0 212 652 15 44
Çalışma Saatlerimiz
Hafta İçi 09.00 - 18.00

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma Suçu

TCK Madde 190

(1) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için;

a) Özel yer, donanım veya malzeme sağlayan,

b) Kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alan,

c) Kullanma yöntemleri konusunda başkalarına bilgi veren, Kişi, beş yıldan on yıla kadar hapis ve bin günden onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

(2) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendiren veya bu nitelikte yayın yapan kişi, beş yıldan on yıla kadar hapis ve bin günden onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

(3) Bu maddede tanımlanan suçların tabip, diş tabibi, eczacı, kimyager, veteriner, sağlık memuru, laborant, ebe, hemşire, diş teknisyeni, hastabakıcı, sağlık hizmeti veren, kimyacılıkla veya ecza ticareti ile iştigal eden kişi tarafından işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.TCK Madde 190 Gerekçesi

Maddede, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırıcı hareketler, suç olarak tanımlanmıştır.

Birinci fıkranın (a) bendinde, bir kimsenin başkasına uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlaması cezalandırılmaktadır. Dikkat edilmelidir ki, burada kişiye uyuşturucu veya uyarıcı madde verilmemektedir. Aksi takdirde yukarıdaki maddenin dördüncü fıkrasında tanımlanan suç oluşur. Bu suç açısından önemli olan, kişiye uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmasını kolaylaştırmak için özel yer temin etmek, uyuşturucu veya uyarıcı madde dışında diğer donanım ve malzemeleri temin etmektir. Suçun oluşması için kendisine kolaylık sağlanan kişinin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanması gerekmemektedir.

Fıkranın (b) bendinde, bu suçu oluşturan ikinci seçimlik hareket tanımlanmıştır. Buna göre, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullananların yakalanmalarını zorlaştırıcı önlemler almak, söz konusu suçu oluşturacaktır.

Fıkranın (c) bendine göre, uyuşturucu veya uyarıcı maddelere ilişkin kullanma yöntemleri konusunda kişilere bilgi verilmesi de bu suçu oluşturur.

Maddenin ikinci fıkrasında, bu suçun belli meslek ve sanatı icra eden kişiler tarafından işlenmesi, daha ağır cezayı gerektiren nitelikli unsur olarak tanımlanmıştır.

Üçüncü fıkrada ise, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasının alenen özendirilmesi veya bu nitelikte yayın yapılması, ayrı bir suç olarak tanımlanmıştır.


TCK 190 (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma Suçu) Emsal Yargıtay Kararları


YARGITAY 20. CEZA DAİRESİ Esas : 2018/957 Karar : 2018/3370 Tarih : 10.09.2018

  • TCK 190. Madde

  • Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma Suçu

1-Sanık … hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan verilen hükmün incelenmesinde:

Yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, vicdani kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, eyleme uyan suç tipi ile yaptırımların doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından; sanık ve müdafiinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, re’sen de temyize tabi olan hükmün ONANMASINA,

2-Sanık … hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan verilen hükmün incelenmesinde:

Yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, vicdani kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, eyleme uyan suç tipi ile yaptırımların aşağıda belirtilen dışında doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından; yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;

Sanık hakkında tekerrür hükümleri uygulanırken CMK’nın 232/6. maddesi hükmüne aykırı olarak, uygulanan Kanun maddesinin gösterilmemesi,

Bozmayı gerektirmiş, sanık ve müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, CMUK’nın 321. maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA; ancak bu aykırılıkların yeniden duruşma yapılmaksızın aynı Kanun’un 322. maddesi uyarınca giderilmesi mümkün bulunduğundan;

Sanık … hakkında tekerrür uygulanmasına ilişkin (3) numaralı bölümün 9. paragrafında “hapis cezasının” ibaresinden sonra gelmek üzere “TCK’nın 58/6-7. maddesi uyarınca” ibaresinin eklenmesi,

Suretiyle, hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA,

3-Sanık … hakkında uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma suçundan verilen hükmün incelenmesinde:

Sanık …‘in kendisine ait işyerinde, haklarında kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan işlem yapılan tanıklar …, … ve … ile birlikte uyuşturucu madde kullanmaktan ibaret eylemi, TCK’nın 190/1. maddesinde düzenlenen suçun unsurlarından olan, “uyuşturucu madde kullanılmasını kolaylaştırma” özel saiki ile gerçekleşmediği gibi suçun manevi unsuru da oluşmadığından, sanığın atılı suçtan beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi,

Kanuna aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan hükmün BOZULMASINA, 10.09.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


