0 212 652 15 44
Çalışma Saatlerimiz
Hafta İçi 09.00 - 18.00

Etkin Pişmanlık

TCK Madde 293

Tutuklu veya hükümlünün, kaçtıktan sonra etkin pişmanlık göstererek kendiliğinden teslim olması halinde, kaçtığı günden itibaren teslimin gerçekleştiği güne kadar geçen süre dikkate alınarak, verilecek cezanın altıda beşinden altıda birine kadarı indirilir. Ancak, kaçma süresinin altı ayı geçmesi halinde cezada indirim yapılmaz.TCK Madde 293 Gerekçesi

Madde metninde, gözaltına alınan, tutuklu veya hükümlüler açısından etkin pişmanlık düzenlenmiştir. Etkin pişmanlık hükmünün uygulanabilmesi için, teslim olgusunun “kendiliğinden” gerçekleşmesi gerekir. Yani teslim olgusu serbest irade ürünü olmadığı takdirde, etkin pişmanlık hükmünden yararlanılamayacaktır.


TCK 293 (Etkin Pişmanlık) Emsal Yargıtay Kararları


YARGITAY 9. CEZA DAİRESİ Esas: 2014/1692 Karar: 2014/2563 Tarih: 05.03.2014

 • TCK 293. Madde

 • Etkin Pişmanlık

Yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;

1- Sanığın savunmalarında süresinde denetimli serbestlik bürosuna başvurduğunu belirtmesi, temyiz dilekçesine ekindeki Silivri Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğü’nün Adli Kontrol Takip formu fotokopisine göre sanığın anılan müdürlüğe müracaat etmesi gereken 04.02.2013 tarihinde başvurduğu ve belirtilen belgede imzasının da bulunduğu gözetilerek, savunmasının doğruluğu Silivri Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğünden sorulmak suretiyle araştırılarak sonucuna göre hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken eksik araştırma sonucu mahkumiyet kararı verilmesi,

2- Kabule göre de;

a- Sanık hakkında uygulanan kanun ve maddesinin 5275 sayılı Kanunun 105/A maddesinin sekizinci fıkrası yollamasıyla TCK’nın 292/1. maddesi yerine, yollama maddesine yer verilmeksizin doğrudan TCK’nın 292/1. maddesi olarak gösterilmesi,

b- Teslim olması gereken süreden üç gün sonra kendiliğinden teslim olduğunun kabul edilmesi karşısında sanığın cezasından etkin pişmanlık nedeniyle TCK’nın 293. maddesinin birinci fıkrası uyarınca yapılan indirimin, sanığın kaçtığı ve teslim olduğu tarihler arasındaki süre dikkate alınarak anılan maddede belirtilen 1/6 ile 5/6 arasındaki oranlardan makul ve hakkaniyete uygun düşen bir nispetin tercih edilmesi gerekirken 2/6 nisbetinde indirim yapılması,

Kanuna aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebeplerden dolayı bozulmasına, 05.03.2014 tarihinde oybirliği ile, karar verildi.


YARGITAY 9. CEZA DAİRESİ Esas: 2014/1687 Karar: 2014/2562 Tarih: 05.03.2014

 • TCK 293. Madde

 • Etkin Pişmanlık

Yerinde görülmeyen sair itirazların reddine, ancak;

1- Ceza infaz kurumundan kaçtıktan sonra etkin pişmanlık göstererek kendiliğinden teslim olduğuna ilişkin dosyada bilgi ve belge bulunmayan sanığın savunmasının doğruluğu araştırılmadan eksik soruşturma ile TCK’nın 293. maddesi uyarınca cezasında indirim yapılması,

2- Kabul ve uygulamaya göre de;

Hükümlü olarak kaldığı açık cezaevinden kaçtıktan iki ay sonra pişman olarak kendiliğinden teslim olduğu kabul edilen sanığın cezasından etkin pişmanlık nedeniyle yapılan indirimin, sanığın kaçtığı ve teslim olduğu tarihler arasındaki süre dikkate alınmak suretiyle TCK’nın 293. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen 1/6 ila 5/6 arasındaki oranlardan makul ve hakkaniyete uygun düşen bir nispetin tercih edilip uygulanması suretiyle gerçekleştirilmesi gerekirken kanunda yer almayan gerekçe ile asgari oranda indirim yapılması,

Sonuç: Kanuna aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebepten dolayı BOZULMASINA, tayin olunan sonuç cezanın süresi yönünden kazanılmış hakkının saklı tutulmasına, 05.03.2014 tarihinde oybirliği ile, karar verildi.


