0 212 652 15 44
Çalışma Saatlerimiz
Hafta İçi 09.00 - 18.00

Yakalama Emri

İnfaz Kanunu Madde 19

(1) Hükümlü, hapis cezası veya güvenlik tedbirinin infazı için gönderilen çağrı kâğıdının tebliği üzerine on gün içinde gelmez, kaçar ya da kaçacağına dair şüphe uyandırırsa, Cumhuriyet savcısı yakalama emri çıkarır.

(2) (Değişik: 24/1/2013-6411/5 md.) Kasten işlenen suçlarda üç yıl, taksirle işlenen suçlarda ise beş yıldan fazla hapis cezasının infazı için doğrudan yakalama emri çıkarılır.

(3) (Ek: 24/1/2013-6411/5 md.) Adlî para cezasından çevrilen hapsin infazında hükümlüye öncelikle çağrı kâğıdı gönderilir.

(4) (Ek:14/4/2020-7242/21 md.) Hakkında yakalama emri çıkarılan hükümlünün yakalanabilmesi amacıyla gerektiğinde konutta, işyerinde ve kamuya açık olmayan kapalı alanlarda arama yapılabilmesi bakımından Ceza Muhakemesi Kanununun 119 uncu maddesi hükümleri uygulanır. Hâkim tarafından verilecek arama kararları sulh ceza hâkimi tarafından verilir.İnfaz Kanunu Madde 19 Gerekçesi

Madde ile cezasını çekmeye gelmeyen veya kaçacağından şüphe edilen hükümlülere ne gibi işlem yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

Hükümlü cezasını çekmek üzere yapılan davete rağmen gelmez ya da kaçacağı hakkında şüphe uyandırır, kaçar veya saklanırsa Cumhuriyet savcısı hapis cezasının infazını sağlamak için yakalama müzekkeresi çıkartacaktır.


İnfaz Kanunu 19. Madde Emsal Yargıtay Kararları


YARGITAY 19. CEZA DAİRESİ Esas : 2015/30673 Karar : 2016/332 Tarih : 14.01.2016

- İnfaz Kanunu 19. Madde

Alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma suçundan sanık …‘ın, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 179/2 .maddesi gereğince 1 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına dair … Asliye Ceza Mahkemesinin 24/11/2014 tarihli ve 2014/425 esas, 2014/340 sayılı kararının infazı için hükümlünün gönderilen çağrıya icabet etmemesi üzerine …Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yakalama kararı çıkartılarak 25/02/2015 tarihinde yakalanmasını takiben …A3 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna yerleştirilmesini müteakip, hükümlünün denetimli serbestlik hükümlerinden faydalanmaya ilişkin talebinin kabulü ile cezasının denetimli serbestlik uygulanmak suretiyle infazına ve bu cezadan dolayı Ceza İnfaz Kurumundan tahliyesine ilişkin …İnfaz Hakimliğinin 26/02/2015 tarihli ve 2015/43 esas, 2015/43 sayılı kararına karşı yapılan itirazın reddine dair …Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığının 02/03/2015 tarihli ve 2015/222 değişik iş sayılı kararı aleyhine Adalet Bakanlığının 08/07/2015 gün ve 45809 sayılı kanun yararına bozma istemini içeren yazısı ekindeki dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 22/07/2015 gün ve…. sayılı ihbarnamesi ile daireye verilmekle okundu.

Anılan ihbarnamede;

İnfaza ilişkin hususların kazanılmış hak oluşturmayacağı gözetilerek yapılan incelemede:

Dosya kapsamına göre, hükümlünün cezasının infazı amacıyla çıkartılan çağrıya icabet etmemesi üzerine hakkında yakalama kararı çıkartılarak 25/02/2015 tarihinde yakalanmasını takiben cezasının infazına …A3 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda başlanıldığının anlaşılması karşısında, Açık Ceza İnfaz Kuramlarına Ayrılma Yönetmeliğinin 9/4. maddesinde yer alan “On günlük süre içinde, EK-l’de yer alan belgedeki ihtarı içeren çağrıya uymayan veya belirlenen açık kurama teslim olmayan hükümlüler hakkında 5275 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca yakalama emri çıkarılır ve yakalandıklarında kapalı kuruma alınarak haklarında 6 ncı madde hükümlerine göre işlem yapılır.” hüküm ile 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 105/A-1-2. maddesinde yer alan “ (1) Hükümlülerin dış dünyaya uyumlarını sağlamak, aileleriyle bağlarını sürdürmelerini ve güçlendirmelerini temin etmek amacıyla; a) Açık ceza infaz kurumunda cezasının son altı ayını kesintisiz olarak geçiren, b) Çocuk eğitimevinde toplam cezasının beşte birini tamamlayan, koşullu salıverilmesine bir yıl veya daha az süre kalan iyi haili hükümlülerin talebi halinde, cezalarının koşullu salıverilme tarihine kadar olan kısmının denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infazına, ceza infaz kurumu idaresince hükümlü hakkında hazırlanan değerlendirme raporu dikkate alınarak, infaz hakimi tarafından karar verilebilir. (2) Açık ceza infaz kurumuna ayrılma şartları oluşmasına karşın, iradesi dışındaki bir nedenle açık ceza infaz kurumuna ayrılamayan veya bu nedenle kapalı ceza infaz kurumuna geri gönderilen iyi halli hükümlüler, açık ceza infaz kurumuna ayrılma şartlarının oluşmasından itibaren en az altı aylık sürenin geçmiş olması durumunda, diğer şartları da taşımaları halinde, birinci fıkrada düzenlenen infaz usulünden yararlanabilirler.” hükümler birlikte değerlendirildiğinde Açık Ceza İnfaz Kurumuna ayrılma şartlarını taşımayan hükümlünün talebinin reddine karar verilmesi gerektiği gibi, hükümlü hakkında verilmiş her hangi bir Açık Ceza İnfaz Kurumuna ayrılma kararı da bulunmadığı dikkate alındığında, yapılan itirazın kabulü yerine reddine karar verilmesinde isabet görülmediği gerekçesiyle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca anılan kararın kanun yararına bozulması isteminde bulunulmakla gereği görüşülüp düşünüldü;

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriği yerinde görüldüğünden, …Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığının 02/03/2015 tarihli ve 2015/222 değişik iş sayılı kararının CMK’nın 309/4. maddesi uyarınca aleyhe tesir etmemek üzere BOZULMASINA, 14/01/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


UYARI

Web sitemizdeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Av. Baran Doğan’a aittir. Tüm makaleler hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı zaman damgalıdır. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Avukat meslektaşların makale içeriklerini dava dilekçelerinde kullanması serbesttir.

Makale Yazarlığı İçin

Avukat veya akademisyenler hukuk makalelerini özgeçmişleri ile birlikte yayımlanmak üzere avukatbd@gmail.com adresine gönderebilirler. Makale yazımında konu sınırlaması yoktur. Makalelerin uygulamaya yönelik bir perspektifle hazırlanması rica olunur.

Paylaş
RSS