0 212 652 15 44
Çalışma Saatlerimiz
Hafta İçi 09.00 - 18.00

Muhdesatın Aidiyetinin Tespiti Davası Nedir?

Muhdesat, gayrimenkul hukukunda bir arazi üzerinde bulunan bina, tesis vb. yapılar ile ağaç, bağ gibi dikili bitkileri ifade etmek üzere kullanılır. Muhdesatın aidiyetinin tespiti davası, ortaklığın giderilmesi davası yargılaması ve kamulaştırma işlemi sırasında muhdesatın davacı tarafça meydana getirildiğini açıkça kabul edenler dışında kalan ve muhdesatın üzerinde bulunduğu taşınmazda paydaş olan tüm tapu maliklerine karşı açılan bir gayrimenkul davası türüdür.

Muhdesatın aidiyetinin tespiti davası ile davacı, muhdesatın kendisi tarafından meydana getirildiğini veya muhdesatın kendisine ait olduğunu mahkeme kararı ile tespit eder.

Özellikle belirtelim ki; gayrimenkul üzerinde bulunan muhdesat yönünden derdest ortaklığın giderilmesi davası ya da kamulaştırma işlemi bulunmadığı takdirde muhdesatın aidiyetinin tespiti davası açılamaz.

Muhdesatın Aidiyeti Davasında Harç ve Yargılama Giderleri Nasıl Hesaplanır?

Muhdesatın aidiyetinin tespiti davası, nispi harca tabidir. Davacı, muhdesatın toplam değerinden kendi payına isabet eden bölümün değeri oranında nispi harç ödemelidir. Uygulamada, davacılar dava açarken muhdesatın değeri olarak düşük bir değer belirlemekte, bu değer üzerinden harç ödendikten sonra yargılama sırasında yapılan keşif yoluyla muhdesatın gerçek değeri üzerinden harçlar tamamlanmaktadır.

Yargılama giderleri ve avukatlık ücreti bakımından ise; kabulüne karar verilen ve harçlandırılan değer üzerinden davacı yararına avukatlık ücret tarifesi hükümleri uyarınca avukatlık ücreti takdiri gerekir. Aynı şekilde kabul ve red oranına göre davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin de davalılardan tapu kaydındaki payları oranında alınmasına karar verilmesi gerekir (HMK m.326 ).

Muhdesatın Aidiyetinin Tespiti Davası Kime Karşı Açılır?

Muhdesatın aidiyetinin tespiti davası, muhdesatın davacıya ait olduğunu kabul etmeyen tüm tapu kayıt maliklerine karşı açılmalıdır.

Muhdesatın davacıya ait olduğunu açıkça beyan eden ortaklar veya tapu kayıt malikleri aleyhine muhdesatın aidiyetinin tespiti davası açılamaz. Hemen belirtelim ki; muhdesatın davacıya ait olup olmadığı konusunda açık bir beyanda bulunmayan tüm tapu kayıt maliklerine karşı bu dava açılmalıdır.

Muhdesatın Aidiyetinin Tespiti Davasında Görevli Mahkeme

Muhdesatın aidiyetinin tespiti davasına bakmaya görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi olarak belirlenmiştir.

Muhdesatın aidiyetinin tespiti davasında yetkili mahkeme, muhtesatın bulunduğu yerdeki mahkemedir.

Muhdesatın Aidiyetinin Tespiti Dava Dilekçesi Örneği

Muhdesatın aidiyetinin tespiti davası dilekçe örneği aşağıda mevcuttur.


BAKIRKÖY (..) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI : V.M.

VEKİLİ : Avukat Baran Doğan
Mareşal Fevzi Çakmak cd.1.sk. No:9/6 Şirinevler/İstanbul

DAVALILAR :1- A.T. 2-M.T. 3. A.K. 4-R.K.

D.KONUSU : Muhdesatın aidiyetinin tespiti talebidir.

AÇIKLAMALAR

  1. Müvekkil davacı, İstanbul İli Bakırköy ilçesi, …….. ada,………..parsel nolu arsa nitelikli taşınmazın 20/238 hissesinin malikidir.(Ek-1 Tapu Senedi Fotokopisi).

  2. Müvekkil 03.12.1996 tarihinde Gaziosmanpaşa 4. Noterinin 29464 Yevmiye Numaralı işlemi ile dava dışı müteahhit H.R. ile Düzenleme Şeklinde Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi yapmıştır. Bu sözleşmeye göre müteahhit, arsa nitelikli taşınmaz üzerinde yapılmakta olan inşaatta ikinci normal katta binaya ön cepheden bakıldığında sağ taraftaki bir adet daireye isabet edecek arsa payıyla birlikte kasa olarak (tuğlalarla örülü odalar bölünmüş) en geç 30.05.1997 tarihine kadar Müvekkile teslim etmeyi vaat etmiş, satış bedelini de peşin olarak Noter huzurunda almıştır. Ancak söz konusu daire, müvekkile hiç teslim edilmemiştir.(Ek-2 Gop. Noterinin 29464 Yevmiye Numaralı Satış Vaadi Sözleşmesi Fotokopisi)

  3. O zamandan beri müvekkile ait olan söz konusu daire, ortak taşınmazda hisse sahibi diğer davalılarca kullanılmıştır. Müvekkil 1996 yılında satın aldığı taşınmazı hisse oranlarına göre paylaşmayı talep etmesine rağmen taksim mümkün olmamıştır. Bunun üzerine müvekkil söz konusu taşınmazda ortaklığın giderilmesi amacıyla Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2016/…. esas Sayılı dosyasıyla izaleyi şüyu davası açmıştır. Söz konusu derdest izaleyi şuyu davası nedeniyle, yukarda yevmiye numarası belirtilen satış vaadi sözleşmesinde de belirtildiği üzere taşınmaz üzerinde bulunan yapıdaki müvekkile ait daire ile ilgili muhdesatın tarafımıza aidiyetinin tespiti davası açma mecburiyeti doğmuştur.

DELİLLER : 1-Tapu Kaydı, 2-Tanık beyanları, bilirkişi incelemesi, ve sair her türlü delil

İSTEM VE SONUÇ : Yukarıda açıkladığımız üzere ; müvekkilin hissedarı olduğu İstanbul İli Bakırköy ilçesi, …….. ada,………..parsel nolu arsa nitelikli taşınmazın 20/238 sayısında kayıtlı 228 m2 ölçümlü bulunan taşınmazın ikinci normal katta binaya ön cepheden bakıldığında sağ taraftaki bir adet dairenin (muhdesatın) müvekkile ait olduğunun tespitine, yargılama giderleri ile avukatlık ücretinin davalılar üzerine bırakılmasına karar verilmesini talep ederim.

Davacı Vekili Avukat Baran Doğan


İstanbul Avukat Baran Doğan Hukuk Bürosu

UYARI

Web sitemizdeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Av. Baran Doğan’a aittir. Tüm makaleler hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı zaman damgalıdır. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Avukat meslektaşların makale içeriklerini dava dilekçelerinde kullanması serbesttir.

Soru ve Yorumlar İçin

Hukuki sorunlara dair her türlü görüş, yorum ve sorularınızı hukuk forumu bölümüne yazabilirsiniz: Hukuk Forumu

Makale Yazarlığı İçin

Avukat veya akademisyenler hukuk makalelerini özgeçmişleri ile birlikte yayımlanmak üzere hukukmakalesi@gmail.com adresine gönderebilirler. Makale yazımında konu sınırlaması yoktur. Makalelerin uygulamaya yönelik bir perspektifle hazırlanması rica olunur.

Paylaş