0 212 652 15 44
Çalışma Saatlerimiz
Hafta İçi 09.00 - 18.00

Ödeme Emrine İtiraz Yargıtay Kararları (İİK md. 62)

 • Borçlunun itiraz dilekçesi altındaki imzayı kabul etmesi halinde bizzat icra dairesine gelmesi zorunluluk değildir. Kaldı ki dilekçede hasta olduğu ve arabada olduğu yazılı olup itiraz geçerlidir. ( 17 HD 2005 / 16234 karar )

 • Türkiye mahkemelerinde dava ve takip açan yabancı gerçek ve tüzel kişilerin yargılama ve takip giderlerini ve takip yüzünden borçlunun uğrayacağı zarar temin etmesi gerekir. ( 12 HD 2009 / 16833 karar)
 • Kira alacağı kiralayana ikametgahında ödenmesi gereken alacaklardan olduğundan alacaklının ikametinde icra takibi yapılabilir. ( 6 HD 2003 / 8461 )
 • Müşterek ve müteselsil borçlular için asıl borçluya müracaat etmeden veya rehinler nakte tahvil ettirilmeden icra takibi yapılabilir. ( 12 HD 2003 / 20553 )
 • BK 182/2’ye göre hilafına senet veya sözleşme yoksa, satıcı ile alıcı borçları aynı zamanda ifa etmekle mükelleftir. Davacı, vadeli satışı kanıtlayamazsa davalı BK. 182’de ki karineden yararlanır. Malın teslimi ve satıldığı konusunda uyuşmazlık olmasa bile, alacaklı vadeli satışı ispatlamadıkça karinenin aksini savunamaz. ( 13 HD 2003 / 11500 karar )
 • Yerleşik içtihat sunulan ödeme belgesinin takip konusu borç için verildiğinden kabul edilebilmesi için belgede takip dayanağına açıkça atıf yapılması zorunludur. ( 12 HD 2003 / 58123 karar )

Ödeme Emrine İtiraz Sebepleri ve Süresi Yargıtay Kararları (İİK md. 62)

 • Borçlular itirazlarında sebep bildirmediği takdirde itirazın kaldırılması duruşmasında senet metninden anlaşılan sebepleri ileri sürebilir. ( 12 HD 2002 / 14106 ) (HGK 2001 / 609 )
 • Borçlunun senet metninde anlaşılan (İİK. 62/4) itirazları icra mahkemesi duruşmasında ileri sürebilmesi için, borçlunun itirazında itiraz sebeplerini bildirmemiş olması gerekir. İtiraz nedeni bildirip zamanaşımı itirazı yapmamış borçlu, buna ilk duruşmada dayanamaz. ( HGK 1998 / 251 )
 • Yeni ödeme emri tebliğ edilmişse, yeniden itiraz hakkı doğar. Yeni itiraz ve şikayet hakkı süresindeyse kabul edilir. ( HCK 2009 / 511 K. )
 • Zamanaşımına uğramış bono, genel haciz yoluyla işleme konulursa, işleme itiraz edildiğinde, alacaklı itirazın kaldırılmasını isteyemez. ( 12 HD 2009 / 20819 )
 • Alacaklı, süresinden sonra yapılan itirazda itirazın kaldırılmasını istemişse dahi icra dairesinin durdurma kararını şikayetten ibarettir. ( 12 HD 2009 / 13837 )
 • Borçlunun dilekçesinden genel olarak “itiraz iradesi” çıkarılabiliyorsa, bu geçerli bir itiraz olarak kabul edilmelidir. ( HGK 2009 / 182 karar ). Kuşku varsa, itiraz içeriği konusunda, şüpheden borçlu yararlanır.
 • Kısmi itiraz, açıkça bildirilmemiş ise geçersizdir. ( 6 HD 2009 / 3207 karar)
 • İtirazın kaldırılması davasında; borçluya “duruşmada hazır bulunmak zorunda olduğu, aksi halde itirazın geçici kaldırılacağı” meşruhatının davetiyeye yazılması gerekir. Yoksa itiraz geçici olarak kaldırılamaz. ( 12 HD 2008 / 9870 )
 • Davalı borçlu kira ilişkisine ve kira borcunun miktarına karşı çıkmamış, borcu olup olmadığı savunmasında bulunmuşsa, İİK. 68. maddedeki belgelerden biriyle savunmasını kanıtlamalıdır. Ayrıca itiraz değiştirilemez, genişletilemez. ( HGK 2008 / 123 karar )
 • İlk rapor ( imzaya itiraz üzerine ) icra mahkemesi bilirkişisi tarafından hazırlanan raporla Adli Tıp raporu arasında çelişki varsa üç kişilik kuruldan rapor alınmalıdır. ( 12 HD 2006 / 22070 )
 • Borçlu mal beyanı dilekçesiyle itiraz ve şikayet haklarından feragat etmişse, haciz için ayrıca ödeme emrinin tebligat parçasının dönmesinin beklenmesine gerek yoktur. ( 12 HD 2006 / 21133 )
 • Eğer borç ilişkisi inkar edilmeden ödeme iddiası ileri sürülerek ödeme belgeleri sunulmuşsa, “ mücerret borç ikrarı “ içeren bir belge olduğundan alacaklı itirazın kaldırılmasını isteyebilir. ( 12 HD 2006 / 12898 )