YARGITAY 8. CEZA DAİRESİ Esas : 2018/4295 Karar : 2018/8536 Tarih : 12.07.2018

 • TCK 293. Madde

 • Etkin Pişmanlık

Sanığın sabıka kaydında tekerrüre esas sabıkaları bulunduğu halde hakkında TCK’nun 58. maddenin uygulanmamış olması karşı temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

Sanık savunmasında firar ettikten sonra, kendisinin gelip teslim olduğunu beyan etmesi karşısında, nerede ve nasıl yakalandığına ilişkin dosyada herhangi bir tutanak veya bilgi bulunmadığından, TCK’nun 293. maddenin uygulama yeri olup olmadığının tespiti bakımından sanığın kolluk kuvvetlerince veya kendiliğinden mi teslim olmak suretiyle yakalandığı hususu araştırılıp tespit edildikten sonra sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tespiti gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması,

Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi gereğince BOZULMASINA, 12.07.2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.


YARGITAY 8. CEZA DAİRESİ Esas : 2018/6186 Karar : 2018/8401 Tarih : 5.07.2018

 • TCK 293. Madde

 • Etkin Pişmanlık

Yapılan yargılamaya, dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde gösterilen ve değerlendirilen delillere, oluşa ve mahkemenin soruşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, suçun oluşumuna ve niteliğine uygun kabul ve uygulamasına, hukuka uygun, yasal ve yeterli olarak açıklanan gerekçeye göre sanığın bir nedene dayanmayan sair temyiz itirazının reddine, ancak;

Sanığın, hükümlü olarak bulunduğu Halfeti Kapalı Cezaevinden 20.11.2013 günü Akçakale Açık Cezaevine sevkedildiği, aynı gün saat 18:00’a kadar teslim olması gerekirken teslim olmayarak kaçtığı olayda, sanığın savunmasında pişmanlık yaşayarak 13 gün sonra kendiliğinden teslim olduğunu beyan etmesi ve bu savunmasını doğrulayan 03.12.2013 tarihli tutanak içeriği birlikte değerlendirildiğinde etkin pişmanlık göstererek teslim olmak amacıyla adliye önüne bir otomobil ile gelip polise teslim olduğunun anlaşılması karşısında, sanık hakkında TCK.nun 293. maddesinde düzenlenen etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi,

Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazı bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi gereğince BOZULMASINA, 05.07.2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.


YARGITAY 8. CEZA DAİRESİ Esas : 2018/4176 Karar : 2018/8458 Tarih : 5.07.2018

 • TCK 293. Madde

 • Etkin Pişmanlık

Yerinde görülmeyen sair temyiz itirazının reddine, ancak;

13.07.2014 tarihli tutanakta sanığın firar ettikten 1 gün sonra kendiliğinden Bolu T tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim olduğunun belirtilmiş olduğu ve sanığın 12.03.2015 tarihli celse de kendi isteğiyle teslim olduğunu belirtilmesine karşın, sanık hakkında TCK.nun 293. maddesinde düzenlenen etkin pişmanlık hükmünün uygulanmaması suretiyle fazla ceza tayini,

Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi gereğince BOZULMASINA, 05.07.2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.


YARGITAY 8. CEZA DAİRESİ Esas : 2017/21524 Karar : 2018/308 Tarih : 15.01.2018

 • TCK 293. Madde

 • Etkin Pişmanlık

Sanığın yakalama emri üzerine yakalanmış olması ve bu nedenle kendiliğinden teslim olmadığının anlaşılması karşısında hakkında TCK.nun 293. maddesinin uygulanmasına dair tebliğnamedeki bozma düşüncesine iştirak edilmemiştir.

Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen kanıtlara, mahkemenin yargılama sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine göre yerinde görülmeyen sair itirazların reddine, ancak;

1- Bursa 2. İnfaz Hakimliği’nin 2013…1438 E. sayılı 09.09.2013 tarihli kapalı cezaevine iade kararının sanığa tebliğine ilişkin tebligat evraklarının getirtilip, tebliğ sırasında 2 gün içinde cezaevine yada Cumhuriyet Başsavcılığına teslim olması gerektiğine dair ihtarat yapılıp yapılmadığı belirlendikten sonra hukuki durumunun tayin ve takdiri gerektiği gözetilmeden eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi,

Kabul ve uygulamaya göre de;

2- Sanık hakkında TCK.nun 292/1. maddesi uyarınca uygulama yapılırken bu hükme yollama yapan 5275 sayılı Kanunun 105/A…8. maddesinin gösterilmemesi suretiyle CMK.nun 232/6. maddesine aykırı davranılması,

Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 15.01.2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.


YARGITAY 16. CEZA DAİRESİ Esas : 2015/8293 Karar : 2016/1024 Tarih : 17.02.2016

 • TCK 293. Madde

 • Etkin Pişmanlık

1-Gerekçeli karar başlığında suç tarihinin “21.06.2015” yerine “12.06.2015” olarak yazılması,

2-Hakkında düzenlenmiş herhangi bir yakalama kararı bulunmayan sanığın nerede ve nasıl yakalandığına ilişkin dosyada herhangi bir tutanak veya belgenin bulunmaması karşısında, kendiliğinden teslim olup olmadığı veya yakalanıp yakalanmadığının araştırılarak sonucuna göre hakkında TCK`nın 293. maddesinde düzenlenmiş olan etkin pişmanlık hükmünün uygulanma olanağının bulunup bulunmadığı tartışılmadan eksik araştırma ile yazılı şekilde hüküm kurulması,

3-Sanığın 18 yaşından küçük olduğu sırada işlediği suçlara ilişkin mahkumiyetlerinin TCK’nın 58/5. maddesinin emredici hükmü uyarınca tekerrüre esas alınamayacağı gözetilmeden hakkında TCK`nın 58. maddesi gereğince mükerrirlere özgü infaz rejimi ve denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına karar verilmesi,

4-TCK’nın 53. maddesinde düzenlenen hak yoksunluklarının uygulanması bakımından, Anayasa Mahkemesinin 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 tarih, 2014/140 E. 2015/85 sayılı iptal kararının gözetilmesi lüzumu,

Kanuna aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı BOZULMASINA, 17.02.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


YARGITAY 16. CEZA DAİRESİ Esas : 2015/5223 Karar : 2016/88 Tarih : 14.01.2016

 • TCK 293. Madde

 • Etkin Pişmanlık

1-Hakkında yakalama emri bulunan sanığın, duruşmada tanık sıfatı ile dinlenen tutanak mümzii olan polisler tarafından yakalandığı ve tanıkların bu hususu duruşmada da tekrarladıkları anlaşılmakla, sanık hakkında yasal koşulları oluşmayan TCK`nın 293. maddesinde düzenlenen etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması,

2-Kabul ve uygulamaya göre ise;

TCK’nın 53. maddesinde düzenlenen hak yoksunluklarının uygulanması bakımından, Anayasa Mahkemesinin 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 tarih, 2014/140 E, 2015/85 sayılı iptal kararının gözetilmesi lüzumu,

Kanuna aykırı, Cumhuriyet savcısının temyiz itirazı bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı ( BOZULMASINA ), oybirliğiyle karar verildi.


