0 212 652 15 44
Çalışma Saatlerimiz
Hafta İçi 09.00 - 18.00

Dilekçe Üzerine Uygulanacak İşlem:

İYUK Madde 6

1.Danıştay, idare mahkemesi ve vergi mahkemesi başkanlıklarına veya 4 ncü maddede yazılı yerlere verilen dilekçelerin harç ve posta ücretleri alındıktan sonra deftere derhal kayıtları yapılarak kayıt tarih ve sayısı dilekçenin üzerine yazılır. Dava bu kaydın yapıldığı tarihte açılmış sayılır.

2.Davacılara, kayıt tarih ve sayısını gösteren imzalı ve mühürlü, pulsuz bir alındı kağıdı verilir.

3.4 ncü maddede yazılı diğer yerlere verilen dilekçeler, en geç üç gün içinde Danıştay veya ait olduğu mahkeme başkanlığına taahhütlü olarak gönderilir. Bu yerlerde harç pulları bulunmadığı takdirde bunlara karşılık alınan paraların miktarı ve alındı kağıdının tarih ve sayısı dilekçelere yazılır.

4.(Değişik: 10/6/1994-4001/4 md.) Herhangi bir sebeple harcı veya posta ücreti verilmeden veya eksik harç veya posta ücreti ile dava açılmış olması halinde, otuz gün içinde harcın ve posta ücretinin verilmesi ve tamamlanması hususu daire başkanı veya görevlendireceği tetkik hakimi, mahkeme başkanı veya hakim tarafından ilgiliye tebliğ olunur. Tebligata rağmen gereği yerine getirilmediği takdirde bildirim aynı şekilde bir daha tekrarlanır. Harç veya posta ücreti süresi içinde verilmez veya tamamlanmazsa davanın açılmamış sayılmasına karar verilir ve davacıya tebliğ olunur.

5.(Değişik: 10/6/1994-4001/4 md.) Dava açıldıktan sonra posta ücretinde tebliğ işlemlerinin yapılmasını engelleyecek şekilde azalma olması halinde, otuz gün içinde posta ücretinin tamamlanması daire başkanı veya görevlendireceği tetkik hakimi, mahkeme başkanı veya hakim tarafından ilgiliye tebliğ olunur. Tebligata rağmen gereği yerine getirilmediği takdirde bildirim aynı şekilde bir daha tekrarlanır. Posta ücreti süresi içinde tamamlanmazsa dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilir. Bu kararın tebliği tarihinden başlayarak üç ay içinde, noksanı tamamlanmak suretiyle yeniden işleme konulması istenmediği takdirde davanın açılmamış sayılmasına karar verilir ve davacıya tebliğ olunur.

6.(Değişik: 10/6/1994-4001/4 md.) 4 ve 5 inci fıkralardaki tebligat re’sen genel bütçeden yapılır.İdari Yargılama Usulü Kanunu (İYUK) 6. Madde Emsal Danıştay Kararları


DANIŞTAY 15. DAİRE Esas : 2016/3088 Karar : 2017/39 Tarih : 9.01.2017

  • İYUK 6. Madde

14.05.2015 tarih ve 29355 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’nın Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Başbakanlık`a karşı açılan davaya ilişkin dosya incelenerek gereği görüşüldü;

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu`nun 6/4. maddesinde; “Herhangi bir sebeple harcı veya posta ücreti verilmeden veya eksik harç veya posta ücretleri ile dava açılmış olması halinde, otuz gün içinde harcın ve posta ücretinin verilmesi ve tamamlanması hususu daire başkanı veya görevlendireceği tetkik hakimi, mahkeme başkanı veya hakim tarafından ilgiliye tebliğ olunur. Tebligata rağmen gereği yerine getirilmediği takdirde bildirim aynı şekilde bir daha tekrarlanır. Harç veya posta ücreti süresi içinde verilmez veya tamamlanmazsa davanın açılmamış sayılmasına karar verilir ve davacıya tebliğ olunur.” hükmü yer almaktadır.

