0 212 652 15 44
Çalışma Saatlerimiz
Hafta İçi 09.00 - 18.00

Takip Talebi - İİK 58. Madde Yargıtay Kararları

  • Takip talebi ve ödeme emrinde Türk lirası karşılığı göstermelidir. Kamu düzenine aykırılıkta aleyhe bozma ilkesi geçerli olamaz, takibin her aşamasında ileri sürülebilir. ( 12 HD 2010 / 4675 K. )
  • İKK 58/3 maddeye göre alacak bir belgeye dayanıyorsa, belge aslını veya alacaklı veya temsilcisi tarafından tasdik edilmiş borçlu sayısından bir fazla örneğinin takip talebiyle birlikte icra dairesine verilmesi, İİK. 61/1 gereği belgenin onaylı örneğidir. Ödeme emriyle birlikte borçlu gönderilmesi zorunludur. ( HGK 2000 / 47 ) ( 12 HD 2009 / 2864 K. )
  • Alacaklı yaptığı icra takibinden vazgeçebilir. İcra takibinden vazgeçme esas haktan vazgeçme niteliğinde değildir. (19 HD 2009 / 2694)
  • Adli kira ve hasılat kiralarına ait takiplerle ilgili İKK. 269/D maddesinde, İKK. 58-61’e atıf yok. İcra İflas Kanunu Yönetmeliğinde sözleşme örneğinin ayrıca ödeme emri ekinde borçluya tebliğ edileceği yönünde bir hüküm yok. ( 12 HD 2009 / 553 )
  • Alacaklının adresi vekaletnamede varsa, alacaklı adilin açık adresini öğrenme imkanı olan borçlunun çıkarlarının zarara uğramayacağı açık. ( HCK 2009 /379 )

Takip Talebi (İİK 58) Madde Metni

Takip talebi ve muhtevası:

İİK Madde 58 – (Değişik: 18/2/1965 - 538/30 md.)

(Değişik birinci fıkra: 2/7/2012-6352/9 md.) Takip talebi icra dairesine yazılı veya sözlü olarak ya da elektronik ortamda yapılır. Talepte şunlar gösterilir:

  1. (Değişik: 2/7/2012-6352/9 md.) Alacaklının ve varsa kanuni temsilcisinin ve vekilinin adı, soyadı; alacaklı veya vekili adına ödemenin yapılacağı banka adı ile hesap bilgileri; varsa Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası veya vergi kimlik numarası; şöhret ve yerleşim yeri; alacaklı yabancı memlekette oturuyorsa Türkiye’de göstereceği yerleşim yeri (Yerleşim yeri gösteremezse icra dairesinin bulunduğu yer yerleşim yeri sayılır.);

  2. (Değişik: 2/7/2012-6352/9 md.) Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin adı, soyadı, alacaklı tarafından biliniyorsa Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası veya vergi kimlik numarası, şöhret ve yerleşim yeri;

Bir terekeye karşı yapılan taleplerde kendilerine tebligat yapılacak mirasçıların adı, soyadı, biliniyorsa Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası veya vergi kimlik numarası, şöhret ve yerleşim yerleri;

  1. (Değişik: 17/7/2003-4949/12 md.) Alacağın veya istenen teminatın Türk parasıyla tutarı ve faizli alacaklarda faizin miktarı ile işlemeye başladığı gün, alacak veya teminat yabancı para ise alacağın hangi tarihteki kur üzerinden talep edildiği ve faizi;

  2. Senet, senet yoksa borcun sebebi;

  3. Takip yollarından hangisinin seçildiği;

Alacak belgeye dayanmakta ise, belgenin aslının veya alacaklı yahut mümessili tarafından tasdik edilmiş, borçlu sayısından bir fazla örneğinin takip talebi anında icra dairesine tevdii mecburidir.

Alacaklıya takip talebinde bulunduğuna ve verdiği belgelere, talep ve takip masraflarına dair bedava ve pulsuz bir makbuz verilir.

İcra iflas hukukunda, alacak ve borç ilişkilerinde birtakım sürelere riayet edilmesi gereken önemli süreçler yer aldığından alacak ve borç ilişkilerini bir avukat vasıtasıyla takip etmek yararlı olacaktır.


Avukat Baran Doğan Hukuk Bürosu

UYARI

Web sitemizdeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Av. Baran Doğan’a aittir. Tüm makaleler hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı zaman damgalıdır. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Avukat meslektaşların makale içeriklerini dava dilekçelerinde kullanması serbesttir.

Makale Yazarlığı İçin

Avukat veya akademisyenler hukuk makalelerini özgeçmişleri ile birlikte yayımlanmak üzere avukatbd@gmail.com adresine gönderebilirler. Makale yazımında konu sınırlaması yoktur. Makalelerin uygulamaya yönelik bir perspektifle hazırlanması rica olunur.

Paylaş
RSS