0 212 652 15 44
Çalışma Saatlerimiz
Hafta İçi 09.00 - 18.00

Uyuşturucu Madde Kişisel Kullanım Sınırı/Miktarı

Uyuşturucu madde bulundurma & kullanma suçu, 5237 sayılı TCK’nın 191. maddesinde düzenlenmiştir. Yanında bulundurduğu uyuşturucu madde kişisel kullanım miktarı/sınırı içerisinde bulunan kişinin uyuşturucu madde ticareti yaptığına dair delil yoksa kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma veya kullanma suçunu işlediği kabul edilmektedir.

Kişisel kullanım için kabul edilebilecek miktar, kişinin fiziksel ve ruhsal yapısı ile uyuşturucu veya uyarıcı maddenin niteliğine, cinsine ve kalitesine göre değişiklik göstermekle birlikte, Adli Tıp Kurumunun mütalaalarında esrar, eroin, kokain, haplar vs. gibi uyuşturucu maddelerin kişisel kullanım sınırlarına ilişkin tespitler mevcuttur.

Yargıtay uygulamalarına göre uyuşturucu maddelerin kişisel kullanım sınırı/miktarı şu şekildedir:

1. Esrar Uyuşturucu Maddesi : Yaygın uygulama kriterlerine göre, her ne kadar mahkemelerde yıllık 1 kg. Esrar bulundurmanın kişisel ihtiyaç miktarı olarak bilinse bile son zamanlarda uyuşturucu madde nakletme ve ticaret suçlarında daha küçük miktarlar taşınarak bu suç işlendiği için yıllık net 600-700 gram üzerindeki esrar maddesi Yargıtay tarafından uyuşturucu madde ticareti amacıyla bulundurma olarak kabul edilmektedir. Yani, 600-700 gram civarı ve altındaki miktarda esrar maddesi, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçu kapsamında değerlendirilmektedir.

2. Eroin ve Kokain Uyuşturucu Maddeleri: Eroin ve kokain maddelerinde başka bir yan delil yoksa kişiden ele geçirilen 20 gram ve üzeri uyuşturucu maddenin kullanım amacıyla değil ticaret amacıyla bulundurulduğu Yargıtay tarafından değerlendirilmiştir.

3. Sentetik Haplar : Uyuşturucu madde içeren sentetik haplarda 50 adet ve üzerinin kullanım amacıyla değil ticaret amacıyla bulundurulduğu Yargıtay tarafından kabul edilmiştir.

4. Metamfetamin : Metamfetamin maddesinin kişisel kullanım miktarı/sınırı konusunda kesin bir ölçü yoktur. Metamfetaminin günlük, aylık veya yıllık kullanım miktarı konusunda bir tespit yapılamamaktadır. Alınan metamfetamin maddesinin miktarı ve kişisel özelliklere göre maddenin kişi üzerindeki etkisi ve bu etkinin sona erme süresi değişkenlik göstermektedir. Bu nedenle mahkemeler her olaya göre ayrı bir değerlendirme yapmakatadır. Ancak Yargıtay uygulamalarına göre, net 10 gramın altındaki miktarda metamfetaminin kişisel kullanım sınırları içerisinde bulunduğu kabul edilmektedir.

5. Kenevir Maddesi: Yargıtay uygulamasına göre, ticari amaçla ekildiklerine ilişkin başka delil yoksa 20 köke kadar dikili kenevirin kişisel kullanım kapsamında ekildiğinin kabul edilmiştir.

6. Uyuşturucu Maddelerde Günlük Kullanım Miktarı: Yapılan araştırmalarda esrar maddesinde günlük kullanım miktarının 2 gram, eroinde 150 miligram, kokainde 60 miligram, haplarda 3-4 adet olduğu görülmüştür.

Kişide yukarıda paylaşılan miktarlardan daha düşük ancak birden fazla çeşit uyuşturucu madde ele geçtiğinde de fiilin ticaret suçunu oluşturacağı değerlendirilmiştir. Örneğin, kişide 50 gram esrar, 2 gram eroin, 8 adet hap ele geçmişse bu durumda fiilin uyuşturucu madde ticareti suçunu oluşturduğuna ilişkin Yargıtay’ın kararları mevcuttur. Kişisel kullanım miktarına ilişkin kıstaslar temel olarak gözetilse bile her dosya ve her sanık kendine özgü şartlarıyla değerlendirilerek bir sonuca ulaşılmalıdır.

