0 212 652 15 44
Çalışma Saatlerimiz
Hafta İçi 09.00 - 18.00

Örgüt Üyesi Olmakla Birlikte Örgüt Adına Suç İşlemek Suçunda Açık Cezaevine Geçiş ve Denetimli Serbestlik

(Yargıtay 1CD - Esas : 2019/3842 Karar : 2021/6470 Tarih : 8.04.2021)

Terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek suçundan … 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 03/10/2012 tarihli ve 2012/54 esas, 2012/370 sayılı kararı ile 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına hükümlü …‘un, açık ceza infaz kurumuna ayrılma talebinin reddine ilişkin Maltepe 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü İdare ve Gözlem Kurulu Başkanlığının 08/07/2019 tarihli ve 2019/4804 sayılı kararına yönelik şikayetin reddine dair … İnfaz Hâkimliğinin 30/07/2019 tarihli ve 2019/2664 esas, 2019/2719 sayılı kararına karşı yapılan itirazın reddine ilişkin mercii … 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 27/08/2019 tarihli ve 2019/1837 değişik iş sayılı kararı ile ilgili olarak;

Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliğinin 6/1-c maddesinde, “Cezaları yüksek güvenlikli kapalı kurumlar veya diğer kapalı kurumların yüksek güvenlikli bölümlerinde infaz edilenlerden toplam cezalarının üçte birini bu kurumlarda iyi hâlli olarak geçiren ve koşullu salıverilme tarihine üç yıl veya daha az süre kalanlar, açık kurumlara ayrılabilir.” şeklindeki, 6/2-ç maddesinde ise, “terör ve örgütlü suçlardan hükümlü olup, mensup oldukları örgütten ayrıldıkları idare ve gözlem kurulu kararıyla tespit edilenlerin koşullu salıverilme tarihine bir yıldan az süre kalması şartı aranır.” şeklindeki düzenlemeler ile,

Benzer bir olaya ilişkin Yargıtay 1. Ceza Dairesinin 29/04/2019 tarihli ve 2017/3312 esas, 2019/2376 karar sayılı ilâmında, “…Somut olayda hükümlünün infaza konu cezasının terör örgütü propagandası yapmak suçuna ilişkin olduğu, hükümlünün işlediği suçun niteliği gereği örgüt mensubu olarak kabul edilmesinin mümkün olmadığı, buna rağmen açık ceza infaz kurumuna ayrılması ve hakkında denetimli serbestlik tedbirinin uygulanması yönündeki talebi değerlendirildiği sırada Ceza infaz kurumu idaresi ve İnfaz Hakimliği tarafından örgüt mensubu kabul edilerek hakkında işlem yapılması ve karar verilmesinin yerinde olmadığı gibi örgüt mensubu olmadığı kesinleşen yargı kararı ile kabul edilen bir kişinin mensup olduğu örgütten ayrılıp ayrılmadığı gibi tamamen subjektif ve bu dosya açısından hukuki açıdan sonuç doğurması mümkün olmayan bir değerlendirmeye konu yapılmasınında yerinde olmadığı…” şeklinde belirtildiği üzere,

.Dosya kapsamına göre, mahkûm olduğu “terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek” suçunun niteliği gereği hükümlünün örgüt mensubu olarak kabul edilmesinin mümkün olmadığı gibi, örgüt mensubu olmadığı kesinleşmiş yargı kararı ile kabul edilen hükümlü hakkında, mensup olduğu örgütten ayrılıp ayrılmadığına dair anılan Yönetmeliğin 6/2-ç maddesi uyarınca bir değerlendirme yapılamayacağı, yapılan tespitin ise hükümlü açısından hukukî sonuç doğurmayacağının anlaşılması karşısında, 28/02/2018 tarihinde ceza infaz kurumuna alınan, söz konusu cezasının 1/3’ünü kapalı ceza infaz kurumunda infaz ettiği anlaşılan, aynı zamanda koşullu salıverilme tarihi olan 30/06/2020 tarihine 1 yıldan az süre kalan ve hakkında Maltepe 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü İdare ve Gözlem Kurulu Başkanlığının 08/07/2019 tarihli kararında iyi hâlli olmadığına ilişkin bir tespit bulunmayan hükümlünün, iyi hâlli olması durumunda açık ceza evine ayrılabileceği gözetilerek, anılan ceza infaz kurumundan iyi hâlli olup olmadığının sorularak sonucuna göre, hukukî durumun tayin ve takdirinin gerektiği gözetilmeksizin, itirazın belirtilen nedenle kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 11/11/2019 gün ve 94660652-105-34-17122-2019-Kyb sayılı yazılı istemlerine müsteniden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının tebliğnamesi ile Dairemize ihbar ve dava evrakı gönderilmekle, incelenerek gereği düşünüldü;

TÜRK MİLLETİ ADINA

Kanun yararına bozma talebine dayanılarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen tebliğnamedeki bozma isteği incelenen dosya kapsamına göre yerinde görüldüğünden, … 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 27/08/2019 tarihli ve 2019/1837 değişik iş sayılı kararının 5271 sayılı CMK’nin 309. maddesi uyarınca KANUN YARARINA BOZULMASINA, diğer işlemlerin yapılabilmesi için dosyanın Mahkemesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 08/04/2021 gününde oy birliğiyle karar verildi.

UYARI

Web sitemizdeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Av. Baran Doğan’a aittir. Tüm makaleler hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı zaman damgalıdır. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Avukat meslektaşların makale içeriklerini dava dilekçelerinde kullanması serbesttir.

Makale Yazarlığı İçin

Avukat veya akademisyenler hukuk makalelerini özgeçmişleri ile birlikte yayımlanmak üzere avukatbd@gmail.com adresine gönderebilirler. Makale yazımında konu sınırlaması yoktur. Makalelerin uygulamaya yönelik bir perspektifle hazırlanması rica olunur.

Paylaş
RSS