0 212 652 15 44
Çalışma Saatlerimiz
Hafta İçi 09.00 - 18.00

Ödüllendirme

İnfaz Kanunu Madde 51

– (Değişik: 24/1/2013-6411/6 md.)

(1) Hükümlüler, kurum içindeki veya dışındaki genel durumları, eğitim ve iyileştirme faaliyetlerine etkin katılımları, kurum düzenine karşı tutumları ve kendilerine verilen işlerdeki gayretleri dikkate alınarak teşvik esaslı ödüllerden yararlandırılabilirler.

(2) Bu madde hükümleri, çocuk hükümlüler için de geçerlidir.

(3) Hükümlülere verilebilecek ödüller şunlardır:

a) Kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan evli hükümlüler, en geç üç ayda bir kez olmak üzere, üç saatten yirmidört saate kadar eşleri ile kurum veya eklentilerinde ceza infaz kurumu personelinin yakın nezareti olmaksızın mahrem şekilde görüştürülebilir.

b) Çocuk hükümlülere, en geç (…)(1) ayda bir kez olmak üzere, üç saatten yirmidört saate kadar ana ve babasıyla veya vasisiyle ya da ana veya babasıyla birlikte kardeşiyle kurum ya da eklentilerinde ceza infaz kurumu personelinin yakın nezareti olmaksızın aile görüşmesi yaptırılabilir.

c) Haftalık ziyaret süresi iki saate kadar uzatılabilir.

d) Kapalı ziyaret yerine açık ziyaret yaptırılabilir.

e) Üst üste kullanılmayan en fazla üç haftalık ziyaret süresi toplu olarak kullandırılabilir.

f) Haftalık telefonla görüşme süresi veya sayısı iki katına kadar artırılabilir.

g) Sosyal, kültürel veya sportif etkinliklerden öncelikli veya daha uzun süreli yararlanmaları sağlanabilir.

h) Haftalık harcama miktarı yarı oranında artırılabilir.

ı) Tek kişilik odalarda televizyon bulundurma imkânı verilebilir.

j) Hediye verilebilir.

k) Takdir belgesi veya tavsiye mektubu verilebilir.

l) (Ek:14/4/2020-7242/29 md.) Çocuk hükümlüler için kurum bünyesinde gerçekleştirilen tören veya anma günü ya da doğum günlerinde çocukların ailelerinin de etkinliklere katılması sağlanabilir.

m) (Ek:14/4/2020-7242/29 md.) Çocuk hükümlünün yanında kalacağı bir yakınının olmaması nedeniyle kullanamadığı özel izinler yerine kurum idaresinin uygun gördüğü gün kadar eğitimevinin bulunduğu il sınırları içinde gündüzleri iznini geçirmesi ve gece eğitimevinde kalması imkânı verilebilir.

n) (Ek:14/4/2020-7242/29 md.) Çocuk eğitimevinde kalan hükümlünün hafta sonunda bir gün, kurum idaresinin uygun gördüğü süre kadar, kurum dışına çıkmasına izin verilebilir.

o) (Ek:14/4/2020-7242/29 md.) Çocuk eğitimevinde kalan hükümlü, kamu kurum ve kuruluşlarının gençlik kampı veya gençlik merkezi gibi imkânlarından yararlandırılabilir.

(4) Ödüllendirme sisteminin usul ve esasları ile bu ödüllerden yararlanmanın kapsam ve şartları, suç türleri dikkate alınarak yönetmelikle belirlenir.İnfaz Kanunu Madde 51 Gerekçesi

Ceza infaz kurumlarında genel hâl ve hareketleri, iyileştirme faaliyetlerine olan ilgileri ve uyumları, kurumların düzenlerine karşı tutum ve davranışları, kendilerine verilen işlerdeki çabaları nedeniyle beklenen durumları gösteren hükümlülere teşvik edici ayrıcalıkların tanınması konusu düzenlenmiştir.


İnfaz Kanunu 51. Madde Emsal Yargıtay Kararları


YARGITAY 19. CEZA DAİRESİ Esas: 2015/16540 Karar: 2015/7107 Tarih: 12.11.2015

  • İnfaz Kanunu 51. Madde

6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’a aykırılık, tehdit, suç işlemek için örgüt kurma, yaralama ve korku, kaygı ve panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme suçlarından K. 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olarak bulunan E. Y.’ün, eşi ile mahrem görüşme ödülünden faydalanma isteğinin kabulü ile Hükümlü ve Tutukluların Ödüllendirilmesi Hakkındaki Yönetmeliğin devamı maddeleri uyarınca saati ve yeri cezaevi idaresince belirlenmek üzere iki ayda bir (ödül şartlarını kaybetmediği sürece) eş görüşmesi ödülünden faydalandırılmasına dair K. İnfaz Hakimliğinin 20/03/2014 tarihli ve 2014/385-1188 E.K. sayılı kararı aleyhine Adalet Bakanlığının 29/05/2015 gün ve 35206 sayılı kanun yararına bozma istemini içeren yazısı ekindeki dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 05/06/2015 gün ve KYB. 2015-202311 sayılı ihbarnamesi ile daireye verilmekle okundu.