Dosyanın incelenmesinden; eksik olan harç ücretinin tamamlanması hususunun davacıya 15/06/2016 ve 02/08/2016 tarihlerinde tebliğ edilmesine rağmen, süresinde eksikliğin tamamlanmadığı anlaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle; 2577 sayılı Kanun’un 6/4. maddesi uyarınca DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASINA, bu kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu`na temyiz yolu açık olmak üzere, 09/01/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


DANIŞTAY 13. DAİRE Esas: 2015/2861 Karar: 2016/3609 Tarih: 04.11.2016

  • İYUK 6. Madde

Davacı vekili tarafından, davacıya ait iş yerinde yapılan denetimde kaçak ve/veya sahte tütün mamülleri bulundurulduğunun tespit edildiğinden bahisle satış belgesinin iptaline dair 13.10.2008 tarih ve 6037 Sayılı yazı ile tebliğ edilen 08.10.2008 tarih ve 858 Sayılı işlem ile satış belgesinin iptali işlemine dayanak oluşturan 31.12.2002 tarih ve 24980 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin Toptan ve Perakende Satışı ile Satış Belgelerine İlişkin Yönetmelik”in beşinci fıkrasında yer alan “toptan ve perakende satıcılar ile açık içki satıcılarının kaçak veya sahte ürün bulundurmaları veya satmaları, satış belgelerinin iptal nedenidir.” hükmünün iptali istemiyle Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu’na karşı açılan davada; Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin Toptan ve Perakende Satışı ile Satış Belgelerine İlişkin Yönetmelik’in beşinci fıkrasında yer alan hükmün iptali istemi hakkında karar verilmesine yer olmadığına, davacının satış belgesinin iptaline dair işlemin iptaline dair Dairemizin 23.11.2011 tarih ve E:2009/1724, K:2011/5313 Sayılı kararının iptale dair kısmının davalı idare tarafından temyizi üzerine, kararın bozulmasına dair Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 01.10.2014 tarih ve E:2012/1712, K:2014/2896 Sayılı kararından sonra dosyanın yeniden Dairemiz esasına kaydedildiği, ancak, dosyadaki posta ücretinin yetersiz kaldığı ve tebligat işlemlerinin tamamlanabilmesi için eksik posta ücretinin 30 gün içinde tamamlanması gerektiği hususunun 08.02.2016 ve 28.03.2016 tarihlerinde davacıya tebliğ edilen Dairemiz yazılarıyla bildirilmesine rağmen, söz konusu eksikliğin tamamlanmaması sebebiyle 05.05.2016 tarihinde dosyanın işlemden kaldırıldığı görülmekle, gereği görüşüldü:

KARAR : 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 6/5. maddesinde, “Dava açıldıktan sonra posta ücretinde tebliğ işlemlerinin yapılmasını engelleyecek şekilde azalma olması hâlinde, otuz gün içinde posta ücretinin tamamlanması daire başkanı veya görevlendireceği tetkik hâkimi, mahkeme başkanı veya hâkim tarafından ilgiliye tebliğ olunur. Tebligata rağmen gereği yerine getirilmediği takdirde bildirim aynı şekilde bir daha tekrarlanır. Posta ücreti süresi içinde tamamlanmazsa dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilir. Bu kararın tebliği tarihinden başlayarak üç ay içinde, noksanı tamamlanmak suretiyle yeniden işleme konulması istenmediği takdirde davanın açılmamış sayılmasına karar verilir ve davacıya tebliğ olunur.” hükmü yer almaktadır.