YARGITAY 23. CEZA DAİRESİ Esas : 2015/14304 Karar : 2015/7251 Tarih : 26.11.2015

 • TCK 293. Madde

 • Etkin Pişmanlık

Sanıklardan A.. A..’nun suç tarihinde … Açık Ceza İnfaz Kurumunda halı atölyesinden sorumlu infaz koruma memuru olarak görev yaptığı, diğer sanıklar H.. G.., F.. S.. ve E.. T..`ın ise aynı zaman diliminde adı geçen infaz kurumunda hükümlü olarak bulundukları, sanık A.. A..’nun sorumlusu olduğu atölyenin anahtarını suç tarihinden önce söz konusu atölyede çalışmakta olan sanık F.. S..’e teslim ettiği, adı geçen sanığın suç tarihinde cezaevinde yapılan akşam sayımından sonra diğer sanık H.. G.. ve temyiz dışı sanık A.. P.. ile birlikte halı atölyesine geldikleri ve 3 metre uzunluğunda demir bir profili merdiven gibi kullanmak suretiyle halı atölyesi içerisinde bulunan ip deposunun camından aşağıya indikleri, daha sonra halı atölyesinde bulunan pense ve keski marifetiyle infaz kurumunu çevreleyen tel örgüleri kesen sanıkların cezaevinden firar ettikleri, sanıklardan F.. S..’in cezaevinden firar etmeden önce sanık A.. A.. tarafından daha önceki bir tarihte cezaevine sokulmuş olan cep telefonundan sanık A.. A..’ya “ben F.., bu akşam program yapma, seni alacağız, yaşatacağız” şeklinde mesaj attığı, sanıklar H.. G.. ve F.. S.. ile temyiz dışı sanık A.. P..’ın cezaevinden firar ettikten sonra aynı gün içerisinde kaçtıkları yoldan cezaevine geri döndükleri, adı geçen sanıkların cezaevinden firar ettikten sonra satın almış oldukları bir takım gıda maddeleri ile cin tabir edilen bir şişe içkiyi cezaevine geri döndükleri sırada infaz kurumunu çevreleyen tellerin kenarına üzerini otlarla örtmek suretiyle sakladıkları, yapılan ihbar üzerine bu olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında dinlenen sanık E.. T..’ın; sanıklar F.., H.. ve A..’in suç tarihinden yaklaşık 1,5 ay önce aynı yöntemle kendisini de cezaevinden çıkartmaya çalıştıklarını, ancak kaçış esnasında pişman olup geri dönmek istediğini, bunun üzerine sanık F..’ın kaçmakta kullanılan ve kaçış sırasında beline bağlamış olduğu hortumu bırakmak suretiyle yaralanmasına sebebiyet verdiğini beyan etmesi üzerine, adı geçen sanığın da soruşturmaya dahil edildiği, yapılan soruşturma neticesinde sanık E..’ın ifadesinde geçen tarih itibariyle ayağındaki ve belindeki ağrılar nedeniyle tedavi gördüğünün buna göre önceki beyanlarının da doğru olduğunun anlaşıldığı, bu şekilde sanık A.. A..’nun üzerine atılı “kaçmaya imkân sağlama” ve “infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak”, sanık E.. T..’ın “hükümlü veya tutuklunun kaçması”, sanıklar H.. G.. ve F.. S..’in ise; “nitelikli mala zarar verme”, “hükümlü veya tutuklunun kaçması” ve “infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak” suçlarını işlediklerinin iddia edildiği somut olayda;

1-Sanık F.. S.. hakkında “nitelikli mala zarar verme” suçundan kurulan mahkûmiyet hükmüne yönelik adı geçen sanığın temyiz itirazlarının incelenmesinde;

Sanık savunmasına, sanık E.. T.. ile temyiz dışı sanık A.. P..’ın aşamalardaki beyanlarına, 27/06/2010 tarihli tutanak içeriğine, bilirkişi raporu ile tüm dosya kapsamına göre; sanık F.. S..’in suç tarihinde sanık H.. G.. ve temyiz dışı sanık A.. P.. ile birlikte hükümlü olarak kalmakta olduğu .. Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar ettiği sırada infaz kurumunu çevreleyen tel örgülere pense ve keski ile kesmek suretiyle zarar verdiği anlaşılmış olup, buna göre; adı geçen sanığın atılı suçtan mahkumiyetine yönelik kabulde herhangi bir isabetsizlik görülmemiştir.