Anılan ihbarnamede;

4675 Sayılı İnfaz Hakimliği Kanunu’nun 5. maddesinde4675 Sayılı İnfaz Hakimliği Kanunu’nun 5. maddesinde yer alan “Ceza infaz kurumlan ve tutukevlerinde hükümlü ve tutuklular hakkında yapılan işlemler veya bunlarla ilgili faaliyetlerin kanun, tüzük ve yönetmelik hükümleri ile genelgelere aykırı olduğu gerekçesiyle bu işlem veya faaliyetlerin öğrenildiği tarihten itibaren onbeş gün, her halde yapıldığı tarihten itibaren otuz gün içinde şikayet yoluyla infaz hakimliğine başvurabilir.” şeklindeki düzenleme ve 30/03/2014 tarih ve 28603 Sayılı Hükümlü ve Tutukluların Ödüllendirilmesi Hakkındaki Yönetmeliğin ödüllendirme usulü başlığı altındaki 10. maddesinde yer alan; “ (1) Kurul, resen veya kurumda görev yapan servislerin teklifi üzerine ilgililerin ödüllendirilmesine karar verebilir.” şeklindeki düzenleme karşısında, infaz hakimlerinin hükümlü ve tutuklular hakkında yapılan işlemler veya bunlarla ilgili faaliyetlere yönelik şikayetleri incelemek ve karara bağlamakla görevli oldukları, bahse konu Ödül Yönetmeliği uyarınca hükümlü ve tutukluları idare ve gözlem kurulunun ödüllendirebileceği anlaşılmakla, hükümlü hakkında idarece tesis edilen işlem veya kurumun hükümlü hakkında uyguladığı faaliyete yönelik şikayet olmaksızın idarenin yerine geçerek ödül yönetmeliğine aykırı olarak yazılı şekilde eş görüşmesi ödülünden faydalandırılmasına karar verilmesinde isabet görülmediği gerekçesiyle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca anılan kararın kanun yararına bozulması isteminde bulunulmakla gereği görüşülüp düşünüldü;

Kanun yararına bozma istemini içeren ihbarnamede, Hükümlü ve Tutukluların Ödüllendirilmesi Hakkındaki Yönetmeliğin Resmi Gazete’de yayım tarihinin “30/03/2013” yerine “30/03/2014” olarak belirtilmesi yazım hatası kabul edilmiştir.

4675 sayılı İnfaz Hakimliği Kanunu’nun 4. maddesi4675 sayılı İnfaz Hakimliği Kanunu’nun 4. maddesi “ İnfaz hakimliklerinin görevleri şunlardır:

1.Hükümlü ve tutukluların ceza infaz kurumları ve tutukevlerine kabul edilmeleri, yerleştirilmeleri, barındırılmaları, ısıtılmaları ve giydirilmeleri, beslenmeleri, temizliklerinin sağlanması, bedensel ve ruhsal sağlıklarının korunması amacıyla muayene ve tedavilerinin yaptırılması, dışarıyla ilişkileri, çalıştırılmaları gibi işlem veya faaliyetlere ilişkin şikayetleri incelemek ve karara bağlamak.

2.Hükümlülerin cezalarının infazı, müşahedeye tabi tutulmaları, açık cezaevlerine ayrılmaları, izin, sevk, nakil ve tahliyeleri; tutukluların sevk ve tahliyeleri gibi işlem veya faaliyetlere ilişkin şikayetleri incelemek ve karara bağlamak.

3.Hükümlü ve tutuklular hakkında alınan disiplin tedbirleri ve verilen disiplin cezalarının kanun, tüzük veya yönetmelik hükümleri ile genelgelere aykırı olduğu iddiasıyla yapılan şikayetleri incelemek ve karara bağlamak.

4.Ceza infaz kurumları ve tutukevleri izleme kurullarının kendi yetki alanlarına giren ceza infaz kurumları ve tutukevlerindeki tespitleri ile ilgili olarak düzenleyip intikal ettirdikleri raporları inceleyerek, varsa şikayet niteliğindeki konular hakkında karar vermek.

5.Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

Kanunlarda başka bir yargı merciine bırakılan konulara ilişkin hükümler saklıdır.” hükmü ile infaz hakimliklerinin görevleri belirtilmiştir.

Somut olayda; K. 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü E. Y.’ün, iyi halli olduğunun kurul kararlarıyla kabul edildiğini ve bu kapsamda kendisine telefon görüşme hakkı ve ziyaret süresini 1 saat uzatma ödülü verildiği halde, 5275 sayılı Kanun’un 51/3-a maddesi gereğince tarafına aile görüş ziyaret hakkının verilmediğinden bahisle şikayetini içerir İnfaz Hakimliğine hitaben yazdığı dilekçesinin, infaz kurumunun 21/01/2014 tarih ve 2014/879 sayılı yazısıyla birlikte İnfaz Hakimliğine sunulmasını müteakip; İnfaz Hakimliğince hükümlünün şikayet niteliğindeki talebi hakkında değerlendirme yapılarak,

Sonuç: Hükümlü ve Tutukluların Ödüllendirilmesi Hakkındaki Yönetmelik uyarınca talebinin kabul edilmesine karar verilmesinde usul ve hukuka aykırılık bulunmadığından; yerinde görülmeyen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma isteminin REDDİNE, 12.11.2015 tarihinde oybirliği ile, karar verildi.


UYARI

Web sitemizdeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Av. Baran Doğan’a aittir. Tüm makaleler hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı zaman damgalıdır. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Avukat meslektaşların makale içeriklerini dava dilekçelerinde kullanması serbesttir.

Makale Yazarlığı İçin

Avukat veya akademisyenler hukuk makalelerini özgeçmişleri ile birlikte yayımlanmak üzere avukatbd@gmail.com adresine gönderebilirler. Makale yazımında konu sınırlaması yoktur. Makalelerin uygulamaya yönelik bir perspektifle hazırlanması rica olunur.

Paylaş
RSS