0 212 652 15 44
Çalışma Saatlerimiz
Hafta İçi 09.00 - 18.00

Tatil Günlerinin Etkisi

HMK Madde 93

(1) Resmî tatil günleri, süreye dâhildir. Sürenin son gününün resmî tatil gününe rastlaması hâlinde, süre tatili takip eden ilk iş günü çalışma saati sonunda biter.HMK Madde 93 Gerekçesi

1086 sayılı Kanunun 162 nci maddesinde yer alan sürenin tatilin ertesi günü biteceğine dair kural, “Sürelerin bitimi” başlıklı 98 inci maddenin birinci fıkrasına paralel olarak “sürenin tatilin ertesi günü çalışma saati sonunda biteceği” şekline dönüştürülerek açıklık sağlanmıştır.


HMK 93 (Tatil Günlerinin Etkisi) Emsal Yargıtay Kararları


YARGITAY 20. HUKUK DAİRESİ Esas : 2017/4373 Karar : 2017/8575 Tarih : 30.10.2017

 • HMK 93. Madde

 • Tatil Günlerinin Etkisi

Dava dilekçesinde, 05.06.2015 tarihinde yapılan genel kurulda yönetim planı 4 “bağımsız bölüm maliklerinin ana taşınmazın ortak giderlerine 634 Sayılı KMK’nın 20. maddesindeki genel kurallar çerçevesinde katılmaları zorunludur.” hükmüne ve 634 Sayılı Kanun’un 20. maddesine aykırı olarak “yakıt için toplanan aidatın dükkanların m²’sine göre, diğer bütün giderlerin ise arsa payı oranında toplanmasına” karar alındığını, yönetim planı değişikliğinin 634 Sayılı Kanun’un 28. maddesi uyarınca 4/5 oyla mümkün olduğunu, alınan kararla aidat yükümlülüğünün % 40 civarında arttığını, … …. A.Ş ve … … temsilen katılan şahısların kullandıkları oyların 634 Sayılı Kanun`un 31. maddesine aykırı olduğunu, kullanabilecekleri toplam oy sayısı 6 olmasına rağmen, vekalet verenlerin bütün dükkanlar bakımından oy kullandıklarını, kaldı ki vekaletnamelerinin geçerli olmadıklarını, yönetim kuruluna seçilen … toplantıya katılmadığı halde seçildiğini, divan başkanının toplantıyı yönetme yetkisi olmadan toplantıyı yönettiğini belirterek 05.06.2015 tarihli genel kurulunda” aidatların değiştirilmesine dair kararlar ile hukuka aykırı olarak alınan sair kararların iptalini istenilmiştir.

Mahkemece davanın hak düşürücü süreden reddine karar verilmiş, hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.

634 Sayılı Kanun’un 5711 Sayılı Kanunla değişik 33. maddesinin birinci fıkrası gereğince kat malikleri kurulunca verilen kararlar aleyhine oy kullanan kat malikinin karar tarihinden başlayarak bir ay, toplantıya katılmayan kat malikinin ise kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay ve her halde 6 ay içinde iptal davası açabileceği hükme bağlanmış olup; dosyadaki bilgi ve belgelerden, 05.06.2015 tarihinde yapılan genel kurul toplantısına davacının katıldığı davayı 06.07.2015 tarihinde açtığı, Kanunda düzenlenen 1 aylık sürenin son günü olan 05.07.2015’in hafta sonu tatili pazara geldiği, HMK`nın 93. maddesinde sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, sürenin tatili takip eden ilk iş günü çalışma saati sonunda biteceğini düzenlediği böylece kat malikleri kurulu kararının iptali için açılan davanın bir aylık süresi içinde açıldığı anlaşıldığından; mahkemece işin esasına girilerek tarafların göstereceği deliller toplanıp oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi yerine, davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle; davacının temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün BOZULMASINA, temyiz harcının istenmesi halinde iadesine 30/10/2017 günü oy birliği ile karar verildi.


