0 212 652 15 44
Çalışma Saatlerimiz
Hafta İçi 09.00 - 18.00

Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme Nedir?

(Y7HD-K.2022/1271)

Üçün­cü kişi ya­ra­rı­na söz­leş­me Türk Borç­lar Ka­nu­nu­nun 129’uncu mad­de­sin­de dü­zen­len­miş­tir. Bir söz­leş­me­de ifa­nın ta­raf­lar­ca üçün­cü ki­şi­ye ya­pıl­ma­sı­nın ka­rar­laş­tı­rıl­ma­sı­na, üçün­cü kişi ya­ra­rı­na söz­leş­me de­nir. Bu­ra­da söz­leş­me­nin ala­cak­lı ve borç­lu ta­ra­fı, söz­leş­me­ye ta­raf ol­ma­yan üçün­cü kişi ya­ra­rı­na bir edim ka­rar­laş­tır­mak­ta­dır. Üçün­cü kişi ya­ra­rı­na söz­leş­me­de söz­leş­me­nin ta­raf­la­rın­dan biri, borç­lu; di­ğer ta­ra­fa, ala­cak­lı­ya, üçün­cü kişi ya­ra­rı­na bir edim­de bu­lun­ma­yı üst­len­mek­te­dir.

Üçün­cü kişi ya­ra­rı­na söz­leş­me, ek­sik üçün­cü kişi ya­ra­rı­na söz­leş­me ve tam üçün­cü kişi ya­ra­rı­na söz­leş­me ol­mak üze­re iki­ye ay­rı­lır.

Ek­sik üçün­cü kişi ya­ra­rı­na söz­leş­me Türk Borç­lar Ka­nu­nu­nun 129/1’inci mad­de­sin­de dü­zen­len­miş­tir. Bu tür söz­leş­me­den yal­nız vaad et­ti­ren le­hi­ne bir ala­cak hak­kı do­ğar; bun­dan üçün­cü kişi ya­ra­rı­na doğ­ru­dan doğ­ru­ya bir ala­cak hak­kı doğ­maz. Bu söz­leş­me ile üçün­cü kişi sa­de­ce vaad eden ta­ra­fın­dan tek­lif edi­len ifa­yı ka­bul yet­ki­si­ne sa­hip olup, buna kar­şı­lık on­dan bor­cun ifa­sı­nı is­te­me hak­kı­na sa­hip de­ğil­dir. Ek­sik üçün­cü kişi ya­ra­rı­na söz­leş­me­de bor­cun üçün­cü ki­şi­ye ifa­sı­nı ta­lep, vaad et­ti­re­ne ait­tir. Bu tür söz­leş­me­ler­den yal­nız vaad et­ti­ren le­hi­ne ala­cak hak­kı do­ğar. Ek­sik üçün­cü kişi ya­ra­rı­na söz­leş­me­de üçün­cü kişi ger­çek an­lam­da ala­cak­lı de­ğil, sa­de­ce borç­la­nı­lan edi­min leh­da­rı, ya­pı­la­cak ifa­nın mu­ha­ta­bı­dır. Ala­cak ne­de­niy­le vaad ede­ne kar­şı dava açma hak­kı vaad et­ti­re­ne ait­tir. Vaad eden bor­cu ifa et­me­di­ği tak­dir­de vaad et­ti­ren bun­dan do­ğan za­ra­rın taz­mi­ni­ni biz­zat ta­lep ve dava ede­bi­lir. Buna kar­şı­lık bor­cun ifa edil­me­me­sin­den vaad et­ti­ren de­ğil de üçün­cü kişi bir za­ra­ra uğ­ra­mış­sa, vaad et­ti­ren vaad eden aley­hi­ne üçün­cü ki­şi­nin uğ­ra­dı­ğı za­ra­rı taz­min et­me­si için de dava aça­bi­lir.

Tam üçün­cü kişi ya­ra­rı­na söz­leş­me Türk Borç­lar Ka­nu­nun 129/2’inci mad­de­sin­de dü­zen­len­miş­tir. Üçün­cü ki­şi­nin vaad edi­len edi­min ifa­sı­nı ta­lep yet­ki­si­nin; sa­hip ol­du­ğu söz­leş­me­ye tam üçün­cü kişi ya­ra­rı­na söz­leş­me de­nir. Bu­ra­da üçün­cü kişi söz­leş­me­ye ta­raf ola­rak ka­tı­la­ma­mak­la bir­lik­te söz­leş­me­nin ku­rul­ma­sıy­la ala­ca­ğı doğ­ru­dan doğ­ru­ya ve as­len ka­zan­mak­ta, vaad eden­den bor­cun ifa­sı­nı tek ba­şı­na hem ta­lep hem de su­nu­lan ifa­yı ka­bul hak­kı­na sa­hip bu­lun­mak­ta­dır. Türk Borç­lar Ka­nu­nun 129/2’inci mad­de­sin­de ön­gö­rü­len hük­me göre, üçün­cü kişi veya ha­lef­le­ri, iki ta­ra­fın ama­cı­na veya örf ve ade­te uy­gun düş­tü­ğü tak­dir­de bor­cun ifa­sı­nı şah­sen, yani vaad et­ti­ren­den ba­ğım­sız ola­rak is­te­ye­bi­lir.