Dosyanın incelemesinden; posta ücreti eksikliğini içeren Dairemiz yazılarının 08.02.2016 ve 28.03.2016 tarihlerinde ilgiliye tebliğ edilmiş olmasına karşın, verilen süreler içinde söz konusu eksikliğin yerine getirilmemesi üzerine dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verildiği ve dosyayı işlemden kaldırma kararının tebliğ edildiği 12.07.2016 tarihinden itibaren üç ay içinde noksanı tamamlanmak suretiyle yeniden işleme konulmasının istenmediği anlaşılmıştır.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle, 2577 Sayılı Kanun’un 6. maddesinin 5. fıkras 5. fıkrası uyarınca DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASINA, ayrıntısı aşağıda gösterilen toplam 146,30.-TL yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 1.800.-TL vekâlet ücretinin davacı şirketten alınarak davalı idareye verilmesine, kararın tebliğ tarihini izleyen 30 (otuz) gün içerisinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na temyiz yolu açık olmak üzere, 04.11.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


DANIŞTAY 15. DAİRE Esas: 2015/6149 Karar: 2016/159 Tarih: 22.01.2016

  • İYUK 6. Madde

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından tarafından, 13.05.2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavlarına İlişkin Gümrük Yönetmeliği’nde Değişiklik yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1. fıkrasında yer alan ‘‘yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılır’’ ibaresinin 2. fıkrasında yer alan ‘‘Bakanlıkça tayin edilecek yer ve zamanda sözlü sınava tabi tutulur’’ ibaresinin, 2. ve 3. fıkralarında yer alan ‘‘sözlü sınavlarının’’ ibarelerinin ve 1. fıkrasında yer alan ‘‘Bakanlıktan dört ve gümrük müşavir dernek başkanlarından bir olmak üzere beş kişiden oluşur’’ ibaresinin iptali istemiyle ‘na karşı açılan davada, posta ücretinin yetersiz kaldığı ve tebligat işlemlerinin tamamlanabilmesi için eksik olan posta ücretinin 30 gün içinde tamamlanması gerektiği hususu davacıya 13.08.2015 ve 17.11.2015 tarihlerinde tebliğ olunan Dairemiz yazılarıyla bildirilmesine rağmen, söz konusu eksikliğin tamamlanmadığı anlaşıldığından, gereği görüşüldü:

KARAR : 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 6/4. maddesinde; “Herhangi bir sebeple harcı veya posta ücreti verilmeden veya eksik harç veya posta ücreti ile dava açılmış olması halinde, otuz gün içinde harcın ve posta ücretinin verilmesi ve tamamlanması hususu daire başkanı veya görevlendireceği tetkik hakimi, mahkeme başkanı veya hakim tarafından ilgiliye tebliğ olunur. Tebligata rağmen gereği yerine getirilmediği takdirde bildirim aynı şekilde bir daha tekrarlanır. Harç veya posta ücreti süresi içinde verilmez veya tamamlanmazsa davanın açılmamış sayılmasına karar verilir ve davacıya tebliğ olunur.” hükmü yer almaktadır.

Dosyanın incelemesinden; eksik yatırılan posta ücretinin verilmesini içeren Dairemiz yazılarının, 13.08.2015 ve 17.11.2015 tarihlerinde ilgiliye tebliğ edilmiş olmasına karşın, verilen süreler içinde söz konusu eksikliğin giderilmediği anlaşılmıştır.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle, 2577 Sayılı Kanun’un 6. maddesinin 4. fıkras 4. fıkrası uyarınca DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASINA, davacının istemi halinde yürütmenin durdurulması harcının iadesine bu kararın tebliğ tarihini izleyen 30 ( otuz ) gün içerisinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na temyiz yolu açık olmak üzere, 22.01.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


UYARI

Web sitemizdeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Av. Baran Doğan’a aittir. Tüm makaleler hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı zaman damgalıdır. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Avukat meslektaşların makale içeriklerini dava dilekçelerinde kullanması serbesttir.

Makale Yazarlığı İçin

Avukat veya akademisyenler hukuk makalelerini özgeçmişleri ile birlikte yayımlanmak üzere avukatbd@gmail.com adresine gönderebilirler. Makale yazımında konu sınırlaması yoktur. Makalelerin uygulamaya yönelik bir perspektifle hazırlanması rica olunur.

Paylaş
RSS