0 212 652 15 44
Çalışma Saatlerimiz
Hafta İçi 09.00 - 18.00

Temyizen Verilen Karar Üzerine Yapılacak İşlem

İYUK Madde 50

– (Değişik: 18/6/2014-6545/23 md.)

1.Temyiz incelemesi sonucunda verilen karar, dosyayla birlikte kararı veren mercie gönderilir. (Ek cümle: 20/7/2017-7035/7 md.) Ancak Danıştay ilgili dairesinin onamaya ilişkin kararları, dosyayla birlikte kararı veren ilk derece mahkemesine, kararın bir örneği de bölge idare mahkemesine gönderilir. Bu kararlar, dosyanın geldiği tarihten itibaren yedi gün içinde taraflara tebliğe çıkarılır.

2.Temyiz incelemesi sonucunda verilen bozma kararı üzerine ilgili merci, dosyayı öncelikle inceler ve varsa gerekli tahkik işlemlerini tamamlayarak yeniden karar verir.

3.Bölge idare mahkemesi, Danıştayca verilen bozma kararına uyabileceği gibi kararında ısrar da edebilir.

4.Danıştayın bozma kararına uyulduğu takdirde, bu kararın temyiz incelemesi, bozma kararına uygunlukla sınırlı olarak yapılır.

5.Bölge idare mahkemesi, bozmaya uymayarak kararında ısrar ederse, ısrar kararının temyizi hâlinde, talep, konusuna göre Danıştay İdari veya Vergi Dava Daireleri Kurulunca incelenir ve karara bağlanır. Danıştay İdari ve Vergi Dava Daireleri Kurulları kararlarına uyulması zorunludur.İdari Yargılama Usulü Kanunu (İYUK) 50. Madde Emsal Danıştay Kararları


DANIŞTAY 14. DAİRE Esas : 2015/620 Karar : 2015/6767 Tarih : 29.09.2011

  • İYUK 50. Madde

Hüküm veren Danıştay Ondördüncü Dairesince, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 54. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendine göre kararın düzeltilmesi istemi trafo binası yönünden yerinde görüldüğünden Danıştay Ondördüncü Dairesinin 18/09/2014 günlü, E:2013/6463, K:2014/7711 sayılı kararı kaldırılarak işin esası yeniden incelendi:

Dava; davacı şirkete ait taşınmazda ruhsatsız olarak imalatlar yapıldığından bahisle söz konusu imalatların mühürlenerek durdurulmasına ilişkin Trabzon Belediyesi İmar ve Planlama Müdürlüğünce düzenlenen 08.01.2007 günlü, 1037 sayılı yapı tatil tutanağının iptali istemiyle açılan davada;davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararının trafo binası ile kömür değirmenine ilişkin kısmının hüküm kurulmak üzere, tuğla ambarı, soğutma kulesi, filtre ve kompresöre ilişkin kısmının ise esastan Danıştay Altıncı Dairesinin 18.05.2010 günlü, E:2008/6220, K:2010/4999 sayılı kararı ile bozulması üzerine, bozma kararına uyularak davanın kısmen reddi ve dava konusu işlemin kısmen iptali yolunda Trabzon 1. İdare Mahkemesince verilen 12.02.2013 günlü, E:2012/972, K:2013/114 sayılı kararın, davacı vekili tarafından temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenlerle bozulması istenilmektedir.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun “Temyizen Verilen Karar Üzerine Yapılacak İşlem”başlıklı 50. maddesinde; temyiz incelemesi sonucunda verilen kararın, dosyayla birlikte kararı veren merciye gönderileceği, bu kararın, dosyanın geldiği tarihten itibaren yedi gün içinde taraflara tebliğe çıkarılacağı, temyiz incelemesi sonucunda verilen bozma kararı üzerine ilgili mercinin, dosyayı öncelikle inceleyip varsa gerekli tahkik işlemlerini tamamlayarak yeniden karar vereceği, Danıştayın bozma kararına uyulduğu takdirde, bu kararın temyiz incelemesinin, bozma kararına uygunlukla sınırlı olarak yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

