0 212 652 15 44
Çalışma Saatlerimiz
Hafta İçi 09.00 - 18.00

Tutanaklar

İYUK Madde 23

Her dava dosyası için görüşmelere katılan başkan ve üyelerin, Danıştayda düşünce veren savcının, tetkik hakiminin ve tarafların ad ve soyadlarını, incelenen dosya numarasını, kısaca dava konusunu ve verilen kararın neticesini, çoğunlukta ve azınlıkta bulunanları gösteren bir tutanak düzenlenir. Bu tutanaklar görüşmelere katılanlar tarafından aynı toplantıda imzalanır ve dosyalarında saklanır.İdari Yargılama Usulü Kanunu (İYUK) 23. Madde Emsal Danıştay Kararları


DANIŞTAY 9. DAİRE Esas : 2016/23416 Karar : 2017/972 Tarih : 30.01.2017

  • İYUK 23. Madde

İstemin Özeti: Davacı şirket adına (…) Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün (…) vergi numaralı mükellefi (…) Kesici Mak. Tak. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.’nden aldığı faturaların sahte olduğu yolunda düzenlenen vergi inceleme raporuna dayanılarak 2011/Ocak-Mart dönemleri için re’sen tarh edilen katma değer vergisi ile kesilen vergi ziyaı cezasının kaldırılması istemiyle açılan davayı kabul eden Vergi Mahkemesi’nin kararının; dilekçede ileri sürülen sebeplerle bozulması istenilmektedir.

Karar: 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un “idare ve vergi mahkemelerinin oluşumu” başlıklı 4. maddesinde, mahkeme kurallarının başkan ve iki üyeden oluşacağı, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 23. maddesinde, her dava dosyası için görüşmelere katılan başkan ve üyelerin, Danıştay’da düşünce veren savcının, tetkik hakiminin ve tarafların ad ve soyadlarını, incelenen dosya numarasını, kısaca dava konusu ve verilen kararın neticesini, çoğunlukta ve azınlıkta bulunanları gösteren bir tutanak düzenleneceği, bu tutanakların görüşmelere katılanlar tarafından aynı toplantıda imzalanacağı ve dosyalarında saklanacağı, 24. maddesinin (h) fıkrasında da, kararlarda, kararı veren mahkeme başkan ve üyelerinin veya hakiminin ad ve soyadları ve imzaları ve varsa karşı oylarının belirtileceği hüküm altına alınmıştır. 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nun “güvenli elektronik imzanın hukuki sonucu ve kullanım alanı” başlıklı 5. maddesinde de güvenli elektronik imzanın, elle atılan imza ile aynı hukuki sonucu doğuracağı belirtilmiştir.

Yukarıda değinilen Kanun hükümleri uyarınca, mahkemece verilen kararın hukuken geçerlilik kazanabilmesi için Kanunen zorunlu unsurları taşıması, kararın usulüne uygun oluşturulduğundan söz edebilmesi için de yapılan görüşme sonucunda verilen kararın tutanağa bağlanmasından sonra görüşmeye katılan başkan ve iki üye tarafından, güvenli elektronik imza ya da ıslak imza ile imzalanması gerekmektedir.

Dosyanın ve UYAP kayıtlarının incelenmesinden, görüşme tutanağında üyelerden ikisinin ıslak ve güvenli elektronik imzasının bulunmadığı görüldüğünden, bu tutanağa dayanılarak verilen temyize konu kararda, yukarıda sözü edilen Kanun hükümlerine uygunluk bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, Vergi Mahkemesi’nin kararının bozulmasına, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, oybirliğiyle karar verildi.


DANIŞTAY 1. DAİRE Esas : 2013/316 Karar : 2013/240 Tarih : 28.02.2013

  • İYUK 23. Madde

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15’inci maddesi uyarınca belediyeler ile imtiyaz hakkı sahibi kişiler arasında akdedilecek imtiyaz sözleşmesi taslakları hakkında 2575 sayılı Danıştay Kanunu’nun 23’üncü maddesi uyarınca incelenerek görüş bildirildikten sonra, bu görüş doğrultusunda ilgili belediyelerince düzeltilerek İçişleri Bakanlığına gönderilen sözleşme taslaklarının 2575 sayılı Kanun’un 23’üncü maddesine göre incelenmesi için yeniden Danıştaya gönderilmesinin gerekip gerekmediği konusunda düşülen duraksamanın giderilmesi hususunda görüş bildirilmesi istenilmektedir.

2575 sayılı Danıştay Kanunu’nun 23’üncü maddesinin (e) bendinde Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık tarafından gönderilen işler hakkında görüşünü bildireceği hükmü yer almış, bu Kanun’un Birinci Dairenin görevlerini düzenleyen 42’nci maddesinin (f) bendinde de, Danıştayca istişari mahiyette incelenmek ve düşüncesini bildirmek için Devlet Başkanlığı veya Başbakanlıktan gönderilecek işleri incelemek ve düşünce bildirmek görevlerinin Danıştay Birinci Dairesine ait olduğu belirtilmiş, aynı Kanunun İdari İşler Kurulunun görevlerini düzenleyen 46’ncı maddesinin (b) bendinde ise, kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri hakkında İdari İşler Kurulunca düşünce bildirileceği hükme bağlanmıştır.

