0 212 652 15 44
Çalışma Saatlerimiz
Hafta İçi 09.00 - 18.00

Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumları

İnfaz Kanunu Madde 12

(1) Gençlik kapalı ceza infaz kurumları, cezanın infazına başlandığı tarihte onsekiz yaşını bitirmiş olup da yirmibir yaşını doldurmamış genç hükümlülerin cezalarını çektikleri, eğitim ve öğretim esasına dayalı, firara karşı engelleri olan, iç ve dış güvenlik görevlileri bulunan kurumlardır.

(2) Bu hükümlüler için ayrı bir kurum kurulamadığı takdirde, yukarıdaki fıkra kapsamındaki hükümlüler, diğer kapalı ceza infaz kurumlarının gençlere ayrılan bölümlerinde bu maddedeki esaslara göre barındırılırlar.

(3) 9 uncu madde kapsamındaki gençlerin cezaları, gençlik kapalı ceza infaz kurumlarının güvenlikli bölümlerinde yerine getirilir.İnfaz Kanunu Madde 12 Gerekçesi

Çağdaş ceza infaz sistemlerinde kadın ve erkek genç hükümlüler yetişkinlerden ayrı barındırılmakta ve yaşlarına uygun özel iyileştirme yöntemlerine tâbi tutulmaktadırlar. Bunun nedeni bu suçlu grubunun diğer yaşlı hükümlülerle biraraya konulduklarında çeşitli ciddi sakıncaların ortaya çıktığının gözlemlenmesidir.

Hâlen yürürlükte bulunan “Müşahede ve Sınıflandırma Merkezine Dair Yönetmelik” hükümlerine göre onsekiz-yirmi yaş grubunda bulunan hükümlüler diğerlerinden ayrılmaktadırlar. Bu grupta bulunanların sayısı az olan yerlerde müstakil kurumlar kurulamayacağından, adı geçenler yetişkinlere özgü cezaevlerinin gençler için ayrılan bölümlerinde barındırılmaktadırlar.

Madde, söz konusu gereksinimin karşılanması bakımından hukukî dayanağı oluşturmak maksadıyla kaleme alınmıştır.

Maddenin üçüncü fıkrası ile, yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumuna gönderilecek gençlerin cezalarının, kadın ve erkek gençlik kapalı ceza infaz kurumlarının yüksek güvenlikli bölümlerinde yerine getirileceği belirtilmiştir. Bu hüküm uygulanırken cinsiyet farklılığı göz önüne alınır.


İnfaz Kanunu 12. Madde Emsal Yargıtay Kararları


YARGITAY 16. CEZA DAİRESİ Esas : 2016/1105 Karar : 2017/1137 Tarih : 16.03.2017

- İnfaz Kanunu 12. Madde

1- TCK’nın 265/1, 265/3, 31/3, 31/2, 62, CMK’nın 231. maddeleri uyarınca mahkumiyet, hükmün açıklanmasının geri bırakılması

2- 2911 sayılı Kanunun 32/1, TCK’nın 31/3, 31/2, 62, CMK’nın 231. maddeleri uyarınca mahkumiyet, hükmün açıklanmasının geri bırakılması

3- 3713 sayılı Kanunun 7/2, TCK’nın 31/3, 31/2, 62, CMK’nın 231. maddeleri uyarınca mahkumiyet, hükmün açıklanmasının geri bırakılması,

B- Suça sürüklenen çocuk … hakkında;

1- TCK’nın 265/1, 265/3, 31/3, 62. maddeleri uyarınca mahkumiyet

2- 2911 sayılı Kanunun 32/1, TCK’nın 31/3, 62. maddeleri uyarınca mahkumiyet

3- 3713 sayılı Kanunun 7/2, TCK’nın 43, 31/3, 62. maddeleri uyarınca mahkumiyet

C- Suça sürüklenen çocuk … hakkında;

1- TCK’nın 265/1, 265/3, 31/3, 62, CMK’nın 231.

