0 212 652 15 44
Çalışma Saatlerimiz
Hafta İçi 09.00 - 18.00

Taşınmazın Tahliye ve Teslimi Yargıtay Kararları (İİK md. 26-27-28)

  • Projeye aykırı yerin yıkılarak eski hale getirilmesine karar verilmişse, ilamın bu kısmıyla ilgili örnek no 53 gönderilmelidir. ( 12 HD 2000 / 851 )
  • İlamda borçlunun sadece alacaklı parseline 50 cm’lik el atmasının önlenmesine karar verilmiştir. Kal olmadığı için önceki yerin teslimi gerekir. Men-i müdahale hükmü, gayrimenkulün kal-i hükmünü kapsamaz . ( 12 HD 1997 / 9562 )
  • Bir kimsenin hukuki bir nedene dayanmadan işgal ettiği taşınmazın tahliyesine ilişkin ilamın takibe konulabilmesi için kesinleşmesi gerekmez. ( 12 HD 2003 / 21334 )
  • İİK 27 madde ilamın infazı sırasında taşınmazın 3. kişinin elinde olması halinde nasıl hareket edileceğini düzenler. Ancak bu düzenleme 3. kişinin hak iddia etmesi ve maddeye göre kanıtlamasıyla ilgilidir. 3. kişiler kiracılık ilişkisine dayanmıştır, adı geçenlerin kiracılık ilişkisinialacaklı davacının bilmesi sonucu etkili değildir. ( 12 HD 2000 / 2137 K. )

Taşınmaz Tahliyesi ve Teslimi İİK md. 26, 27, 28 Madde Metni

Taşınmaz tahliye ve teslimi :

Borçlunun elinde ise:

İİK Madde 26 – (Değişik: 14/1/2011-6103/41 md.)

Bir taşınmazın tahliye ve teslimine dair olan ilam, icra dairesine verilince icra müdürü 24 üncü maddede yazılı şekilde bir icra emri tebliği suretiyle borçluya yedi gün içinde hükmolunan şeyin teslimini emreder. Borçlu taşınmazı işgal etmekte iken bu emri tutmazsa, ilamın hükmü zorla icra olunur.

Alacaklıya teslim olunan taşınmaza haklı bir sebep olmaksızın tekrar giren borçlu ayrıca hükme hacet kalmadan zorla çıkarılır.

Taşınmazın içinde bulunup da ilamda dahil olmayan eşya çıkarılarak borçluya teslim ve hazır değilse vekiline veya ailesi halkından veyahut müstahdemlerinden reşit bir kimseye tevdi olunur. Bunlardan da kimse bulunmazsa mezkûr eşya masrafı ileride borçluya ödetilmek üzere peşin olarak alacaklıdan alınıp emin bir yerde veya alacaklının yedinde hıfzettirilir ve icra dairesince hemen yapılacak tebligat üzerine borçlu eşyanın bulunduğu mahalde ise beş ve değil ise otuz gün içinde eşyayı almaktan veya masrafı ödemekten imtina eder yahut lüzum görülürse icra müdürü icra mahkemesinin kararıyla bunları satıp tutarından masrafı ifa eder. Fazla kalırsa borçlunun adına, Adalet Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikte nitelikleri belirlenen bankalardan birine yatırılır.

Taşınmaz üçüncü şahıs elinde ise :

İİK Madde 27

Taşınmaz, üçüncü bir şahıs tarafından davadan sonra ve hükümden evvel tapuya tescil edilmiş bir akte müsteniden işgal edilmekte ise alacaklı borçlunun o şahsa karşı malik olduğu hakları haiz olur. Bu şıkkı ihtiyar etmezse borçlusuna karşı tazminat davası açabilir. Şu kadar ki suiniyet sahibi üçüncü şahıslara karşı umumi hükümler mahfuzdur. (Ek: 29/6/1956 - 6763/42 md.; Mülga ikinci fıkra: 14/1/2011-6103/41 md.)

Taşınmaz davalarında hükümlerin tapu sicil dairesine tebliği:

İİK Madde 28 - (Değişik: 14/1/2011-6103/41 md.)

Taşınmaz davalarında davacının lehine hüküm verildiği takdirde mahkeme davacının talebine hacet kalmaksızın hükmün tefhimi ile beraber hulasasını tapu sicili dairesine bildirir. İlgili daire bu ciheti hükmolunan taşınmazın kaydına şerh verir. Bu şerh, Türk Medeni Kanununun 1010 uncu maddesinin ikinci fıkrası hükmüne tâbidir. Taşınmaz davası üzerine verilen karar ileride davacının aleyhine kesinleşirse mahkeme, derhal bu hükmün hulasasını da tapu sicili dairesine bildirir.

Taşınmaz hakkındaki hükümden sonra yedin tebeddülü :

İİK Madde 29 – (Değişik: 14/1/2011-6103/41 md.)

Hükmün tapu sicili dairesine bildirilmesinden sonraki tebeddüllerin icra muamelelerine tesiri olmaz. Hükümde gösterilen şey kimin elinde ise ondan alınıp alacaklıya teslim olunur. Şu kadar ki, o yerde bulunan üçüncü şahıs bu malı borçludan teslim almış olmayıp onu doğrudan doğruya işgal etmekte bulunduğunu bildiren bir tapu sicili kaydı gösterirse mahkemeye müracaatla dava açması için kendisine yedi gün mühlet verilir. Bu müddet içinde dava açılırsa icra geri bırakılır

İcra iflas hukukunda, alacak ve borç ilişkilerinde birtakım sürelere riayet edilmesi gereken önemli süreçler yer aldığından alacak ve borç ilişkilerini bir avukat vasıtasıyla takip etmek yararlı olacaktır.


Avukat Baran Doğan

UYARI

Web sitemizdeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Av. Baran Doğan’a aittir. Tüm makaleler hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı zaman damgalıdır. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Avukat meslektaşların makale içeriklerini dava dilekçelerinde kullanması serbesttir.

Makale Yazarlığı İçin

Avukat veya akademisyenler hukuk makalelerini özgeçmişleri ile birlikte yayımlanmak üzere avukatbd@gmail.com adresine gönderebilirler. Makale yazımında konu sınırlaması yoktur. Makalelerin uygulamaya yönelik bir perspektifle hazırlanması rica olunur.

Paylaş
RSS