0 212 652 15 44
Çalışma Saatlerimiz
Hafta İçi 09.00 - 18.00

Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası

TCK Madde 47

(1) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası hükümlünün hayatı boyunca devam eder, kanun ve Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelikte belirtilen sıkı güvenlik rejimine göre çektirilir.TCK Madde 47 Gerekçesi

Hukuk sistemimizde ölüm cezası kaldırılmıştır. Bunun yerine, sıkı güvenlik rejimine göre çektirilecek ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kabul edilmiştir.

Sıkı güvenlik rejiminin içeriğinin neler olacağı cezaların infazına ilişkin kanun ve tüzükte gösterilecektir.

Bir cezanın ne suretle infaz edileceğinin ilgili kanun ve tüzükte düzenlenmesi gerektiği düşüncesiyle, Tasarının bu hükme karşılık gelen 60 ıncı maddesindeki bu cezanın infazına ilişkin hükümler metinden çıkarılmıştır.


TCK 47 (Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası) Emsal Yargıtay Kararları


YARGITAY 1. Ceza Dairesi 2014/2033 E. , 2014/3529 K.

  • TCK 47. Madde

  • Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların cezalarının infazı 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 25. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre;

“a- Hükümlü, tek kişilik odada barındırılır.

b- Hükümlüye, günde bir saat açık havaya çıkma ve spor yapma hakkı tanınır.

c- Risk ve güvenlik gerekleri ile iyileştirme ve eğitim çalışmalarında gösterdiği gayret ve iyi hâle göre; hükümlünün, açık havaya çıkma ve spor yapma süresi uzatılabileceği gibi kendisi ile aynı ünitede kalan hükümlülerle temasta bulunmasına sınırlı olarak izin verilebilir.

d- Hükümlü, yaşadığı yerin olanak verdiği ve idare kurulunun uygun göreceği bir sanat veya meslek etkinliğini yürütebilir.

e- Hükümlü, kurum idare kurulunun uygun gördüğü hâllerde ve onbeş günde bir kez olmak üzere (f) bendinde gösterilen kişilere, süresi on dakikayı geçmemek üzere telefon edebilir.

f- Hükümlüyü; eşi, altsoy ve üstsoyu, kardeşleri ve vasisi, belirlenen gün, saat

Ve koşullar içerisinde onbeş günlük aralıklarla ve günde bir saati geçmemek üzere ziyaret edebilirler.

g- Hükümlü hiçbir suretle ceza infaz kurumu dışında çalıştırılamaz ve kendisine izin verilmez.

h- Hükümlü, kurum iç yönetmeliğinde belirtilenlerin dışında herhangi bir spor ve iyileştirme faaliyetine katılamaz.

ı- Hükümlünün cezasının infazına, hiçbir surette ara verilemez. Hükümlü hakkında uygulanacak tüm sağlık tedbirleri, tıbbî tetkik ve zorunluluklar hariç ceza infaz kurumlarında, mümkün olmadığı takdirde tam teşekküllü Devlet ya da üniversite hastanelerinin tek kişilik ve yüksek güvenlikli mahkûm koğuşlarında uygulanır” şeklindeki düzenlemeye göre cezaları infaz edilmektedir.

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların cezalarının infazı özel olarak düzenlenmiş ve bu cezaların infazında hükümlünün barındırılma koşulundan, ziyaretine kadar özel ve farklı düzenlemelere yer verilmiştir. Ayrıca, 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının “ı” bendinde; “Hükümlünün cezasının infazına, hiç bir suretle ara verilemez.” hükmüne yer verilmiştir. 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin infazı Hakkında Kanunun 25’inci maddesi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların, cezalarının infazında özel infaz şekli getirdiğinden, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükümlü olanların aynı zamanda başka bir suçtan sırada infaz bekleyen cezalarının olması yahut söz konusu olayda olduğu gibi koşullu salıverilme kararının geri alınmasından kaynaklı cezaları olması halinde uygulamada bir takım sıkıntılar meydana gelmektedir.

