0 212 652 15 44
Çalışma Saatlerimiz
Hafta İçi 09.00 - 18.00

Dava veya Cezanın Düşmesinin Etkisi

TCK Madde 74

(1) Genel af, özel af ve şikayetten vazgeçme, müsadere olunan şeylerin veya ödenen adlî para cezasının geri alınmasını gerektirmez.

(2) Kamu davasının düşmesi, malların geri alınması ve uğranılan zararın tazmini için açılan şahsi hak davasını etkilemez.

(3) Cezanın düşmesi şahsi haklar, tazminat ve yargılama giderlerine ilişkin hükümleri etkilemez. Ancak, genel af halinde yargılama giderleri de istenemez.TCK Madde 74 Gerekçesi

Tasarıdaki metin içerik olarak muhafaza edilmiştir. Ancak, müsadere ve adli para cezası yaptırımlarına ilişkin hükümler göz önünde bulundurularak, madde metninin ifadesinde değişiklik yapılmıştır.


TCK 74 (Dava veya Cezanın Düşmesinin Etkisi) Emsal Yargıtay Kararları


YARGITAY 18. CEZA DAİRESİ Esas : 2016/17320 Karar : 2017/179 Tarih : 10.01.2017

  • TCK 74. Madde

  • Dava veya Cezanın Düşmesinin Etkisi

İstem yazısında; “Dosya kapsamına göre, sanık hakkında denetim süresinde suç işlediği yönünde ihbar üzerine başlatılan yargılama sırasında, katılanın 11/05/2015 tarihli dilekçesi ile şikâyetinden vazgeçtiğini beyan ettiği, 5237 sayılı Kanun’un 74/3.maddesindeki “Kovuşturma yapılabilmesi şikâyete bağlı suçlarda kanunda aksi yazılı olmadıkça suçtan zarar gören kişinin vazgeçmesi davayı düşürür ve hükmün kesinleşmesinden sonraki vazgeçme cezanın infazına engel olmaz.” düzenlemeye nazaran hükmün kesinleşmesine kadar şikayetten vazgeçmenin hukuken muteber olduğu cihetle; sanığa isnat edilen 5237 sayılı 86/2 ve 125/1 .maddeleri kapsamında kalan hakaret ve basit yaralama suçlarının takibi şikâyete bağlı suçlardan olmasına nazaran, sanık hakkındaki kamu davasının, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 223/8. maddesi hükmünce düşürülmesine karar vermek gerekirken yazılı olduğu şekilde mahkûmiyet hükmü kurulmasında isabet görülmemiştir.” denilmektedir.

Hukuksal Değerlendirme:

5237 sayılı TCK’nın 131/1. maddesinde, “Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenen hariç; hakaret suçunun soruşturulması ve kovuşturulması, mağdurun şikâyetine bağlıdır.” hükmüne yer verildiği,

Aynı Kanun’un 73. maddesinin 4. fıkrasında ise, “Kovuşturma yapılabilmesi şikayete bağlı suçlarda kanunda aksi yazılı olmadıkça suçtan zarar gören kişinin vazgeçmesi davayı düşürür.” hükümleri düzenlenmiştir.

5271 sayılı CMK’nın 223. maddesinin 8. fıkrasında da, “Türk Ceza Kanununda öngörülen düşme sebeplerinin varlığı yada soruşturma yada kovuşturma şartının gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması hallerinde, davanın düşmesine karar verilir.” hükmü yer almaktadır.

İncelenen dosyada; mağdur …‘ın 11/05/2015 tarihli dilekçesi ile, sanık hakkındaki, şikayetten vazgeçmiş olması nedeniyle, sanık hakkında hakaret ve kasten yaralama suçlarından açılan kamu davalarının, TCK’nın 73/4 ve CMK’nın 223/8. maddeleri gereğince düşürülmesine karar verilmesi gerekirken, şikayetten vazgeçme beyanı dikkate alınmadan kurulan mahkumiyet hükümleri hukuka aykırıdır.

Sonuç ve Karar:

Yukarıda açıklanan nedenlerle;

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının düzenlediği tebliğnamedeki düşünce, yapılan açıklamalara göre yerinde görüldüğünden,

1- Hakaret ve kasten yaralama suçlarından sanık … hakkında, Akhisar 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 03/11/2015 tarihli ve 2015/312-741 sayılı kararının,, 5271 sayılı CMK’nın 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA,

2- Anılan Kanun maddesinin 4/d fıkrası uyarınca karardaki hukuka aykırılık, hükmün Yargıtay tarafından düzeltilmesini gerektirmekle; sanık hakkında hakaret ve kasten yaralama suçlarından açılan kamu davalarının, TCK’nın 73/4 ve CMK’nın 223/8. maddeleri gereğince DÜŞMESİNE, dosyanın Yüksek Adalet Bakanlığına sunulmak üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na TEVDİİNE, 10/01/2017 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.


YARGITAY 3. CEZA DAİRESİ Esas: 2013/28970 Karar: 2014/15184 Tarih: 14.04.2014

  • TCK 74. Madde

  • Dava veya Cezanın Düşmesinin Etkisi

O yer Cumhuriyet savcılarının diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;

1)Mağdurun sanığın kendisine sert bir cisimle vurduğunu ifade etmesi ve adli rapor karşısında suçta kullanılan aletin özellikle yaralamanın boyutuna etkili olup olmadığı, sanığın suçta kullanılan bu alet olmadan bu boyutta mağduru yaralayıp yaralayamayacağı tartışılarak sonucuna göre hüküm kurulması gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi,

2)5237 sayılı TCK’nin 74/3. maddesinde düşme kararı verilmesinin yargılama giderlerine ilişkin hükümleri etkilemeyeceğinin açıkça belirtilmesi karşısında sebebiyet verdiği yargılama giderlerinin sanığa yükletilmesi gerektiği gözetilmeyerek yazılı şekilde hüküm kurulması,

3)Sanık hakkında mahkemece düşme kararı verilmesine karşın, kararın gerekçe kısmında kasten yaralama eylemi nedeni ile sanığın 5237 sayılı TCK’nin 86/2. maddesinden cezalandırılmasına karar verildiği belirtilmek suretiyle çelişkili hüküm kurulması,

Sonuç: Bozmayı gerektirmiş, o yer Cumhuriyet savcılarının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebeplerden 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı 321. maddesi uyarınca isteme uygun olarak BOZULMASINA, 14.04.2014 gününde oybirliğiyle, karar verildi.


UYARI

Web sitemizdeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Av. Baran Doğan’a aittir. Tüm makaleler hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı zaman damgalıdır. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Avukat meslektaşların makale içeriklerini dava dilekçelerinde kullanması serbesttir.

Makale Yazarlığı İçin

Avukat veya akademisyenler hukuk makalelerini özgeçmişleri ile birlikte yayımlanmak üzere avukatbd@gmail.com adresine gönderebilirler. Makale yazımında konu sınırlaması yoktur. Makalelerin uygulamaya yönelik bir perspektifle hazırlanması rica olunur.

Paylaş
RSS