0 212 652 15 44
Çalışma Saatlerimiz
Hafta İçi 09.00 - 18.00

Cezadan Mahsup

TCK Madde 16

(1) Nerede işlenmiş olursa olsun bir suçtan dolayı, yabancı ülkede gözaltında, gözlem altında, tutuklulukta veya hükümlülükte geçen süre, aynı suçtan dolayı Türkiye’de verilecek cezadan mahsup edilir.## TCK Madde 16 Gerekçesi

Maddede, suç nerede işlenmiş olursa olsun, yabancı ülkede gözaltında, gözlem altında, tutuklulukta veya hükümlülükte geçen sürelerin aynı suçtan dolayı Türkiye’de yapılacak yargılama sonunda verilecek cezadan indirilmesi öngörülmüş, böylece adalet esaslarına uyulması sağlanmıştır.


TCK 16 (Cezadan Mahsup) Emsal Yargıtay Kararları


YARGITAY 18. CEZA DAİRESİ Esas : 2016/12008 Karar : 2017/1737 Tarih : 15.02.2017

  • TCK 16. Madde

  • Cezadan Mahsup

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi, kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü.

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;

1- Sanığın savunmasının alındığının belirtildiği 03.08.2007 tarihli uluslararası istinabe evrakları arasında, sanığın savunmasının alındığı duruşma zaptı ile tercümesinin bulunmaması,

2- 08/06/2004 tarihli yakalama tutanağında, sanığın insan ticareti suçundan….’da yakalanıp gözaltına alındığı ve suça konu olan mağdurların…. Otelde zorla alıkonulduğunun Güney Doğu Avrupa İşbirliği Girişimi tarafından ihbar edildiğinin belirtildiği dikkate alındığında, sanığın yabancı ülkede yargılanmasına ilişkin varsa dava dosyasının onaylı örneklerinin uluslararası istinabe suretiyle istenerek tercümesinin yaptırılması, işlediği suçtan dolayı yabancı ülkede gözaltında, gözlem altında, tutuklulukta veya hükümlülükte geçen süresinin bulunup bulunmadığı belirlenerek atılı suça ilişkin toplanan kanıtların duruşmada incelenip tartışılarak, hukuki durumunun buna göre takdir ve tayin edilmesi ve ayrıca TCK’nın 16. maddesinin uygulanıp uygulanmayacağının değerlendirilmesi gerekirken, eksik soruşturmayla hüküm kurulması,

Kanuna aykırı ve sanık … müdafiinin temyiz nedenlerinin kabulü ile tebliğnameye uygun olarak, HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 15.02.2017 tarihinde oy biliğiyle karar verildi.


YARGITAY 9. CEZA DAİRESİ Esas : 2015/16780 Karar : 2017/15 Tarih : 16.01.2017

  • TCK 16. Madde

  • Cezadan Mahsup

Dosya incelenerek gereği düşünüldü :

Yapılan yargılama sonunda toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanığın suçunun sübutu kabul, olay niteliğine ve kovuşturma sonuçlarına uygun şekilde vasfı tayin edilmiş, cezayı azaltıcı sebebin niteliği takdir kılınmış, incelenen dosyaya göre verilen hükümde düzeltme nedeni dışında bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık ve müdafiinin yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;

Hükmolunan cezadan TCK’nın 16. maddesi uyarınca yabancı ülkede gözaltında, gözlem altında, tutuklulukta veya hükümlülükte geçen sürelerin mahsuba karar verilmesi ile yetinilmesi yerine yazılı şekilde hüküm kurulması,

Kanuna aykırı olup hükmün bu nedenle BOZULMASINA, bu hususun yeniden yargılama yapılmaksızın CMUK’nın 322. maddesine göre düzeltilmesi mümkün bulunduğundan, yabancı mahkeme tarafından verilen cezanın tamamının mahsubuna dair bölüm hükümden çıkarılarak, yerine “TCK’nın 16. maddesi uyarınca yabancı ülkede gözaltında, gözlem altında, tutuklulukta veya hükümlülükte geçen sürelerin cezadan mahsubuna” ifadesinin eklenmesi suretiyle diğer yönleri usul ve kanuna uygun bulunan hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 16.01.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


YARGITAY 20. CEZA DAİRESİ Esas : 2015/8579 Karar : 2016/749 Tarih : 15.02.2016

  • TCK 16. Madde

  • Cezadan Mahsup

Yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, delillerin gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, eyleme uyan suç tipi ile yaptırımların aşağıda belirtilenler dışında doğru biçimde belirlendiği anlaşılmakla, ancak;

1- Suç tarihinde sanığın K.K.TC`de bulunan Gazimağusa Serbest Bölgesinden uyuşturucu madde ile çıktığı esnada yakalanmasından sonra, verdiği bilgilerle ve diğer suç ortakları olan …ve … ile buluşma ayarlamak suretiyle yakalanmalarını sağlayarak suç ortaklarının ortaya çıkmasına hizmet ve yardım ettiği halde, sanık hakkında 5237 sayılı TCK’nın 192/3. maddesi uyarınca etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi,

