0 212 652 15 44
Çalışma Saatlerimiz
Hafta İçi 09.00 - 18.00

İzinden Dönmeme, Geç Dönme

İnfaz Kanunu Madde 97

(1) İzinden dönmeyen veya iki günden fazla bir süre geçtikten sonra dönen hükümlüler hakkında Türk Ceza Kanununun 292 nci ve izleyen maddelerinde yazılı hükümler uygulanır. (Ek cümle:14/4/2020 7242/40 md.) Salgın hastalık, doğal afet, savaş veya seferberlik durumunda bu sebeplerden dolayı izinden dönemeyen veya geç dönen hükümlülere ceza verilmez.

(2) İzin süresini iki gün veya daha az bir süre geçiren hükümlüler hakkında disiplin işlemi yapılır. (Mülga cümle:14/4/2020-7242/40 md.)

(3) (Ek:14/4/2020-7242/40 md.) İzinden dönmeyen veya iki günden fazla bir süre geçtikten sonra dönen hükümlüler ile firar eden hükümlülere bir daha özel izin verilmez.İnfaz Kanunu Madde 97 Gerekçesi

İzinden dönmeyen veya iki günden fazla bir süre geçtikten sonra dönen hükümlüler hakkında Türk Ceza Kanununun 292 nci ve devamı maddelerinde yazılı hükümlerin uygulanması öngörülmüştür.

Maddenin ikinci fıkrasına göre kendisine mazeret, özel veya iş arama izni verilen hükümlünün, izin süresini iki gün veya daha az bir süre geçirmesi halinde hakkında disiplin işlemi yapılacağı gibi, firar edenlere de bir daha mazeret izni, özel izin veya iş arama izni verilmeyecektir.


İnfaz Kanunu 97. Madde Emsal Yargıtay Kararları


YARGITAY 21. CEZA DAİRESİ Esas : 2016/1722 Karar : 2016/3503 Tarih : 18.04.2016

- İnfaz Kanunu 97. Madde

Muhtelif suçlardan ….Açık Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü …‘nın, ….. tarihinde özel izne gittiği ve …. tarihinde izinden dönmeyerek firar etmesi eylemi sebebiyle 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun`un 44/3-1 maddesi uyarınca 11 gün hücre hapsi cezası ile cezalandırılmasına dair aynı Ceza İnfaz Kurumu Disiplin Kurulu Başkanlığının … tarihli ve … sayılı kararına karşı yapılan itirazın, hükümlünün eyleminin izin tecavüzü olduğundan bahisle kabulü ile disiplin kurulu kararının iptaline ilişkin ….. İnfaz Hakimliğinin ….tarihli ve …. esas,….sayılı kararına yönelik itirazın reddine dair ….. Ağır Ceza Mahkemesinin ….. tarihli ve ….. değişik iş sayılı kararını müteakip, hükümlü …’nın, …. tarihinde özel izne gittiği ve ….arihinde izinden dönmeyerek izin tecavüzü eylemi sebebiyle 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 44/2-1 maddesi uyarınca 5 gün hücre hapsi cezası ile cezalandırılmasına dair….Açık Ceza İnfaz Kurumu Disiplin Kurulu Başkanlığının …. tarihli ve …..sayılı ek kararına karşı yapılan itirazın reddi ile anılan kararın onanmasına ilişkin Karşıyaka İnfaz Hakimliğinin….. tarihli ve….. esas, …. sayılı kararına yönelik itirazın reddine dair ….. Ağır Ceza Mahkemesinin ….tarihli ve …. değişik iş sayılı kararını kapsayan dosyanın incelenmesinde;

Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 18/09/2007 tarihli ve 2007/1-214-181 sayılı kararında belirtildiği üzere infaza ilişkin lehe oluşan hataların kazanılmış hakka konu olmayacağı gözetilerek yapılan incelemede,

….. Açık Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olan sanığın özel izinle …. tarihinde 7 gün izne ayrılıp …..tarihinde İzmir açık cezaevinde dönmeyerek 2 gün 20 saat sonra …. tarihinde ….. Açık Ceza İnfaz Kurumuna kendiliğinden gelerek teslim olduğu, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun`un 97. maddesinde:

“(1) İzinden dönmeyen veya iki günden fazla bir süre geçtikten sonra dönen hükümlüler hakkında Türk Ceza Kanununun 292 nci ve izleyen maddelerinde yazılı hükümler uygulanır.(2) İzin süresini iki gün veya daha az bir süre geçiren hükümlüler hakkında disiplin işlemi yapılır. İzinli iken firar eden hükümlüye bir daha izin verilmez.”

Şeklinde ifadesi ile, firar suçunun oluşması için 2 günden fazla bir sürenin geçmiş olması karşısında hükümlünün 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 44/3-1. maddesi uyarınca cezalandırılması gerektiğinin gözetilerek itirazın kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca, anılan kararın bozulması istenilmiş olmakla, Dairemize gönderilen dosya incelenerek gereği görüşüldü:

2797 sayılı Yargıtay Yasası`nın 6545 sayılı Yasa ile değişik 14. maddesi uyarınca, Daireler arasındaki iş bölümünün belirlenmesinde mahkumiyet kararındaki nitelendirme esas alınacağından, hükmün konusuna, kanun yararına bozma talebinin kapsamına göre inceleme görevi Yüksek . Ceza Dairesine ait olduğundan Dairemizin GÖREVSİZLİĞİNE, dosyanın görevli Daireye gönderilmesine, 18.04.2016 gününde oybirliği ile karar verildi.


