Çalışma Saatlerimiz
Hafta İçi 09.00 - 18.00

İmar Uygulamasının İptali Davası Nedir?

İmar uygulamasının iptali davası; imar planlarının uygulanması sırasında arazinin yapısı ve mülkiyet hakkı üzerinde değişiklik yapılması sonucunu doğuran idari işlemlere karşı açılan bir idari dava türüdür. Örneğin, İstanbul Bakırköy Belediye Başkanlığı encümen kararı ile imar uygulaması yaparak A şahsına ait arazinin bir kısmını hukuka aykırı bir şekilde düzenleme ortaklık payı olarak ayırmıştır. A şahsı, Belediye encümenin bu kararına karşı imar uygulamasının iptali davası açabilir.

İmar uygulamasının iptali davası açma süresi, imar uygulamasına yapılan itirazın reddilmesi halinde, red kararının tebliğinden itibaren 60 gündür. İtiraza cevap 60 gün içinde cevap verilmemesi halinde, itiraz bu süre sonunda reddedilmiş sayılır. itirazın reddedilmiş sayılmasından itibaren başlamak üzere ikinci bir 60 günlük hak düşürücü süre içinde imar uygulamasının iptali davası açılabilir.

İmar uygulamasının iptali davası dilekçe örneği aşağıda mevcuttur.

İmar Uygulamasının İptali Davası Dilekçe Örneği


İSTANBUL ( ) İDARE MAHKEMESİ’NE
YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR

DAVACI : D.A.

VEKİL : Avukat Baran Doğan
M.Fevzi Çakmak cd.1.Sk.No:9/6 Şirinevler/Bahçelievler/İstanbul

DAVALI : Esenyurt Belediye Başkanlığı - Esenyurt/İstanbul

TEBLİĞ TARİHİ : İmar uygulaması haricen öğrenilmiştir.

ÖĞRENME TARİHİ: 08.04.2014

DAVANIN KONUSU: İstanbul İli, Esenyurt ilçesi, Devetepe Mevkiinde, tapunun 6 paftada müvek¬killer adına kayıtlı çeşitli parsellerdeki taşınmazları kapsayan alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi ve 3290-3266 sayılı yasalarla değişik Ek-1 maddesi uyarınca imar uygulaması (parselasyon) yapılmasına ilişkin davalı belediye encüme¬ninin 20.11.2013 günlü ve 2013/… sayılı kararının İPTALİYLE işlemlerin açıkça hukuka aykırı olması ve uygulanması halinde telafisi mümkün olmayan za¬rarlara neden olacağından YÜRÜTMENİN DURDURULMASI istemidir.

AÇIKLAMALAR :

  1. Müvekkile ait İstanbul İli, Esenyurt ilçesi, ….. Mevkii, …… paftada bulunan çeşitli parseldeki ifrazlı arsada 20.11.2013 günlü ve 2013/…. sayılı encümen kararıyla imar uygulaması yapılmıştır. (EK-1 Encümen Kararı Sureti) İmar uygulaması neticesinde bağımsız her ifrazlı parsel dört parçaya bölünmüştür. (EK-2-Şuyulandırma Cetveli Sureti).

  2. Müvekkilin taşınmazına yapılan imar uygulaması neticesinde oluşan yeni durum şu şekildedir: Müvekkil D.A, yapılan imar uygulamasını 08.04.2014 tarihinde haricen öğrenmiştir. Müvekkile ait …Mevki … pafta …parselde bulunan 252 m2 taşınmazının imar uygulaması neticesinde 3140 ada 1 parselde 28 m2, 3141 ada 1 parselde 16 m2, 3141 ada 2 parsel 15 m2, 3142 ada 1 parsel 139m2 olmak üzere 4 parçaya bölündüğünü öğrenmiş bulunuyor.

