0 212 652 15 44
Çalışma Saatlerimiz
Hafta İçi 09.00 - 18.00

İştirak Hâlinde İşlenen Suçlarda Gönüllü Vazgeçme

TCK Madde 41

(1) İştirak halinde işlenen suçlarda, sadece gönüllü vazgeçen suç ortağı, gönüllü vazgeçme hükümlerinden yararlanır.

(2) Suçun;

a) Gönüllü vazgeçenin gösterdiği gayreti dışında başka bir sebeple işlenmemiş olması,

b) Gönüllü vazgeçenin bütün gayretine rağmen işlenmiş olması, Hallerinde de gönüllü vazgeçme hükümleri uygulanır.TCK Madde 41 Gerekçesi

Maddede, iştirak hâlinde işlenen bir suçta suç ortaklarından birinin gönüllü vazgeçmesinin ceza sorumluluğu üzerindeki etkisi düzenlenmiştir. İştirak hâlinde işlenen suçlarda gönüllü vazgeçme ile ilgili olarak bazı durumlarla karşı karşıya gelinebilmektedir.

Gönüllü vazgeçen suç ortağı, suçun işlenmemesi için elinden gelen bütün gayreti göstermiş ve fakat, suç başka bir nedenle işlenememiş olabilir. Bu durumda dahi, gönüllü vazgeçen suç ortağını gönüllü vazgeçme hükümlerinden yararlandırmak gerekecektir.

Keza, gönüllü vazgeçen suç ortağının bütün gayretine rağmen, diğer suç ortakları suçu işlemiş olabilir. Bu durumda, suçun işlenmiş olmasına rağmen, gönüllü vazgeçen ve suçun işlenmemesi için elinden gelen bütün gayreti gösteren suç ortağının işlenen suça iştirakten dolayı sorumlu tutulmaması gerekir. Ancak, bu durumda, suç ortağının gönüllü vazgeçme anına kadar gerçekleştirdiği fiillerin bağımsız bir suç oluşturması durumunda, bu suçtan dolayı sorumlu tutulacağı kuşkusuzdur.


TCK 41 (İştirak Hâlinde İşlenen Suçlarda Gönüllü Vazgeçme) Emsal Yargıtay Kararları


YARGITAY 11. CEZA DAİRESİ Esas: 2012/28560 Karar: 2014/2044 Tarih: 06.02.2014

  • TCK 41. Madde

  • İştirak Hâlinde İşlenen Suçlarda Gönüllü Vazgeçme

I- C.. Kuyumculuk Turizm İnşaat ve Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında kurulan hükme yönelik olarak yapılan temyiz itirazlarının incelenmesinde,

03.03.2009 tarihli şikayet dilekçesinde, borçlu tüzel kişiliği temsil eden şirket yetkilisinin isminin belirtilmediği, tüzel kişiliğin şikayeti halinde şikayet dilekçesinde gösterilmeyen kişilerin araştırılmasına ve cezalandırılmasına yasal imkan bulunmaması nedeniyle 345. maddesi gereğince davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde”… beraatine”karar verilmesi,

Yasaya aykırı ise de; yeniden duruşma yapılmasını gerektirmeyen bu hususun 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı Yasanın 322. maddesi uyarınca düzeltilmesi mümkün bulunduğundan, hüküm fıkrasından”… beraatine” ifadesi çıkarılarak yerine “şikayet dilekçesinde borçlu tüzel kişiliği temsil eden şirket yetkilisinin ismen belirtilmemiş olması nedeniyle 345. maddesi gereğince davanın reddine” ifadesi eklenmek suretiyle sair yönleri usul ve yasaya uygun bulunan hükmün düzeltilerek onanmasına,

II- Sanıklar İ.. U… S… … E… C… haklarında kurulan hükme yönelik olarak yapılan temyiz itirazlarının incelenmesinde ise,

1- Şikayete konu taşınmazların satışıyla ilgili tasarrufun iptaline ilişkin İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2008/727 esas sayılı dava dosyasının kesinleşmesi beklenilerek, sonucuna göre hukuki durumunun takdir edilmesi gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi,