YARGITAY 10. CEZA DAİRESİ Esas : 2014/5289 Karar : 2018/2731 Tarih : 20.03.2018

  • TCK 190. Madde

  • Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma Suçu

Dosyadaki bilgi ve belgelere göre, CMK’nın 206/2-a maddesi gereği hukuka aykırı olarak elde edilen CD’nin hükme esas alınamayacağı dikkate alınarak, CD içeriğine göre; sanığın olay tarihinde kendisine ait olmayan evde TCK’nın 190/1 maddesi gereğince özel yer, donanım, malzeme sağladığı veya kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler aldığının kesin kabulü olanaklı olmadığı gibi kullanıldığı varsayılan maddeler ile ilgili delillerin ele geçmemesi, tanıklar … ve …‘ın beyanları ve sanığın savunmasının aksine kullanma yöntemleri konusunda başkalarına bilgi verme hususları sabit olmadığından, şartları oluşmayan atılı suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak, yeterli ve kesin delil bulunmadığı gözetilmeden beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesi,

Yasaya aykırı, Cumhuriyet savcısının ve sanığın temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, hükmün BOZULMASINA, 20.03.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


YARGITAY 10. CEZA DAİRESİ Esas : 2013/1701 Karar : 2017/689 Tarih : 21.02.2017

  • TCK 190. Madde

  • Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma Suçu

A) Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan verilen tedavi ve denetimli serbestlik tedbiri kararına yönelik temyiz isteğinin incelenmesi:

Sanık müdafiinin 20/04/2012 hakim havale tarihli temyiz dilekçesinde ‘‘uyuşturucu madde kullanımına ilişkin kurulan hükme bir diyeceğimiz yoktur’’ şeklindeki beyanından bu karara yönelik herhangi bir temyiz talebi bulunmadığı anlaşıldığından kararın İNCELENMESİNE YER OLMADIĞINA,

B) Uyuşturucu madde kullanılmasını kolaylaştırma suçundan verilen mahkumiyet hükmünün incelenmesi:

Mağdure …‘un beyanlarında geçen … ve … hakkındaki dava dosyasının getirtilerek ve adı geçenler ile mağdure …‘un duruşmaya davet edilerek sanığın uyuşturucu kulllanmaları için TCK’nın 190. maddesinde belirtildiği üzere kendilerine ne şekilde “özel yer, donanım ve malzeme’’ sağladığı hususunda ayrıntılı beyanları alınarak sonucuna göre sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerektiği gözetilmeden eksik araştırma ile hüküm kurulması,

Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, hükmün BOZULMASINA,

21/02/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


YARGITAY 20. CEZA DAİRESİ Esas : 2016/2053 Karar : 2016/5303 Tarih : 17.11.2016

  • TCK 190. Madde

  • Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma Suçu

Temyiz incelemesi; sanık … müdafiinin isteği üzerine, sanık … yönünden duruşmalı olarak yapılmıştır.

Sanık … müdafiinin temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılmasına ilişkin isteminin, hükmedilen cezanın süresine göre, 5320 sayılı Kanun’un 8/1, 1412 sayılı CMUK’nın 318 ve CMK’nın 299. maddeleri uyarınca reddine karar verilerek, duruşmasız olarak inceleme yapılmıştır.

1-Sanıklar …, …ve …. hakkında “uyuşturucu madde ticareti yapma” suçundan kurulan mahkûmiyet hükümlerinin incelenmesinde:

Sanıklar …, … ve …hakkında TCK’nın 53. maddesinin uygulanması ile ilgili olarak Anayasa Mahkemesi’nin 08.10.2015 tarih ve E.2014/140; K.2015/85 sayılı kararının infaz aşamasında gözetilmesi mümkün görülmüştür.

Bozmaya uyulduğu, yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, eylemlerin sanıklar tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eylemlere uyan suç tipi ile yaptırımların doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından; sanık … ve sanıklar müdafiilerinin yerinde görülmeyen temyiz itirazları ile sanık … müdafiinin duruşmadaki sözlü savunmalarının reddiyle, hükümlerin ONANMASINA, hükmolunan ceza miktarı ile tutuklu kalınan süreler gözönüne alınarak sanıklar …ve …. hakkındaki salıverilme taleplerinin reddine,

2-Sanıklar…., …. ve…. hakkında “uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma” suçundan kurulan mahkûmiyet hükümlerinin incelenmesinde:

Oluşa ve dosya kapsamına göre; sanıklar…. ve ….’ın, ….’a ait evde iştirak halinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları, kolluk güçlerine yakalanmamak için kendilerinden kullanmak için uyuşturucu madde satın alan kişilerin, söz konusu evde uyuşturucu madde kullanmalarını sağladıkları; dolayısı ile sanıkların amacının uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak değil, kullanıcıların, kendilerinden temin ettikleri uyuşturucu maddelerle yakalanmalarını engellemek olduğu anlaşılmakla, somut olayda, TCK’nın 190/1. maddesinde düzenlenen suçun unsurlarından olan, “uyuşturucu madde kullanılmasını kolaylaştırma” özel saiki gerçekleşmediğinden ve suçun manevi unsuru oluşmadığından, sanıkların beraatleri yerine yazılı şekilde mahkûmiyetlerine karar verilmesi,