2- 2911 sayılı Kanunun 32/1, TCK’nın 31/3, 62, CMK’nın 231. maddeleri uyarınca mahkumiyet, hükmün açıklanmasının geri bırakılması,

3- 3713 sy 7/2, TCK’nın 43, 31/3, 62, 51. maddeleri uyarınca mahkumiyet

4- 19.04.2011 tarihli “ Terör Örgütü Propagandası Yapmak” eylemi nedeniyle kovuşturmanın ertelenmesi

D- Suça sürüklenen çocuk … … hakkında;

1- TCK’nın 265/1, 265/3, 31/3, 62, CMK’nın 231. maddeleri uyarınca mahkumiyet, hükmün

açıklanmasının geri bırakılması,

2- 2911 sayılı Kanunun 32/1, TCK’nın 31/3, 62, CMK’nın 231. maddeleri uyarınca mahkumiyet, hükmün açıklanmasının geri bırakılması,

3- 3713 sayılı Kanunun 7/2, TCK’nın 31/3, 62, CMK’nın 231. maddeleri uyarınca mahkumiyet, hükmün açıklanmasının geri bırakılması,

4- 25/03/2011 ve 04/11/2011 tarihli Terör örgütünün propagandasını yapmak suçu için kovuşturmanın ertelenmesi

Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

1-Suça sürüklenen çocuklar …, …, … ve … hakkında görevi yaptırmamak için direnme, 2911 sayılı Kanuna aykırılık, terör örgütünün propagandasını yapma suçlarından kurulan hükümler ile suça sürüklenen çocuk … hakkında görevi yaptırmamak için direnme, 2911 sayılı Kanuna aykırılık, 19.04.2011 tarihli terör örgütünün propagandasını yapmak suçlarından kurulan hükümlerin incelenmesinde;

6352 sayılı Kanunun geçici 1/b. maddesi uyarınca verilen kovuşturmanın ertelenmesine dair kararlar, anılan maddenin 4. fıkrası ile CMK’nın 223. maddesinin 8. fıkra 2. cümlesi hükmü karşısında durma kararı niteliğinde itiraz yasa yoluna tabi olduğundan; CMK’nın 231/5. maddesi gereğince verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin kararlara karşı aynı Kanunun 231/12. maddesine göre itiraz yasa yolu açık olup temyizleri mümkün olmadığından temyiz incelemesine yer olmadığına, dosyanın mahalline gönderilmesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE,

2-Suça sürüklenen çocuk … hakkında 2911 sayılı Kanuna aykırılık, terör örgütünün propagandasını yapma suçlarından kurulan hükümler ile suça sürüklenen çocuk … hakkında terör örgütünün propagandasını yapma suçundan kurulan hükümlerin incelenmesinde;

Yapılan yargılama sonunda toplanan deliller karar yerinde incelenip, suça sürüklenen çocukların suçlarının sübutu kabul, olay niteliğine ve kovuşturma sonuçlarına uygun şekilde vasfı tayin edilmiş, cezayı azaltıcı sebebin niteliği takdir kılınmış, savunmaları inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümlerde bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, suça sürüklenen çocuklar müdafiilerinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükümlerin ONANMASINA,

3- Suça sürüklenen çocuk … hakkında görevi yaptırmamak için direnme suçundan kurulan hükmün incelenmesinde;

Suça sürüklenen çocuğun söz konusu olaylar esnasında ne surette cebir veya tehdit kullanarak atılı suçu işlediği karar yerinde tartışılmadan yetersiz gerekçe ile yazılı şekilde hüküm kurulması,

Kanuna aykırı, suça sürüklenen çocuk müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı BOZULMASINA, hükümden sonra yürürlüğe giren 6526 sayılı Kanunun 2. maddesiyle değişik 5275 sayılı Kanunun 12. maddesi uyarınca görev hususunun da nazara alınmasına, 16.03.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


UYARI

Web sitemizdeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Av. Baran Doğan’a aittir. Tüm makaleler hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı zaman damgalıdır. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Avukat meslektaşların makale içeriklerini dava dilekçelerinde kullanması serbesttir.

Makale Yazarlığı İçin

Avukat veya akademisyenler hukuk makalelerini özgeçmişleri ile birlikte yayımlanmak üzere avukatbd@gmail.com adresine gönderebilirler. Makale yazımında konu sınırlaması yoktur. Makalelerin uygulamaya yönelik bir perspektifle hazırlanması rica olunur.

Paylaş
RSS