Somut olaya bakıldığında; hükümlü …‘un, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükümlü olduğu ayrıca aynı mahkeme tarafından verilmiş koşullu salıvermenin geri alınması kararı olduğu ve hükümlünün ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının bekletilip, koşullu salıverme kararının geri alınmasından kaynaklı kalan cezasını infaz ettiği anlaşılmaktadır. Hükümlünün şikayeti ile ilgili olarak… İnfaz Hakimliği vermiş olduğu kararda, hükümlünün ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldığını ve bu nedenle hükümlü hakkında 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 25’inci maddenin uygulanması gerektiği yönünde karar vermiş,… Ağır Ceza Mahkemesi de, infaz Hakimliğinin vermiş olduğu karara karşı hükümlünün yaptığı itirazı reddettiğinden hükümlü başka bir suçtan kaynaklı koşullu salıverilmesinin geri alınması kararını infaz etmesine rağmen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının infaz usulü ile cezası infaz edilmektedir. 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda, cezaların infazının sırasına ilişkin düzenleme bulunmadığı gibi koşullu salıverilmenin geri alınması kararının infazını düzenleyen, 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 107/13 üncü maddesinde de koşullu salıvermenin geri alınması kararının, öncelikle infaz edileceğine dair herhangi bir hüküm bulunmamakta ise de hükümlülerin cezaları infaz edilirken, hak kaybına uğramayacağı hakkaniyete uygun ve tutarlı bir şekilde cezaların infaz sırasına konulması gerekmektedir.

Hükümlünün koşullu salıverilmenin geri alınması kararı infaz edilmesine, yağma amacıyla öldürme ve yağma suçlarından aldığı hücreli ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası sırada bekletilmesine rağmen hakkında, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının infazı ile ilgili 5275 Sayılı Kanunun 25 inci maddesinin uygulanmasını ön gören… İnfaz Hakimliği ve… 2. Ağır Ceza Mahkemesinin kararları hakkaniyete ve yasaya aykırı olduğundan kanun yararına bozulmasına karar vermek gerekmiştir.


Yargıtay 1. Ceza Dairesi 2019/2643 E. , 2021/8678 K.

  • TCK m. 47
  • İçtimalı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile süreli hapis cezasına mükerrirlik uygulanması.

Sanığın bir ağırlaştırılmış müebbet hapis ve birden fazla süreli hapis cezasının bulunduğu, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanunun 107/3-c maddesi gereğince ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile süreli hapis cezası toplandığında hükümlünün cezaevinde en fazla 36 yıl kalacağı, aynı Kanun’un 108/2. maddesine göre tekerrür nedeniyle koşullu salıverilme süresine eklenecek miktar, tekerrüre esas alınan cezanın en ağırından fazla olamayacağı, ikinci defa tekerrür hükümlerinin uygulanması durumunda hükümlünün koşullu salıverilmeden yararlanamayacağı öngörüldüğü, içtimalı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile süreli hapis cezasına mükerrirlik uygulandığı takdirde koşullu salıverilmenin üst sınırı konusunda aynı Kanun’da açık bir düzenleme bulunmuyor ise de, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile süreli hapis cezasına mükerrirlik uygulandığı takdirde içtima dahilinde bulunan ilamların içerisinden tekerrüre esas alınan cezanın en ağır olanının tespit edilip ilave olunarak hükümlünün cezaevinde kalacağı sürenin bu şekilde belirleneceği anlaşılmakla, bu kapsamda İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesinin 26/12/2017 tarihli ve 2017/116 esas, 2017/315 sayılı karar ile ikinci kez mükerrirlere özgü infaz rejimine hükmolunan 2 yıl 6 ay hapis cezasına ilişkin ilâmının içtimaya dahil edilmesi gerektiği gözetilmeksizin, itirazın bu yönden kabulü yerine yazılı gerekçeyle reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması gerekir.


UYARI

Web sitemizdeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Av. Baran Doğan’a aittir. Tüm makaleler hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı zaman damgalıdır. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Avukat meslektaşların makale içeriklerini dava dilekçelerinde kullanması serbesttir.

Makale Yazarlığı İçin

Avukat veya akademisyenler hukuk makalelerini özgeçmişleri ile birlikte yayımlanmak üzere avukatbd@gmail.com adresine gönderebilirler. Makale yazımında konu sınırlaması yoktur. Makalelerin uygulamaya yönelik bir perspektifle hazırlanması rica olunur.

Paylaş
RSS