0 212 652 15 44
Çalışma Saatlerimiz
Hafta İçi 09.00 - 18.00

Davaların Karara Bağlanması

İYUK Madde 22

1.Konular aydınlandığında meseleler sırasıyla oya konulur ve karara bağlanır.

2.15 nci maddede sayılan sebeplerden biri ile veya yargılama usullerine ilişkin meselelerde azınlıkta kalanlar işin esası hakkında da oylarını kullanırlar. Azınlıkta kalanların görüşleri, kararların altına yazılır.İdari Yargılama Usulü Kanunu (İYUK) 22. Madde Emsal Danıştay Kararları


Dava, davacı tarafından, 1 adet kınama cezası, 3 adet uyarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 27.10.2004 günlü, 733 sayılı işlemin iptali ile bu işlem nedeniyle kendisine ödenmeyen 605,10 TL ek ödemenin yasal faizi ile birlikte tazminine hükmedilmesi istemiyle açılmıştır.

Muğla İdare Mahkemesi’nin 08.11.2005 günlü, E: 2005/454, K:2005/1713 sayılı kararıyla; Anayasa’nın 125. maddesi ile 657 sayılı Yasa’nın 135., 136/3. Maddeleri uyarınca uyarma ve kınama cezalarına karşı idari yargı yolunun kapalı olduğu ve bu cezalara karşı idari yargıya başvurulamayacağı tartışmasız olduğundan, görülen bu davanın uyarma ve kınama cezasına ilişkin kısmının yargısal incelemeye tabi tutulmasının mümkün olmadığı; davanın ek ödeme kesintisine ilişkin kısmına gelindiğinde ise, her hangi bir disiplin cezası alanlara ayrıca bir de aylıktan kesme cezası niteliği taşıyan belli bir ek ödemeden yararlandırmama yoluna gidilmesinde hukuka uygunluk bulunmadığı, zira disiplin cezasına konu eylemler için uygulanacak yaptırımın yasa hükümleri ile belirlenmiş olduğu, idari düzenlemeyle disiplin cezasının yanında aynı eylemden dolayı bir de gelir mahrumiyetine yol açacak biçimde düzenleme getirilmesine olanak tanıyan bir yetkinin davalı idarelere tanınmadığı gerekçesiyle davanın disiplin cezasına ilişkin kısmının incelenmeksizin reddine; ek ödeme kesintisine ilişkin kısmının kabulü ile davacıdan kesilen ek ödeme tutarlarının kesinti tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine hükmedilmiştir.

Davalı idare, dava konusu işlemin hukuka uygun olarak tesis edildiğini, bu nedenle İdare Mahkemesi’nin kabule ilişkin hüküm fıkrasının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun “Davaların karara bağlanması” başlıklı 22. maddesinde, konular aydınlandığında meselelerin sırasıyla oya konulup karara bağlanacağı; “Tutanaklar” başlıklı 23. maddesinde ise, verilen kararın neticesini gösteren bir tutanak düzenleneceği, bu tutanakların görüşmelere katılanlar tarafından aynı toplantıda imzalanıp dosyalarında saklanacağı hükümlerine yer verilmiş; aynı Kanunun 24. maddesinde de, kararda bulunacak hususlar sıralanmış ve ( e ) bendinde, kararın dayandığı hukuki sebepler ile gerekçesi ve hükmün kararda belirtileceği kural altına alınmıştır.

Anılan hükümlere göre, toplantı tutanağı ile karardaki hüküm fıkrasında kararın sonucunun aynı olması gerekmekte iken, tutanakta, kararın sonucunun “kısmen iptal kısmen ret” şeklinde yer aldığı, kararda ise davanın uyarma ve kınama cezasına ilişkin kısmının incelenmeksizin reddine, davanın kısmen kabulü ile kesilen ek ödemenin kesinti tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine hükmedildiği, böylece tutanaktaki kararın sonucu ile hüküm fıkrasının örtüşmediği görülmekte olup, bu durumun yukarda belirtilen Yasa hükümlerine uymadığı açıktır.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulüyle, Muğla İdare Mahkemesi’nce verilen 08.11.2005 günlü, E:2005/454, K:2005/1713 sayılı kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1/c fıkras 1/c fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Yasa ile değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, 03.06.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


UYARI

Web sitemizdeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Av. Baran Doğan’a aittir. Tüm makaleler hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı zaman damgalıdır. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Avukat meslektaşların makale içeriklerini dava dilekçelerinde kullanması serbesttir.

Makale Yazarlığı İçin

Avukat veya akademisyenler hukuk makalelerini özgeçmişleri ile birlikte yayımlanmak üzere avukatbd@gmail.com adresine gönderebilirler. Makale yazımında konu sınırlaması yoktur. Makalelerin uygulamaya yönelik bir perspektifle hazırlanması rica olunur.

Paylaş
RSS