YARGITAY 16. HUKUK DAİRESİ Esas : 2016/14817 Karar : 2017/1983 Tarih : 28.03.2017

 • HMK 93. Madde

 • Tatil Günlerinin Etkisi

Yargıtay ilamlarına karşı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 440. maddesi uyarınca kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme isteminde bulunulabilir. Yargıtay ilamı, karar düzeltme isteyen davacı …‘a 23.06.2016 tarihinde tebliğ edilmiş, karar düzeltme dilekçesi ise yasal süreden sonra 11.07.2016 tarihinde verilmiştir. Karar düzeltme süresinin son günü olan 08.06.2016 günü Bakanlar Kurulu kararı ile idari izin verilen günlerden olup Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 93. maddesine göre sürenin son gününün resmi tatil gününe rastlaması halinde süre, tatili takip eden ilk iş günü çalışma saati sonunda biter. Devlet memurlarının Bakanlar Kurulu Kararı ile idari izinli sayıldığı günler hakkında 93. madde hükmü uygulanmaz, bir başka ifade ile bu tür günler süreleri etkilemez ve uzatmaz. Hal böyle olunca sürenin son gününün 08.07.2016 günü mesai bitimi olduğunun kabulü zorunlu olup, bu nedenle davacı …‘ın karar düzeltme isteminin süre yönünden REDDİNE, 28.03.2017 gününde oybirliği ile karar verildi.


YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ Esas : 2017/1503 Karar : 2017/1614 Tarih : 9.02.2017

 • HMK 93. Madde

 • Tatil Günlerinin Etkisi

Davacı vekili; müvekkili banka ile ticari kredi sözleşmesi (genel nakdi ve gayrinakdi kredi sözleşmesi) imzalayan davalının, kendisinden bu sözleşme çerçevesinde tahsil edilen ticari kredi masraflarının iadesi talebi ile Tüketici Hakem Heyetine başvurduğunu, Hakem Heyetinin ortada bir tüketici işlemi bulunmamasına ve görevsiz olmasına rağmen kesilen masrafın iadesine karar verdiğini ileri sürerek … Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’nin 19/06/2015 tarihli ve 550,00 TL’nin davalıya iadesine ilişkin kararının iptaline karar verilmesini istemiştir.

Davalı, davaya cevap vermemiştir.

Mahkemece; davanın reddine karar verilmiş; hüküm bu şekilde kesinleşmiş, karar Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca kanun yararına temyiz edilmiştir.

Dava, tüketici hakem heyeti kararının iptali istemine ilişkindir. … Tüketici İl Hakem Heyeti Başkanlığının 19/06/2015 tarihli kararı ile 550,00 TL’nin tüketiciye iadesine karar verilmiş, bu kararın 02/07/2015 tarihinde davacı bankaya tebliği üzerine davacı banka tarafından eldeki dava 20/07/2015 tarihinde açılmış, Mahkemece, davanın 6502 sayılı yasanın 70. maddesi uyarınca hakem heyeti kararının tebliğden itibaren on beş gün içerisinde açılmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Ne var ki; eldeki davada, 6502 sayılı Kanunun 70. maddesinde öngörülen 15 günlük sürenin son günü olan 17/07/2015 günü Ramazan Bayramının birinci günü olup, resmi tatil günüdür. HMK’nun 93. maddesi uyarınca sürenin son gününün resmi tatile rastlaması durumunda süre tatili takip eden günde biter. Dolayısıyla davacının, hakem heyeti kararına karşı başvuru süresi ilk iş günü olan 20/07/2015 tarihine uzamış olup, davacının başvurusu süresindedir. O halde Mahkemece, davacının hakem heyeti kararına karşı süresinde başvuruda bulunduğu gözetilerek, işin esası hakkında bir karar verilmesi gerekirken, hatalı değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma talebinin kabulü gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına temyiz talebinin kabulü ile, … Asliye Hukuk Mahkemesinin 08/10/2015 tarih 2015/351 esas 2015/419 karar sayılı kararının sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına BOZULMASINA, 09/02/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ Esas : 2016/14611 Karar : 2016/15905 Tarih : 13.12.2016

 • HMK 93. Madde

 • Tatil Günlerinin Etkisi

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 1.10.2011 tarihinde yürürlüğe girmiş ise de, bu Kanuna 6217 sayılı Kanunla ilave edilen geçici 3. maddenin (1.) bendinde, Bölge Adliye Mahkemelerinin göreve başlama tarihine kadar, 1086 sayılı Kanunun kanun yollarına ilişkin hükümlerinin uygulanmasına devam olunacağı hükme bağlandığından, karar düzeltme talebinin incelenmesi gerekmiştir.