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, 16-19 Mayıs 2013 tarihli hukuki müzakare toplantı tutanağı ile uyuşturucu madde kişisel kullanım miktarı/sınırı konusunda yukarıda belirtilen Yargıtay görüşünü ifade etmiştir.

Kişisel Kullanım Miktarının/Sınırının Tespitinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Yargıtay kararlarında uyuşturucu maddelerin kişisel kullanım miktarı ve sınırına dair kesin bir tespit yapılamamaktadır. Ancak, tüm kararların değerlendirilmesi ile birlikte yukarıda açıkladığımız miktarlar kişisel kullanım miktarı/sınırı olarak belirlenmiştir. Özellikle vurgulamak gerekir ki, Yargıtay istisnai olarak kenevir bitkisinin 20 köke kadar ekilmesini kişisel kullanım amacıyla yapıldığını kabul etmiştir.

Yargıtay uygulamasında uyuşturucu maddenin yıllık kullanım miktarı kriteri terk edilmiş, bunun yerine somut olayın özelliklerine göre belirli bir zaman diliminde sanık tarafından tüketilebilecek miktar esas alınmıştır. Örneğin, doğduğu köye 1 haftalık bir tatil için giden kişinin beraberinde götürdüğü esrar uyuşturucu maddesini bu süre için kullanacağı varsayılarak kişisel kullanım miktarı bu tatil süresine göre belirlenmelidir.

Uyuşturucu madde ile yakalanan sanığın ikametgahın bulunduğu il dışında uyuşturucu maddeyle yakalanması, uyuşturucu madde ticareti yaptığına dair bir emare olarak kabul edilmektedir:

Sanığın üst aramasında, pantolonunun bel kısmında, kemer ile beli arasına sıkıştırılmış vaziyette üç adet streç film ile sarılı net ağırlığı 595 gram toz esrar ele geçirilmesi karşısında; suç konusu uyuşturucu maddenin kişisel kullanım miktarının üzerinde olması, bulundurulma şekli, ele geçiriliş biçimi, sanığın yakalandığı yer ve zaman ile Bingöl ili Genç ilçesi Yayla köyünde ikamet eden sanığın, Bingöl’den kullanmak için aldığını iddia ettiği esrar ile Diyarbakır ili Sur ilçesinde yakalanmış olması dikkate alındığında, sanığın bu maddeleri başkalarına verme amacı ile bulundurduğu açık olup, eyleminin uyuşturucu madde ticareti yapma suçunu oluşturduğu gözetilmeden, suçun niteliği yanlış değerlendirilerek kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan hüküm kurulması, bozma nedenidir (Y10CD-K.2020/1384).

Failin ekonomik durumu ile uyuşturucu maddenin miktarı birlikte değerlendirilerek de bir kanaate varılmaya çalışılabilir. Örneğin, ekonomik durumu çok iyi bulunan bir kişinin belli miktarda uyuşturucu madde bulundurması kullanma amacına yönelik olarak kabul edilebilecekken, asgari ücretle çalışan bir kişinin kazancından çok fazla uyuşturucu madde bulundurması uyuşturucu ticareti suçu olarak kabul edilebilecektir.

Savunmalarında; esrarı bir gün önce …‘da bir şahıstan 1000 TL’ye aldığını, inşaat işçisi olup …‘ya çalışmak için gittiğini, ekonomik durumunun zayıf, aylık gelirinin 600 TL olduğunu beyan ettiği, bu durumun dosya içinde mevcut sosyal araştırma raporu ile doğrulandığının sabit olması karşısında; …‘da sabit bir işi ve kalacak yeri bulunmayan, üzerindeki para ile geçirecek zamanı çok kısıtlı olan, gelirinin çok üzerinde bir para ile satın aldığı uyuşturucu maddeyi yanında bulundurmasına rağmen, yanında esrardan başka bir eşyası bulunmayan sanığın, net 1044,5 gr gelen ve bir yıllık ihtiyacı sayılacak esrarı yanında bulundurup nakletmesine ilişkin eyleminin, gerekçede belirtilen şekilde “1044,5 gr esrarın Adli Tıp Kurumu raporları ve yerleşik Yargıtay uygulamalarına göre bir yıllık kişisel kullanım miktarının altındadır” denilmek suretiyle başkaca hiçbir ölçüt değerlendirilmeden, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçunu oluşturduğu kabul edilerek dosya kapsamına uygun düşmeyen gerekçelerle yazılı şekilde hüküm kurulması, bozma nedenidir (Y20CD-K.2017/6396