2- TCK’nın 188/2. maddesi uyarınca, sanık hakkında yurt dışında yapılan yargılama sonucunda hükmolunan cezaların infaz edilen kısmının mahsubuna karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde TCK`nın 16. maddesi uyarınca mahsubuna karar verilmesi,

3-Anayasa Mahkemesi’nin 08.10.2015 tarih ve E.2014/140; K.2015/85 sayılı kararının 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olması nedeniyle TCK`nın 53. maddesiyle ilgili olarak yeniden değerlendirme yapılmasında zorunluluk bulunması,

Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, hükmün ( BOZULMASINA ), oybirliğiyle karar verildi.


YARGITAY 9. CEZA DAİRESİ Esas : 2014/47 Karar : 2014/4747 Tarih : 17.04.2014

  • TCK 16. Madde

  • Cezadan Mahsup

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre sanığın yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;

Hükmolunan cezadan TCK`nın 16. maddesi uyarınca yabancı ülkede gözaltında, gözlem altında, tutuklulukta veya hükümlülükte geçen sürelerin mahsup edilmesi gerektiği gözetilmeden

TCK’nın 16 ve 63. maddeleri gereğince Yunanistan mahkemeleri tarafından verilen cezanın tamamının mahsubuna karar verilmesi, Kanuna aykırı olup hükmün bu nedenle ( BOZULMASINA ), bu hususun yeniden yargılama yapılmaksızın CMUK’nın 322. maddesine göre düzeltilmesi mümkün bulunduğundan, mahsuba dair bölüm hükümden çıkarılarak, yerine “TCK`nın 16. maddesi uyarınca yabancı ülkede gözaltında, gözlem altında, tutuklulukta veya hükümlülükte geçen sürelerin cezadan mahsubuna” ifadesinin eklenmesi suretiyle diğer yönleri usul ve kanuna uygun bulunan hükmün (DÜZELTİLEREK ONANMASINA ), oybirliğiyle karar verildi.


YARGITAY 9. CEZA DAİRESİ Esas : 2013/17765 Karar : 2014/3393 Tarih : 24.03.2014

  • TCK 16. Madde

  • Cezadan Mahsup

Sanık hakkında hüküm kurulurken TCK`nın 53/1. maddesinde öngörülen hak yoksunluklarına hükmedilmemiş ise de, madde ile düzenlenen hak yoksunluğunun hürriyeti bağlayıcı cezanın kanuni sonucu olarak her zaman uygulanması mümkün görülmüştür. Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine incelenen dosya kapsamına göre sanığın yerinde görülmeyen diğer itirazlarının reddine, ancak;

1- Sanık hakkında temel ceza tayin edilirken TCK’nın 79/1. maddesinin uygulanan bendinin gösterilmemesi,

2- Sanığın aynı suçtan dolayı Yunanistan’da gözaltında, tutuklulukta veya hükümlülükte geçirdiği sürelerin TCK’nın 16. maddesi uyarınca mahsubuna karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, tutuklulukta ve gözaltında geçen sürenin TCK`nın 63. maddesi uyarınca cezadan mahsubuna karar verilmesi,

Kanuna aykırı olup, hükmün bu nedenlerle (BOZULMASINA), bu hususun yeniden duruşma yapılmaksızın CMUK’nın 322. maddesine göre düzeltilmesi mümkün bulunduğundan, hükmün 1. paragrafındaki “TCK’nın 79/1” ibaresinin sonuna “-b “ ibaresinin eklenmesi ile hüküm fıkrasından, TCK’nın 63. maddesinin uygulanmasına ilişkin bölümün çıkarılarak yerine “TCK’nın 16. maddesi uyarınca sanığın yabancı ülkede gözaltında, gözlem altında, tutuklulukta veya hükümlülükte geçirdiği sürenin, aynı suçtan dolayı Türkiye`de verilen cezadan mahsubuna” ibarelerinin yazılması suretiyle diğer yönleri usul ve kanuna uygun olan hükmün DÜZELTİLEREK (ONANMASINA), oybirliğiyle karar verildi.


UYARI

Web sitemizdeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Av. Baran Doğan’a aittir. Tüm makaleler hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı zaman damgalıdır. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Avukat meslektaşların makale içeriklerini dava dilekçelerinde kullanması serbesttir.

Makale Yazarlığı İçin

Avukat veya akademisyenler hukuk makalelerini özgeçmişleri ile birlikte yayımlanmak üzere avukatbd@gmail.com adresine gönderebilirler. Makale yazımında konu sınırlaması yoktur. Makalelerin uygulamaya yönelik bir perspektifle hazırlanması rica olunur.

Paylaş
RSS