat olup olmadığı mutlaka araştırılmalıdır. Eğer teferruat ise ayrıca haczedilemez. ( 12 HD 2009 / 50502 )
  • Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin icrasına bağlı olarak ileride doğması muhtemel haklar üzerine haciz konulması yasaya aykırıdır. ( 12 HD 2010 / 11314 )
  • İcra müdürünün haciz yetkisi konusunda takdir hakkı yoktur. ( 12 HD 2009 / 1667 )
  • Banka kredisine gönderilen haciz yazısına, bankanın mevduat üzerinde rehin ve hapis hakkının olduğunu ileri sürmesi istihkak iddiasıdır. Bu durumda icra müdürünün İİK. 99. Maddesindeki kurallara göre işlem yapması gerekir. ( 12 HD 2008 / 16472 )
  • Banka şubesi belirtilmeden genel müdürlük seviyesinde haciz yazısı gönderilmesi hukuka aykırıdır. ( 12 HD 2007 / 21364 )

İcra İflas Kanunu (İİK) 83 - Kısmen Haciz Madde Metni

Kısmen haczi caiz olan şeyler:

İİK Madde 83 – (Değişik: 3/7/1940 - 3890/1 md.)

Maaşlar, tahsisat ve her nevi ücretler, intifa hakları ve hasılatı, ilama müstenit olmayan nafakalar, tekaüt maaşları, sigortalar veya tekaüt sandıkları tarafından tahsis edilen iratlar, borçlu ve ailesinin geçinmeleri için icra memurunca lüzumlu olarak takdir edilen miktar tenzil edildikten sonra haczolunabilir.

(Değişik: 12/4/1968 - 1045/1 md.) Ancak haczolunacak miktar bunların dörtte birinden az olamaz. Birden fazla haciz var ise sıraya konur. Sırada önde olan haczin kesintisi bitmedikçe sonraki haciz için kesintiye geçilemez.

Önceden yapılan anlaşmalar:

İİK Madde 83/a – (Ek: 18/2/1965 - 538/47 md.)

82 ve 83 üncü maddelerde yazılı mal ve hakların haczolunabileceğine dair önceden yapılan anlaşmalar muteber değildir.

Yavrulu hayvanların haczi:

İİK Madde 83/b – (Ek: 18/2/1965 - 538/47 md.)

Hayvan hacizlerinde, anaları tarafından beslenme ve bakılmaya muhtaç olan yavrular analarından ayrı haczedilemiyecekleri gibi bunların anaları da yavrularından ayrı haczedilemezler.

Taşınmaz Rehni Kapsamındaki Eklentinin Haczi:

İİK Madde 83/c – (Ek: 9/11/1988 - 3494/7 md.)

Taşınmaz rehni ipotek akit tablosunda sayılı bulunan eklenti taşınmazdan ayrı olarak haczedilemez. Türk Kanunu Medenisinin 777 nci maddesi hükmü saklıdır.

İcra iflas hukukunda, alacak ve borç ilişkilerinde birtakım sürelere riayet edilmesi gereken önemli süreçler yer aldığından alacak ve borç ilişkilerini bir avukat vasıtasıyla takip etmek yararlı olacaktır.


Avukat Baran Doğan

UYARI

Web sitemizdeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Av. Baran Doğan’a aittir. Tüm makaleler hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı zaman damgalıdır. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Avukat meslektaşların makale içeriklerini dava dilekçelerinde kullanması serbesttir.

Makale Yazarlığı İçin

Avukat veya akademisyenler hukuk makalelerini özgeçmişleri ile birlikte yayımlanmak üzere avukatbd@gmail.com adresine gönderebilirler. Makale yazımında konu sınırlaması yoktur. Makalelerin uygulamaya yönelik bir perspektifle hazırlanması rica olunur.

Paylaş
RSS