Suç Vasfının Belirlenmesinde Uyuşturucunun Miktarı ile Birlikte Dikkate Alınacak Diğer Ölçüler

Yargıtay’a göre uyuşturucu maddenin kişisel kullanım sınırı/miktarı tek başına suç vasfını belirlemek için yeterli değildir (Y20CD-K.2017/6864) :

Kullanmak için uyuşturucu/uyarıcı madde bulundurma ya da kullanma dışında bir amaçla uyuşturucu/uyarıcı madde (temin veya ticareti yapma) bulundurma suçlarının oluşumunda, madde miktarının kural olarak bir önemi yoktur. 0,1 gr uyuşturucu/uyarıcı madde, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçunu oluşturabileceği gibi ticari amaçla bulundurma suçunu da oluşturabilir.

Kısaca madde miktarı bulundurma amacının belirlenmesinde yardımcı olabilir ancak tek bir ölçüt olamaz.

Uyuşturucu/uyarıcı maddenin kişisel kullanıma yetecek miktarda olması halinde başkaca delil yoksa amacın kullanmak için bulundurma olduğu kabul edilebilirse de maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacına yönelik olarak miktar ölçütü dışında somut olayın özelliklerine göre de değerlendirme yapılmalıdır.

Bu değerlendirmede miktar dışında;

a) Sanığın hareketleri (müşteri arama, pazarlık yapma, numune gösterme ve benzeri),

b) Uyuşturucu/uyarıcı maddelerin ele geçiriliş ve bulundurma şekli ile çeşitlilik, (çok sayıda küçük miktarlı poşetçikler, madde bulaşıklı hassas terazi; esrar, eroin, kokain, MDMA, sentetik kannabinoid gibi maddelerin bir arada bulundurulması)

c) Uyuşturucu/uyarıcı maddelerin bulunduğu yer, zaman ve belirlenecek zaman dilimi içinde içinde sanık tarafından kullanılabilecek madde miktarı,

d) Sanığın uyuşturucu madde kullanıp kullanmadığı,

e) Sanığın sosyal ve ekonomik durumu geçimini ne ile sağladığı, geliri gibi olgularda değerlendirilmelidir.

Uyuşturucu Madde Kullanım Miktarı/Sınırı Yargıtay Kararları


Eroin Maddesi Kişisel Kullanım Sınırı/Miktarı

Kişisel kullanım için kabul edilebilecek miktar, kişinin fiziksel ve ruhsal yapısı ile uyuşturucu veya uyarıcı maddenin niteliğine, cinsine ve kalitesine göre değişiklik gösterdiği için kesin bir ölçüt olmamakla birlikte fenni raporlara göre toksiman bir kişi için eroinin, ortalama bir doz miktarının (0,01-0,02) gram ve günlük doz sayısının da 4-6 olarak tüketilebileceği dikkate alındığında; suç konusu eroinin net 6,5 gram olması, sanığın savunmasında ele geçirilen eroini haftalık kullanmak üzere paketini 20 TL’den satın aldığını söylemesine rağmen, suça konu eroinin miktarı itibarıyla haftalık kullanım sınırlarının çok üzerinde kalması, eroinin satışa hazır ve 11 fişek hâlinde ele geçirilmesi, saat 14.00 sıralarında… Mahallesinden aldığı ve ticari taksi ile 20 dakika sonra …’da bulunan evinin bulunduğu sokağa gelmesinin ardından yakalandığını beyan etmesine rağmen sanığın görevlilerce saat 16.00 sıralarında görüldüğünün olay tutanağında belirtilmesi, bu hâli ile sanığın eroini almasının ardından doğrudan ikametine gitmek yerine, üzerinde satışa hazır fişekler hâlinde bulunan eroin ile ikametinin bulunduğu yer çevresinde yaklaşık 1 saat 40 dakikadır dolaşmakta olduğunun, durumundan şüphelenerek durdurulmak istenilmesi ve ‘Dur’ ihtarında bulunulmasına karşın kaçması sonrasında yakalandığında görevlilere “üzerinde yüklü miktarda eroin olduğunu” söylediğinin anlaşılması ile eroinin saf miktarının bilinen piyasa değeri ile sanığın ekonomik ve şahsi halinin uyumlu olmaması hususları birlikte değerlendirildiğinde, sanığın üzerinde satışa hazır şekilde, 11 fişek hâlinde ele geçirilen suça konu eroini kullanma dışında bir amaçla bulundurduğu kabul edilmelidir (Ceza Genel Kurulu 2020/104 E. , 2022/444 K.).