  3. Davalı belediye tarafından yapılan imar uygulaması usul ve esas açısından açıkça hukuka aykırıdır.Davalı belediyece yapılan imar uygulaması, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi ve 3290/3366 sayılı yasalarla değişik Ek-1 maddeleri hukuki gerekçe gösterilerek yapılmıştır.Halbuki her iki kanunun aynı anda uygulanamayacağı yerleşik Danıştay kararlarıyla tespit edilmiştir. Örneğin Danıştay 6.Dairesinin 2006/851 sayılı kararı bu durumu şu şekilde ifade etmiştir : “…………3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre yapılan parselasyon işleminde hisselerin ferdileştirilmesinin mümkün olmamasına karşın, 2981 sayılı Yasanın 10/c maddesi uyarınca yapılan parselasyon işleminde hisselerin mümkün olduğunca azaltılması ve müstakil parseller oluşturulması, imar parseli tahsis edilmeyecek küçüklükteki hisselerin bedele dönüştürülmesi amaçlandığından 3194 sayılı Yasanın 18. maddesi ile 2981 sayılı Yasanın 10/c maddesinin birlikte uygulanma olanağı bulunmamaktadır.Uyuşmazlığa konu olayda, davacının taşınmazını da kapsayan alanda 3194 sayılı Yasanın 18. ve 3290 sayılı Yasanın Ek:1. maddeleri ile 2981 sayılı Yasanın 10/c maddesi uyarınca parselasyon işlemi yapıldığı görüldüğünden, bu işlemin kabulü yolundaki belediye encümeni kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır……….”

  4. İmar Yasasının 18. Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi İle İlgili Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 10. maddesi gereği,düzenlemeyle oluşacak imar parsellerinin mümkün mertebe aynı yerdeki veya yakınındaki eski parsellere tahsisi sağlanmalıdır. Hiçbir teknik, hukuki ve fiili zorunluluk yokken müvekkillere ait taşınmazlar bulunduğu aynı yerden kendilerine parsel verilmemiştir. Müvekillere ait tek tapulu,ifrazlı arsalar dört parçaya bölünmüş kullanışsız parseller yaratılarak müvekkillerin arsaları değersizleştirilmiştir. Müvekkillere verilen parseller ile müvekkillerin eski taşınmazları arasında değer ve bulunduğu konum açısından çok büyük farklar vardır. Müvekkillerin mülkiyet hakkı encümen kararlarıyla açıkça gaspedilmiştir. Uygulama sonrası verilen parseller hiçbir şekilde eşdeğer değildir.

  5. İmar uygulamaları yapılırken DOP kesilerek kamuya terk edilmesi gereken yerlerde,yasaya aykırı şekilde DOP kesilerek parsel üretilmiştir. Söz konusu parseller daha sonra bazı şahıslara verilmiştir.Bu durum açıkça hukuka aykırı olup belediyenin yetki ve görevini kötüye kullandığının en açık kanıtıdır.

  6. İmar uygulaması ile kapanan kadastral yollar belediye adına ihdas edilmiştir. Bu alanda daha önce parselasyon yapıldığı için kapanan yollar DÜZENLEME ORTAKLIK PAYINDAN düşülmelidir.Mevcut imar uygulaması ile DOP’tan düşülmesi gereken bu yollar Esenyurt Belediye Başkanlığı’na verilmiştir. Bu nedenle işlem açıkça hukuka aykırı olup iptali gerekir.

  7. YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEBİ HAKKINDA

Müvekkillerin kök tapudaki arazilerinde şu anda inşaat yapılma hazırlıklarına başlanmıştır. İleride telafisi mümkün olmayan hukuki ve fiili durumlar ortaya çıkabilir. Bu nedenle iptal talebinde bulunduğumuz 20.11.2013 tarihli ve 2013/…. sayılı encümen kararının TEMİNATSIZ olarak YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA karar verilmesini talep ediyoruz.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah ettiğimiz üzere Esenyurt Belediye Başkanlığı Encümeni’nin müvekkillerin sahibi olduğu taşınmazlara yönelik imar uygulamalarını içeren;

1-) 20.11.2013 tarihli ve 2013/….. sayılı kararının İPTALİNE karar verilmesini

2-) Bu aşamada ileride telafisi mümkün olmayan zararların doğması ihtimaline binaen tüm kararların YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA karar vekaleten arz ve talep ederiz.24.04.2014

Davacılar Vekili Avukat Baran Doğan

İmar uygulamasının iptali davasının bir idari dava avukatı tarafından değerlendirilerek açılmasında yarar vardır.


Avukat Baran Doğan

UYARI

Web sitemizdeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Av. Baran Doğan’a aittir. Tüm makaleler hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı zaman damgalıdır. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Avukat meslektaşların makale içeriklerini dava dilekçelerinde kullanması serbesttir.

Makale Yazarlığı İçin

Avukat veya akademisyenler hukuk makalelerini özgeçmişleri ile birlikte yayımlanmak üzere avukatbd@gmail.com adresine gönderebilirler. Makale yazımında konu sınırlaması yoktur. Makalelerin uygulamaya yönelik bir perspektifle hazırlanması rica olunur.

Paylaş
RSS