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanık F.. S..’in yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ( ONANMASINA ),

2-Sanıklar E.. T.. hakkında “hükümlü veya tutuklunun kaçması”, sanık H.. G.. hakkında “nitelikli mala zarar verme” ve “hükümlü veya tutuklunun kaçması” suçlarından, sanık F.. S.. hakkında “infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak” ve “hükümlü veya tutuklunun kaçması” suçlarından, sanık A.. A.. hakkında da “kaçmaya imkân sağlama” ve “infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak”, suçlarından kurulan mahkûmiyet hükümlerine yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde;

a-Sanık F.. S.. hakkında “hükümlü veya tutuklunun kaçması” suçundan verilen mahkumiyet hükmüne ilişkin olarak;

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanığın yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;

-Sanığın .. Açık Ceza İnfaz Kurumunda kaldığı sırada gerçekleştirdiği firar eylemlerinden her birinin ayrı ayrı 5237 sayılı TCK’nın 292. maddesinde düzenlenen “hükümlü veya tutuklunun kaçması” suçunu oluşturduğu gözetilmeden, yazılı şekilde zincirleme suç hükümlerinin uygulanması suretiyle eksik ceza tayini,

-Sanık F.. S..`in .. Açık Ceza İnfaz Kurumunda kaldığı sırada gerçekleştirdiği firar eylemlerinden sonra her seferinde kendi iradesi ile cezaevine geri döndüğü anlaşılmış olup; buna göre adı geçen sanık hakkında 5237 sayılı TCK’nın 293. maddesinde karşılığını bulan “etkin pişmanlık” hükümlerinin uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi,

b-Sanıklar E.. T.. ve H.. G.. hakkındaki hükümlere ilişkin olarak,

UYAP sisteminden temin edilen 25/11/2015 tarihli nüfus kayıt örneklerine göre sanıklardan E.. T..’ın 28/09/2013 tarihinde, sanık H.. G..’in ise 29/10/2015 tarihinde ölmüş olduklarının anlaşılmış olması karşısında, adı geçen sanıkların hukuki durumlarının buna göre tayininde zorunluluk bulunması,

c-Sanık A.. A.. hakkında kaçmaya imkan sağlama suçundan verilen mahkumiyet hükmüne ilişkin olarak;

Sanık A.. A..’nun aşamalardaki savunmalarında .. Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan halı atölyesi, ekmek fırını ve teknik atölye gibi yerlerin anahtarlarının ustabaşı konumundaki hükümlülere verilmesinin genel bir uygulama olduğunu, bu nedenle sorumlusu olduğu halı atölyesinin anahtarını sanık F.. S..’e teslim ettiğini, adı geçen sanığın kendisine duyulan güveni kötüye kullanarak cezaevinden firar ettiğini, bu nedenle üzerine atılı kaçmaya imkan sağlama suçunu kabul etmediğini beyan etmesi, tanık olarak dinlenen ve suç tarihinde .. Açık Ceza İnfaz Kurumunda infaz koruma başmemuru olarak görev yaptığı tespit edilen A.. P.. isimli kişinin de sanık A.. A..’nun savunmalarını doğrulaması karşısında; maddi gerçeğin kuşkuya yer bırakmayacak şekilde tespiti bakımından öncelikle sanıklar tarafından kullanılan atölye, fırın ve çay ocağı gibi yerlerin anahtarlarının mahkumlara teslim edilmesi şeklinde bir uygulama olup olmadığının araştırılması eylemin sübutu halinde sanık A..’nın 5237 sayılı TCK’nın 257. maddesinde düzenlenen görevi kötüye suçunu oluşturacağı gözetilmeden yazılı şekilde adı geçen sanık hakkında kaçmaya imkan sağlama suçundan mahkumiyet hükmü kurulması,

d-Sanıklar A.. A.. ve F.. S.. hakkında infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak” suçundan verilen mahkumiyet hükümlerine ilişkin olarak;