600-700 Gram Esrar Kişisel Kullanım Sınırında Bir Miktardır

Sanığın ikamet ettiği evde yapılan arama sonrasında, sanığın gösterdiği yerde kubar esrar maddesi ele geçirildiği, 16.11.2006 tarihli Sağlık Kurulu Raporunda sanığın uyuşturucu madde bağımlılığının olmadığının belirtildiği, ancak suç tarihinden 5 gün sonra yapılan tahlil sonuçlarına göre kan değerlerinde uyuşturucu maddeye rastlandığı dikkate alındığında, kişisel kullanım sınırında olan 577,10 gram esrarı, kullanma dışında bir amaç için bulundurduğuna ilişkin, savunmasının aksine, kuşku sınırlarını aşan yeterli ve kesin delil bulunmadığı gözetilmeden, sanık hakkında “kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma” yerine “uyuşturucu madde ticareti yapma” suçundan hüküm kurulması, bozma nedenidir (Yargıtay 20. Ceza Dairesi 2015/1538 E. , 2015/4362 K.).

Sanığın, üst araması sırasında gazete kağıdına sarılı ve üç içimlik halde ele geçirilen ve kişisel kullanım sınırında olan 660 miligram esrarı, kullanma dışında bir amaç için bulundurduğuna ilişkin savunmasının aksine, kuşku sınırlarını aşan yeterli ve kesin delil bulunmadığı gözetilmeden, sanık hakkında “kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma” yerine “uyuşturucu madde ticareti yapma” suçundan hüküm kurulması, bozma nedenidir (Yargıtay 20. Ceza Dairesi 2015/1357 E. , 2015/368 K.).

Kenevir Ekme Suçunda Kişisel Kullanım Miktarı/Sınırı 20 Köktür

Olay tutanağı içeriğine, dosyadaki diğer bilgi ve belgelere göre, plastik bidon ve yağ tenekelerine ekilmiş halde bulunan 47 kök kenevirden olgunlaştıklarında elde edilecek esrarın, kişisel kullanım için gerekli miktardan fazla olacağı, Dairemizin genel uygulamalarına göre, ticari amaçla ekildiklerine ilişkin başka delil yoksa 20 köke kadar dikili kenevirin kişisel kullanım kapsamında ekildiğinin kabul edilebileceği dikkate alınarak, sanığın eyleminin 2313 sayılı Yasanın 23/5. maddesinin 1. cümlesi kapsamında kalan esrar elde etmek amacıyla kenevir ekme suçunu oluşturduğunun kabulü ile buna göre, “ticari amaçla kenevir ekme” suçundan hüküm kurulması gerektiğinin gözetilmemesi bozma nedenidir (Yargıtay 10. Ceza Dairesi 2019/4267 E. , 2019/9062 K.)

Dairemizin genel uygulamalarına göre, ticari amaçla ekildiklerine ilişkin başka delil yoksa 20 köke kadar dikili kenevirin kişisel kullanım kapsamında ekildiğinin kabul edilebileceği, olayda da sanığın bahçesinde ekili olarak görülen kenevirlerin tutanak tanziminden önce sanık tarafından sökülüp ortadan kaldırılması nedeniyle bu kenevirlerin sayısı ve bunlardan ne miktarda esrar elde edilebileceğinin tespitinin mümkün olmadığı, ele geçen 15 gr kenevir yaprak ve kırıntılarının da kenevirlerin ticari amaçlı ekildiğine karine teşkil etmeyeceği dikkate alınarak sanık lehine uygulamaya gidilerek kenevirlerin kişisel kullanım için ekildiğinin kabulü gerektiği cihetle, sanığın 2313 sayılı Kanunun 23. maddesinin 5. fıkrasının 2. cümlesi ile cezalandırılması yerine, ticari amaçla ekildiğinin kabulü ile sanık hakkında aynı madde ve fıkranın 1. cümlesi uygulanmak suretiyle fazla ceza tayini, bozma nedenidir (Yargıtay 10. Ceza Dairesi 2019/3317 E. , 2019/7502 K.).