İcra İflas Kanunu (İİK) 62 Madde Metni

İtiraz Süresi ve şekli:

İİK Madde 62 – (Değişik: 18/2/1965 - 538/33 md.)

İtiraz etmek istiyen borçlu, itirazını, ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde dilekçe ile veya sözlü olarak icra dairesine bildirmeye mecburdur. (Değişik ikinci cümle: 17/7/2003-4949/13 md.) İtiraz, takibi yapan icra dairesinden başka bir icra dairesine yapıldığı takdirde bu daire gereken masrafı itirazla birlikte alarak itirazı derhal yetkili icra dairesine gönderir; alınmayan masraftan memur şahsen sorumludur.

(Değişik fıkra: 17/7/2003-4949/13 md.) Takibe itiraz edildiği, 59 uncu maddeye göre alacaklının yatırdığı avanstan karşılanmak suretiyle üç gün içinde bir muhtıra ile alacaklıya tebliğ edilir.

(Ek fıkra: 17/7/2003-4949/13 md.) Borçlu veya vekili, dava ve takip işlemlerine esas olmak üzere borçluya ait yurt içinde bir adresi itirazla birlikte bildirmek zorundadır. Adresini değiştiren borçlu yurt içinde yeni adres bildirmediği ve tebliğ memurunca yurt içinde yeni adresi tespit edilemediği takdirde, takip talebinde gösterilen adrese çıkarılacak tebligat borçlunun kendisine yapılmış sayılır.

Borcun bir kısmına itiraz eden borçlunun o kısman cihet ve miktarını açıkca göstermesi lazımdır. Aksi takdirde itiraz edilmemiş sayılır.

(Mülga dördüncü fıkra: 17/7/2003-4949/103 md.) Borçlu takibin müstenidi olan senet altındaki imzayı reddediyorsa, bunu itirazında ayrıca ve açıkça beyan etmelidir. Aksi takdirde icra takibi yönünden senetteki imzayı kabul etmiş sayılır.

Borçluya, itiraz eylediğine dair bedava ve pulsuz bir belge verilir.

İcra iflas hukukunda, alacak ve borç ilişkilerinde birtakım sürelere riayet edilmesi gereken önemli süreçler yer aldığından alacak ve borç ilişkilerini bir avukat vasıtasıyla takip etmek yararlı olacaktır.


Avukat Baran Doğan

UYARI

Web sitemizdeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Av. Baran Doğan’a aittir. Tüm makaleler hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı zaman damgalıdır. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Avukat meslektaşların makale içeriklerini dava dilekçelerinde kullanması serbesttir.

Makale Yazarlığı İçin

Avukat veya akademisyenler hukuk makalelerini özgeçmişleri ile birlikte yayımlanmak üzere avukatbd@gmail.com adresine gönderebilirler. Makale yazımında konu sınırlaması yoktur. Makalelerin uygulamaya yönelik bir perspektifle hazırlanması rica olunur.

Paylaş
RSS