Her ne kadar mahkemece Sanık A.. A..’nun yasak olduğu halde elektronik haberleşme aracı niteliğindeki cep telefonunu cezaevine soktuğu ve bu cep telefonunu diğer sanık F.. S..’in kullanımına sunduğu, sanık F..’ın da suç tarihinde cezaevinden firar etmeden önce bu cep telefonundan sanık A…’ya “ben F.., bu akşam program yapma, seni alacağız, yaşatacağız” şeklinde mesaj attığı kabul edilmiş ise de; suç tarihinde ve öncesinde suça konu .. Açık Ceza İnfaz Kurumunda yapılan aramalarda iddia edilen cep telefonunun ele geçirilememiş olması, bu hususta temyiz dışı sanık A.. P..’ın altını imzalamaktan imtina ettiği ve aşamalardaki ifadelerinde içeriğini inkar ettiği soruşturma ifadesi ile sanık E.. T..’ın soruşturma aşamasında tanık sıfatıyla alınan ancak daha sonra inkar ettiği ifadesi dışında başkaca delil bulunmaması, mahkemece suç tarihinde sanık A.. A..’nun kullandığı cep telefonu hattına yukarıda içeriğinden bahsedilen mesajın gönderildiği .. nolu GSM hattına yönelik olarak herhangi bir incelemenin yapılmadığının anlaşılmış olması karşısında, maddi gerçeğin kuşkuya yer bırakmayacak şekilde tespiti bakımından, öncelikle .. nolu GSM hattının kimin adına kayıtlı olduğunun, suç tarihinde ve suç tarihinden 3 ay önceye temas eden zaman diliminde bu hattın hangi IMEI numaralı telefonlara takılarak kullanıldığının, bu telefonlar arasında sanık A.. A.. tarafından kullanılan telefonun/telefonların bulunup bulunmadığının, belirtilen zaman diliminde bu GSM hattının hangi baz istasyonlarından sinyal aldığının ve söz konusu telefon hattı ile sanık A.. veya diğer sanıkların ailesinden herhangi bir kişinin aranıp aranmadığının araştırılmasından sonra sanıklar A.. A.. ve F.. S..’in hukuki durumlarının belirlenmesi gerektiği gözetilmeden eksik inceleme neticesinde yazılı şekilde her iki sanığın da “infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak” suçundan mahkumiyetlerine karar verilmesi,

Bozmayı gerektirmiş, sanıklar H.. G.., E.. T.. ve F.. S.. ile sanık A.. A.. müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, hükümlerin (sanıklar H.. G.. ve E.. T.. yönünden sair yönleri incelenmeksizin) 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK`nın 321. maddesi gereğince ayrı ayrı ( BOZULMASINA ), oybirliği ile karar verildi.


YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ Esas : 2011/1074 Karar : 2011/4085 Tarih : 29.03.2011

 • TCK 293. Madde

 • Etkin Pişmanlık

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;

Cezaevinden kaçan sanığın kendiliğinden yetkili makamlara teslim olduğunu savunması karşısında; bu durum araştırılarak kendiliğinden mi teslim olduğu yoksa istek ve iradesi dışında kolluk kuvvetlerince mi yakalandığının belirlenmesi ve sonucuna göre 5237 Sayılı T.C.K.`nın 293. maddesinde düzenlenen etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağının tartışılması gerekirken, eksik inceleme ve yetersiz gerekçe ile karar verilmesi,

Bozmayı gerektirmiş ve sanığın temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnameye aykırı olarak HÜKMÜN ( BOZULMASINA ), yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine ( GÖNDERİLMESİNE ), oybirliğiyle karar verildi.


UYARI

Web sitemizdeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Av. Baran Doğan’a aittir. Tüm makaleler hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı zaman damgalıdır. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Avukat meslektaşların makale içeriklerini dava dilekçelerinde kullanması serbesttir.

Makale Yazarlığı İçin

Avukat veya akademisyenler hukuk makalelerini özgeçmişleri ile birlikte yayımlanmak üzere avukatbd@gmail.com adresine gönderebilirler. Makale yazımında konu sınırlaması yoktur. Makalelerin uygulamaya yönelik bir perspektifle hazırlanması rica olunur.

Paylaş
RSS