0 212 652 15 44
Çalışma Saatlerimiz
Hafta İçi 09.00 - 18.00

Silahlı Örgüt Üyeliği Suçunda Açık Cezaevine Geçiş ve Denetimli Serbestlik

(Yargıtay 1. Ceza Dairesi 2022/764 E. , 2022/1054 K.)

“İçtihat Metni”

(KANUN YARARINA BOZMA İSTEMİ)

Silahlı terör örgütü üyesi olmak ve terör örgütü propagandası yapmak suçlarından … Ağır Ceza Mahkemesinin 22/09/2016 tarihli ve 2016/369 değişik iş sayılı kararı ile 6 yıl 13 ay hapis cezasına hükümlü …‘ın, bu cezasının infazı sırasında, açık ceza infaz kurumuna ayrılma ve denetimli serbestlikten yararlanma talebinin, hükümlünün açık ceza infaz kurumuna ayrılmasına az bir süre kala örgütten ayrıldığı hususunda bilinçli bir şekilde hareket ettiğine yönelik kanaate varıldığından bahisle reddine dair… İnfaz Hakimliğinin 13/07/2021 tarihli ve 2021/1119 Esas, 2021/1143 sayılı kararına karşı yapılan itirazın reddine ilişkin mercii … 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 11/08/2021 tarihli ve 2021/365 değişik iş sayılı kararı ile ilgili olarak;

Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliğinin 6/2-ç maddesinde yer alan, “Terör ve örgütlü suçlardan hükümlü olup, mensup oldukları örgütten ayrıldıkları idare ve gözlem kurulu kararıyla tespit edilenlerin koşullu salıverilme tarihine bir yıldan az süre kalması şartı aranır.” şeklindeki düzenleme karşısında, hükümlünün koşullu salıverilme tarihinin 06/01/2022 tarihi olduğu, … T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü İdare ve Gözlem Kurulu Başkanlığının 12/07/2021 tarihli ve 2021/1028 sayılı ve 13/07/2021 tarihli ve 2021/1037 sayılı kararlarında hükümlünün örgütle bir bağının bulunmadığı, açık ceza infaz kurumuna ayrılma ve denetimli serbestlik hükümlerinden yararlanma talepleri bakımından uygun ve iyi halli olduğuna karar verilmesi karşısında, koşullu salıverilme tarihine 1 yıldan az süre kalan ve mensup olduğu örgütten ayrıldığı idare ve gözlem kurulu kararı ile tespit edilen hükümlünün açık ceza infaz kurumuna ayrılma ve denetimli serbestlik hükümlerinden yararlanma talebinin kabul edilmesi gerektiği cihetle, itirazın kabulü yerine, yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 26/11/2021 gün ve 94660652-105-24-19019-2021-Kyb sayılı yazılı istemlerine müsteniden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının tebliğnamesi ile Dairemize ihbar ve dava evrakı gönderilmekle, incelenerek gereği düşünüldü;

TÜRK MİLLETİ ADINA

Kanun yararına bozma talebine dayanılarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen tebliğnamedeki bozma isteği incelenen dosya kapsamına göre yerinde görüldüğünden, … 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 11/08/2021 tarihli ve 2021/365 değişik iş sayılı kararının 5271 sayılı CMK’nin 309. maddesi uyarınca KANUN YARARINA BOZULMASINA, diğer işlemlerin yapılabilmesi için dosyanın Mahkemesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 14/02/2022 gününde oy birliğiyle karar verildi.

Örgüt Üyesinin Bağımsız Koğuşa Geçmesi Şart Değildir

(Yargıtay 1. Ceza Dairesi 2021/12654 E. , 2022/231 K.)

Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan … 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olarak bulunan …‘in, açık ceza infaz kurumuna ve denetimli serbestliğe ayrılma talebinin, hükümlünün mensup olduğu örgütten ayrılmadığı ve hali hazırda terör örgütüne mensup suçtan hükümlü/tutuklu olanların olduğu koğuşta barındığından bahisle reddine dair anılan Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü İdare ve Gözlem Kurulu Başkanlığının 19/11/2020 tarihli ve 2020/9616 sayılı kararına karşı yapılan şikayetin reddine ilişkin … İnfaz Hakimliğinin 07/12/2020 tarihli ve 2020/4040 Esas, 2020/4107 sayılı kararına yönelik itirazın kabulü ile anılan kararın kaldırılmasına dair mercii … 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 21/01/2021 tarihli ve 2021/12 değişik iş sayılı kararı ile ilgili olarak;