YARGITAY 6. CEZA DAİRESİ Esas: 2015/8032 Karar: 2015/45150 Tarih: 20.11.2015

- İnfaz Kanunu 97. Madde

Muhtelif suçlardan İzmir Açık Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü S.. H..’nın, 24/01/2015 tarihinde özel izne gittiği ve 30/01/2015 tarihinde izinden dönmeyerek firar etmesi eylemi sebebiyle 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un uyarınca 11 gün hücre hapsi cezası ile cezalandırılmasına dair aynı Ceza İnfaz Kurumu Disiplin Kurulu Başkanlığının 05/02/2015 tarihli ve 2015/134 sayılı kararına karşı yapılan itirazın, hükümlünün eyleminin izin tecavüzü olduğundan bahisle kabulü ile disiplin kurulu kararının iptaline ilişkin Karşıyaka İnfaz Hakimliğinin 23/02/2015 tarihli ve 2015/277 esas, 2015/320 sayılı kararına yönelik itirazın reddine dair Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 06/03/2015 tarihli ve 2015/455 değişik iş sayılı kararını müteakip, hükümlü S.. H..’nın, 24/01/2015 tarihinde özel izne gittiği ve 30/01/2015 tarihinde izinden dönmeyerek izin tecavüzü eylemi sebebiyle 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un uyarınca 5 gün hücre hapsi cezası ile cezalandırılmasına dair İzmir Açık Ceza İnfaz Kurumu Disiplin Kurulu Başkanlığının 16/03/2015 tarihli ve 2015/134 sayılı ek kararına karşı yapılan itirazın reddi ile anılan kararın onanmasına ilişkin Karşıyaka İnfaz Hakimliğinin 07/04/2015 tarihli ve 2015/523 esas, 2015/569 sayılı kararına yönelik itirazın reddine dair Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 22/04/2015 tarihli ve 2015/751 değişik iş sayılı kararına karşı Adalet Bakanlığının 31/08/2015 gün ve 2015-E.17668/57205 sayılı kanun yararına bozma istemine dayalı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 28/09/2015 gün ve KYB/2015/305372 sayılı ihbar yazısı ile infaz dosyası 26/10/2015 tarihinde Dairemize gönderilmekle incelendi:

Anılan Yazıda;

(Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 18/09/2007 tarihli ve 2007/1-214-181 sayılı kararında belirtildiği üzere infaza ilişkin lehe oluşan hataların kazanılmış hakka konu olmayacağı gözetilerek yapılan incelemede,

İzmir Açık Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olan sanığın özel izinle 24/01/2015 tarihinde 7 gün izne ayrılıp 30/01/2015 tarihinde İzmir açık cezaevinde dönmeyerek 2 gün 20 saat sonra 01/02/2015 tarihinde Aliağa Açık Ceza İnfaz Kurumuna kendiliğinden gelerek teslim olduğu, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunu’nun

“(1) İzinden dönmeyen veya iki günden fazla bir süre geçtikten sonra dönen hükümlüler hakkında Türk Ceza Kanununun izleyen maddelerinde yazılı hükümler uygulanır.(2) İzin süresini iki gün veya daha az bir süre geçiren hükümlüler hakkında disiplin işlemi yapılır. İzinli iken firar eden hükümlüye bir daha izin verilmez.”

Şeklinde ifadesi ile, firar suçunun oluşması için 2 günden fazla bir sürenin geçmiş olması karşısında hükümlünün 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un uyarınca cezalandırılması gerektiğinin gözetilerek itirazın kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmemiş olduğundan bahisle 5271 sayılı CMK’nın uyarınca anılan kararın bozulması) Dairemizden istenilmiş ise de;

TÜRK MİLLETİ ADINA

Sonuç: Kanun yararına bozma istemine konu hükmün niteliğine, Yargıtay Kanununun ile Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu’nun 19/01/2015 tarih ve 2015/8 sayılı iş bölümüne ilişkin kararına göre; işin incelenmesi Yüksek 19. Ceza Dairesinin görevine girdiğinden, Dairemizin GÖREVSİZLİĞİNE, dosyanın incelenmek üzere adı geçen Daireye GÖNDERİLMESİNE, 20.11.2015 tarihinde oybirliği ile, karar verildi.


UYARI

Web sitemizdeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Av. Baran Doğan’a aittir. Tüm makaleler hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı zaman damgalıdır. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Avukat meslektaşların makale içeriklerini dava dilekçelerinde kullanması serbesttir.

Makale Yazarlığı İçin

Avukat veya akademisyenler hukuk makalelerini özgeçmişleri ile birlikte yayımlanmak üzere avukatbd@gmail.com adresine gönderebilirler. Makale yazımında konu sınırlaması yoktur. Makalelerin uygulamaya yönelik bir perspektifle hazırlanması rica olunur.

Paylaş
RSS