0 212 652 15 44
Çalışma Saatlerimiz
Hafta İçi 09.00 - 18.00

Vergi Uyuşmazlıklarında Yetki

İYUK Madde 37

Bu Kanununa göre vergi uyuşmazlıklarında yetkili mahkeme:

a) Uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümleri tarh ve tahakkuk ettiren, zam ve cezaları kesen,

b) (Ek: 10/6/1994-4001/17 md.) Gümrük Kanununa göre alınması gereken vergilerle Vergi Usul Kanunu ğereğince şikayet yoluyla vergi düzeltme taleplerinin reddine ilişkin işlemlerde; vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümleri tarh ve tahakkuk ettiren,

c) Amme Alacaklarının Tahsil Usulu Kanunun uygulanmasında, ödeme emrini düzenleyen,

d) Diğer uyuşmazlıklarda dava konusu işlemi yapan, Dairenin bulunduğu yerdeki vergi mahkemesidir.İdari Yargılama Usulü Kanunu (İYUK) 37. Madde Emsal Danıştay Kararları


DANIŞTAY 3. DAİRE Esas : 2015/10475 Karar : 2015/7082 Tarih : 15.10.2015

  • İYUK 37. Madde

Dosyanın incelenmesinden; davacı hakkında Baş Hesap Uzmanı … tarafından hazırlanan … sayılı Vergi Suçu Raporu sebebiyle uğranıldığı ileri sürülen 20.000,00 TL manevi zararın tazminine hükmedilmesi istemiyle açılan davada, Ankara ..Vergi Mahkemesince verilen 12.06.2015 gün ve E:2015/1001, K:2015/1483 Sayılı kararla; vergi suçu raporunun tek başına kesin ve yürütülmesi gereken bir işlem olmadığı, bu rapora dayanılarak davacının “sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleyenler” listesine alındığı, bu işlemi tesis edenin de Adana Vergi Dairesi Başkanlığı olduğu ve bu işleme karşı Adana …Vergi Mahkemesi’nde açılan davada işlemin iptaline karar verildiği, bu durumda 2577 Sayılı Kanun’un 37. maddesi hükmü gereği uyuşmazlığın çözümünde Adana Vergi Mahkemesi’nin yetkili bulunduğu gerekçesiyle dava dosyasının Adana Vergi Mahkemesine gönderildiği; Adana…Vergi Mahkemesince de davacının manevi tazminat talebine neden olan durumun Hesap Uzmanları Kurulu bünyesinde Baş Hesap Uzmanı olan … tarafından hazırlanan … sayılı Vergi Suçu Raporu ve bu raporun hazırlanması sırasındaki hizmet kusurundan kaynaklandığı, dolayısıyla davaya konu manevi tazminat talebine dair uyuşmazlığın 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 37. maddesinin (d) bendi uyarınca Hesap Uzmanları Kurulunun bağlı olduğu …‘nın bulunduğu yer mahkemesi olan Ankara Vergi Mahkemesi`nin yetki alanında olduğu gerekçesiyle dava yetki yönünden reddedilerek dosyanın yetkili mahkemenin saptanması için Danıştay Başkanlığına gönderildiği anlaşılmıştır.

2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun vergi uyuşmazlıklarında yetkiyi düzenleyen 37. maddesinde; uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümleri tarh ve tahakkuk ettiren, zam ve cezaları kesen, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygulanmasında ödeme emrini düzenleyen, diğer uyuşmazlıklarda davaya konu işlemi yapan dairenin bulunduğu yerdeki vergi mahkemesinin vergi uyuşmazlıklarında yetkili mahkeme olduğu hükme bağlanmıştır.

Davacı tarafından, Baş Hesap Uzmanı …`un hazırladığı … sayılı Vergi Suçu Raporu sebebiyle uğranıldığı ileri sürülen 20.000,00 TL manevi zararın tazminine hükmedilmesi istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmakla birlikte, vergi suçu raporunun tek başına kesin ve yürütülebilir mahiyette bir işlem olmadığı, bu rapora dayanılarak davacının “sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleyenler” listesine alındığı, bu işlemi tesis edenin de Adana Vergi Dairesi Başkanlığı olduğu görüldüğünden, iş bu uyuşmazlığın çözümünde Adana Vergi Mahkemesi yetkili bulunmuştur.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle, uyuşmazlığı çözümlemekle Adana …Vergi Mahkemesi`nin yetkili kılınmasına, dava dosyasının anılan Vergi Mahkemesine gönderilmesine, kararın, uyuşmazlığı çözümlemekle yetkili kılınan Adana … Vergi Mahkemesince ilgili mahkeme ve taraflara tebliğine, 15.10.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