2- Aynı suçtan sanık A… P… hakkındaki dava 01.12.2011 tarihinde tefrik edilmiş olup, sanıklar aralarında hukuki ve fiili irtibat bulunduğu ve biri hakkında verilecek kararın diğerini etkileyeceği cihetle, bu dosya ile tefrik edilen dosyanın mümkünse birleştirilmesi, olmazsa anılan dosyadan bu davayı ilgilendiren belgelerin onaylı suretlerinin alınarak denetime imkan verecek şekilde incelenip tutanağa geçirilmesi gerektiğinin düşünülmemesi,

3- Şikayete konu devirlere ilişkin satım sözleşmesi örnekleri getirtilip, devirlerin alacaklıyı zarara sokmak kastıyla yapılıp yapılmadığı araştırılıp, 331. maddesinin suça iştirak edenlere yönelik “son” fıkrasına, 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5358 sayılı Yasa ile yapılan değişiklikten sonra yer verilmemiş ise de, 5237 sayılı TCK’nun 37 ila 41. maddelerinde düzenlenen iştirak hükümlerine göre sorumlu olacakları cihetle, sanıkların iştirak iradeleri tartışılıp sonucuna göre hukuki durumlarının takdiri yerine beraat kararı verilmesi,

Sonuç: Yasaya aykırı, şikayetçi vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundanhükmün 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi uyarınca istem gibi BOZULMASINA, 06.02.2014 gününde oybirliği ile, karar verildi.


YARGITAY 14. CEZA DAİRESİ Esas : 2014/1135 Karar : 2016/116 Tarih : 12.01.2016

  • TCK 41. Madde

  • İştirak Hâlinde İşlenen Suçlarda Gönüllü Vazgeçme

Sanık …‘in temyiz isteminin incelenmesinde;

Mahkemece 09.05.2012 tarihinde tefhim olunan hükmü, sanığın 1412 sayılı CMUK’nın 310. maddesinin birinci fıkrasında öngörülen ve tefhimden başlayan bir haftalık kanuni süresinden sonra 18.05.2012 havale tarihli dilekçeyle temyiz ettiği anlaşıldığından, vaki temyiz isteminin 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek CMUK’nın 317. maddesi uyarınca REDDİNE,

Sanıklar… ile…‘ın temyiz istemlerenin incelenmesine gelince;

Sanıklar… ve…’ın diğer sanık …‘le birlikte olay yerine gitmesinin ardından …‘in mağdurenin arkasından yaklaşarak onu tutup araç içerisinde bekleyen … ile…’a “gelseniz ya, yakaladım kızı, gelin de yardım edin, arabaya atıp kaçıralım” diyerek yardım istediği, ancak adları geçen sanıkların yardıma gelmemeleri nedeniyle mağdurenin direncini kırıp araca bindiremediği, bu surette işlemeyi kastettiği suçun teşebbüs aşamasında kaldığı, sanıklar … ile…’ın ise birlikte işlemeyi tasarladıkları suçu işlemekten gönüllü olarak vazgeçtikleri ve bu ana kadar gerçekleşen eylemlerinin herhangi bir suç unsuru taşımadığının anlaşılması karşısında, TCK’nın 41/1. maddesi gereğince beraatlerine karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,Kanuna aykırı, sanıkların temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükümlerin 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi gereğince BOZULMASINA, bozma kararının sanıklarla aynı hukuki durumda olup hakkındaki hüküm süresinde temyiz edilmeksizin kesinleşen ve suçu birden fazla kişiyle birlikte işlemeleri sebebiyle hakkında TCK’nın 109/3-b maddesi uygulanan sanık …‘e 1412 sayılı CMUK’nın 325. maddesi gereğince TEŞMİLİNE, 12.01.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.


UYARI

Web sitemizdeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Av. Baran Doğan’a aittir. Tüm makaleler hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı zaman damgalıdır. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Avukat meslektaşların makale içeriklerini dava dilekçelerinde kullanması serbesttir.

Makale Yazarlığı İçin

Avukat veya akademisyenler hukuk makalelerini özgeçmişleri ile birlikte yayımlanmak üzere avukatbd@gmail.com adresine gönderebilirler. Makale yazımında konu sınırlaması yoktur. Makalelerin uygulamaya yönelik bir perspektifle hazırlanması rica olunur.

Paylaş
RSS