0 212 652 15 44
Çalışma Saatlerimiz
Hafta İçi 09.00 - 18.00

İcra İflas Kanunu (İİK) 38 - İlam Mahiyetinde Belgeler Yargıtay Kararları

  • İcra kefili dosya borcuna kefil olmuşsa, dosyadaki tüm borçlara kefil olmuştur. Bir borçlunun borcuna değil de dosya borcuna kefalette tüm borçlulara tebligat yapılmasından sonra icra emri şart değildir, tek borçlununki kesinleşmişse yeterlidir. (HGK 2010 / 60 karar)
  • İlamlar, kesin hüküm gücüne sahip olmasına rağmen ilam niteliğindeki belgeler özellikte yoksundur. (12 HD 2009 / 5604 karar) İlamlara karşı, karardan önceki itfa veya zamanaşımı iddialarına dayanılarak istirdat veya menfi tespit davası açılamaz. İlam niteliğindeki belgelere karşı bu davalar açılabilir.
  • Rehin sözleşmesi kesin bir borç ikrarı içermiyorsa ilam niteliğinde değildir, ilamlı takip yapılamaz. (12 HD 2001 / 14643 karar)
  • Takip kambiyo takibi olsa da İcra kefili hakkındaki zamanaşımı on yıldır. (12 HD 2006 / 12433 karar)
  • İhtiyati haciz sırasında icra kefili olmak mümkündür. Ancak takip kesinleştikten sonra icra emri gönderilebilir. (12 HD 2005 / 14542 karar)
  • İcra mahkemesi kararının infazı için, kesinleşmesi zorunlu değildir. (12 HD 2009 / 11774 Karar)
  • İlam bozulunca icra işlemi durur, ayrıca ödeme yapılmışsa ilam kesinleşince ayrıca hükme gerek olmaksızın icra tamamen veya kısmen eski haline iade olunur.

İcra İflas Kanunu (İİK) 38. Madde Metni- İlam Mahiyetinde Belgeler

İlam mahiyetini haiz belgeler :

İİK Madde 38 – (Değişik: 18/2/1965 - 538/20 md.)

Mahkeme huzurunda yapılan sulhlar, kabuller ve para borcu ikrarını havi re’sen tanzim edilen noter senetleri, istinaf ve temyiz kefaletnameleri ile icra dairesindeki kefaletler, ilamların icrası hakkındaki hükümlere tabidir. Bu maddedeki icra kefaletleri müteselsil kefalet hükmündedir.

İcra iflas hukukunda, alacak ve borç ilişkilerinde birtakım sürelere riayet edilmesi gereken önemli süreçler yer aldığından alacak ve borç ilişkilerini bir avukat vasıtasıyla takip etmek yararlı olacaktır.


Avukat Baran Doğan Hukuk Bürosu

Paylaş
Read more!