0 212 652 15 44
Çalışma Saatlerimiz
Hafta İçi 09.00 - 18.00

Temyiz Edilemeyecek Kararlar

İYUK Madde 47

– (Mülga: 18/6/2014-6545/103 md.)İdari Yargılama Usulü Kanunu (İYUK) 47. Madde Emsal Danıştay Kararları


DANIŞTAY 11. DAİRE Esas : 2016/7266 Karar : 2017/1316 Tarih : 14.02.2017

  • İYUK 47. Madde

Hüküm veren Danıştay Onbirinci Dairesince 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 14. maddesi uyarınca Tetkik Hakimi `ın açıklamaları dinlenildikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu`na 6545 sayılı Kanunun 27. maddesiyle eklenen Geçici 8. madde uyarınca halen uygulanmaya devam edilen 45/1-b maddesinde, idare mahkemelerinin; valilik, kaymakamlık ve yerel yönetimler ile bakanlıkların ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının taşra teşkilatındaki yetkili organları tarafından kamu görevlileri hakkında tesis edilen geçici görevlendirme, görevden uzaklaştırma, yolluk, lojman ve izinlerine ilişkin idari işlemlerden kaynaklanan uyuşmazlıklarla ilgili olarak verdikleri nihai kararların, başka kanunlarda aksine hüküm bulunsa dahi, itirazen ilgili mahkemenin bulunduğu yargı çevresindeki bölge idare mahkemesince inceleneceği; 47. maddesinde, idare mahkemelerinin itiraz yolu açık olan kararlarının temyiz edilemeyeceği kurala bağlanmıştır.

Dosyanın incelenmesinden, dava konusu işlemin, davalı idarenin taşra teşkilatı olan TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Lojman Tahsis Komisyonu tarafından tesis edilen işlemin iptali istemine ilişkin olduğu anlaşılmaktadır.

Bu durumda, itiraz yolu açık olan idare mahkemesi kararının temyizen incelenme olanağı bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenle, temyiz isteminin görev yönünde reddine; dosyanın Konya Bölge İdare Mahkemesine iletilmek üzere Adana 3. İdare Mahkemesine gönderilmesine, 14.02.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.


DANIŞTAY 12. DAİRE Esas : 2015/4757 Karar : 2015/5705 Tarih : 4.11.2015

  • İYUK 47. Madde

Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 3622 sayılı Kanunla değişik 14. maddesi uyarınca ilk inceleme ile görevli Tetkik Hâkimi ..`un açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği düşünüldü:

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 45. maddesinde, tek hakimle verilen nihai kararlara, başka kanunlarda aksine hüküm bulunsa dahi mahkemelerin bulunduğu yargı çevresindeki bölge idare mahkemesine itiraz edebileceği, anılan Kanun`un 47. maddesinde, idare ve vergi mahkemelerinin itiraz yolu açık olan kararlarının temyiz edilemeyeceği, 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun 8. maddesinde ise, bölge idare mahkemelerinin, yargı çevresindeki idare ve vergi mahkemelerinde tek hakim tarafından verilen kararları itiraz üzerine inceleyeceği ve kesin olarak hükme bağlayacağı kurala bağlanmıştır.

Bu durumda, yukarıda yer alan hükümler uyarınca tek hâkimle çözümlenen davaya ilişkin kararın, itiraz üzerine bölge idare mahkemesince incelenip karara bağlanması gerekmekte olup, temyiz yoluyla Danıştay`ca incelenmesine olanak bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, İdare Mahkemesince verilen kararın temyizen incelenmesi isteğinin görev yönünden reddine, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu`nun 15. maddesinin (a) bendi uyarınca dosyanın, bu kararı itirazen incelemeye görevli ve yetkili olan … Bölge İdare Mahkemesine gönderilmek üzere Elazığ 2. İdare Mahkemesine iadesine oybirliği ile karar verildi.


UYARI

Web sitemizdeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Av. Baran Doğan’a aittir. Tüm makaleler hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı zaman damgalıdır. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Avukat meslektaşların makale içeriklerini dava dilekçelerinde kullanması serbesttir.

Makale Yazarlığı İçin

Avukat veya akademisyenler hukuk makalelerini özgeçmişleri ile birlikte yayımlanmak üzere avukatbd@gmail.com adresine gönderebilirler. Makale yazımında konu sınırlaması yoktur. Makalelerin uygulamaya yönelik bir perspektifle hazırlanması rica olunur.

Paylaş
RSS