Tam üçün­cü kişi ya­ra­rı­na söz­leş­me­de borç­lu, vaad eden­dir. Bu­ra­da borç, vaad et­ti­ren ile vaad eden ara­sın­da ya­pı­lan söz­leş­me­den doğ­mak­ta­dır. Bu ne­den­le borç­lu (vaad eden), bu söz­leş­me­ye da­ya­na­rak ifa­yı is­te­yen üçün­cü ki­şi­ye kar­şı ken­di­siy­le vaad et­ti­ren ara­sın­da­ki söz­leş­me iliş­ki­sin­den do­ğan her tür­lü iti­raz ve defi ile­ri sü­re­bi­lir. Aynı şe­kil­de vaad eden borç­lu, üçün­cü ki­şi­ye kar­şı ki­şi­sel ola­rak sa­hip bu­lun­du­ğu def’ile­ri de ile­ri sü­re­bi­lir.

Türk Borç­lar Ka­nu­nu­nun 129’uncu mad­de­sin­de üçün­cü kişi ya­ra­rı­na söz­leş­me­nin tabi ola­ca­ğı şe­kil dü­zen­len­miş de­ğil­dir. Bu­nun­la bir­lik­te, ta­raf­la­rın yap­mak is­te­dik­le­ri asıl söz­leş­me için ka­nun han­gi şek­li ön­gör­müş­se, bu­nun üçün­cü kişi ya­ra­rı­na yapı ima­sı ha­lin­de de aynı şek­le uy­mak ge­re­kir. (Prf. Dr. Eren, Fik­ret: Borç­lar Hu­ku­ku Ge­nel Hü­küm­ler, An­ka­ra, 2020, s. 1267 vd).

Öte yan­dan; eser söz­leş­me­le­ri dava ta­ri­hin­de yü­rür­lük­te bu­lu­nan ve za­man ba­kı­mın­dan uy­gu­lan­ma­sı ge­re­ken mül­ga 818 sa­yı­lı Borç­lar Ka­nu­nu­nun 355 ile 371’inci mad­de­le­ri ara­sın­da dü­zen­len­miş­tir. Ku­ral ola­rak eser söz­leş­me­si iliş­ki­si­nin ku­rul­ma­sı her­han­gi bir şe­kil şar­tı­na tabi ol­ma­yıp, ta­raf­la­rın “icap” ve “ka­bul” ira­de­le­ri­nin bir­leş­me­siy­le söz­leş­me iliş­ki­si ku­ru­lur. Şe­kil şar­tı, söz­leş­me­nin ge­çer­li­lik şar­tı ol­ma­yıp, is­pat kül­fe­ti­ne yö­ne­lik bir şart­tır. Ge­nel ku­ral böy­le ol­mak­la bir­lik­te bazı eser söz­leş­me­le­ri­nin bel­li şe­kil şar­tın­da ya­pıl­ma­sı ge­rek­mek­te­dir. Buna göre; mül­ki­yet nak­li bor­cu­nu içe­ren bir eser söz­leş­me­si ya­pıl­mış­sa bu­nun res­mi şe­kil­de ya­pıl­ma­sı zo­run­lu­dur. Res­mi şe­kil ise, tapu si­cil mü­dür­lü­ğün­de söz­leş­me­nin ya­pıl­ma­sı­dır. Yine eser söz­leş­me­le­ri­nin bir türü olan arsa payı kar­şı­lı­ğı in­şa­at söz­leş­me­le­ri, “gay­ri­men­kul sa­tış va­adi­ni” de kap­sa­dı­ğın­dan no­ter­den re’sen dü­zen­le­me şek­lin­de ya­pıl­ma­sı ge­re­kir (TBK 237, M.K.706, Tapu Ka­nu­nu 26, No­ter­lik Ka­nu­nu 60). Sa­yı­lan bu is­tis­nai du­rum­lar söz­leş­me­le­rin ge­çer­li­lik şar­tı olup, bu şe­kil şar­tı­na uy­gun ya­pıl­ma­yan söz­leş­me­ler ge­çer­li ol­ma­ya­ca­ğı gibi, ta­raf­lar ge­çer­siz bir söz­leş­me­nin ifa­sı­nı is­te­ye­mez, ge­çer­siz söz­leş­me­ye da­ya­nı­la­rak müs­pet za­rar­lar da is­te­ne­mez.

UYARI

Web sitemizdeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Av. Baran Doğan’a aittir. Tüm makaleler hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı zaman damgalıdır. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Avukat meslektaşların makale içeriklerini dava dilekçelerinde kullanması serbesttir.

Makale Yazarlığı İçin

Avukat veya akademisyenler hukuk makalelerini özgeçmişleri ile birlikte yayımlanmak üzere avukatbd@gmail.com adresine gönderebilirler. Makale yazımında konu sınırlaması yoktur. Makalelerin uygulamaya yönelik bir perspektifle hazırlanması rica olunur.

Paylaş
RSS