1- Davalı-davacı kadının 23.12.2014 tarihli karar 07.01.2015 tarihinde tebliğ alarak 26.01.2015 tarihinde temyiz etmesi üzerine Dairemizce 15 günlük yasal süre içinde bulunmadığı gerekçesiyle temyiz isteğinin reddine karar verilmiştir. Ancak temyiz süresinin son günü olan 24.01.2015 tarihinin hafta sonu olması nedeniyle davalı-davacının temyiz talebinin…. sistemi üzerinden yapılması sebebiyle temyiz süresinin 26.01.2015 Pazartesi günü gün sonuna kadar (HMK m. 93, HMK Yönetmeliği m.5/9) uzamış olduğu sehven gözden kaçmış, davalı-davacının temyiz itirazlarının incelenmesine karar verilmesi gerekirken, yasal süresinde bulunmadığından bahisle reddine karar verilmesi doğru olmamıştır. Bu nedenle davalı-davacı kadının, karar düzeltme isteğinin kabulü ile Dairemizin 10.11.2015 … karar sayılı kararının kaldırılarak, davalı-davacının temyiz itirazlarının incelenmesine karar verilmesi gerekmiştir.

.2-Davalı-davacı kadının temyiz itirazlarına hasren yapılan incelemeye gelince;

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, yerinde bulunmayan temyiz isteğinin reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün onanmasına karar verilmesi gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda l. bentte gösterilen sebeple davalı-davacı kadının karar düzeltme isteğinin Hukuk Muhakemeleri Kanununun 440 - 442. maddeleri gereğince kabulüne, Dairemizin 10.11.2015 tarih ve … karar sayılı ilamının kaldırılarak davalı-davacının temyiz itirazlarının incelenmesi talebinin kabulüyle hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, oybirliğiyle karar verildi.


YARGITAY 14. HUKUK DAİRESİ Esas : 2015/16394 Karar : 2016/4341 Tarih : 11.04.2016

 • HMK 93. Madde

 • Tatil Günlerinin Etkisi

Davacı, terekenin borca batık olduğu gerekçesiyle mirasın hükmen reddini talep etmiştir.

Davalılar, davanın süre yönünden reddini savunmuşlar ve miras bırakanın terekesinin araştırılmasını istemişlerdir.

Mahkeme, davanın kabulüne, davacının kendisini avukatla temsil ettirdiğinden Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre belirlenen vekâlet ücretinin davalılardan alınarak Hazineye irat kaydına karar vermiştir.

Hüküm, davalı vekillerince temyiz edilmiştir.

1-6100 sayılı HMK`nın 93. maddesinde, resmî tatil günlerinin süreye dâhil olduğu; sürenin son gününün resmî tatil gününe rastlaması hâlinde, sürenin tatili takip eden ilk iş günü çalışma saati sonunda biteceği; 104. maddesinde, adli tatile tabi olan dava ve işlerde, bu Kanunun tayin ettiği sürelerin bitmesi tatil zamanına rastlarsa, bu sürelerin ayrıca bir karara gerek olmaksızın adli tatilin bittiği günden itibaren bir hafta uzatılmış sayılacağı hükmüne yer verilmiştir.

Gerekçeli kararın, davalı … Dairesine 14.08.2015 tarihinde tebliğ edildiği, ancak kararın, bir haftalık uzatılmış temyiz süresi geçirildikten sonra 09.09.2015 tarihinde temyiz edildiği anlaşılmıştır. Bu nedenle temyiz dilekçesinin reddine karar verilmesi gerekmiştir.

2-Davalı Orman Genel Müdürlüğü, aleyhine vekalet ücreti hükmedilmesi nedeniyle kararı temyiz etmiştir. Yapılan yargılamaya, toplanan delillere ve dosya içeriğine göre, davalı Orman işletme Genel Müdürlüğüne yöneltilen davanın husumet yönünden reddine karar verilmiştir. Davalılardan sadece Hazineden vekalet ücreti alınmasına karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiş ise de bu husus kararın bozulmasını ve yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden HUMK`nın 438/7 maddesi gereğince hüküm sonucunun aşağıdaki şekilde düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ: 1-Davalı … vekiline gerekçeli kararın 14.08.2015 tarihinde tebliğ edildiği ancak kararın, adli tatilin bittiği günden itibaren bir hafta uzatılmış temyiz süresi geçirilerek 09.09.2015 tarihinde temyiz edildiği anlaşıldığından davalı … vekilinin temyiz dilekçesinin REDDİNE,

2-Hüküm sonucunun 6. maddesinin tamamen çıkarılarak yerine Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince 1.500,00 TL vekalet ücretinin davalı Hazineden alınarak davacıya verilmesine`` cümlesinin yazılmasına, DEĞİŞTİRİLMİŞ ve DÜZELTİLMİŞ bu şekliyle ONANMASINA, peşin yatırılan harcın istek halinde yatırana iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 11.04.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.


YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas: 2017/813 Karar: 2017/680 Tarih: 23.01.2017

 • HMK 93. Madde

 • Tatil Günlerinin Etkisi

Davacı vekili, iş sözleşmesinin 4857 sayılı İş Kanunu’nun 17., 18. maddeleri gereğince haksız ve bildirimsiz feshedildiğini belirterek feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı Cevabının Özeti:

Davalılar vekilleri davanın reddini savunmuştur.

Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, davanın kabulü ile işverence yapılan feshin geçersizliğine, davacının MFD Şirketi nezdinde işe iadesi ile K… Ltd. Şti. hakkında davanın husumet yönünden reddine, Büyükşehir Belediyesi ile MFD Şirketinin işe başlatmama tazminatı ile boşta geçen süre ve diğer haklardan müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulmalarına karar verilmiştir.

Temyiz:

Kararı davalı MFD ve Konulaş Şirketi vekilleri temyiz etmiştir.

Gerekçe:

4857 sayılı Kanun’un 20. maddesinin4857 sayılı Kanun’un 20. maddesinin birinci fıkrasına göre iş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde iş mahkemesinde dava açabilir. Taraflar anlaşırlarsa işçi aynı sürede uyuşmazlığı özel hakeme götürebilir.

Bir aylık dava açma süresi hak düşürücü nitelikte olup yargılamanın her aşamasında re’sen dikkate alınır. Dairemizce bir aylık dava açma süresinin başlangıcı fesih iradesinin işçiye ulaştığı tarih olarak kabul edilmektedir.

Somut olayda davacı işçi 01.04.2014-13.07.2015 tarihleri arasında davalı şirketlerin oluşturduğu ortak girişim nezdinde şoför olarak çalıştığı, iş sözleşmesinin 04.07.2015 tarihli fesih bildirimi ile ihbar öneli tanınarak feshedildiği anlaşılmıştır.

Davacı 07.08.2015 tarihinde davayı açmıştır. İş sözleşmesi davalı işverenlik tarafından 04.07.2015 tarihli fesih bildirimi ile feshedilmiş, aynı tarihte davacı tarafından tebellüğ edilmiştir. Davacı işçi Konya Cumhuriyet Başsavcılığına ve Konya Valiliğine verdiği şikayet dilekçelerinde de 04.07.2015 tarihinde fesih bildirimi yapıldığını ve ihbar önelinin toplu kullandırılarak 13.07.2015 tarihinde işten ayrılışının yapıldığını ifade etmiştir. Bu durumda 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 93. maddesi de dikkate alınarak, bir aylık dava açma süresinin geçmiş olması sebebi ile davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması hatalı olmuştur.

Belirtilen sebeple, 4857 sayılı Kanun’un 20. maddesinin 3. fıkras 3. fıkrası uyarınca, hükmün bozulmak suretiyle ortadan kaldırılması ve aşağıdaki gibi karar verilmesi gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan gerekçe ile;

1-Mahkemenin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,

2-Davanın REDDİNE,

3-Karar tarihi itibariyle alınması gerekli olan 31,40 TL karar ve ilam harcından, peşin alınan 27,70 TL harcın mahsubu ile bakiye 3,70 TL karar ve ilam harcının davacıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına,

4-Davacının yapmış olduğu yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, davalılardan MFD ve K… vekili tarafından yapılan tebligat ve yargıtaya dosya gönderme posta masrafı toplam 46,40 TL’nin davacıdan tahsili ile bu davalılara ödenmesine,

5-Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 1.980,00 TL ücreti vekâletin davacıdan alınarak davalılara verilmesine,

6-Yatırılan gider avanslarından varsa kullanılmayan bakiyelerinin ilgili tarafa iadesine, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, kesin olarak, 23.01.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.


UYARI

Web sitemizdeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Av. Baran Doğan’a aittir. Tüm makaleler hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı zaman damgalıdır. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Avukat meslektaşların makale içeriklerini dava dilekçelerinde kullanması serbesttir.

Makale Yazarlığı İçin

Avukat veya akademisyenler hukuk makalelerini özgeçmişleri ile birlikte yayımlanmak üzere avukatbd@gmail.com adresine gönderebilirler. Makale yazımında konu sınırlaması yoktur. Makalelerin uygulamaya yönelik bir perspektifle hazırlanması rica olunur.

Paylaş
RSS