Danıştay Birinci Dairesinin ve Danıştay İdari İşler Kurulunun 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15’inci maddesi uyarınca belediyeler ile imtiyaz hakkı sahibi kişiler arasında akdedilecek imtiyaz sözleşmesi taslakları hakkında 2575 sayılı Kanun gereğince düşünce bildirilmesine ilişkin kararları doğrultusunda düzeltilerek tekrar hazırlanan sözleşme taslakları konusunda Danıştay Birinci Dairesi tarafından yeniden düşünce bildirilmesine gerek olmadığı açık olmakla birlikte, esasen 2575 sayılı Danıştay Kanunu’nun 23’üncü maddesinin (e) ve 42’nci maddesinin (f) bentleri hükümlerine göre Danıştayca istişari mahiyette incelenerek düşünce bildirilecek işlerin de Cumhurbaşkanlığı veya Başbakanlık tarafından gönderilmesi gerekmektedir.

Bu nedenle Cumhurbaşkanlığı veya Başbakanlığın talebi olmaksızın, İçişleri Bakanlığının istemi üzerine düşünce bildirilmesine yer olmadığına ve dosyanın Danıştay Başkanlığına ( SUNULMASINA ) oybirliğiyle karar verildi.


DANIŞTAY 5. DAİRE Esas: 2013/6728 Karar: 2013/5914 Tarih: 13.09.2013

- İYUK 23. Madde

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun “Tutanaklar” başlıklı 23. maddesinde, her dava dosyası için görüşmelere katılan Başkan ve üyelerin, Danıştay’da düşünce veren savcının, tetkik hakiminin ve tarafların ad ve soyadlarını, incelenen dosya numarasını, kısaca dava konusunu ve verilen kararın neticesini, çoğunlukta ve azınlıkta bulunanları gösteren bir tutanak düzenleneceği, bu tutanakların görüşmelere katılanlar tarafından aynı toplantıda imzalanıp dosyalarında saklanılacağı hükmüne yer verilmiş; aynı Kanunun 31. maddesinde, 05/07/2012 günlü, 28344 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6352 sayılı Yasa’nın 59. maddesi ile yapılan değişiklikle, elektronik işlemlerde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümlerinin uygulanacağı kurala bağlanmıştır.

Anılan Yasa hükmünün göndermede bulunduğu 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun “Elektronik İşlemler” başlıklı 445. maddesinde, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi’nin ( UYAP ), adalet hizmetlerinin elektronik ortamda yürütülmesi amacıyla oluşturulan bilişim sistemi olduğu, dava ve diğer yargılama işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirildiği hallerde UYAP kullanılarak verilerin kaydedileceği ve saklanacağı; bu Kanun kapsamında fiziki olarak hazırlanması öngörülen tutanak ve belgelerin güvenli elektronik imzayla elektronik ortamda hazırlanabileceği ve gönderilebileceği; güvenli elektronik imza ile oluşturulan tutanak ve belgelerin ayrıca fiziki olarak gönderilmeyeceği, belge örneği aranmayacağı kuralları yer almıştır.

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nun 5. maddesinin 1. fıkras 1. fıkrasına göre de, güvenli elektronik imza, elle atılan imza ile aynı hukuki sonucu doğurmaktadır.

Dava dosyasının karara bağlandığı 02.05.2013 günlü toplantıda düzenlenen tutanağın, Başkan … ve Üye … tarafından imzalandığı ve güvenli elektronik imza ile tamamlandığı; Üye …’ın ise tutanakta elle atılan imzasının bulunmadığı gibi güvenli elektronik imzayla da imzalamadığı görülmüştür.

Bu durumda; 2577 sayılı Yasa’nın 24. Maddesinin halen yürürlükte olması ve 5070 sayılı Yasanın 5. Maddesinin birlikte değerlendirilmesinden; görüşme tutanağı ve mahkeme kararının ıslak imza veya elektronik imza ile imzalanmış olması gerekeceğinden; görüşme tutanağında ıslak imza veya elektronik imzası Üye … tarafından hiç atılmamış olması nedeniyle Mahkeme kararında mevzuata uygunluk görülmemiştir.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle, Diyarbakır 2. İdare Mahkemesi’nce verilen 02/05/2013 günlü, E:2012/990, K:2013/515 sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinin 1/c fıkras 1/c fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Kanunla değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, posta ücretinden artan 14,00 TL ile kullanılmayan 30,30 TL yürütmenin durdurulması harcının istemi halinde davacıya iadesine, 13/09/2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


UYARI

Web sitemizdeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Av. Baran Doğan’a aittir. Tüm makaleler hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı zaman damgalıdır. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Avukat meslektaşların makale içeriklerini dava dilekçelerinde kullanması serbesttir.

Makale Yazarlığı İçin

Avukat veya akademisyenler hukuk makalelerini özgeçmişleri ile birlikte yayımlanmak üzere avukatbd@gmail.com adresine gönderebilirler. Makale yazımında konu sınırlaması yoktur. Makalelerin uygulamaya yönelik bir perspektifle hazırlanması rica olunur.

Paylaş
RSS