Çalışma Saatlerimiz
Hafta İçi 09.00 - 18.00

İmar Planın İptali Davası Nasıl Açılır?

İmar planının iptali davası, planı yapan belediyenin bulunduğu yerdeki idare mahkemesine açılan bir idari dava türüdür.

İmar planının iptali davası açma süresi, imar planına yapılan itirazın reddilmesi halinde, red kararının tebliğinden itibaren 60 gündür. İtiraza cevap 60 gün içinde cevap verilmemesi halinde, itiraz bu süre sonunda reddedilmiş sayılır. itirazın reddedilmiş sayılmasından itibaren başlamak üzere ikinci bir 60 günlük hak düşürücü süre içinde imar planının iptali davası açılabilir.

İmar planının iptali davası dilekçe örneği aşağıda mevcuttur.

İmar Planının İptali Davası Dilekçe Örneği


İSTANBUL ( ) İDARE MAHKEMESİ’NE
YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR

DAVACI : …….(BELEDİYE MECLİS ÜYESİ)
Bakırköy/İstanbul

VEKİLİ :Avukat Baran Doğan
M.Fevzi Çakmak cd.1.Sk.No:9/6 Şirinevler/B.evler/İstanbul

DAVALI :

1-İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı
Kemalpaşa Mahallesi Şehzadebaşı Cad. No:25. 34134 Fatih / İST

2- Bakırköy Belediye Başkanlığı
Bakırköy/İstanbul

DAVANIN KONUSU: İstanbul Büyükşehir belediyesi tarafından 15.06.2012 tarihli ve …. rapor nolu ve 2012/…. dosya nolu İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporuyla (EK-1 Komisyon Raporu )gerçekleştirilen ………. bölgelerine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına İlave Plan Notları Tadilatı ve Uygulama imar Planı değişikliği işlemlerinin ve ilgili Nazım İmar Planı Uygulama Hükümleri ile dayanak tüm belediye meclisi kararlarının İPTALİYLE işlemlerin açıkça hukuka aykırı olması ve uygulanması halinde telafisi mümkün olmayan zararlara neden olacağından YÜRÜTMENİN DURDURULMASI istemidir.

ÖĞRENME TARİHİ : Dava konusu plan tadilatları askıdayken müvekkil tarafından 25.07.2012 tarihinde itiraz edilmiştir.(EK-2 -25.07.2012 tarih ve ….. sayılı İTİRAZ DİLEKÇESİ). 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu uyarınca idare tarafından itiraza altmış gün içinde 23.09.2012 tarihine kadar bir cevap verilmediğinden istek reddedilmiş ve 22.11.2012 tarihinde bitecek olan dava süresinin son gününde işbu dava açılmıştır.

AÇIKLAMALAR :

  1. İmar planı, insan, toplum, çevre ilişkilerinde kişi ve aile mutluluğu ile toplum hayatını yakından etkileyen fiziksel çevreyi sağlıklı bir yapıya kavuşturmak, yatırımların yer seçimlerini ve gelişme eğilimlerini yönlendirmek ve toprağın koruma, kullanma dengesini en rasyonel biçimde belirlemek amacıyla hazırlanır.Günümüzde plansız ve aşırı hızlı kentleşme olgusu sağlıklı kentleşmenin önündeki en ciddi engeldir. Kentsel gelişmenin yönlendirilmesinde en temel araçlardan biri olan imar planlaması ile kentsel gelişmenin yakın gelecekteki temel fiziksel özelliklerini oluşturan “yönü, şekli ve büyüklüğü” ile ilgili belirlemeler yapılmaktadır. (Danıştay İDD Kararı - Karar No:2009/2502)

  2. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatları ile yapılan uygulamalar nedeniyle plan çalışmasının bütünlüğü bozularak sosyal ve teknik donatı dengesi ortadan kaldırılmıştır. Şöyle ki, plan notları ile getirilen donatı ve konut alanlarına ilişkin yapılaşma haklarının satın alınan diğer alanlara transferi, plan marifetiyle plan onama sınırı içinde düzenlenen alan içinde dengesiz yapılaşma haklarına neden olmakta ve belli fonksiyonların belli alanlarda kümelenmesi sorununu ortaya çıkararak donatı ve yerleşme dengesini bozmaktadır. Bu nedenle, dava konusu plan notları 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı yapım sürecini imkansız hale getirmekte ve bu doğrultuda yapılacak olan uygulama olanağını da ortadan kaldırmaktadır.

