0 212 652 15 44
Çalışma Saatlerimiz
Hafta İçi 09.00 - 18.00

Yargılamanın Yenilenmesi Usulü

İYUK Madde 55

1.İsteğin ilişkin olduğu konu, diğer bir daire veya mahkemenin görevine girmiş ise karar bu daire veya mahkemece verilir.

2.Karşı tarafın savunması alındıktan sonra istekler incelenir ve kanunda yazılı sebepler varsa davaya yeniden bakılarak karar verilir.

3.(Değişik: 10/6/1994-4001/25 md.) Yargılamanın yenilenmesi istemleri,kanunda yazılı sebeplere dayanmıyor ise, istemin reddine karar verilir.

4.Yargılamanın yenilenmesi istemlerinde duruşma yapılması, görevli daire veya mahkemenin kararına bağlıdır.

5.Bu madde ile 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yargılamanın yenilenmesinde bu Kanunun diğer hükümleri uygulanır.İdari Yargılama Usulü Kanunu (İYUK) 55. Madde Emsal Danıştay Kararları


DANIŞTAY 5. DAİRE Esas: 2009/4063 Karar: 2010/4579 Tarih: 21.06.2010

  • İYUK 55. Madde

Vergi Dairesi Müdürlüğü’nde memur olarak görev yapan davacının, … Malmüdürlüğü emrine naklen atanmasına ilişkin 16.6.2005 günlü Ankara Valiliği işleminin iptali yolunda Ankara 4. İdare Mahkemesi’nce verilen 20.6.2006 günlü, E:2005/1988, K:2006/1377 sayılı kararın bozulmasına dair Danıştay Beşinci Dairesi’nin 20.2.2009 günlü, E:2006/8737, K:2009/817 sayılı kararının düzeltilmesi istemine ilişkin dilekçe incelendi:

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 54. maddesinin 1. fıkras 1. fıkrasında, “Danıştay dava daireleri ve İdari veya Vergi Dava Daireleri Kurullarının temyiz üzerine verdikleri kararlar ile bölge idare mahkemelerinin itiraz üzerine verdikleri kararlar hakkında, bir defaya mahsus olmak üzere kararın tebliğ tarihini izleyen onbeş gün içinde taraflarca … kararın düzeltilmesi istenebilir.” hükmü yer almış; aynı Yasa’nın 55. maddesinin 5. fıkras 5. fıkrasında, “53, 54 ve bu madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yargılamanın yenilenmesinde ve kararın düzeltilmesinde bu Kanunun diğer hükümleri uygulanır.” hükmüne yer verilmiş; Yasa’nın, “Temyiz dilekçesi” başlıklı 48. maddesinin 2. fıkras 2. fıkrasında ise “Temyiz dilekçelerinin 3. madde esaslarına göre düzenlenmesi gereklidir; düzenlenmemiş ise eksikliklerin onbeş gün içinde tamamlatılması hususu, kararı veren Mahkemece ilgiliye tebliğ olunur. Bu sürede eksiklikler tamamlanmazsa temyiz isteminde bulunulmamış sayılmasına Danıştay veya mahkemece karar verilir.” kuralı öngörülmüştür.

Davalılar Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı ve Ankara Valiliği’nin her ikisinin birlikte tek dilekçeyle karar düzeltme yoluna başvurdukları görülmüş olup; davanın tarafı olan birden fazla davalı tarafından müşterek dilekçeyle karar düzeltme isteminde bulunulması usul hükümlerine uygun olmadığından, karar düzeltme dosyasının usulüne uygun biçimde tekemmül ettiğinden söz edilmesi olanağı bulunmamaktadır.