Dosya kapsamına göre, itiraz merciince, hükümlünün terör örgütü üyeleri ile aynı koğuşta gözlemlenerek örgütten ayrılıp ayrılmadığının tespitinin çok zor olması ve cezaevi tarafından verilen cevapta tarafsız örgüt üyesi bulunmadığından bahisle koğuş açılmadığının belirtildiği cihetle, itirazın kabulüne karar verilmiş ise de; Açık Ceza İnfaz Kurumuna Ayrılma Yönetmeliğinin 6/2-ç maddesinde, “Terör ve örgütlü suçlardan hükümlü olup, mensup oldukları örgütten ayrıldıkları idare ve gözlem kurulu kararıyla tespit edilenlerin koşullu salıverilme tarihine bir yıldan az süre kalması şartı aranır.” şeklinde yer alan düzenlemeye nazaran, hükümlünün mensup olduğu örgütten ayrıldığının idare ve gözlem kurulu kararıyla tespit edilmesi gerektiği, bu doğrultuda hükümlünün örgütten ayrıldığına ilişkin samimi eylemlerinin yanında, ceza infaz kurumu yetkilileri tarafından yapılacak gözlem ve denetimlerle hükümlünün örgütten ayrıldığına dair yeterli kanaatin de oluşmasının gerektiği, idare tarafından hükümlü hakkında yapılacak işlemler boyunca ise, hükümlü hakkında bahsedilen kanaate ulaşılması bakımından hükümlünün bağımsız koğuşa alınarak değerlendirilmesinin zorunluluk arz etmediği gibi, ceza infaz kurumlarına böyle bir yükümlülük yüklenemeyeceği, nitekim; FETÖ silahlı terör örgütüne üye olduğu mahkeme kararı ile tespit edilerek cezalandırılan hükümlünün, örgüt üyeliğini hiçbir şekilde kabul etmediği ve söz konusu örgüt ile bağının kalmadığını beyan ederek açık ceza infaz kurumuna ve denetimli serbestliğe ayrılma talebinde bulunduğu, bunun üzerine hükümlünün mevcut durumunun, ilk olarak adı geçen Ceza İnfaz Kurumu İdare ve Gözlem Kurulunun 21/05/2020 tarihli ve 2020/2983 sayılı kararı ile 6 ay süre ile gözlemlenerek değerlendirilmesine karar verildiği, belirtilen süre boyunca hükümlünün Kurum görevlileri ile görüştüğü ve gözlemlendiği ancak, hakkında yeterli kanaat elde edilememesi üzerine de örgütten ayrıldığına ilişkin samimiyetinin tasdik edilmemesi sebebiyle açık ceza infaz kurumuna ve denetimli serbestliğe ayrılma talebinin reddine dair kararın verildiği, söz konusu değerlendirmenin cezanın infazı sırasında idarece yapılan görüşmelere ve gözleme dayanılarak verildiği gibi, örgüt ile bağının bulunmadığını beyan eden hükümlünün söz konusu örgüte dair herhangi bir bilgi paylaşımında da bulunmadığı anlaşılmakla, itirazın reddi yerine yazılı şekilde kabulüne karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 04/10/2021 gün ve …-Kyb sayılı yazılı istemlerine müsteniden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının tebliğnamesi ile Dairemize ihbar ve dava evrakı gönderilmekle, incelenerek gereği düşünüldü;

TÜRK MİLLETİ ADINA

Kanun yararına bozma talebine dayanılarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen tebliğnamedeki bozma isteği incelenen dosya kapsamına göre yerinde görüldüğünden, … 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 21/01/2021 tarihli ve 2021/12 değişik iş sayılı kararının 5271 sayılı CMK’nin 309. maddesi uyarınca KANUN YARARINA BOZULMASINA, diğer işlemlerin yapılabilmesi için dosyanın Mahkemesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 14/01/2022 gününde oy birliğiyle karar verildi.

Kapalı Cezaevinde Örgütten Ayrıldığı Tespit Edilen Hükümlü Açık Cezaevine Geçebilir

(Yargıtay 1. Ceza Dairesi 2019/3474 E. , 2021/6464 K.)