DANIŞTAY 3. DAİRE Esas : 2007/2073 Karar : 2009/211 Tarih : 28.01.2009

  • İYUK 37. Madde

Hüküm veren Danıştay Üçüncü Dairesince işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Sakatlık indirimi derecesinin yükseltilmesi istemiyle yapılan başvurunun Maliye Bakanlığınca reddi yolunda tesis edilen 13.6.2006 gün ve 44589 sayılı işlemin Sakarya Vergi Dairesi Başkanlığının 20.6.2006 gün ve 2073 sayılı yazısıyla davacıya duyurulması üzerine açılan davayı reddeden vergi mahkemesi kararı temyiz edilmiştir.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun vergi uyuşmazlıklarında yetkiyi düzenleyen 37`nci maddesinde; uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümleri tarh ve tahakkuk ettiren zam ve cezaları kesen, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygulanmasında ödeme emrini düzenleyen, diğer uyuşmazlıklarda dava konusu işlemi yapan dairenin bulunduğu yerdeki vergi mahkemesinin vergi uyuşmazlıklarında yetkili mahkeme olduğu hükme bağlanmıştır.

Bu duruma göre, davacının Sakarya Devlet Hastanesinden aldığı sağlık kurulu raporunda %45 olan çalışma gücü kaybı oranında, Merkez Sağlık Kurulunca yapılan inceleme sonucu değiştirilecek bir husus bulunmadığına karar verilmesi nedeniyle üçüncü dereceden daha yüksek derecede sakatlık indiriminden yararlandırılamayacağına ilişkin Maliye Bakanlığı işlemine karşı dava açıldığından, adı geçen Bakanlığın bulunduğu Ankara ilindeki vergi mahkemelerinin yetkisinde bulunan davanın, yetki yönünden reddedilmesi gerekirken esası incelenmek suretiyle sonuçlandırılmasında hukuka uygunluk görülmemiştir.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin kabulü ile Sakarya Vergi Mahkemesinin 7.3.2007 gün ve E:2006/542, K:2007/156 sayılı kararının bozulmasına, yargılama giderlerinin yeniden verilecek kararda karşılanması gerektiğine, 28.01.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.


DANIŞTAY 3. DAİRE Esas: 2007/4425 Karar: 2009/1503 Tarih: 30.04.2009

  • İYUK 37. Madde

Katma değer vergisi iade alacağının vergi borçlarına mahsubu talebinin kabul edilmemesi nedeniyle borçların vade tarihinden mahsup için gerekli belgelerin tamamlandığı tarihe kadar geçen süre için hesaplanan gecikme zammının kaldırılamayacağı yolunda kurulan ve davacıya Hatay Vergi Dairesi Başkanlığının 11.10.2005 gün ve 288 sayılı yazısı ile duyurulan Maliye Bakanlığının 27.9.2005 gün ve 49222 sayılı işlemini iptal eden vergi mahkemesi kararı temyiz edilmiştir.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun vergi uyuşmazlıklarında yetkiyi düzenleyen 37’nci maddesinde; dava konusu işlemi yapan dairenin bulunduğu yerdeki vergi mahkemesinin vergi uyuşmazlıklarında yetkili mahkeme olduğu hükme bağlanmıştır.

Bu duruma göre, davacı adına hesaplanarak istenilen gecikme zammının kaldırılamayacağına ilişkin Maliye Bakanlığı işlemine karşı açılan davanın görüm ve çözümünde işlemi kuran Maliye Bakanlığının bulunduğu Ankara ilindeki vergi mahkemelerinin yetkili olduğu sonucuna varıldığından, bu husus gözetilmeksizin davanın esası incelenerek verilen kararda hukuka uygunluk görülmemiştir.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin kabulü ile Hatay 1. Vergi Mahkemesinin 31.7.2007 gün ve E:2005/688, K:2007/430 sayılı kararının bozulmasına, 492 sayılı Harçlar Kanununun 13’üncü maddesinin ( j ) bendi parantez içi hükmü uyarınca alınması gereken harç dahil olmak üzere yargılama giderlerinin yeniden verilecek kararda karşılanması gerektiğine, 30.04.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.


UYARI

Web sitemizdeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Av. Baran Doğan’a aittir. Tüm makaleler hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı zaman damgalıdır. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Avukat meslektaşların makale içeriklerini dava dilekçelerinde kullanması serbesttir.

Makale Yazarlığı İçin

Avukat veya akademisyenler hukuk makalelerini özgeçmişleri ile birlikte yayımlanmak üzere avukatbd@gmail.com adresine gönderebilirler. Makale yazımında konu sınırlaması yoktur. Makalelerin uygulamaya yönelik bir perspektifle hazırlanması rica olunur.

Paylaş
RSS