37 Gram Kokain Kişisel Kullanım Miktarının Üzerindedir

Ele geçirilen net 36,9 gram kokainin kişisel kullanım miktarının çok üzerinde olması, sanığın…‘da oturmasına rağmen uyuşturucu maddelerle…‘de yakalanması, yapılan aramada kokainin yanında esrarın da ele geçirilmesi, sanığın beyan ettiği gelirine göre kokaini 1000 TL’na aldığı yönündeki savunmasının kullanmak için uyuşturucu madde bulundurduğuna yönelik savunması ile çelişki göstermesi hususları ve tüm dosya kapsamı bir arada değerlendirildiğinde; sanığın eyleminin uyuşturucu madde ticareti yapma suçunu oluşturup oluşturmadığı hususunda delillerin takdir ve tartışması görevinin üst dereceli Ağır Ceza Mahkemesine ait olduğu gözetilerek, görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, duruşmaya devamla yazılı şekilde hüküm kurulması, bozma nedenidir (Yargıtay 10. Ceza Dairesi 2015/2516 E. , 2018/9417 K.).

Ecstasy Hap Kişisel Kullanım Sınırı

Manisa ilinde ikamet eden ve İzmir ilinden satın aldığı hapları evine götürürken yakalanan sanıkta ele geçirilen ve kişisel kullanım sınırında olan 87 adet MDMA içeren ecstasy hapı, kullanma dışında başka bir amaç için bulundurduğuna, satacağına veya başkalarına vereceğine ilişkin delil bulunmadığı gözetilmeden sanık hakkında “kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma” yerine “uyuşturucu madde ticareti yapma” suçundan hüküm kurulması, bozma nedenidir (Yargıtay 10. Ceza Dairesi 2010/37872 E. , 2014/2770 K.).

MDMA Etken Maddeli Tablet ve Kişisel Kullanım Miktarı

Sürücülüğünü tanık ….’in yaptığı, sanığın da içinde bulunduğu araçta yapılan aramada; sanığın oturduğu sağ ön koltuğun önündeki paspasın üzerinde bulunan poşette, 40 adet “MDMA” etken maddesi içeren tablet ile 5 parça halinde net 250,95 gram esrarın ele geçirildiği olayda; sanığın tüm aşamalarda uyuşturucu madde kullandığını ve suç konusu esrar ile tabletleri kullanmak için satın aldığını söylemesi, bu savunmasını doğrular şekilde kan ve idrar tahlillerinde “THC” (esrar) etken maddesinin tespit edilmesi, ele geçirilen uyuşturucu maddelerin miktar itibarıyla kullanma sınırları içinde kalması birlikte değerlendirildiğinde; sanığın savunmasının aksine, suç konusu uyuşturucu maddeleri satacağına, başkasına vereceğine veya kullanma dışında başka bir amaçla bulundurduğuna ilişkin, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı, sabit olan eyleminin kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçunu oluşturduğu kabul edilmelidir (Ceza Genel Kurulu 2015/1250 E. , 2017/312 K.).

Kişisel Kullanım Miktarının Üzerinde Metamfetamin Maddesi

Suç tarihinde sanığın, diğer sanık … ile birlikte bulunduğu araç içerisinde yapılan aramada net 9,9 gram metamfetamin maddesi ele geçirildiği olayda, suç konusu uyuşturucu maddenin ele geçiriliş biçimi ve ele geçen madde miktarının kişisel kullanma sınırları içinde kalması karşısında; sanığın uyuşturucu maddeyi kullanma amacı dışında satmak veya başkasına vermek amacıyla bulundurduğuna ilişkin, kuşku sınırlarını aşan yeterli ve kesin delil bulunmadığı ve eyleminin “kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma” suçunu oluşturduğu gözetilmeden uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan mahkumiyetine karar verilmesi, bozma nedenidir (Yargıtay 20. Ceza Dairesi 2018/2232 E. , 2018/4842 K.).