SONUÇ : Bu nedenle, yukarıda değinilen 48. maddenin 2. fıkras 2. fıkrası hükmü uyarınca bir karar verilmek suretiyle, karar düzeltme dilekçesindeki usule uygun olmayan bu durumun giderilmesinin karar düzeltme isteminde bulunan davalılara tebliğ edilmesi; verilen süre içinde her iki idare tarafından ayrı ayrı verilecek dilekçelerle karar düzeltme isteminde bulunulması halinde, dosyanın yeniden tekemmül ettirilerek karar düzeltme isteminin incelenebilmesi amacıyla tekrar Danıştay’a gönderilmesi için dosyanın Ankara 4. İdare Mahkemesi’ne gönderilmesine, 21.06.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


DANIŞTAY 13. DAİRE Esas : 2015/2839 Karar : 2015/3797 Tarih : 6.11.2015

  • İYUK 55. Madde

Karar veren Danıştay Onüçüncü Dairesi`nce, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, dosya tekemmül ettiğinden yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin işin gereği görüşüldü:

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 46. maddesinin 1. fıkrasında, Danıştay dava daireleri ile idare ve vergi mahkemelerinin nihaî kararlarına karşı temyiz yoluna başvurulabileceği kurala bağlanmış; 48. maddesinin 3. fıkrasında, “Temyiz dilekçeleri, ilgisine göre kararı veren mahkemeye, Danıştay’a veya 4. maddede belirtilen mercilere verilir ve kararı veren mahkeme veya Danıştay`ca karşı tarafa tebliğ edilir. Karşı taraf tebliğ tarihini izleyen otuz gün içinde cevap verebilir. Cevap veren, kararı süresinde temyiz etmemiş olsa bile düzenleyeceği dilekçesinde, temyiz isteminde bulunabilir. Bu takdirde, bu dilekçeler temyiz dilekçesi yerine geçer” hükmü yer almış; 54. maddesinde ise, Danıştay Dava Daireleri ve İdari veya Vergi Dava Daireleri Kurullarının temyiz üzerine verdikleri kararlar hakkında, bir defaya mahsus olmak üzere kararın tebliğ tarihini izleyen onbeş gün içinde taraflarca kararın düzeltilmesinin istenebileceği öngörülmüştür.

Dosyanın incelenmesinden; davacının, 2577 sayılı Kanun’da öngörülen on beş günlük süre geçtikten sonra, davalının kararın düzeltilmesi hakkındaki dilekçesine cevap dilekçesinde kararın düzeltilmesi isteminde bulunduğu anlaşılmakta olup; 2577 sayılı Kanun’un 54 ve 55. maddelerinin cevap verme süresi içinde karar düzeltme isteminde bulunulabileceğine ilişkin bir hüküm içermemesi nedeniyle, Kanun`un temyiz yolunu düzenleyen 48. maddesinin 3. fıkrasındaki hükmün karar düzeltme aşamasında uygulanamayacağı açık olduğundan, davacının karar düzeltme isteminin incelenme olanağı bulunmamaktadır.

Davalının kararın düzeltilmesi istemine gelince;

Danıştay dava daireleri ile İdari veya Vergi Dava Daireleri Kurullarının temyiz üzerine verilen kararları hakkında ancak 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu`nun 54. maddesinde yazılı nedenlerle kararın düzeltilmesi istenebilir. Kararın düzeltilmesi dilekçesinde öne sürülen hususlar ise adı geçen yasa maddesinde yazılı nedenlerden hiçbirisine uymamaktadır.

Açıklanan nedenlerle; davacının karar düzeltme isteminin İNCELENMEKSİZİN REDDİNE, davalı idarenin kararın düzeltilmesi isteminin ise REDDİNE, oybirliğiyle karar verildi.


UYARI

Web sitemizdeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Av. Baran Doğan’a aittir. Tüm makaleler hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı zaman damgalıdır. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Avukat meslektaşların makale içeriklerini dava dilekçelerinde kullanması serbesttir.

Makale Yazarlığı İçin

Avukat veya akademisyenler hukuk makalelerini özgeçmişleri ile birlikte yayımlanmak üzere avukatbd@gmail.com adresine gönderebilirler. Makale yazımında konu sınırlaması yoktur. Makalelerin uygulamaya yönelik bir perspektifle hazırlanması rica olunur.

Paylaş
RSS