  3. Dava konusu plan notlarının uygulanması aynı zamanda, 3194 sayılı İmar Kanunu ile Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik uyarınca plan içinde yer alması zorunlu donatıların,plan onama sınırları ile tanımlanan alanda dengesiz dağıtılmasına neden olacaktır. Arsa değerlerinin ucuz ve altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmemiş olduğu konut alanları donatı alanları haline gelirken, yapılaşma baskısının yoğun olduğu alanlar donatı alanlarının yetersizliği nedeniyle sağlıklı bir kentsel çevre sunamayacaktır. Bu plan hükmünün uygulanması ile yine plan onama sınırı içinde yer alan yapılaşma baskısı yüksek olan alanlarda yapı yoğunlukları arttırılarak donatı dengesi bozulurken; imar hakkı transferi gerçekleştirilen alanlar, donatı alanlarının yoğunlaştığı bölgeler haline gelerek donatıların yapımı gerçekleşemeyecektir. Aynı zamanda bu alanlar çok seyrek yapılaşma ile karşı karşıya kalacak ve yapılaşma açısından doygun hale gelmediğinden gerekli altyapı yatırımlarının gerçekleşmesi engellenecektir. Parselleri üzerinde plan ile verilen yapılaşma haklarını kullanmak isteyenlerin bu haklarını kullanmaları, dolaylı yollardan engellenmiş olacaktır. Çünkü yapılaşma için gerekli alt yapı gereksinimlerinin karşılanması imkanı, yapı yoğunluğunun çok az olacağı bu alanlarda ortadan kalkacaktır.

  4. Dava konusu plan notlarının uygulanması ile imar hakkı transferi ve donatı transferi adı altında plan dengesinin bozulmasının önü açılmış ve bu konu ile ilgili hükümlerin uygulaması ve uygulamanın yaratacağı problemlere ilişkin yeterince açıklık getirilmemiştir. Dava konusu plan hükümleri uyarınca, emsal veya donatı transferinin yapıldığı yerlerde bulunan parsellerdeki emsal değerleri artacağından, çevre nüfusu da artmış olacaktır. Dolayısı ile transferin yapıldığı çevrede planlanan nüfus kriterlerine göre ayrılmış olan donatılar, yetersiz durumda olacak; tersi durumda ise terki yapılan yerdeki parseller donatı alanına alınacağından bu alanlardaki donatılar ise ihtiyaçtan çok daha büyük olacaktır. Bu durum yoğunluklar sürekli yer değiştireceği için beraberinde ulaşım sorunları, altyapı sorunları v.b. birçok sorunu getirecek ve bölge için planın sağlıklı bir şekilde uygulanmasını mümkün kılmayacaktır.Bu nedenlerle kamu zarara uğratılacak ve plan bölgesinde kamu hizmetleri verilemeyecektir.

  5. Örneğin, bu plan notlarında yapılmış tadilata göre, imar planının 19, 23-1 ve 23-2 maddelerinde belirtilen 360 metrekare sınırı 500 metrekare olarak değiştirilmiştir. Bu sınır Esenyurt genelinde düşünüldüğünde yeterli olmayıp parsel büyüklüklerinin 1000 metrekare olarak değiştirilmesi gerekirdi. Plan bütünlüğü için bu durum önemli olup ayrıca Esenyurt’taki küçük parsel sahiplerinin menfaatine olacaktır.

  6. Plan tadilatlarının yapılmasında hiçbir kamu yararı yoktur. Plan tadilatlarının hayata geçmesi halinde kamu çok büyük bir zarar göreceği gibi kentsel yerleşim oldukça çarpık bir hal alacaktır. Bu plan tadilatları ruhsatsız veya emsal oranları hileli bir şekilde hesaplanarak yapı ruhsatı verilen birkaç büyük projeyi kurtarma ve mevcut hukuksuzluğa hukuk arama amacıyla yapılmıştır.

  7. YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEBİ HAKKINDA

Plan tadilatları toplumsal bir ihtiyaçtan ziyade yeni rant alanları yaratmaya ve mevcut hukuksuzlukları örtmeye dönük bir projedir.İleride telafisi mümkün olmayan hukuki ve fiili durumlar ortaya çıkabilir. Bu nedenle iptal talebinde bulunulan uygulama imar planının ve imar planı tadilatlarının YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA karar verilmesini talep ediyoruz.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah ettiğimiz üzere ;

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 15.06.2012 tarihli ve …..rapor nolu ve 2012/….. dosya nolu İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporuyla gerçekleştirilen …….. bölgelerine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına İlave Plan Notları Tadilatı ve Uygulama imar Planı değişikliği işlemlerinin ve ilgili Nazım İmar Planı Uygulama Hükümleri ile dayanak tüm belediye meclisi kararlarının İPTALİYLE işlemlerin açıkça hukuka aykırı olması ve uygulanması halinde telafisi mümkün olmayan za¬rarlara neden olacağından YÜRÜTMENİN DURDURULMASI’NA kara verilmesi talep olunur. 01.01.2018

Davacı Vekili Avukat Baran Doğan

İmar planının iptali davasının her somut olayın özelliğine göre bir idari dava avukatı tarafından değerlendirilerek açılmasında yarar vardır.


Avukat Baran Doğan

UYARI

Web sitemizdeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Av. Baran Doğan’a aittir. Tüm makaleler hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı zaman damgalıdır. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Avukat meslektaşların makale içeriklerini dava dilekçelerinde kullanması serbesttir.

Makale Yazarlığı İçin

Avukat veya akademisyenler hukuk makalelerini özgeçmişleri ile birlikte yayımlanmak üzere avukatbd@gmail.com adresine gönderebilirler. Makale yazımında konu sınırlaması yoktur. Makalelerin uygulamaya yönelik bir perspektifle hazırlanması rica olunur.

Paylaş
RSS