0 212 652 15 44
Çalışma Saatlerimiz
Hafta İçi 09.00 - 18.00

Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Hakkının Engellenmesi Suçu

TCK Madde 113

(1) Cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla;

a) Bir kamu faaliyetinin yürütülmesine,

b) Kamu kurumlarında veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında verilen ya da kamu makamlarının verdiği izne dayalı olarak sunulan hizmetlerden yararlanılmasına, engel olunması hâlinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(2) (Ek:12/5/2022-7406/7 md.) Suçun konusunun sağlık hizmeti olması hâlinde, verilecek ceza altıda biri oranına kadar artırılır.TCK Madde 113 Gerekçesi

Madde metninde kamu kurumu veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının faaliyetlerinin engellenmesi suç olarak tanımlanmıştır.


TCK 113 (Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Hakkının Engellenmesi) Emsal Yargıtay Kararları


YARGITAY 18. CEZA DAİRESİ Esas : 2015/12569 Karar : 2016/880 Tarih : 19.01.2016

  • TCK 113. Madde

  • Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Hakkının Engellenmesi

Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre, dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede, başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak,

Suça konu dairenin suç tarihinde elektrik aboneliğinin olup olmadığı, var ise hangi şahsın üzerine olduğu, suç tarihi itibariyle sanık ‘in temyiz dilekçesinde belirttiği gibi suça konu işyerinin elektriğinin asansöre kablo bağlanmak suretiyle apartmanın ortak kullaınm sayacından elektrik kullandırılması ile ilgili olarak Tedaş tarafından usulsüz kullanım nedeniyle tespit yapılıp yapılmadığı hususlarının, Tedaş’tan sorulmak suretiyle sanıkların elektrik kesme yetkilerinin olup olmadığının tespitinden sonra, eylemlerinin TCK’nın 113. maddesinde düzenlenen “kamu kurumu veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının faaliyetlerinin engellenmesi” suçunu oluşturup oluşturmayacağının tartışılmaması,

Kanuna aykırı,sanıklar ve ‘in temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnameye aykırı olarak, HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 19/01/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


UYARI

Web sitemizdeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Av. Baran Doğan’a aittir. Tüm makaleler hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı zaman damgalıdır. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Avukat meslektaşların makale içeriklerini dava dilekçelerinde kullanması serbesttir.

Makale Yazarlığı İçin

Avukat veya akademisyenler hukuk makalelerini özgeçmişleri ile birlikte yayımlanmak üzere avukatbd@gmail.com adresine gönderebilirler. Makale yazımında konu sınırlaması yoktur. Makalelerin uygulamaya yönelik bir perspektifle hazırlanması rica olunur.

Paylaş
RSS