Açık cezaevine doğrudan alınacak hükümlüler, yönetmeliğin 5. maddesinde sayılmış olup “terör suçları ve örgüt faaliyeti kapsamında” işlenen suçlar hariç tutulmuştur. Kapalı kurumdan açık kuruma ayrılabilecek olan hükümlüler yönetmeliğin 6. maddesinde gösterilmiştir. Terör suçlularının bu haktan yararlanabilmesi için haklarında 4959 sayılı Topluma Kazandırma Kanununun, 4422 sayılı Kanunun 14. maddesinin veya 5237 sayılı TCK’nin 221. maddesinin uygulanmış olması ya da terör veya örgütlü suçtan mahkum olanların mensup oldukları örgütten ayrıldıkları idare ve gözlem kurulu kararı ile tespit edilmiş olması gerekmektedir.

Yönetmeliğin 8. maddesine göre, yönetmeliğin 6/2-c ve ç bendi dışında kalan terör ve örgütlü suçlardan mahkum olanlar açık kuruma ayrılamayacaktır.

Bu açıklamalara göre somut olay değerlendirildiğinde; silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan cezalandırılan ve mensup olduğu örgütten ayrıldığı idare ve gözlem kurulu kararıyla belirlenen ayrıca hakkında TCK’nın 221/4. maddesi uyarınca etkin pişmanlık hükmü uygulanan ve bu nedenle koşullu salıverilmesine bir yıldan az bir süre kala kapalı ceza infaz kurumundan açık ceza infaz kurumuna ayrılma hakkı kazanan hükümlünün denetimli serbestlikten yararlanmayı istediği 07.05.2019 tarihinden koşullu salıverilme tarihi olan 24.12.2019 tarihine kadar olan cezasının 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 105/A ve geçici 4. maddeleri uyarınca denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infazına karar verilmesi gerekirken 26.06.2019 tarihinden itibaren denetimli serbestlikten yararlanması yönünde verilen karar usul ve yasaya aykırı görüldüğünden bu karara yönelik kanun yararına bozma isteminin kabulüne karar vermek gerekmiştir.

Açık Cezaevindeki Örgüt Üyesinin Denetimli Serbestlikten Yararlanması

(Yargıtay 1. Ceza Dairesi 2019/3081 E. , 2021/11213 K.)

Silahlı terör örgütü üyesi olma suçundan cezalandırılan ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 3. maddesine göre terör suçlusu olarak kabul edilen hükümlü hakkında 5237 sayılı TCK’nin 221/4. maddesindeki etkin pişmanlık hükümleri uygulandığından Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliğinin 6/2-c. maddesine göre açık ceza infaz kurumuna ayrılma imkanı bulunduğu, açık ceza infaz kurumuna ayrılma hakkı bulunan hükümlünün denetimli serbestlik tedbirinden yararlanması için 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 105/A maddesi uyarınca iyi halli hükümlü olduğunun tespit edilmesinin yeterli olduğu, koşullu salıverilme tarihi 25.05.2019, hakkında denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına ilişkin talep tarihi 19.03.2019 olduğu, açık ceza infaz kurumuna ayrılmasına karar verilen hükümlünün talep tarihi itibariyle denetimli serbestlik tedbirinden de yararlanma imkanının bulunduğu anlaşılmakla; kanun yararına bozma istem yazısında hükümlü hakkında idare ve gözlem kurulu tarafından düzenlenen ve yukarıda ayrıntılı olarak açıklanan 27.03.2019 tarihli rapor dikkate alınmaksızın hükümlünün mensup olduğu örgütten ayrıldığına ilişkin tespit yapılmadığı gerekçesiyle hükümlü hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infaz usulüne karar verilmesinin yerinde olmadığına yönelen ve haklı sebeplere dayanmayan kanun yararına bozma isteminin reddine karar verilmesi gerekmiştir.


Avukat Baran Doğan

UYARI

Web sitemizdeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Av. Baran Doğan’a aittir. Tüm makaleler hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı zaman damgalıdır. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Avukat meslektaşların makale içeriklerini dava dilekçelerinde kullanması serbesttir.

Makale Yazarlığı İçin

Avukat veya akademisyenler hukuk makalelerini özgeçmişleri ile birlikte yayımlanmak üzere avukatbd@gmail.com adresine gönderebilirler. Makale yazımında konu sınırlaması yoktur. Makalelerin uygulamaya yönelik bir perspektifle hazırlanması rica olunur.

Paylaş
RSS