Kanuna aykırı, sanık … ve sanıklar müdafilerinin temyiz itirazları ile sanık … müdafiinin duruşmadaki sözlü savunmaları yerinde görüldüğünden, hükümlerin BOZULMASINA,

3-Sanık … hakkında “uyuşturucu madde ticareti yapma” suçundan kurulan mahkûmiyet hükmüne yönelik incelemede:

Kendisinde herhangi bir uyuşturucu madde ele geçirilemeyen, hiçbir aşamada suçu kabul etmeyen sanığın, müsnet suçu işlediği konusunda, dosyadaki teknik takip tutanaklarının içeriğinden 05/11/2011 günü saat 16.53 sıralarında uyuşturucu madde satışı yapılan konuta geldiği tespit edilen ve kendisinde eroin ele geçirilen tanık …., kolluk huzurunda alınan kovuşturma aşamasında değiştirdiği anlaşılan beyanında, kendisinde ele geçen uyuşturucu maddeyi satın aldığı kişi olarak sanık …‘i teşhis etmiş ise de, yapılan teknik takipte sanık …‘in, tanık ….’in ikamete gelmesinden önce saat 15.00’te konuttan ayrıldığı da dikatte alındığında; haklarında kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan kamu davası açılan tanıklar …., … ve ….’ın, kovuşturma aşamasında değiştirdikleri ve yakalandıkları olay ile ilgisi olmayan soyut iddiaları dışında, her türlü kuşkudan uzak, kesin ve inandırıcı kanıt bulunmadığı, sanığın 13/11/2013 tarihinde alınan idrar tahlilinde uyuşturucu maddeye rastlandığı ve bu hususa 24/12/2013 tarihli iddianamenin fiil anlatımında da yer verildiği anlaşılmakla, sanık hakkında “kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma” suçu yerine, yazılı şekilde “uyuşturucu madde ticareti yapma” suçundan mahkûmiyet hükmü kurulması,

Kanuna aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden, hükmün BOZULMASINA,

27/10/2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

TEFHİM TUTANAĞI: 27.10.2016 tarihinde verilen bu karar … Cumhuriyet savcısı …‘un katılımıyla ve duruşmada savunmasını yapmış bulunan sanık … müdafii Avukat …, . …‘nun yüzüne karşı/yokluğunda 17.11.2016 tarihinde, açık olarak okunup anlatıldı.


YARGITAY 10. CEZA DAİRESİ Esas : 2010/18685 Karar : 2014/1581 Tarih : 10.03.2014

  • TCK 190. Madde

  • Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma Suçu

A) Sanık … hakkındaki uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan verilen beraat hükümüne yönelik temyiz isteğinin incelenmesi:

Hükmün temyiz edilmesinden sonra, sanığın ceza infaz kurumundan gönderdiği 10.01.2014, 14.01.2014 ve 24.02.2014 havale tarihli dilekçelerinde ‘‘dosyamın tastik olmasını istiyorum, dosyamın bir an önce tastik edilmesi, iç tastik yapılmasını istiyorum’’ şeklindeki beyanlarının, temyiz isteğinden vazgeçme niteliğinde olduğundan, hükmün İNCELENMESİNE YER OLMADIĞINA,

B) Sanık … hakkındaki uyuşturucu madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer sağlama suçundan kurulan mahkumiyet hükmünün incelenmesi:

1- Olay günü evine gelen ve hakkında “kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma” suçundan TCK’nın 192/2. maddesi uyarınca ‘‘ceza tayinine yer olmadığına’’ karar verilen diğer sanık … ve ölen … ile birlikte uyuşturucu madde kullanan sanığın eyleminin TCK’nın 190. maddesinde belirtilen “özel yer sağlama,” niteliğinde olmadığı ve atılı suçun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, sanık hakkında beraat yerine mahkumiyet hükmü kurulması,

2- Kabule göre; hükümden sonra 08.02.2008 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5728 sayılı Kanunla değişik CMK’nın 231. maddesinin 5. fıkrası ile sözü edilen maddenin 6. fıkrasına 25.07.2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6008 sayılı Kanun’un 7. maddesiyle eklenen cümle dikkate alınarak hükmün açıklanmasının geri bırakılıp bırakılmayacağının tartışılıp değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,

Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde görülmüş olduğundan, CMUK’nın 321. maddesi gereğince hükmün BOZULMASINA, 10.03.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


UYARI

Web sitemizdeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Av. Baran Doğan’a aittir. Tüm makaleler hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı zaman damgalıdır. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Avukat meslektaşların makale içeriklerini dava dilekçelerinde kullanması serbesttir.

Makale Yazarlığı İçin

Avukat veya akademisyenler hukuk makalelerini özgeçmişleri ile birlikte yayımlanmak üzere avukatbd@gmail.com adresine gönderebilirler. Makale yazımında konu sınırlaması yoktur. Makalelerin uygulamaya yönelik bir perspektifle hazırlanması rica olunur.

Paylaş
RSS