Dava dosyasının incelenmesinden; davacı şirkete ait ruhsatsız olarak yapılan 4 adet yapıya ilişkin 8.1.2007 günlü, 1037 sayılı yapı tatil tutanağının iptali istemiyle açılan davada, İdare Mahkemesince, yerinde yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucunda düzenlenen bilirkişi raporu ile dosyadaki bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirilmesinden, dava konusu yapı tatil zabtı ile 372 ada, 2 sayılı parselde ruhsatsız çimento değirmen binası ile trafo binası, 372 ada, 1 sayılı parsel üzerinde tuğla ambarı ve kömür değirmeninde dış cephelerde ruhsatsız tadilat , 372 ada, 4 sayılı parsel üzerinde soğutma kulesi, filtre ve kompresör de izinsiz tadilat yapıldığının tespit edilerek mühürlendiği, çimento değirmeni ile soğutma kulesi, filtre ve kompresör yapılarının ruhsata tabi iken ruhsatsız yapıldığı, tuğla ambarı yapısının da imar planında kısmen yol, kısmen yeşil alanda kaldığı bu nedenle ruhsata bağlanma imkanı bulunmadığından anılan yapılara ilişkin tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle Trabzon İdare Mahkemesinin 28.04.2008 günlü, E:2007/1329, K:2008/513 sayılı kararıyla davanın reddine karar verildiği, bu kararın Danıştay 6.Dairesinin 18.05.2008 tarih ve E:2008/6220 K:2010/4999 sayılı kararlarıyla tuğla ambarının bilirkişi incelemesi sonucunda ruhsata tabi olmadığının tespit edildiği halde davanın reddedildiği, işlemin soğutma kulesi, filtre ve kompresördeki tadilatlara yönelik tesis edilmiş olması nedeniyle bu tadilatların ruhsata tabi olup olmadığı hususları da araştırılarak ulaşılacak sonuca göre yeniden karar verilmesi gerektiğinden bahisle trafo binası ile kömür değirmenine ilişkin olarak hüküm kurulmak üzere; tuğla ambarı, soğutma kulesi, filitre ve kompresöre ilişkin kısmının esastan bozulduğu, çimento değirmenine yönelik kısmı ise onandığı, bunun üzerine İdare Mahkemesince 12.02.2013 günlü, E:2012/972, K:2013/114 sayılı kararıyla bozma kararına uyularak; yeniden keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmak suretiyle, dava konusu kompresör binası, soğutma kulesi, kömür değirmeni ve tuğla ambarı tadilatlarına ilişkin kısımları yönüyle işlemin iptaline, işlemin filtre binası tadilatı yönüyle ise davanın reddine karar verilmiş ise de; Danıştay 6. Dairesinin bozma kararında belirtilen trafo binası hakkında yine hüküm kurulmadığı anlaşılmış olup, Mahkeme kararının bu kısmında eksik hüküm nedeniyle hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, karar düzeltme isteminin, kompresör binası, soğutma kulesi, kömür değirmeni, tuğla ambarı ve filtre binası tadilatlarına ilişkin kısmı yönünden reddine, trafo binasına yönünden ise kabul edilerek Trabzon 1. İdare Mahkemesinin 12.02.2013 günlü, E:2012/972, K:2013/114 sayılı kararın trafo binasına ilişkin kısmının hüküm kurulmak üzere bozulmasına, dosyanın Mahkemesine gönderilmesine, oybirliğiyle karar verildi.


UYARI

Web sitemizdeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Av. Baran Doğan’a aittir. Tüm makaleler hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı zaman damgalıdır. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Avukat meslektaşların makale içeriklerini dava dilekçelerinde kullanması serbesttir.

Makale Yazarlığı İçin

Avukat veya akademisyenler hukuk makalelerini özgeçmişleri ile birlikte yayımlanmak üzere avukatbd@gmail.com adresine gönderebilirler. Makale yazımında konu sınırlaması yoktur. Makalelerin uygulamaya yönelik bir perspektifle hazırlanması rica olunur.

Paylaş
RSS