0 212 652 15 44
Çalışma Saatlerimiz
Hafta İçi 09.00 - 18.00

Özel İzin

İnfaz Kanunu Madde 95

(1) Açık ceza infaz kurumlarında bulunanlarla kapalı ceza infaz kurumunda olup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazananlara, aileleriyle bağlarını sürdürmelerini veya güçlendirmelerini ve dış dünyaya uyumlarını sağlamak amacıyla kurum en üst amirinin önerisi ve Cumhuriyet Başsavcılığının onayı ile üç ayda bir, yol hariç yedi güne kadar izin verilebilir. (Ek cümle:14/4/2020-7242/39 md.) Hastalık veya doğal afet gibi zorunlu hâllerde bu izinler birleştirilerek kullandırılabilir.İnfaz Kanunu Madde 95 Gerekçesi

Maddede hükümlülerin yeniden topluma kazandırılması bakımından aileleriyle bağlarının sürdürülmesi veya güçlendirilmesi ve dış dünyayla uyumlarının sağlanması amacıyla, açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler ile kapalı ceza infaz kurumunda olup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazananlara özel izin verilmesi öngörülmüştür.


İnfaz Kanunu 95. Madde Emsal Yargıtay Kararları


YARGITAY 1. CEZA DAİRESİ Esas : 2017/1711 Karar : 2018/186 Tarih : 23.01.2018

- İnfaz Kanunu 95. Madde

Edirne Açık Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olarak bulunan …`in, yol dahil 4 gün olarak belirlenen özel izninin 7 gün olarak verilmesi talebinin reddine ilişkin anılan Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünün 13/02/2017 tarihli ve 2017/3235 sayılı kararına yönelik şikayetin kabulü ile anılan kurum kararının kaldırılmasına dair Edirne 1. İnfaz Hakimliğinin 07/03/2017 tarihli ve 2017/302 esas, 2017/425 sayılı kararına yönelik itirazın reddine ilişkin Edirne 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 24/03/2017 tarihli ve 2017/316 değişik iş sayılı kararı ile ilgili olarak;

Her ne kadar Edirne 1. İnfaz Hakimliğince, hükümlünün kaldığı açık ceza infaz kurumunda çalıştığı yer ve aylık çalışma süresi ile başka cezaevlerinde bulunan ve aynı nitelikteki işlerde çalışan hükümlüler hakkındaki yol izni süresi uygulamaları bir bütün olarak değerlendirilerek hükümlünün 4 günlük yol izni verilmesi talebi kabul edilmiş ise de;

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun “Özel İzin” başlıklı 95. maddesinde yer alan “(1) Açık ceza infaz kurumlarında bulunanlarla kapalı ceza infaz kurumunda olup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazananlara, aileleriyle bağlarını sürdürmelerini veya güçlendirmelerini ve dış dünyaya uyumlarını sağlamak amacıyla kurum en üst amirinin önerisi ve Cumhuriyet Başsavcılığının onayı ile üç ayda bir, yol hariç üç güne kadar izin verilebilir.” ve

Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük`ün “Özel İzin” başlıklı 140. maddesinde yer alan “ (1) Açık kurumlarda bulunanlarla, kapalı kurumda olup da açık kurumlara ayrılmaya hak kazandığı halde, nakledileceği kurumun kapasitesi ve/veya hükümlünün yaşı ve sağlığı gibi nedenlerle açık kurumlara gidemeyenler ile çocuk eğitimevlerinde bulunanlara, aileleriyle bağlarını sürdürmelerini veya güçlendirmelerini ve dış dünyaya uyumlarını sağlamak amacıyla kurum en üst amirinin önerisi ve Cumhuriyet Başsavcılığının onayı ile yılda en çok üç kez olmak üzere her defasında yol hariç üç güne kadar izin verilebilir. (2) (Danıştay Onuncu Dairesinin 11.11.2013 tarih ve 2009/5621 E.; 2013/7943 K.sayılı kararı ile iptal edilmiştir.) (3) İzinler o güne kadar infaz edilen sürenin hükümlülük süresinden indirilerek bulunacak süreye göre hesaplanır. (4) Haklarında özel izin kullanılmasına karar verilen hükümlülere kurumdan ayrılmadan önce kurum idaresince “izin belgesi” düzenlenerek verilir. Bu belge, hükümlünün iznini geçireceği yer Cumhuriyet Başsavcılığınca onaylanır. (5) Hükümlülerin özel izin kullanmasında iç ve dış güvenlik görevlilerinin gözetimi aranmaz. (6) Gidilecek mesafe göz önünde bulundurularak gidiş geliş için toplam dört günü geçmemek üzere yol izni verilir. (7) Belirlenen sürelere uygun olarak izne gönderilen hükümlüler, aynı yıl içinde, infaz ettikleri ceza süreleri dikkate alındığında yeni izin hakları elde ederlerse, bir kez daha izne gidebilme imkânından yararlanırlar.” şeklindeki düzenlemeler gereğince,

Açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülere yol hariç üç güne kadar özel izin, ayrıca gidilecek mesafe göz önünde bulundurularak gidiş geliş için toplam dört günü geçmemek üzere de yol izninin verileceğinin hüküm altına alındığı,

somut olayda Edirne Açık Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü …‘in özel iznini aynı il sınırları içerisinde bulunan … Köyünde kullanacağının anlaşılması karşısında, hükümlünün özel iznini geçireceği yerin gidiş geliş mesafesi gözetildiğinde anılan kurum tarafından verilen izin süresinin makul olduğu gözetilmeden, itirazın bu yönden kabulü yerine, yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle, 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü`nün 28/07/2017 gün ve 94660652-105-22-5270-2017- Kyb sayılı yazılı istemlerine müsteniden, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının tebliğnamesi ile Dairemize ihbar ve dava evrakı gönderilmekle, incelenerek gereği düşünüldü;

TÜRK MİLLETİ ADINA

Kanun yararına bozma talebine dayanılarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen tebliğnamedeki bozma isteği incelenen dosya kapsamına göre yerinde görüldüğünden, Edirne 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 24/03/2017 tarihli ve 2017/316 değişik iş sayılı kararının 5271 sayılı CMK`nun 309. maddesi uyarınca KANUN YARARINA BOZULMASINA, diğer işlemlerin yapılabilmesi için dosyanın Mahkemesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 23/01/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.


UYARI

Web sitemizdeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Av. Baran Doğan’a aittir. Tüm makaleler hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı zaman damgalıdır. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Avukat meslektaşların makale içeriklerini dava dilekçelerinde kullanması serbesttir.

Makale Yazarlığı İçin

Avukat veya akademisyenler hukuk makalelerini özgeçmişleri ile birlikte yayımlanmak üzere avukatbd@gmail.com adresine gönderebilirler. Makale yazımında konu sınırlaması yoktur. Makalelerin uygulamaya yönelik bir perspektifle hazırlanması rica olunur.

Paylaş
RSS