Sanığa ait olan ticari takside yapılan aramada, arka koltukta bulunan …‘un üzerinde 3 ayrı poşette toplam net 11,172 gr metamfetamin, aracın ön koltuğundaki sigara paketinde 0,88 gr metamfetamin, 1 adet 5F-ADB içeren madde ve net 0,63 gr esrarın ele geçirildiği olayda, kullanma amacı dışında bulundurduğuna dair sanığın savunmasının aksine her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gözetilmeden, sanığın atılı suçtan beraati yerine mahkûmiyetine karar verilmesi, bozma nedenidir (Yargıtay 10. Ceza Dairesi 2020/15691 E. , 2020/9450 K.).

25/10/2014 tarihli tutanak içeriğine, suç konusu metamfetaminin miktarı, ele geçiriliş biçimi ve ele geçirildiği yerin özelliğine ve tüm dosya kapsamına göre; sanığın iç çamaşırının iç kısmında bulunan iki ayrı cepte iki parça halinde toplam net 15,2 gram metamfetamin ele geçirilmesi ile uyuşturucu madde ticareti yapma suçunun ortaya çıktığı gözetilmeden, hakkında koşulları oluşmadığı halde TCK’nın 192. maddesinin 3. fıkrasında öngörülen etkin pişmanlık hükmünün uygulanması, bozma nedenidir (Yargıtay 10. Ceza Dairesi 2015/1631 E. , 2015/31248 K.).

Sanığın üst aramasında net 4,9536 gram metamfetamin, aracında ise net 0,858 gram esrar maddesinin ele geçirildiği, sanığın uyuşturucu maddeyi kullanmak amacıyla bulundurduğunu tüm aşamalarda ifade ettiği, idrar ve kan analizinde metamfetamin etken maddesinin bulunduğu, sanığın savunmasının aksine, uyuşturucu maddeyi ticari amaçla bulundurduğuna ilişkin, kuşku sınırlarını aşan her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı kabul edilmelidir (Yargıtay 20. Ceza Dairesi 2017/69 E. , 2017/1354 K.).

Hakkında Van ilinden uyuşturucu madde getirip sattığı yönünde ihbar bulunan sanığın suç tarihinde yapılan üst aramasında net 1 gr eroin ve ikametinde yapılan aramada 10 parça halinde net 4 gr metamfetamin ele geçirilmesi karşısında; suç konusu uyuşturucu maddelerin kişisel kullanım miktarının üzerinde olması, çeşitliliği, bulundurulma şekli, satışa hazır ve birbirine yakın ağırlıkta paketlenmiş olmaları ve iletişim tespit tutanakları içerikleri dikkate alındığında, sanığın bu maddeleri başkalarına satma amacı ile bulundurduğu açık olup, eyleminin uyuşturucu madde ticareti yapma suçunu oluşturduğu gözetilmeden, suçun niteliği yanlış değerlendirilerek ilk derece mahkemesince uyuşturucu madde ticaretinden kurulan mahkumiyet hükmü kaldırılarak sanık hakkında kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan hüküm kurulması, bozma nedenidir (Yargıtay 10. Ceza Dairesi 2020/5488 E. , 2020/8161 K.).

1018 Gram Esrar Kişisel Kullanım Miktarının Üzerindedir

Sanığın çantasında ele geçirilen net 1018,800 gram esrarın kişisel kullanım miktarının üzerinde olması nedeniyle eyleminin, TCK’nın 188. maddesinin 3. fıkrasında düzenlenen, “satmak veya başkasına vermek için uyuşturucu madde bulundurma” suçunu oluşturduğu gözetilmeden sanık hakkında “uyuşturucu madde ticareti yapma” suçu yerine, “kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma” suçundan mahkûmiyet hükmü kurulması, bozma nedenidir (Yargıtay 20. Ceza Dairesi 2015/1252 E. , 2015/785 K.).

UYARI

Web sitemizdeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Av. Baran Doğan’a aittir. Tüm makaleler hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı zaman damgalıdır. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Avukat meslektaşların makale içeriklerini dava dilekçelerinde kullanması serbesttir.

Makale Yazarlığı İçin

Avukat veya akademisyenler hukuk makalelerini özgeçmişleri ile birlikte yayımlanmak üzere avukatbd@gmail.com adresine gönderebilirler. Makale yazımında konu sınırlaması yoktur. Makalelerin uygulamaya yönelik bir perspektifle hazırlanması rica olunur.

Paylaş
RSS