0 212 652 15 44
Çalışma Saatlerimiz
Hafta İçi 09.00 - 18.00

İcra-İflas Kanunu (İİK 70 - İİK 71. Madde) Yargıtay Kararları

 • Alacaklı İİK. 71’e göre imzayı kabul etmezse borçlunun icranın takibi iptali talebi reddedilir. ( 12 HD 2010 / 513 ) ( 12 HD 2005 / 3299 ) ( 12 HD 2004 / 4522 ) ( HGK 202 / 196 )
 • Yeddiemin ücretiyle masrafların alacaklıdan tahsili hususu ( haciz sırasında ) genel hükümlere göre tazminat davasına konu olur. ( 12 HD 2008 / 7794 )
 • Açılan menfi tespit davasında alacaklının defi yoluyla savunma yapması ve dosyasının açılmamış sayılma nedeniyle işlemden kaldırılması halinde, bu durumun zamanaşımına etkisi yoktur. ( 12 HD 2007 / 20907 )
 • Kural olarak zamanaşımı her kim hakkında gerçekleşirse onun hakkında sonuç doğurur. ( 12 HD 2007 / 8867 karar)
 • TTK 662’de zamanaşımının kesilmesi nedenleri vardır, fakat zamanaşımının durmasına ilişkin hüküm olmadığından BK. 132. madde senetler için de geçerlidir. Dava açılması zamanaşımını durdurur. ( 15 HD2007 / 8674 ) ( 12 HD 2006 / 4228 )
 • Muris, miras bırakandan sonra takibe dahil edilirse yapılacak işlemlerde muris yeni usulü haklar elde etmiş gibi hareket edemez. ( 12 HD 2007 / 5159 ) ( 12 HD 2004 / 13042 )
 • Çek hamilinin cirantalara ve keşideciye karşı başvuru hakkı ibra süresinin bitiminden itibaren 6 ay geçmekle zamanaşımı uğrar. ( 12 HD 2006 / 11827 )
 • Geçici aciz vesikası ve tasarrufun iptali davası takip dayanağı bono yönünden zamanaşımını kesmez. ( 12HD 2005 / 4687 )
 • Kambiyo senedi niteliği olmayan belgelerle başlatılıp kesinleşen takipte İİK 71/2’ ye göre ödeyecek olan TTK. 726. Maddeye göre zamanaşımı değildir. Alacak kesinleştiğine göre işleyecek zaman aşım BK. 125’e göre 10 yıldır. İcranın geri bırakılmasına karar verilemez. ( 12 HD 2005 / 4646 ) ( 15 HD 2007 / 8674 ) ( 12 HD 2003 / 21781 ) (12 HD 2003 / 3220 )
 • İcra mahkemesinde imza itirazında bulunulması zamanaşımını kesen sebeplerden sayılamaz. İcra mahkemesi durdurma kararı vermemişse alacaklı işlem yapabileceğinden zaman aşımı kesilmez. ( 12 HD 2004 / 13987 )
 • İcranın geri bırakılması kararın kendisine tebliğinden itibaren 7 gün içinde alacaklı genel mahkemelerde dava açabilir. ( HGK 1998 / 797 )
 • Birden fazla taşınmaz üzerinde rehin, tesis edilmişse, alacaklı bunların aynı anda satışını talep etmelidir. ( HGK1997 / 379 )

Takibin Ertelenmesi ve İptali - İİK 70. ve 71. Madde Metni

Karar ve müddet

İİK Madde 70 – (Değişik: 18/2/1965 - 538/41 md.)

İcra mahkemesi, itirazın kaldırılması hakkındaki talep üzerine iki tarafı davet eder ve 18 inci madde hükmüne göre kararını verir.

İcra mahkemesinin karariyle takibin talik veya iptali:

İİK Madde 71 – (Değişik: 18/2/1965 - 538/42 md.)

Borçlu, takibin kesinleşmesinden sonraki devrede borcun ve ferilerinin itfa edildiğini yahut alacaklının kendisine bir mühlet verdiğini noterden tasdikli veya imzası ikrar edilmiş bir belge ile ispat ederse, takibin iptal veya talikini her zaman icra mahkemesinden istiyebilir.

Borçlu, takibin kesinleşmesinden sonraki devrede borcun zamanaşımına uğradığını ileri sürecek olursa, 33 a. maddesi hükmü kıyasen uygulanır.

İcra iflas hukukunda, alacak ve borç ilişkilerinde birtakım sürelere riayet edilmesi gereken önemli süreçler yer aldığından alacak ve borç ilişkilerini bir avukat vasıtasıyla takip etmek yararlı olacaktır.


Avukat Baran Doğan

UYARI

Web sitemizdeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Av. Baran Doğan’a aittir. Tüm makaleler hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı zaman damgalıdır. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Avukat meslektaşların makale içeriklerini dava dilekçelerinde kullanması serbesttir.

Makale Yazarlığı İçin

Avukat veya akademisyenler hukuk makalelerini özgeçmişleri ile birlikte yayımlanmak üzere avukatbd@gmail.com adresine gönderebilirler. Makale yazımında konu sınırlaması yoktur. Makalelerin uygulamaya yönelik bir perspektifle hazırlanması rica olunur.

Paylaş
RSS